EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2273

Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojůText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Zrušeno 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj

32003R2273Úřední věstník L 336 , 23/12/2003 S. 0033 - 0038


Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003

ze dne 22. prosince 2003,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) [1], a zejména na článek 8 této směrnice,

po konzultaci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry [2] pro účely technické pomoci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 8 směrnice 2003/6/ES stanoví, že zákazy stanovené v uvedené směrnici se nepoužijí na obchodování s vlastními akciemi v rámci programů "zpětného odkupu" nebo za účelem stabilizace finančního nástroje, pokud takové obchodování probíhá v souladu s prováděcími opatřeními přijatými za tímto účelem.

(2) Obchodování s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu a opatření stabilizace finančního nástroje, na které se nevztahuje výjimka ze zákazů směrnice 2003/6/ES stanovená v článku 8 uvedené směrnice, by neměly být samy o sobě považovány za zneužívání trhu.

(3) Naproti tomu výjimky uvedené v tomto nařízení pokrývají pouze chování přímo související s účelem zpětného odkupu a stabilizace. Chování, které přímo nesouvisí s účelem zpětného odkupu a stabilizace, se proto posuzuje stejně jako jakákoli jiná činnost spadající do oblasti působnosti směrnice 2003/6/ES a může být předmětem správních opatření nebo sankcí, pokud příslušný orgán zjistí, že dotyčná činnost představuje zneužívání trhu.

(4) Pokud jde o obchodování s vlastními akciemi uskutečněné v rámci programů zpětného odkupu, není pravidly stanovenými v tomto nařízení dotčeno použití směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci záruk, které jsou vyžadovány v členských státech ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy od společností pro ochranu zájmů společníků a třetích osob při zakládání akciových společností a při udržování a změnách jejich základního kapitálu, v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti (77/91/EHS) [3].

(5) Mezi činnosti zpětného odkupu, na které se může vztahovat výjimka ze zákazů směrnice 2003/6/ES, patří činnosti emitentů, kteří potřebují snížit svůj základní kapitál nebo splnit povinnosti vyplývající z dluhových finančních nástrojů směnitelných za kapitálové nástroje nebo z přidělování akcií zaměstnancům.

(6) Předpokladem pro předcházení zneužívání trhu je průhlednost. K tomuto účelu mohou členské státy úředně určit mechanismy, které budou používány při uveřejňování informací, jejichž uveřejnění je vyžadováno tímto nařízením.

(7) Emitenti, kteří schválili programy zpětného odkupu, uvědomí příslušný orgán a vždy, je-li to požadováno, též veřejnost.

(8) Obchodování s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu může být uskutečňováno pomocí finančních derivátových nástrojů.

(9) Aby se předešlo zneužívání trhu, měl by být denní objem obchodování s vlastními akciemi uskutečněného v rámci programů zpětného odkupu omezen. Určitá pružnost je však nutná, aby bylo možno reagovat na aktuální tržní podmínky, například nízkou úroveň transakcí.

(10) Zvláštní pozornost je třeba věnovat prodeji vlastních akcií během doby trvání programu zpětného odkupu, případným "uzavřeným" obdobím, kdy jsou transakce u emitentů zakázány, a skutečnosti, že emitent může mít oprávněné důvody pro pozdržení uveřejnění důvěrných informací.

(11) Účinkem stabilizačních operací je hlavně podpořit cenu nabídky cenných papírů po omezenou dobu, jestliže se dostanou pod prodejní tlak, což umožní zmírnit prodejní tlak působený krátkodobými investory a zachovat řádné tržní podmínky pro dotyčné cenné papíry. Je to v zájmu investorů, kteří upsali nebo zakoupili dotyčné cenné papíry v rámci významné distribuce, a též v zájmu emitentů. Stabilizace takto může přispět k větší důvěře investorů a emitentů ve finanční trhy.

(12) Stabilizační operace se mohou uskutečňovat buď na regulovaném trhu, nebo mimo něj a mohou se při nich používat finanční nástroje jiné než ty, které jsou nebo mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, schopné ovlivnit cenu nástroje, který je nebo má být přijat k obchodování na regulovaném trhu.

(13) Mezi dotyčné cenné papíry patří finanční nástroje, které jsou po počátečním období zastupitelné, neboť jsou v zásadě stejné, ačkoli mají jinou počáteční dividendu nebo práva na výplatu úroků.

(14) V souvislosti se stabilizací se blokové obchody nepovažují za významnou distribuci dotyčných cenných papírů, protože jde o výlučně soukromé operace.

(15) Jestliže členské státy povolí v souvislosti s primární veřejnou nabídkou obchodování před zahájením oficiálního obchodování na regulovaném trhu, zahrnuje toto povolení transakce uzavřené před emisí ("when issued trading").

(16) Integrita trhu vyžaduje dostatečné uveřejňování stabilizačních činností emitenty nebo subjekty provádějícími stabilizaci bez ohledu na to, zda jednají jménem těchto emitentů. Metody používané pro dostatečné uveřejňování takových informací by měly být účinné a mohou brát v úvahu tržní postupy uznávané příslušnými orgány.

(17) Měla by existovat přiměřená koordinace mezi všemi investičními podniky a úvěrovými institucemi provádějícími stabilizaci. Během stabilizace by měl jeden investiční podnik nebo úvěrová instituce sloužit jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o informace příslušného orgánu v každém dotyčném členském státě.

(18) Aby bylo zabráněno omylům účastníků trhu, měly by být stabilizační činnost uskutečňována s ohledem na tržní podmínky a nabídkovou cenu dotyčného cenného papíru a transakce při likvidaci pozic vzešlých z důsledku stabilizační činnosti by měly být prováděny tak, aby byl minimalizován dopad na trh, s řádným přihlédnutím k převládajícím tržním podmínkám.

(19) Možnost nadlimitního úpisu a zajišťovací opce ("greenshoe options") umožňující získání zdrojů a zajištění stabilizační činnosti úzce souvisejí se stabilizací.

(20) Zvláštní pozornost by měla být věnována použití možnosti nadlimitního úpisu investičním podnikem nebo úvěrovou institucí za účelem stabilizace, je-li jejím výsledkem pozice nepokrytá odpovídající zajišťovací opcí ("greenshoe option").

(21) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky, které musí splňovat programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů, aby se na ně mohla vztahovat výjimka stanovená v článku 8 směrnice 2003/6/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se navíc k definicím uvedeným ve směrnici 2003/6/ES rozumí:

1. "investičním podnikem" právnická osoba, jak je definována v čl. 1 bodu 2 směrnice Rady 93/22/EHS [4];

2. "úvěrovou institucí" právnická osoba, jak je definována v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES [5];

3. "programem zpětného odkupu" obchodování s vlastními akciemi v souladu s články 19 až 24 směrnice Rady 77/91/EHS;

4. "plánovaným programem zpětného odkupu" program zpětného odkupu, u něhož jsou data operací a objem cenných papírů, které mají být obchodovány během doby trvání programu, stanoveny v době uveřejnění programu zpětného odkupu;

5. "dostatečným uveřejněním" uveřejnění provedené v souladu s postupem stanoveným v čl. 102 odst. 1 a článku 103 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES [6];

6. "dotyčnými cennými papíry" převoditelné cenné papíry ve smyslu směrnice 93/22/EHS, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování na takovém trhu, a které jsou předmětem významné distribuce;

7. "stabilizací" každý nákup nebo nabídka nákupu dotyčných cenných papírů nebo každá operace s přidruženými nástroji s nimi rovnocennými uskutečněná investičním podnikem nebo úvěrovou institucí v souvislosti s významnou distribucí takových dotyčných cenných papírů výlučně za účelem podpory jejich tržní ceny po předem určenou dobu z důvodu prodejního tlaku na takové cenné papíry;

8. "přidruženými nástroji" tyto finanční nástroje (včetně nástrojů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo pro něž nebyla podána žádost o přijetí k obchodování na takovém trhu, pokud dotyčné příslušné orgány dohodly pro operace s takovými finančními nástroji normy průhlednosti):

a) smlouvy nebo práva týkající se úpisu, nabývání nebo zcizování dotyčných cenných papírů;

b) finanční deriváty dotyčných cenných papírů;

c) jestliže dotyčnými cennými papíry jsou konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové nástroje, takové cenné papíry, na které mohou být tyto konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové nástroje konvertovány nebo vyměněny;

d) nástroje emitované nebo zaručené emitentem nebo ručitelem dotyčných cenných papírů, jejichž tržní cena může podstatně ovlivnit cenu dotyčných cenných papírů, nebo naopak;

e) jestliže dotyčnými cennými papíry jsou cenné papíry rovnocenné akciím, akcie představované těmito cennými papíry (a veškeré jiné cenné papíry rovnocenné těmto akciím);

9. "významnou distribucí" primární nebo sekundární nabídka dotyčných cenných papírů vyhlášená veřejně a lišící se od běžného obchodování jak hodnotou nabízených cenných papírů, tak použitými prodejními metodami;

10. "nabízejícím" dosavadní držitel nebo emitent dotyčných cenných papírů;

11. "přidělením" postup nebo postupy, kterými se určuje počet dotyčných cenných papírů, které mají obdržet investoři, kteří je předtím upsali nebo o upsání požádali;

12. "doplňkovou stabilizací" využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce investičními podniky nebo úvěrovými institucemi v souvislosti s významnou distribucí dotyčných cenných papírů výlučně za účelem usnadnění stabilizační činnosti;

13. "možností nadlimitního úpisu" doložka v dohodě o upisování nebo vedení emise, která umožňuje přijímání úpisů nebo nabídek na nákup většího množství dotyčných cenných papírů, než kolik jich bylo původně nabídnuto;

14. "zajišťovací opcí" (greenshoe option) opce poskytnutá nabízejícím investičnímu podniku (investičním podnikům) nebo úvěrové instituci (úvěrovým institucím) činným při nabídce za účelem pokrytí možnost nadlimitního úpisu, podle jejíchž podmínek mohou tyto podniky nebo instituce nakoupit určité množství dotyčných cenných papírů za nabídkovou cenu po určitou dobu po provedení nabídky dotyčných cenných papírů.

KAPITOLA II

PROGRAMY ZPĚTNÉHO ODKUPU

Článek 3

Cíle programů zpětného odkupu

Aby se na program zpětného odkupu mohla vztahovat výjimka stanovená v článku 8 směrnice 2003/6/ES, musí splňovat podmínky článků 4, 5 a 6 tohoto nařízení a jediným účelem takového programu zpětného odkupu musí být snížení základního kapitálu emitenta (v hodnotě nebo v počtu akcií) nebo splnění povinností vyplývajících z

a) dluhových finančních nástrojů vyměnitelných za kapitálové nástroje;

b) programů akciových opcí pro zaměstnance nebo jiného přidělování akcií zaměstnancům emitenta nebo přidruženého podniku.

Článek 4

Podmínky pro programy zpětného odkupu a pro uveřejňování

1. Program zpětného odkupu musí splňovat podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 směrnice 77/91/EHS.

2. Před začátkem obchodování musí být všechny podrobnosti o programu schváleném v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice 77/91/EHS dostatečně uveřejněny v členských státech, ve kterých emitent požádal o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu.

Tyto podrobnosti musí obsahovat cíl programu podle článku 3, maximální kupní cenu, maximální počet akcií, které mají být získány, a dobu trvání, pro kterou byl program schválen.

Následné změny programu musí být v členských státech předmětem dostatečného uveřejnění.

3. Emitent musí mít zavedeny mechanismy zaručující, že splní své informační povinnosti vůči příslušnému orgánu regulovaného trhu, na němž byly akcie přijaty k obchodování. Tyto mechanismy musí zaznamenávat každou operaci související s programy zpětného odkupu včetně informací uvedených v čl. 20 odst. 1 směrnice 93/22/EHS.

4. Emitent musí uveřejnit podrobnosti o všech operacích uvedených v odstavci 3 nejpozději na konci sedmého burzovního dne po jejich provedení.

Článek 5

Podmínky obchodování

1. Pokud jde o ceny, nesmí emitent při obchodování v rámci programu zpětného odkupu nakupovat akcie za vyšší cenu, než je cena posledního nezávislého obchodování nebo nejvyšší aktuální nezávislá nabídka na trzích, kde se nákup uskutečňuje, podle toho, která je vyšší.

Jestliže tímto trhem není regulovaný trh, bere se jako referenční cena posledního nezávislého obchodování nebo nejvyšší aktuální nezávislá nabídka cena nebo nabídka na regulovaném trhu toho členského státu, v němž se uskutečňuje nákup.

Jestliže emitent uskutečňuje nákup vlastních akcií pomocí finančních derivátových nástrojů, nesmí být uplatněná cena těchto finančních derivátových nástrojů vyšší než cena posledního nezávislého obchodování nebo nejvyšší aktuální nezávislá nabídka, podle toho, která je vyšší.

2. Pokud jde o objem, nesmí emitent za den nakoupit více než 25 % průměrného denního objemu akcií obchodovaných na regulovaném trhu, na němž se nákup uskutečňuje.

Hodnota průměrného denního objemu je vypočítána na základě průměrného denního objemu obchodovaného v měsíci, který předcházel měsíci uveřejnění tohoto programu, a musí být pevná po celou schválenou dobu trvání programu.

Jestliže program na tento objem neodkazuje, musí být hodnota průměrného denního objemu založena na průměrném denním objemu obchodovaném během 20 dnů, které předcházely dnu nákupu.

3. Pro účely odstavce 2 může v případech mimořádně slabé likvidity dotyčného trhu emitent překročit uvedený limit 25 %, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) emitent předem uvědomí příslušný orgán dotyčného trhu o svém úmyslu překročit limit 25 %;

b) emitent vhodným způsobem uveřejní skutečnost, že může překročit limit 25 %;

c) emitent nepřekročí 50 % průměrného denního objemu.

Článek 6

Omezení

1. Aby se na emitenta mohla vztahovat výjimka stanovená v článku 8 směrnice 2003/6/ES, nesmí během své účasti v programu zpětného odkupu provádět tyto obchody:

a) po dobu trvání programu prodávat vlastní akcie;

b) obchodovat v době, která je podle práva členského státu, v němž probíhá obchodování, uzavřeným obdobím;

c) obchodovat v případě, kdy se emitent rozhodl pozdržet uveřejnění důvěrných informací v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2003/6/ES.

2. Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, je-li emitent investiční podnik nebo úvěrová instituce a vytvořil účinné informační bariéry ("čínské zdi"), podléhající kontrole příslušného orgánu, mezi osobami, které nakládají s důvěrnými informacemi vztahujícími se přímo či nepřímo k emitentovi, a osobami odpovědnými za jakékoli rozhodnutí týkající se obchodování s vlastními akciemi (včetně obchodování uskutečněného jménem klientů), pokud obchoduje s vlastními akciemi na základě takového rozhodnutí.

Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se nepoužijí, jestliže emitent je investiční podnik nebo úvěrová instituce a vytvořil účinné informační bariéry ("čínské zdi"), podléhající kontrole příslušného orgánu, mezi osobami, které nakládají s důvěrnými informacemi vztahujícími se přímo či nepřímo k emitentovi (včetně obchodních rozhodnutí v rámci programu zpětného odkupu), a osobami odpovědnými za obchodování s vlastními akciemi jménem klientů, pokud obchoduje s vlastními akciemi jménem těchto klientů.

3. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže

a) emitent zavedl plánovaný program zpětného odkupu nebo

b) program zpětného odkupu je uskutečňován pod vedením investičního podniku nebo úvěrové instituce, který přijímá rozhodnutí o dni nákupu akcií emitenta nezávisle na něm a bez jeho vlivu.

KAPITOLA III

STABILIZACE FINANČNÍHO NÁSTROJE

Článek 7

Podmínky stabilizace

Aby se na stabilizaci finančního nástroje mohla vztahovat výjimka stanovená v článku 8 směrnice 2003/6/ES, musí být provedena v souladu s články 8, 9 a 10 tohoto nařízení.

Článek 8

Časové podmínky stabilizace

1. Stabilizace se provádí pouze po omezené období.

2. Pokud jde o akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, začíná období zmíněné v odstavci 1 v případě veřejně oznámené primární nabídky dnem zahájení obchodování s dotyčnými cennými papíry na regulovaném trhu a končí nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Jestliže se veřejně oznámená primární nabídka koná v členském státě, který umožňuje obchodování před zahájením obchodování na regulovaném trhu, začíná období uvedené v odstavci 1 dnem uveřejnění konečné ceny dotyčných cenných papírů vhodným způsobem a končí nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud takové obchodování probíhá v souladu s případnými pravidly regulovaného trhu, na kterém mají být dotyčné cenné papíry přijaty k obchodování, včetně všech pravidel pro uveřejňování a oznamování operací.

3. Pokud jde o akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, začíná období zmíněné v odstavci 1 v případě sekundární nabídky dnem uveřejnění závěrečné ceny dotyčných cenných papírů vhodným způsobem a končí nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni přidělení.

4. Pokud jde o dluhopisy a ostatní formy dluhových cenných papírů (které nejsou převoditelné nebo vyměnitelné za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím), začíná období zmíněné v odstavci 1 dnem uveřejnění podmínek nabídky dotyčných cenných papírů (tj. včetně případného rozpětí od referenční hodnoty, jakmile byla stanovena) vhodným způsobem a končí buď nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni, kdy emitent nástroje obdržel výnos z emise, nebo nejpozději do 60 kalendářních dnů po dni přidělení dotyčných cenných papírů, podle toho, co nastane dříve.

5. Pokud jde o dluhové cenné papíry, které jsou převoditelné nebo vyměnitelné za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím, začíná období zmíněné v odstavci 1 dnem uveřejnění konečných podmínek nabídky dotyčných cenných papírů vhodným způsobem a končí buď nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni, kdy emitent nástroje obdržel výnos z emise, nebo nejpozději do 60 kalendářních dnů po dni přidělení dotyčných cenných papírů, podle toho, co nastane dříve.

Článek 9

Podmínky pro uveřejňování a oznamování stabilizace

1. Emitenti, nabízející nebo subjekty uskutečňující stabilizaci, bez ohledu na to, zda jednají jménem těchto osob, musí před zahájením období nabídky dotyčných cenných papírů vhodným způsobem uveřejnit tyto informace:

a) skutečnost, že může být prováděna stabilizace, že neexistuje záruka jejího provedení a že může být kdykoli zastavena;

b) skutečnost, že stabilizační operace mají za cíl podpořit tržní cenu dotyčných cenných papírů;

c) začátek a konec období, během kterého může ke stabilizaci dojít;

d) totožnost vedoucího stabilizace, pokud je známa v době uveřejnění, jinak musí být uveřejněna před zahájením stabilizačních operací;

e) případnou existenci a minimální velikost možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce, doba uplatnění zajišťovací opce a případné podmínky pro využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce.

Použití tohoto článku se pozastavuje pro nabídky spadající do oblasti působnosti prováděcích opatření ke směrnici 2003/71/ES (směrnice o prospektu) ode dne vstupu v platnost uvedených opatření.

2. Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/6/ES, musí podrobnosti o všech stabilizačních transakcích oznamovat emitenti, nabízející nebo subjekty uskutečňující stabilizaci, bez ohledu na to, zda jednají jménem těchto osob, příslušnému orgánu dotyčného trhu nejpozději na konci sedmého burzovního dne ode dne provedení těchto operací.

3. Do týdne od konce stabilizačního období musí emitenti, nabízející nebo subjekty uskutečňující stabilizaci, bez ohledu na to, zda jednají jménem těchto osob, vhodným způsobem uveřejnit tyto informace:

a) zda stabilizace byla nebo nebyla provedena;

b) den, kdy byla stabilizace zahájena;

c) den, kdy byla provedena poslední stabilizační operace;

d) cenové rozpětí, v němž byla stabilizace prováděna, pro každý den, kdy byly prováděny stabilizační operace.

4. Emitenti, nabízející nebo subjekty uskutečňující stabilizaci, bez ohledu na to, zda jednají jménem těchto osob, musí zaznamenat každý stabilizační příkaz nebo operaci nejméně s těmi informacemi, které jsou uvedeny v čl. 20 odst. 1 směrnice 93/22/EHS, s rozšířením na finanční nástroje jiné než ty, které byly nebo mají být přijaty na regulovaný trh.

5. Jestliže stabilizaci provádí více investičních podniků nebo úvěrových institucí, bez ohledu na to, zda jednají jménem emitenta nebo nabízejícího, jedna z těchto osob slouží jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o informace příslušného orgánu regulovaného trhu, na kterém byly dotyčné cenné papíry přijaty k obchodování.

Článek 10

Zvláštní cenové podmínky

1. V případě nabídky akcií nebo jiných cenných papírů rovnocenných akciím nesmí být stabilizace dotyčných cenných papírů za žádných okolností prováděna nad nabídkovou cenou.

2. V případě nabídky dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za nástroje uvedené v odstavci 1 nesmí být stabilizace těchto nástrojů za žádných okolností prováděna nad tržní cenou těchto nástrojů v době uveřejnění konečných podmínek nové nabídky.

Článek 11

Podmínky doplňkové stabilizace

Aby se na doplňkovou stabilizaci mohla vztahovat výjimka stanovená v článku 8 směrnice 2003/6/ES, musí být provedena v souladu s článkem 9 tohoto nařízení a s těmito podmínkami:

a) možnost nadlimitního úpisu dotyčných cenných papírů je přípustná pouze během období úpisu a za nabídkovou cenu;

b) pozice investičního podniku nebo úvěrové instituce vytvořená využitím možnosti nadlimitního úpisu, která není pokryta odpovídající zajišťovací opcí, nesmí přesáhnout 5 % původní nabídky;

c) zajišťovací opci mohou uplatnit příjemci této opce pouze v případě nadměrného přidělení dotyčných cenných papírů;

d) zajišťovací opce nesmí přesáhnout 15 % původní nabídky;

e) období uplatnění zajišťovací opce musí být stejné jako stabilizační období stanovené v článku 8;

f) uplatnění zajišťovací opce musí být neprodleně uveřejněno spolu se všemi vhodnými podrobnostmi, zejména včetně dne uplatnění opce a počtu a druhu dotyčných cenných papírů.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost v členských státech dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] Výbor byl zřízen rozhodnutím Komise 2001/527/ES (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1.

[4] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27.

[5] Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

Top