Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Nařízení Komise (ES) č. 1110/2003 ze dne 26. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; Implicitně zrušeno 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110Úřední věstník L 158 , 27/06/2003 S. 0012 - 0020


Nařízení Komise (ES) č. 1110/2003

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 [2], a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po diskusích o výkladu týkajícího se metody pro stanovení a úpravu dovozních cel a příslušných nákladů spojených s námořní dopravou, je nezbytné kvůli větší jasnosti změnit příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1249/96 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1900/2002 [4].

(2) V souladu s rozhodnutím 2003/254/ES [5] a rozhodnutím 2003/253/ES [6] Rada schválila závěry dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a Kanadou o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT. Dohody mění podmínky pro dovoz ječmene a pšenice obecné střední a nízké jakosti stanovením dovozních kvót pro tyto produkty ode dne 1. ledna 2003.

(3) Podle shora uvedených rozhodnutí Rada oprávnila Komisi, aby pro tyto produkty dočasně poskytla odchylku od systému dovozních cel stanovených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 do doby, než budou schváleny formální změny tohoto nařízení. Aby mohly být dohody schválené Radou používány ode dne 1. ledna 2003, Komise přijala dočasná prováděcí pravidla v nařízení (ES) č. 2378/2002 [7] ve znění nařízení (ES) č. 611/2003 [8]. Použitelnost těchto dočasných opatření končí dnem 30. června 2003.

(4) K tomuto datu by měla být přijata stálá prováděcí pravidla k dohodám schváleným Radou.

(5) V důsledku toho je vhodné vložit do nařízení (ES) č. 1249/96 nastálo ustanovení z nařízení (ES) č. 2378/2002, protože už byla úspěšně používána během první poloviny roku 2003.

(6) Vezme-li se v úvahu, že snížení sladovnického ječmene je zrušeno a snížení pšenice na mletí vysoké jakosti bude fungovat jako prémie, budou snížení pro zvláštní produkty spojené s režimem zvláštního použití použitelné pouze pro kukuřici tvrdou. Za těchto podmínek je třeba zjednodušit současné předpisy režimu zvláštního použití a sladit je s obecnými celními předpisy.

(7) V případech, kdy jsou přijímána osvědčení o shodě pro produkty vysoké jakosti (pšenice obecná vysoké jakosti a pšenice tvrdá v případě Kanady a Spojených států amerických a kukuřice tvrdá v případě Argentiny), je důležité omezit částku jistoty na minimální možnou úroveň. Jediná jistota použitelná v případě osvědčení o shodě by měla být jistota spojená s dovozní licencí.

(8) Nařízení (ES) č. 1249/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(9) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1249/96 se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

"1. Dovozní cla uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 pro produkty kódů KN 10011000, 10019091, ex10019099 (pšenice obecná vysoké jakosti), 100200, 10051090, 10059000 a 10070090 budou vypočítávána denně, Komise je však stanoví patnáctý den a poslední pracovní den každého měsíce pro použití od šestnáctého dne každého měsíce nebo od prvního dne měsíce následujícího. Pokud patnáctého není pracovní den Komise, budou cla stanovena pracovní den před patnáctým dnem dotyčného měsíce. Pokud se však v období používání takto stanovených cel odchýlí vypočtené průměrné dovozní clo o 5 EUR za tunu nebo více od stanoveného cla, provede se odpovídající úprava.

2. Cena použitá pro výpočet dovozního cla bude průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4. Pro každé stanovení je dovozní clo považováno za průměr dovozních cel vypočítaných během předchozích 10 pracovních dní. Komise pro stanovení a opravy nebude brát v úvahu denní dovozní cla užívaná pro předchozí stanovení.

Intervenční cena používaná pro výpočet cel bude cena použitelná v měsíci, ve kterém se dovozní clo použije."

b) Druhý pododstavec odstavce 3 se zrušuje.

c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Dovozní cla se sníží o 24 EUR za tunu kukuřice tvrdé v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze I. Aby se mohlo tohoto snížení využít, musí být kukuřice tvrdá zpracována v produktech kódů KN 19041010, 110313 nebo 110423 do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu. Použijí se ustanovení o zvláštním použití článku 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [*] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. a článků 291 až 300 nařízení Komise (ES) č. 2454/93 [**] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

Aniž je dotčen čl. 293 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 2454/93, složí dovozce u příslušného orgánu dodatečnou jistotu 24 EUR za tunu kukuřice tvrdé s výjimkou případu, kdy jsou žádosti o dovozní licence doprovázeny osvědčeními o shodě vydanými argentinským Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) uvedeným v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení. V tomto případě bude dovozní licence obsahovat v kolonce 24 údaj o druhu osvědčení o shodě.

Pokud však clo používané v den přijetí celního prohlášení o propuštění do volného oběhu je nižší než 24 EUR za tunu kukuřice, jistota se bude rovnat částce cla.".

2. Články 4 a 5 se nahrazují tímto:

"Článek 4

1. Reprezentativní dovozní ceny CIF uvedené v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) 1766/92 pro pšenici obecnou vysoké jakosti, pšenici tvrdou, kukuřici a další krmné zrní uvedené v čl. 2 odst. 1 se budou skládat z těchto složek:

a) reprezentativní burzovní kotace na trhu Spojených států amerických;

b) obchodní prémie a srážky připojené k této kotaci na trhu Spojených států v den kotace, a zejména v případě pšenice tvrdé, spojené s jakostí mouky;

c) nákladů na námořní dopravu mezi Spojenými státy americkými (Mexický záliv nebo Duluth) a přístavem v Rotterdamu pro plavidlo o kapacitě nejméně 25000 tun.

2. Komise zaznamená každý pracovní den:

a) složku uvedenou v odst. 1 písm. a) podle burz a referenčních jakostí uvedených v příloze II;

b) složky uvedené v odst. 1 písm. b) a c) podle veřejně dostupných údajů.

3. S ohledem na vypočítávání složky uvedené v odst. 1 písm. b) nebo příslušné kotace FOB se použijí následující prémie a srážky:

- prémie 14 EUR za tunu pšenice obecné vysoké jakosti,

- srážka 10 EUR za tunu pšenice tvrdé střední jakosti,

- srážka 30 EUR za tunu pšenice tvrdé nízké jakosti.

4. Reprezentativní dovozní ceny CIF za pšenici tvrdou, pšenici obecnou vysoké jakosti a kukuřici jsou souhrnem složek uvedených v písmenech a), b) a c) odstavce 1. Reprezentativní dovozní ceny CIF pro žito a čirok budou vypočítány pomocí kotace ječmene ve Spojených státech amerických podle ustanovení přílohy II.

5. Reprezentativní dovozní ceny CIF za osivo pšenice obecné kódu KN 10019091 a osivo kukuřice kódu KN 10051090 jsou ceny vypočítané pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pro kukuřici.

Článek 5

1. Žádosti o dovozní licence pro pšenici obecnou vysoké jakosti budou platné, pokud:

a) žadatel uvede v kolonce 20 dovozní licence jakost, která má být dovážena;

b) se žadatel písemně zaváže, že u příslušného subjektu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu složí kromě jistoty podle nařízení Komise (ES) č. 1162/95 [*] Úř. věst. L 117, 24.5.1995, s. 2.

Dodatečná jistota uvedená v písmenu b) prvního pododstavce bude činit 95 EUR za tunu. Avšak v případech, kde je dovozní licence doplněna osvědčeními o shodě vydanými "Federal Grain Inspection Service (FGIS)" a "Canadian Grain Commission (CGC)" jak je uvedeno v článku 6, není požadována žádná dodatečná jistota. V takovém případě bude dovozní licence v kolonce 24 obsahovat údaj o druhu osvědčení o shodě.

2. Žádosti o dovozní licenci pro pšenici tvrdou budou platné, pokud:

a) žadatel uvede v kolonce 20 dovozní licence jakost, která má být dovážena;

b) se žadatel písemně zaváže, že u příslušného subjektu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu složí kromě jistoty podle nařízení (ES) 1162/95 zvláštní jistotu, pokud dovozní clo pro jakost uvedenou v kolonce 20 není pro danou skupinu produktů nejvyšší.

Částka dodatečné jistoty podle písmene b) prvního pododstavce bude rovna rozdílu v den prohlášení o propuštění do volného oběhu mezi nejvyšším clem a clem používaným pro uvedenou jakost, k němuž je připočten příplatek 5 EUR za tunu. Kde však bude dovozní clo používané pro různé jakosti pšenice tvrdé nula, nebude se požadovat závazek uvedený v písmenu b) prvního pododstavce.

Kde má být dovozní licence doprovázena osvědčeními o shodě vydanými "Federal Grain Inspection Service (FGIS)" a "Canadian Grain Commission (CGC)" uvedenými v článku 6, není požadována žádná dodatečná jistota. V takovém případě bude dovozní licence obsahovat v kolonce 24 údaj o druhu osvědčení o shodě."

3. Článek 6 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Celní úřad propouštějící zboží do volného oběhu odebere z každé zásilky pšenice tvrdé, pšenice obecné vysoké jakosti a kukuřice tvrdé reprezentativní vzorky v souladu s přílohou směrnice Komise 76/371/EHS [*] Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.. Odebrání vzorku však neproběhne tam, kde je dovozní clo pro různé jakosti stejné.

Pokud však Komise úředně uzná osvědčení o jakosti pšenice obecné, pšenice tvrdé nebo kukuřice tvrdé vydané zemí původu obilovin, budou odebrány vzorky k ověření osvědčené jakosti pouze z dostatečně reprezentativního počtu zásilek.

1a. Komise úředně uzná podle zásad stanovených v článcích 63 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93 tato osvědčení o shodě:

- osvědčení vydaná argentinským "Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)" pro kukuřici tvrdou,

- osvědčení vydaná "Federal Grains Inspection Service (FGIS)" Spojených států amerických pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti,

- osvědčení vydaná kanadským "Canadian Grain Commission (CGC)" pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti.

Vzor osvědčení o shodě vydaný Senasa je uveden v příloze IV. Vyobrazení razítek schválených argentinskou vládou bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Vzory osvědčení o shodě a razítek vydaných FGIS jsou uvedeny v příloze IVa.

Vzory osvědčení o shodě, specifikace stupňů pro vývoz a razítek vydaných CGC jsou uvedena v příloze IVb.

Pokud analytické parametry uvedené v osvědčení o shodě vydaném subjekty uvedenými v prvním pododstavci vykazují shodu s normami jakosti pšenice obecné, pšenice tvrdé a kukuřice tvrdé uvedenými v příloze I tohoto nařízení, odeberou se během hospodářského roku vzorky alespoň u 3 % zásilek přicházejících do každého vstupního přístavu.

Zboží se zařadí do standardní jakosti, pro kterou jsou splněny všechny požadavky uvedené v příloze I."

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Pokud výsledky analýzy ukáží, že dovážená pšenice obecná, pšenice tvrdá a kukuřice tvrdá jsou nižší standardní jakosti než je uvedeno v dovozní licenci, zaplatí dovozce rozdíl mezi dovozním clem použitelným pro produkt uvedený v licenci a clem pro produkt skutečně dovezený. V takovém případě se jistota pro dovozní licence uvedená v čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1162/95 a dodatečná jistota podle čl. 2 odst. 5, čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení uvolní s výjimkou příplatku 5 EUR stanoveného v čl. 5 odst. 2.

Pokud rozdíl uvedený v prvním pododstavci není zaplacen do jednoho měsíce, jistota uvedená v čl. 2 odst. 5 a čl. 5 odst. 1 a 2 propadne."

4. Znění přílohy I tohoto nařízení se vkládá jako příloha IVa.

5. Znění přílohy II tohoto nařízení se vkládá jako příloha IVb.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.

[3] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

[4] Úř. věst. L 287, 25.10.2002, s. 15.

[5] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 40.

[6] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 36.

[7] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 101.

[8] Úř. věst. L 87, 4.4.2003, s. 4.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA IVa

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH PRO PŠENICI OBECNOU

+++++ TIFF +++++

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH PRO PŠENICI TVRDOU

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA IVb

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU KANADY PRO PŠENICI OBECNOU A TVRDOU A SPECIFIKACE STUPŇŮ PRO VÝVOZ

+++++ TIFF +++++

Specifikace stupňů pro vývoz pro kanadskou pšenici obecnou a tvrdou

POZNÁMKY:

"Zrna jiných obilovin" : V těchto stupních se jedná pouze o oves, ječmen, žito a triticale.

"Pšenice obecná" : Pro vývozy pšenice obecné dodá "Canadian Grain Commission" dokumentaci s osvědčením určujícím obsah proteinů dotyčné zásilky.

"Pšenice tvrdá" : Pro vývozy pšenice tvrdé dodá Canadian Grain Commission "dokumentaci s osvědčením dokládajícím obsah skelných zrn a zvláštní váhu (kilogramy/hektolitr) dotyčné zásilky."

PŠENICE OBECNÁ

Canada Western Red Spring (CWRS) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hl | (Max.) 0,4 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hl | (Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hl | (Max.) 1,25 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hl | (Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hl | (Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hl | (Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hl | (Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Canada Prairie Spring White (CPSW) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hl | (Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hl | (Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Canada Western Red Winter (CWRW) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hl | (Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hl | (Max.) 2,0 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hl | (Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hl | (Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hl | (Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv |

PŠENICE TVRDÁ

Canada Western Amber Durum (CWAD) | Testovací hmotnost | Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin |

Č. 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hl | (Max.) 0,5 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hl | (Max.) 0,8 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hl | (Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv |

Č. 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hl | (Max.) 3,0 % včetně 0,2 % jiných osiv |

"

--------------------------------------------------

Top