Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1989

Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

OJ L 295, 13.11.2003, p. 57–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 483 - 503
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 106 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 106 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 253 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1989/oj

32003R1989

Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Úřední věstník L 295 , 13/11/2003 S. 0057 - 0077
CS.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
ET.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
HU.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
LT.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
LV.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
MT.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
PL.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
SK.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503
SL.ES Kapitola 3 Svazek 40 S. 483 - 503


Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 [2], a zejména na článek 35a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 2568/91 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 796/2002 [4], definuje fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody analýzy těchto charakteristik. Charakteristiky dotyčných olejů musí být upraveny tak, aby vzaly v úvahu nové popisy a definice olivového oleje a olivového oleje z pokrutin, které platí od 1. listopadu 2003 v důsledku změny přílohy nařízení č. 136/66/EHS, zejména začlenění kategorie obyčejného panenského olivového oleje do kategorie lampantového oleje a snížení obsahu volných mastných kyselin (kyselosti) ve všech kategoriích.

(2) Aby pokračoval proces harmonizace s mezinárodními normami, stanovenými Mezinárodní radou pro olivový olej a v Codex Alimentarius, je třeba upravit některé limity, týkající se charakteristik olivového oleje a olivového oleje z pokrutin, uvedených v nařízení (EHS) č. 2568/91.

(3) V zájmu snížení počty analýz nezbytných pro klasifikaci vzorků daných olivových olejů je dávána přednost tomu, aby kontrolní laboratoře prováděly analýzy jakosti a čistoty olejů v pořadí stanoveném v rozhodovacím schématu, které je nutno přijmout pro ověřování, zda je vzorek v souladu s deklarovanou kategorií. Také je nutné zrušit metody analýzy uvedené v přílohách VIII a XIII nařízení (EHS) č. 2568/91, které byly nahrazeny jinými, spolehlivějšími metodami, které jsou již obsaženy v uvedeném nařízení.

(4) Odběr vzorků ze šarží olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin ve spotřebitelských obalech podle přílohy Ia nařízení (EHS) č. 2568/91 je spojen s řadou praktických obtíží pro kontrolní laboratoře. V zájmu vyřešení těchto obtíží a maximálního snížení odebíraných množství je třeba změnit obsah dílčího vzorku.

(5) V zájmu umožnění dostatečně dlouhého přechodného období pro přizpůsobení se novým normám a pro zavedení prostředků potřebných k jejich uplatnění a v zájmu zabránění narušení trhu je třeba použitelnost změn stanovených v tomto nařízení odložit do 1. listopadu 2003. Ze stejných důvodů je třeba stanovit, že olivový olej a olivový olej z pokrutin, které byly stočeny do obalů před tímto dnem, mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Oleje s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodech 1 a 2 přílohy I tohoto nařízení, jsou považovány za panenské olivové oleje ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

2. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 3 přílohy I tohoto nařízení, je považován za lampantový olivový olej ve smyslu bodu 1 písm. c) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

3. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 4 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej ve smyslu bodu 2 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

4. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 5 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje ve smyslu bodu 3 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

5. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 6 přílohy I tohoto nařízení, je považován za surový olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

6. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 7 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 5 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

7. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 8 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 6 přílohy nařízení č. 136/66/EHS."

2. V čl. 2 odst. 1 se vypouští sedmá a dvanáctá odrážka.

3. První pododstavec čl. 2 odst. 4 se nahrazuje tímto:

"Pro účely ověření podle odstavce 3 se analýzy uvedené v přílohách II, III, IX, X a XII, jakož i případné kontrolní analýzy stanovené vnitrostátními právními předpisy, provádějí před datem minimální trvanlivosti. Pokud se odběr vzorků provede více než čtyři měsíce před datem minimální trvanlivosti, analýzy se provedou nejpozději ve čtvrtém měsíci po odebrání vzorku. Pro ostatní analýzy tohoto nařízení neplatí žádné lhůty."

4. Vkládá se nový článek 2a, který zní:

"Článek 2a

Vnitrostátní orgány nebo jejich zástupci mohou ověřit, zda je vzorek v souladu s deklarovanou kategorií:

a) buď provedením analýz uvedených v příloze I v jakémkoli pořadí;

b) nebo v pořadí uvedeném v příloze Ib v rozhodovacím schématu, dokud není dosaženo jedno z rozhodnutí uvedených v rozhodovacím schématu."

5. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

Pokud jde o přítomnost kontaminujících látek, použijí se příslušné předpisy Společenství.

Pokud jde o halogenovaná rozpouštědla, zavádějí se pro všechny kategorie olivového oleje tyto limity:

- maximální obsah každého zjištěného halogenovaného rozpouštědla: 0,1 mg/kg,

- maximální celkový obsah zjištěných halogenovaných rozpouštědel: 0,2 mg/kg."

6. Přílohy se pozměňují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2003.

Produkty, které však byly v souladu s právními předpisy vyprodukovány a označeny etiketami v Evropském společenství nebo dovezeny do Evropského společenství a propuštěny do volného oběhu před 1. listopadem 2003 mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/1966.

[2] Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4.

[3] Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1.

[4] Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1. Obsah se mění takto:

a) za řádek odpovídající příloze Ia se vkládá tento řádek:

"Příloha Ib: Rozhodovací schéma";

b) řádky odpovídající přílohám VIII a XIII se zrušují.

2. Příloha I se nahrazuje tímto:

"

„PŘÍLOHA I

CHARAKTERISTIKY OLIVOVÉHO OLEJE

Kategorie | Kyselost (%) * | Peroxidové číslo (meq/O2/kg)* | Vosky(mg/kg)* * | Nasycené mastné kyse-liny v trigly-ceridech vázaných v poloze 2(%) | Stigma-stadieny (mg/kg) [1] | Rozdíl mezi hodnotou ECN42 zjištěnou z HLPC a teoretickým výpočtem | K232 * | K270 * | Delta-K * | Organoleptické hodnocení Medián závad(Md)* | Organoleptické hodnocení Medián ovocnosti(Mf)* |

1.Extra panenský olivový olej | £ 0,8 | £ 20 | £ 250 | £ 1,5 | £ 0,15 | £ 0,2 | £ 2,50 | £ 0,22 | £ 0,01 | Md = 0 | Mf >0 |

2.Panenský olivový olej | £ 2,0 | £ 20 | £ 250 | £ 1,5 | £ 0,15 | £ 0,2 | £ 2,60 | £ 0,25 | £ 0,01 | Md £ 2,5 | Mf >0 |

3.Lampantový olivový olej | > 2,0 | – | £ 300 [3] | £ 1,5 | £ 0,50 | £ 0,3 | – | – | – | Md > 2,5 [2] | – |

4.Rafinovaný olivový olej | £ 0,3 | £ 5 | £ 350 | £ 1,8 | – | £ 0,3 | – | £ 1,10 | £ 0,16 | – | – |

5.Olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje | £ 1,0 | £ 15 | £ 350 | £ 1,8 | – | £ 0,3 | – | £ 0,90 | £ 0,15 | – | – |

6.Surový olivový olej z pokrutin | – | – | > 350 | £ 2,2 | – | £ 0,6 | – | – | – | – | – |

7.Rafinovaný olivový olej z pokrutin | £ 0,3 | £ 5 | 350 [4] | £ 2,2 | – | £ 0,5 | – | £ 2,00 | £ 0,20 | – | – |

8.Olivový olej z pokrutin | £ 1,0 | £ 15 | > 350 | £ 2,2 | – | £ 0,5 | – | £ 1,70 | £ 0,18 | – | – |

[5] [6] [7] [8]

Obsah ost Poznámky:

a) Výsledky zkoušek se uvádí na stejný počet desetinných míst, jaký je předepsán pro každou charakteristiku. Poslední desetinné místo se přitom zaokrouhlí nahoru, pokud je číslice na dalším desetinném místě vyšší než 4.

b) Pokud jakákoli charakteristika neodpovídá předepsaným mezním hodnotám, zařadí se olivový olej do jiné kategorie nebo se označí jako nesplňující požadavky na čistotu pro danou jakostní kategorii.

c) Jakostní charakteristiky olejů označené hvězdičkou * znamenají, že:

- v případě lampantového olivového oleje nemusí být stanovené mezní hodnoty dodrženy současně,

- v případě panenských olivových olejů je nedodržení jedné nebo více mezních hodnot důvodem pro změnu kategorie v rámci skupiny panenského olivového oleje.

d) Charakteristiky olejů označené dvěma hvězdičkami ** znamenají, že v případě všech olivových olejů z pokrutin nemusí být stanovené mezní hodnoty dodrženy současně.

Kategorie | [1]Obsah mastných kyselin | Úhrn trans-izomerů kyseliny olejové (%) | Úhrn trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové (%) | Skladba sterolov | Steroly celkem (mg/kg) | Erythro-diol a uvaol (%) ** |

Myristová (%) | Linolenová (%) | Arachová (%) | Eiko-sanová (%) | Behenová (%) | Ligno-cerová (%) | Cholesterol (%) | Brassika-sterol (%) | Kampe-sterol (%) | Stigma-sterol (%) | Betasitosterol (%) [2] | Delta-7-stigmastenol (%) |

1.Extra panenský olivový olej | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,05 | £ 0,05 | £ 0,5 | £ 0,1 | £ 4,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1000 | £ 4,5 |

2.Panenský olivový olej | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,05 | £ 0,05 | £ 0,5 | £ 0,1 | £ 4,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1000 | £ 4,5 |

3.Lampantový olivový olej | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,10 | £ 0,10 | £ 0,5 | £ 0,1 | £ 4,0 | – | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1000 | £ 4,5 [3] |

4.Rafinovaný olivový olej | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,20 | £ 0,30 | £ 0,5 | £ 0,1 | £ 4,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1000 | £ 4,5 |

5.Olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,20 | £ 0,30 | £ 0,5 | £ 0,1 | £ 4,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1000 | £ 4,5 |

6.Surový olivový olej z pokrutin | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,3 | £ 0,2 | £ 0,20 | £ 0,10 | £ 0,5 | £ 0,2 | £ 4,0 | – | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 2500 | > 4,5 [4] |

7.Rafinovaný olivový olej z pokrutin | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,3 | £ 0,2 | £ 0,40 | £ 0,35 | £ 0,5 | £ 0,2 | £ 4,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1800 | > 4,5 |

8.Olivový olej z pokrutin | £ 0,05 | £ 1,0 | £ 0,6 | £ 0,4 | £ 0,3 | £ 0,2 | £,40 | £ 0,35 | £,5 | £,2 | £,0 | < kamp. | ³ 93,0 | £ 0,5 | ³ 1600 | > 4,5 |

"

3. Příloha Ia se nahrazuje tímto:

"

„PŘÍLOHA Ia

Odběr vzorků ze šarží olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin ve spotřebitelských obalech o objemu nejvýše 100 litrů

Tato metoda odběru vzorků se týká dodávek olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin nepřesahujících 125000 litrů, stočených do spotřebitelských obalů o objemu nejvýše 100 litrů.

Pokud daná dodávka obsahuje více než 125000 litrů, rozdělí se na přibližně stejně velké šarže o objemu nejvýše 125000 litrů. Pokud dodávka obsahuje méně než 125000 litrů, pak představuje jednu šarži. Metoda se pak použije u každé šarže.

Minimální počet odebraných dílčích vzorků závisí na velikosti šarže podle tabulky uvedené v bodu 1.

Velikost dílčího vzorku se určuje na základě objemu spotřebitelského obalu podle tabulky uvedené v bodu 2.1.

Dodávkou, dílčím vzorkem a laboratorním vzorkem se rozumějí definice uvedené v normě EN ISO 5555.

„Šarže“ se skládá z více prodejních jednotek, které jsou produkovány, vyrobeny a baleny za takových okolností, že olej obsažený v každé prodejní jednotce se považuje za homogenní vzhledem ke všem svým analytickým charakteristikám.

1. POČET DÍLČÍCH VZORKŮ, KTERÉ JE NUTNO ODEBRAT

Minimální počet odebraných dílčích vzorků závisí na velikosti šarže a odpovídá dále uvedené tabulce:

Velikost šarže (v litrech) menší než | Minimální počet dílčích vzorků |

7500 | 2 |

25000 | 3 |

75000 | 4 |

125000 | 5 |

Spotřebitelské obaly daného dílčího vzorku musí pocházet s navzájem sousedících míst šarže.

V případě pochybností členské státy zvýší počet odebraných dílčích vzorků.

2. OBSAH DÍLČÍCH VZORKŮ

2.1 Každý dílčí vzorek se skládá:

V případě spotřebitelských obalů o objemu: | Dílčí vzorek musí obsahovat olej: |

a)nejméně 5 litrů | a)ze 3 spotřebitelských obalů |

b)nejméně 3 litrů, ale méně než 5 litrů | b)ze 3 spotřebitelských obalů |

c)nejméně 2 litrů, ale méně než 3 litry | c)ze 3 spotřebitelských obalů |

d)nejméně 1 litru, ale méně než 2 litrů | d)z 6 spotřebitelských obalů |

e)nejméně 0,75 litru, ale méně než 1 litr | e)z 6 spotřebitelských obalů |

f)méně než 0,75 litru | f)z trojnásobného množství oleje z minimálního počtu obalů, jejichž celkový objem je větší než 1,5 litru |

2.2 Dílčí vzorky musí být uchovány ve spotřebitelských obalech až do doby provedení analýzy. Olej z dílčích vzorků se pak rozdělí do tří laboratorních vzorků pro provedení:

a) analýz uvedených v přílohách II, III, IX a X;

b) analýz uvedených v příloze XII;

c) ostatních analýz.

2.3 Obaly tvořící dílčí vzorek musí být rozděleny v souladu s kontrolními postupy, stanovenými vnitrostátními právními předpisy.

3. ANALÝZY A VÝSLEDKY

a) Každý z dílčích vzorků, uvedených v bodu 1, se dále rozdělí na laboratorní vzorky v souladu s bodem 2.5 normy EN ISO 5555 a podléhá těmto analýzám:

- stanovení volných mastných kyselin podle čl. 2 odst. 1 první odrážky,

- stanovení peroxidového čísla podle čl. 2 odst. 1 druhé odrážky,

- spektrofotometrické analýze podle čl. 2 odst. 1 osmé odrážky,

- stanovení složení mastných kyselin podle čl. 2 odst. 1 deváté odrážky.

b) Pokud výsledky analýzy podle písmene a) nevyhovují charakteristikám deklarované kategorie olivového oleje u alespoň jednoho z dílčích vzorků odebraných ze stejné šarže, celá daná šarže se prohlásí za nevyhovující.

Pokud nejsou všechny výsledky analýzy podle písmene a) u každého z dílčích vzorků odebraných ze stejné šarže homogenní za předpokladu opakovatelnosti charakteristik daných metod, celá daná šarže se prohlásí za nehomogenní a každý dílčí vzorek musí být podroben ostatním předepsaným analýzám. V opačném případě se další předepsané analýze podrobí pouze jeden z dílčích vzorků z dané šarže.

c) Pokud jeden z výsledků analýzy podle písm. b) druhého odstavce nevyhovuje charakteristikám deklarované kategorie olivového oleje, celá daná šarže se prohlásí za nevyhovující.

Pokud všechny výsledky analýzy podle písm. b) druhého odstavce vyhovují charakteristikám deklarované kategorie olivového oleje, celá šarže se prohlásí za vyhovující.“

"

4. Za přílohu Ia se vkládá příloha Ib, která zní:"

„PŘÍLOHA Ib

ROZHODOVACÍ SCHÉMA PRO OVĚŘENÍ SOULADU VZORKU OLIVOVÉHO OLEJE S DEKLAROVANOU KATEGORIÍ

Soulad olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin je možné přezkoušet takto:

a) ověření splnění charakteristik uvedených v příloze I provedením analýz za tímto účelem stanovených v libovolném pořadí, nebo

b) provedením analýz uvedených v rozhodovacím schématu v něm stanoveném pořadí, dokud se nedospěje k jednomu ze stanovených rozhodnutí.

Nezávisle na tom se provádějí analýzy nutné pro ověření souladu s normami Společenství, pokud jde o případné kontaminující látky.

Rozhodovací schéma platí pro všechny kategorie olivového oleje a olivového oleje z pokrutin. Skládá se z tabulek, očíslovaných 1 až 11, které se použijí na základě deklarované kategorie daného oleje v pořadí, stanoveném ve všeobecné tabulce.

Klíč k všeobecné tabulce a k tabulkám 1 až 11:

- dvojitá čára (=) odkazuje na další krok, který je nutno provést, pokud jsou splněny podmínky předcházejícího ho pole. Tečkovaná čára (…) odkazuje na další krok, který nutno provést při negativním rozhodnutí,

- nadpisy v polích tabulek 1 až 11 odkazují na analýzy tohoto nařízení na základě srovnávací tabulky uvedené v dodatku 1 této přílohy,

- písmena v závorkách, nacházející se v kruzích a elipsách (negativní rozhodnutí) v tabulkách 1 až 11, odkazují na poznámky uvedené v dodatku 2 této přílohy. Písmena neznamenají automaticky, že je nutno provést další analýzy, ani nenaznačují pravdivost uvedených předpokladů.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatek 1

Srovnávací tabulka mezi prílohami tohoto narízení a analýzami uvedenými v rozhodovacím schématu

– Kyselost | příloha II | Stanovení volných mastných kyselin |

– Peroxidové číslo | příloha III | Stanovení peroxidového čísla |

– UF spektrometrie | příloha IX | Spektrofotometrická analýza |

– Organoleptické hodnocení | příloha XII | Organoleptické hodnocení panenského olivového oleje |

– 3,5–stigmastadieny | příloha XVII | Metoda pro stanovení stigmastadienů v rostlinných olejích |

– Transizomery mastných kyselin | příloha Xa a | Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií |

příloha Xb | Příprava methylesterů mastných kyselin |

– Obsah mastných kyselin | příloha Xa i | Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií |

příloha Xb | Příprava methylesterů mastných kyselin |

– ΔECN42 | příloha XVIII | Metoda pro stanovení obsahu triglyceridů s ECN42 (rozdíl mezi hodnotou zjištěnou z HLPC a teoretickým výpočtem) |

– Složení a obsah sterolů | příloha V | Stanovení obsahu a složení sterolů pomocí kapilární plynové chromatografie |

– Erythrodiol a uvaol | příloha VI | Stanovení erythrodiolu a uvaolu |

– Vosky | příloha IV | Stanovení obsahu vosku pomocí kapilární plynové chromatografie |

– Alifatické alkoholy | příloha XIX | Stanovení obsahu a složení alifatických alkoholů pomocí kapilární plynové chromatografie |

– Nasycené mastné kyseliny v poloze 2 | příloha VII | Stanovení nasycených mastných kyselin v triglyceridech vázaných v poloze 2 |

Dodatek 2

Tabulka 1

a) Viz panenský nebo lampantový olivový olej (kritéria jakosti tabulka 2 nebo kritéria jakosti a čistoty tabulka 4).

b) Viz lampantový olivový olej (kritéria jakosti a čistoty tabulka 4).

Tabulka 2

a) Viz lampantový olivový olej (kritéria jakosti a čistoty tabulka 4).

b) Viz panenský olivový olej (kritéria jakosti tabulka 1).

Tabulka 3

a) Přítomnost rafinovaného oleje (olivového nebo jiného).

b) Přítomnost olivového oleje z pokrutin.

Tabulka 4

a) Viz panenský olivový olej extra a panenský olivový olej (kritéria jakosti tabulka 1 a tabulka 2).

b) Přítomnost rafinovaného oleje (olivového nebo jiného).

c) Přítomnost olivového oleje z pokrutin.

d) Přítomnost esterifikovaných olejů.

Tabulka 7

a) Přítomnost olivového oleje z pokrutin.

b) Přítomnost esterifikovaných olejů.

Tabulka 8

a) Přítomnost rafinovaného oleje (olivového nebo jiného).

b) Viz lampantový olivový olej (kritéria jakosti a čistoty tabulka 4).

c) Přítomnost esterifikovaných olejů.

Tabulka 11

a) Přítomnost esterifkovaných ojejů“

"

5. Příloha VIII se zrušuje.

6. Příloha XIII se zrušuje.

[1] Úhrn izomerů, (ne)separovatelných prostřednictvím kapilární kolony.

[2] Nebo pokud je medián závad nejvýše 2,5 a medián pro ovocnosti roven 0.

[3] Oleje s obsahem vosku mezi 300 mg/kg a 350 mg/kg se zařazují do kategorie lampantového olivového oleje, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů nejvýše 350 mg/kg, nebo pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu nejvýše 3,5 %.

[4] Oleje s obsahem vosku mezi 300 mg/kg a 350 mg/kg se zařazují do kategorie surového olivového oleje z pokrutin, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů vyšší než 350 mg/kg, nebo pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu vyšší než 3,5 %.

[5] atních mastných kyselin (%): kyselina palmitová 7,5-20; palmitoolejová: 0,3 – 3,5; heptadekanová: £0,3; heptadecenová: £0,3; stearová 0,5-5,0; olejová: 55-83; linolová: 3,5-21,0.

[6] Delta-5-23-stigmastadien + chlerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5-24-stigmastadien.

[7] Oleje s obsahem vosku mezi 300 mg/kg a 350 mg/kg se zařazují do kategorie lampantového olivového oleje, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů nejvýše 350 mg/kg, nebo pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu nejvýše 3,5 %.

[8] Oleje s obsahem vosku mezi 300 mg/kg a 350 mg/kg se zařazují do kategorie surového olivového oleje z pokrutin, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů vyšší než 350 mg/kg, nebo pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu vyšší než 3,5 %.

--------------------------------------------------

Top