EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0209

Nařízení Komise (ES) č. 209/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro určité zemědělské produkty pocházející z Libanonu

Úř. věst. L 28, 4.2.2003, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/209/oj

32003R0209Úřední věstník L 028 , 04/02/2003 S. 0030 - 0032


Nařízení Komise (ES) č. 209/2003

ze dne 3. února 2003,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství pro určité zemědělské produkty pocházející z Libanonu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [1] naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2335/2002 [2], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Do dovršení postupu nutného k ratifikaci a vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé byla uzavřena Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, schválená rozhodnutím Rady 2002/761/ES [3], dále jen "prozatímní dohoda", která vstoupí v platnost dne 1. března 2003.

(2) V prozatímní dohodě byly v rámci celních kvót Společenství poskytnuty celní koncese při snížené nebo nulové celní sazbě na dovoz určitých zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství.

(3) K provádění celních kvót stanovených v prozatímní dohodě je nezbytné zahrnout Libanon do nařízení (ES) č. 747/2001 a vložit do uvedeného nařízení seznam zemědělských produktů pocházejících z Libanonu, pro které platí celní kvóty.

(4) Nařízení (ES) č. 747/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5) Pro účely výpočtu celních kvót pro rok 2003 je v prozatímní dohodě stanoveno, že objemy celních kvót, pro které kvótové období začíná před datem vstupu prozatímní dohody v platnost, by měly být sníženy v poměru k části období, které před tímto datem uplynulo.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 se mění takto:

1. v článku 1 se mezi slova "Sýrie" a "Izrael" vkládá slovo "Libanon";

2. vkládá se nová příloha VIa, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Pro rok 2003 se objemy celních kvót Společenství, pro které kvótové období začíná před datem vstupu Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé v platnost, snižují v poměru k části období, které před tímto datem uplynulo.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2003.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.

[2] Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 26.

[3] Úř. věst. L 262, 30.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA VIa

LIBANON

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Celní kvóty

Pořadové. č. | Kód KN | Třídění Taric | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v t čisté váhy) | Clo v rámci kvóty |

09.1171 | ex07019050 | | rané brambory, čerstvé nebo chlazené | od 1.1. do 31.5. | 10000 | osvobozeno |

09.1172 | ex07019050 | | rané brambory a takzvané "rané brambory", čerstvé nebo chlazené | od 1.6 do 31.7. | 20000 | osvobozeno |

ex07019090 | 10 |

09.1173 | ex07019090 | 10 | takzvané "rané brambory", čerstvé nebo chlazené | od 1.10 do 31.12. | 20000 | osvobozeno |

09.1174 | 07020000 | | rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.1. do 31.12. | 5000 | osvobozeno |

09.1175 | 07032000 | | česnek, čerstvý nebo chlazený | od 1.1. do 31.12. | 5000 | osvobozeno |

09.1176 | 07032000 | | česnek, čerstvý nebo chlazený | od 1.1. do 31.12. | 3000 | 40 % celní sazby MFN |

09.1177 | 07099031 | | olivy, čerstvé nebo chlazené, určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | od 1.1. do 31.12. | 1000 | osvobozeno |

09.1178 | 07112011 | | olivy, prozatímně konzervované, určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | od 1.1. do 31.12. | 1000 | osvobozeno |

09.1179 | ex08061010 | 91, 99 | čerstvé stolní hrozny, kromě odrůdy Emperor (Vitis vinifera cv.) | od 1.10 do 30.4. a od 1.6. do 11.7. | 6000 | osvobozeno |

09.1180 | ex08061010 | 91, 99 | čerstvé stolní hrozny, kromě odrůdy Emperor (Vitis vinifera cv.) | od 1.10. do 30.4. a od 1.6. a 11.7. | 4000 | 40 % celní sazby MFN |

09.1181 | 080810 | | jablka, čerstvá | od 1.1. do 31.12. | 10000 | osvobozeno |

09.1182 | 08091000 | | meruňky, čerstvé | od 1.1. do 31.12. | 5000 | osvobozeno |

09.1183 | 080920 | | třešně, višně, čerstvé | od 1.1. do 31.12. | 5000 | osvobozeno |

09.1184 | 080930 | | broskve, včetně nektarinek, čerstvé | od 1.1. do 31.12. | 2000 | osvobozeno |

09.1185 | 080940 | | švestky a trnky | od 1.5. do 31.8. | 5000 | osvobozeno |

09.1186 | 15091015100010 | | olivový olej | od 1.1. do 31.12. | 1000 | osvobozeno |

09.1187 | 2002 | | rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou | od 1.1. do 31.12. | 1000 | osvobozeno |

"

--------------------------------------------------

Top