Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Nařízení Rady (ES) č. 1787/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky

OJ L 270, 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Implicitně zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787Úřední věstník L 270 , 21/10/2003 S. 0121 - 0122


Nařízení Rady (ES) č. 1787/2003

ze dne 29. září 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [2], zavádí režim pro používání dávky u mléka a mléčných výrobků, jejímž cílem je zmenšit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu a odstranit strukturální přebytky vyplývající z této nerovnováhy; tento režim se bude používat po dobu dalších jedenácti po sobě jdoucích dvanáctiměsíčních období, počínaje dnem 1. dubna 2004.

(2) Má-li se podpořit spotřeba mléka a mléčných výrobků ve Společenství a zlepšit jejich konkurenceschopnost na mezinárodních trzích, je třeba snížit úroveň podpory trhu, zejména tím, že od 1. července 2004 se budou postupně snižovat intervenční ceny másla a sušeného odstředěného mléka stanovené nařízením Rady (ES) č. 1255/1999 [3]. Za tímto účelem je třeba změnit výši intervenční ceny těchto dvou produktů.

(3) Směrná cena, jíž tvořily zejména intervenční ceny másla a sušeného odstředěného mléka, sloužila jako ukazatel pro úroveň podpory; vzhledem k tomu, že u těchto dvou produktů se intervence nyní používá pouze u maximálního množství a během omezeného období roku, je třeba směrnou cenu zrušit.

(4) Má-li se zabránit tomu, aby byla intervence masivně používána jako prostředek uměle vytvářeného odbytu másla, je třeba stanovit maximální množství tohoto produktu, které lze v intervenčním režimu nakoupit.

(5) Opatření na podporu příjmů producentů v odvětví mléka prostřednictvím přímých plateb byla pozměněna a stanovena v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [4], a proto musí být z nařízení (ES) č. 1255/1999 vyjmuta.

(6) Nařízení (ES) č. 1255/1999 je tedy třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1255/1999 se mění takto:

1) článek 3 se zrušuje;

2) v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Intervenční ceny ve Společenství, vyjádřené v eurech za 100 kg, se stanoví:

a) u másla ve výši:

- 328,20 pro období od 1. července 2000 do 30. června 2004,

- 305,23 pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005,

- 282,44 pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006,

- 259,52 pro období od 1. července 2006 do 30. června 2007,

- 246,39 od 1. července 2007

b) u sušeného odstředěného mléka ve výši:

- 205,52 pro období od 1. července 2000 do 30. června 2004,

- 195,24 pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005,

- 184,97 pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006,

- 174,69 od 1. července 2006."

3. v článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Dosáhnou-li během jednoho reprezentativního období tržní ceny másla v jednom nebo více členských státech úrovně nižší než 92 % intervenční ceny, nakoupí intervenční agentury máslo podle odstavce 2 za 90 % intervenční ceny v období od 1. března do 31. srpna každého roku v dotyčném členském státě nebo dotyčných členských státech na základě podmínek, jež budou stanoveny.

Pokud množství nabízená k intervenci během období uvedeného v prvním pododstavci překročí 70000 tun v roce 2004, 60000 tun v roce 2005, 50000 tun v roce 2006, 40000 tun v roce 2007 a 30000 tun v roce 2008 a letech následujících, může Komise intervenční nákupy másla pozastavit.

V takovém případě mohou intervenční agentury nakupovat prostřednictvím stálého nabídkového řízení na základě podmínek, jež budou stanoveny.

Dosáhnou-li během jednoho reprezentativního období tržní ceny másla v dotyčném členském státě nebo dotyčných členských státech nejméně 92 % intervenční ceny, Komise nákupy pozastaví."

4. v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. V případě plnotučného mléka představuje podpora Společenství:

- 23,24 eur/100 kg pro období do 30. června 2004,

- 21,69 eur/100 kg pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005,

- 20,16 eur/100 kg pro období od 1. července 2005 do 30. června 2006,

- 18,61 eur/100 kg pro období od 1. července 2006 do 30. června 2007,

- 18,15 eur/100 kg od 1. července 2007.

V případě ostatních mléčných výrobků se částka podpory stanoví s přihlédnutém k mléčným složkám dotyčných produktů."

5. články 16 až 25 se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V článku 1 se však bod 1 použije ode dne 1. dubna 2004, bod 3 se použije ode dne 1. března 2004 a bod 5 se použije ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2003.

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko doručené 5. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Viz stranu 123 tohoto Úředního věstníku.

[3] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 (Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15).

[4] Viz stranu 1 tohoto Úředního věstníku.

--------------------------------------------------

Top