Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0851

Nařízení Komise (ES) č. 851/2003 ze dne 16. května 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3444/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa

OJ L 123, 17.5.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; Implicitně zrušeno 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/851/oj

32003R0851Úřední věstník L 123 , 17/05/2003 S. 0007 - 0008


Nařízení Komise (ES) č. 851/2003

ze dne 16. května 2003,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3444/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 [2], a zejména s ohledem na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 7 nařízení Komise (EHS) č. 3444/90 [3], ve znění nařízení (ES) č. 3533/93 [4], obsahuje ustanovení o lhůtě pro předložení příslušných podpůrných dokladů pro vyplacení podpory, avšak neobsahuje žádná ustanovení opatřeních pro případy, kdy nejsou podpůrné doklady předloženy. Proto je třeba přijmout odpovídající ustanovení.

(2) Článek 9 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3444/90 stanoví možnost zkrácení doby skladování v případě vývozu produktů, kterých se týká smlouva, bez ohledu na to, zda jsou způsobilé k vývozní náhradě nebo nikoli. Pokud produkty jsou způsobilé k vývozní náhradě, musí být předložen důkaz o vývozu prostřednictvím dokladů stanovených v článku 7 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 444/2003 [6]. V zájmu zjednodušení kontrolních procedur je třeba zavést analogický postup pro prokázání vývozu produktů vyvážených bez náhrady.

(3) Aby se zajistilo řádné fungování podpory soukromého skladování zavedené podle nařízení Komise (ES) č. 2179/2002 ze dne 6. prosince 2002 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa [7], je třeba navrhované změny okamžitě uplatnit na smlouvy uzavřené podle uvedeného nařízení.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3444/90 se mění takto:

1. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Pokud nebudou požadavky stanovené v odstavci 1 splněny, nevyplatí se žádná podpora ohledně dotyčné smlouvy a celá jistota složená na tuto smlouvu propadá."

2. Článek 9 odst. 4 čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Pro účely tohoto odstavce se důkaz o vývozu produktů způsobilých k náhradě předkládá v souladu s články 7 a 8 nařízení (ES) č. 800/1999.

V případě produktů, které nejsou způsobilé k náhradě, se důkaz o vývozu předkládá v případech stanovených v článku 8 nařízení (ES) č. 800/1999 předložením originálu kontrolního výtisku T5 v souladu s články 912a až 912c, 912e až 912g nařízení (EHS) č. 2454/93. Jeden z těchto zápisů musí být uveden v kolonce 107 kontrolního výtisku při vystavování:

- Reglamento (CEE) no 3444/90

- Forording (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (EOK) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) no 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n. 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na všechny nové podpory soukromého skladování a na smlouvy uzavřené podle nařízení (ES) č. 2179/2002.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 se však použije pouze na vývozy, které se uskuteční ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 156, 26.6.2000, s. 5.

[3] Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 22.

[4] Úř. věst. L 321, 23.12.1993, s. 9.

[5] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

[6] Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3.

[7] Úř. věst. L 331, 7. 12. 02, s. 11.

--------------------------------------------------

Top