EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0016

Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými Fondem soudržnosti

OJ L 2, 7.1.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Zrušeno 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/16/oj

32003R0016Úřední věstník L 002 , 07/01/2003 S. 0007 - 0013


Nařízení Komise (ES) č. 16/2003

ze dne 6. ledna 2003,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými Fondem soudržnosti

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1265/1999 [2], a zejména na článek D odst. 7 přílohy II uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle nařízení (ES) č. 1164/94 může Fond soudržnosti spolufinancovat projekty, přípravné studie a opatření technické podpory. Z tohoto důvodu by měly být stanoveny podmínky pro způsobilost a provádění těchto opatření.

(2) Doposud byla pravidla způsobilosti obsažena jako standardizovaný text v příloze IV rozhodnutí, jimiž se poskytují podpory.

(3) Prozajištění stejného zacházení s opatřeními spolufinancovanými Fondem soudržnosti by měla být stanovena společná pravidla způsobilosti příslušných výdajů. Tato pravidla by měla upřesňovat dobu trvání způsobilosti a různé kategorie způsobilých výdajů.

(4) Podle nařízení (ES) č. 1164/94 může Komise schválit navržené projekty, pouze pokud splňují kritéria, která zaručují vysokou kvalitu těchto projektů a jejich slučitelnost s politikami Společenství, zejména s pravidly pro zadávání veřejných zakázek a s pravidly hospodářské soutěže.

(5) Následující pravidla nahrazují pravidla uvedená v příloze IV rozhodnutí Komise, jimiž se poskytují podpory z Fondu soudržnosti, pro nové projekty schválené rozhodnutím Komise po vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společná pravidla způsobilosti výdajů uskutečněných v rámci opatření ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94, která mohou být spolufinancována Fondem soudržnosti.

Článek 2

Subjekt odpovědný za provádění

"Subjektem odpovědným za provádění" ve smyslu čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1164/94 je veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za organizaci výběrových řízení na projekt. Tento subjekt je určen v rozhodnutí Komise o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti (dále jen "rozhodnutí Komise").

Veškeré změny týkající se subjektu odpovědného za provádění musí schválit Komise.

Článek 3

Provádění projektu a doba trvání provádění projektu

1. Provádění projektu zahrnuje všechny etapy od předběžného plánování do dokončení schváleného projektu, včetně souvisejících propagačních opatření. Předběžné plánování zahrnuje posouzení náhradních řešení.

2. Projekt může být rozhodnutím Komise omezen pouze na jednu nebo několik etap provádění.

3. Doba trvání provádění projektu pokrývá období potřebné k dokončení etapy provádění až do okamžiku, ve kterém se projekt stává plně funkčním a v němž byly splněny hlavní cíle přijaté rozhodnutím Komise.

Článek 4

Průhlednost a písemné doklady

Veškeré náklady, které vzniknou subjektu odpovědnému za provádění, musí být založeny na smlouvách nebo dohodách nebo závazných dokumentech.

Musí být předloženy odpovídající podklady.

Na koncesionáře a uživatele licencí na provádění projektu se vztahují, pokud jde o kontrolu a monitorování, stejné požadavky jako na subjekty odpovědné za provádění projektu.

Článek 5

Skutečně vzniklé výdaje

1. Výdaje, které musí být zohledněny pro platbu pomoci Společenství, musí skutečně vzniknout během období způsobilosti stanoveného v rozhodnutí Komise v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 [3] a musí přímo souviset s projektem. Výdaje se musí týkat plateb potvrzených členským státem a musí být uskutečněny tímto členským státem nebo jeho jménem, nebo v případě koncesí držitelem koncese, kterého subjekt odpovědný za provádění pověřil prováděním projektu, a doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty.

"Účetními doklady stejné důkazní hodnoty" se rozumějí veškeré dokumenty předložené subjektem odpovědným za provádění prokazující, že účetní zápis poskytuje pravdivý a věrný obraz skutečně provedených operací v souladu s obecně uznávanými účetními postupy.

2. V případě koncesí je účetním dokladem stejné důkazní hodnoty potvrzení hodnoty práce provedené podle ukazatelů pokroku provádění prací uvedených ve smlouvě o udělení koncese, které bylo vydáno příslušným orgánem. Tento orgán může být určen členskými státy v souladu s článkem D odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1164/94.

Článek 6

Dokončené projekty

Žádost o pomoc na projekt, který je v době podání žádosti z podstatné části dokončen, nemůže být považována za způsobilou.

Článek 7

Počátek období způsobilosti

1. Vzniklé výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí pomoci ode dne, kdy Komise obdrží úplnou žádost.

Žádost se považuje za úplnou, pokud obsahuje údaje požadované v čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1164/94.

2. Počátek období způsobilosti stanoví rozhodnutí Komise o schválení projektu. Výdaje vzniklé před tímto dnem nejsou způsobilé.

3. Je-li vyžadována podstatná změna důležitých částí projektu, jsou výdaje související s novými dodatečnými nebo rozšířenými fyzickými prvky způsobilé ode dne, kdy Komise obdrží žádost o změnu.

Počátek období způsobilosti výdajů týkajících se nových dodatečných nebo rozšířených fyzických prvků stanoví rozhodnutí Komise, kterým se změna schvaluje. Výdaje vzniklé před tímto dnem nejsou způsobilé.

Článek 8

Konec období způsobilosti

Datum konce období způsobilosti se týká plateb, které uskutečňuje subjekt odpovědný za provádění.

Datum konce období způsobilosti je stanoveno v rozhodnutí Komise.

KAPITOLA 2

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Článek 9

Kategorie způsobilých výdajů

S výhradou podmínek stanovených v kapitolách 3 až 10 jsou způsobilé výdaje spojené s

a) plánováním a navrhováním,

b) koupí pozemků,

c) přípravnými pracemi na místě,

d) stavebními pracemi,

e) zařízením,

f) řízením projektu,

g) informačními a propagačními opatřeními přijatými podle rozhodnutí Komise 96/455/ES [4].

Článek 10

Další kategorie výdajů

Další kategorie výdajů jsou způsobilé za předpokladu, že jsou uvedeny v rozhodnutí Komise.

KAPITOLA 3

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

Článek 11

Daň z přidané hodnoty

1. Daň z přidané hodnoty (DPH) se považuje za způsobilý výdaj pouze tehdy, je-li skutečně a s konečnou platností hrazena subjektem odpovědným za provádění. DPH, která je jakýmkoli způsobem vratná, se nepovažuje za způsobilý výdaj ani v případě, že není vrácena subjektu odpovědnému za provádění ani konečnému příjemci.

2. Vztahuje-li se na konečného příjemce režim daňového paušálu ve smyslu hlavy XIV směrnice Rady 77/388/EHS [5], je uhrazená DPH považována pro účely odstavce 1 za vratnou.

3. Spolufinancování ze strany Společenství nesmí za žádných okolností přesáhnout celkové způsobilé výdaje bez DPH.

Článek 12

Ostatní daně a poplatky

Ostatní dávky, daně a poplatky, zejména přímé daně a příspěvky na sociální zabezpečení z mezd a platů, které vyplývají ze spolufinancování Společenství jsou způsobilými výdaji pouze tehdy, jsou-li skutečně a s konečnou platností hrazeny subjektem odpovědným za provádění.

KAPITOLA 4

VÝDAJE NA PLÁNOVÁNÍ A NÁVRHY OPATŘENÍ

Článek 13

Způsobilost výdajů

S výjimkou případů uvedených v článcích 14, 15 a 34 jsou výdaje související s plánováním, posudky a návrhy považovány za způsobilé za předpokladu, že se přímo vztahují k jednomu nebo k více projektům a jsou výslovně schváleny rozhodnutím Komise.

Článek 14

Účtování nákladů

V případech, kdy se na několik projektů vztahuje jediná smlouva o provedení prací nebo poskytnutí služeb, nebo v případech, kdy subjekt odpovědný za provádění plní odpovídající činnosti sám, musí být náklady rozděleny pomocí průhledného a podle projektů odděleného systému účetnictví na základě účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty.

Článek 15

Výdaje vzniklé orgánům veřejné správy při plánování a navrhování opatření

Pokud se činností uvedených v článku 13 účastní zaměstnanci orgánu veřejné správy, může Komise uznat výdaje za způsobilé pouze v dostatečně odůvodněných případech, jsou-li splněny všechny následující požadavky:

a) zaměstnanec musí dočasně opustit své místo v orgánu veřejné správy a provedení úkolů uvedených v článku 13 mu musí být uloženo rozhodnutím příslušného orgánu;

b) výdaje musí být založeny na smlouvě týkající se jednoho či více konkrétních projektů; pokud se smlouva vztahuje na více projektů, musí být náklady rozděleny průhledným způsobem;

c) výdaje musí být přímo spojeny s jedním či více dotyčnými jednotlivými projekty;

d) smlouva musí být uzavřena na dobu určitou a nesmí přesáhnout lhůtu stanovenou pro provedení projektu;

e) úkoly, které mají být podle smlouvy provedeny, nesmějí obsahovat obecné správní úkoly stanovené v článcích 27 a 28.

KAPITOLA 5

KOUPĚ POZEMKŮ A PRÁVA PŘÍSTUPU

Článek 16

Koupě nezastavěných pozemků

Náklady na koupi nezastavěných pozemků jsou způsobilé, jsou-li splněny všechny následující požadavky:

a) koupě pozemku musí být nezbytně nutná pro provedení projektu;

b) koupě pozemku nesmí převýšit 10 % způsobilých výdajů na projekt, s výjimkou případů dostatečně odůvodněných subjektem odpovědným za provádění;

c) od nezávislého kvalifikovaného znalce nebo náležitě oprávněného úředního orgánu musí být získáno osvědčení, které potvrzuje, že kupní cena nepřevyšuje tržní hodnotu;

d) koupě pozemku je schválena rozhodnutím Komise;

e) jsou dodržena vnitrostátní pravidla určená k zamezení spekulacím.

Výdaje na koupi pozemků, které budou i po dokončení projektu nadále využívány pro lesnické či zemědělské účely, nejsou způsobilé, pokud není v rozhodnutí Komise stanoveno jinak.

Článek 17

Koupě pozemků s vybudovanými zařízeními

Koupě pozemků s vybudovanými zařízeními může být způsobilá, pokud je to výslovně odůvodněno a schváleno v rozhodnutí Komise.

Článek 18

Koupě pozemků ve veřejném vlastnictví nebo ve vlastnictví subjektu odpovědného za provádění

Náklady na pozemky, které jsou již ve vlastnictví subjektu odpovědného za provádění, ani koupě pozemků, které se nacházejí ve vlastnictví orgánu veřejné správy, nejsou způsobilé.

Článek 19

Vyvlastnění

V případech vyvlastnění se použijí články 16, 17 a 18. Zvláštní poplatky související s vyvlastněním, jako je znalecký posudek, právní poradenství a dočasný nájem dotyčného pozemku, jsou způsobilé.

Článek 20

Právo přístupu

Výdaje na právo přístupu k místu provádění projektu během jeho provádění jsou způsobilé, pokud jsou nezbytně nutné pro provedení projektu a pokud jsou výslovně schváleny rozhodnutím Komise o poskytnutí podpory.

Mohou zahrnovat náhradu za ušlé výnosy z úrody nebo náhradu škod.

KAPITOLA 6

KOUPĚ BUDOV, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA MÍSTĚ A STAVEBNÍ PRÁCE

Článek 21

Koupě nemovitostí

1. Náklady na koupi nemovitostí, tj. již postavených budov a pozemků, na kterých jsou postaveny, mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná o existující nemovitosti, které odpovídají zvláštním provozním potřebám projektu.

2. Od nezávislého kvalifikovaného znalce nebo úředního orgánu musí být získáno osvědčení, které potvrzuje, že kupní cena nepřevyšuje tržní hodnotu. Toto osvědčení musí stvrzovat, že budova odpovídá požadavkům vnitrostátních právních předpisů, případně musí uvést body, které nesplňují požadavky právních předpisů a které subjekt odpovědný za provádění projektu zamýšlí uvést do souladu s těmito požadavky.

3. Na budovu nesměla být v posledních deseti letech poskytnuta vnitrostátní podpora ani podpora Společenství, jež by měly, v případech spolufinancování koupě ze strukturálních fondů nebo v rámci financování jiného projektu z Fondu soudržnosti, za následek dvojí poskytnutí podpory.

4. Nemovitost je používána pro účely a po dobu uvedené v rozhodnutí Komise.

5. Náklady na nemovitost, která je již ve vlastnictví subjektu odpovědného za provádění projektu, a na koupi nemovitosti ve vlastnictví orgánů veřejné správy nejsou způsobilé.

Článek 22

Přípravné práce na místě a stavební práce

1. Výdaje na přípravné práce na místě a na stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení projektu, jsou způsobilé.

2. Pokud subjekt odpovědný za provádění uskutečňuje na vlastní účet zcela nebo zčásti přípravné práce na místě nebo stavební práce, musí být náklady rozděleny pomocí průhledného a podle projektů odděleného systému účetnictví na základě účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty.

3. V případech, kdy jsou zapojeni veřejní zaměstnanci, se použije článek 15.

4. Způsobilé jsou jen výdaje, které skutečně vznikly po dni uvedeném v čl. 7 odst. 1 a které přímo souvisejí s projektem. Způsobilé výdaje mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících kategorií:

a) pracovní náklady (hrubé mzdy a platy),

b) poplatky za využívání trvalých zařízení během stavebních prací,

c) náklady na produkty k provedení projektu,

d) režijní náklady a ostatní náklady, jsou-li zvlášť odůvodněné; tyto náklady musí být věcně správně přiděleny v souladu s obecně uznávanými účetními postupy.

5. Režijní náklady nejsou způsobilé, pokud je subjekt odpovědný za provádění orgánem veřejné správy.

6. Náklady musí být určeny v tržních cenách.

KAPITOLA 7

KOUPĚ, NÁJEM ZAŘÍZENÍ A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Článek 23

Trvalá zařízení, která jsou součástí investičních výdajů na opatření

1. Výdaje na koupi nebo výstavbu trvale instalovaných zařízení jsou způsobilé za předpokladu, že jsou součástí soupisu trvalých zařízení subjektu odpovědného za provádění a že je s výdaji nakládáno jako s investičními výdaji v souladu s obedně uznávanými účetními postupy.

2. Aniž je dotčen článek 33, je nájem zařízení uvedeného v odstavci 1 považován za součást provozních nákladů a výdaje na něj nejsou způsobilé.

Článek 24

Koupě nehmotného majetku

Koupě a využívání nehmotného majetku, jako jsou patenty, jsou způsobilé, pokud jsou nezbytné pro provedení projektu.

Článek 25

Trvalá zařízení používaná k provádění opatření

1. Pokud subjekt odpovědný za provádění uskutečňuje na vlastní účet zcela nebo zčásti přípravné práce na místě nebo stavební práce, nejsou výdaje na koupi nebo výrobu trvalého zařízení používaného během etapy provádění projektu způsobilé. Toto ustanovení se vztahuje na těžká strojní zařízení i na kancelářská a další druhy zařízení.

2. Výdaje na trvalé zařízení, které je nakoupeno nebo vyrobeno zvlášť pro účely provedení projektu, mohou být považovány za způsobilé v případě, že toto zařízení nemá hospodářskou hodnotu, nebo pokud bude po provedení projektu vyřazeno, je-li to uvedeno v rozhodnutí Komise.

Článek 26

Trvalé zařízení používané pro správní účely související s prováděním opatření

1. Výdaje na koupi a nájem trvalého zařízení používaného pro správní účely nejsou způsobilé.

2. Aniž jsou dotčeny články 30 a 33, nejsou výdaje na koupi a nájem zařízení používaného orgánem veřejné správy při kontrole a dohledu způsobilé.

KAPITOLA 8

NÁKLADY VZNIKLÉ PŘI ŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ, MONITOROVÁNÍ A KONTROLE OPATŘENÍ

Článek 27

Obecné a správní výdaje

Obecné a správní výdaje subjektu odpovědného za provádění opatření nejsou způsobilé.

Článek 28

Výdaje orgánů veřejné správy

Výdaje, které vznikly orgánům veřejné správy při řízení, provádění, monitorování a kontrole určitého opatření nebo všech opatření, zejména platy úředníků státu nebo územních celků, nejsou způsobilé.

Článek 29

Výdaje na subdodávaná opatření

Pokud byla na opatření uzavřena subdodavatelská smlouva, jsou způsobilé pouze dostatečně odůvodněné výdaje spojené s monitorováním projektu, jeho auditem a kontrolami na místě.

V souvislosti s plněním horizontálních úkolů řízení, provádění, monitorování a kontroly jsou nezbytné a dostatečně odůvodněné výdaje na subdodávaná opatření způsobilé do výše stanovené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1164/94.

KAPITOLA 9

FINANČNÍ, SOUDNÍ A JINÉ POPLATKY

Článek 30

Finanční poplatky

Úroky z pohledávek, poplatky za finanční operace, poplatky za směnu a ostatní čistě finanční náklady nejsou způsobilé.

Článek 31

Náklady na soudní řízení, pokuty, finanční sankce

Aniž je dotčen článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1831/94 [6], nejsou náklady na soudní řízení, pokuty a finanční sankce způsobilé.

Článek 32

Náklady na účetnictví a audit

Náklady na účetnictví a audit jsou způsobilé, pokud přímo souvisí s operací, jsou pro její přípravu nebo provádění nezbytné a jsou stanoveny ve správních nebo právních předpisech.

Článek 33

Zvláštní způsoby financování

Aniž je dotčen článek 29, mohou být náklady na způsoby financování, které nezahrnují okamžité nabytí zařízení, jako je leasing, považovány za způsobilé, pokud jsou odůvodněné a schválené rozhodnutím Komise a za předpokladu, že se převod vlastnictví na subjekt odpovědný za provádění uskuteční před platbou zůstatku.

Článek 34

Náklady na právní poradenství, notářské poplatky a náklady na odborně technické nebo finanční poradenství

Náklady na právní poradenství, notářské poplatky a náklady na odborně technické nebo finanční poradenství jsou způsobilé, pokud přímo souvisí s operací a jsou nezbytné k přípravě a provedení projektu.

KAPITOLA 10

OSTATNÍ DRUHY VÝDAJŮ

Článek 35

Provozní výdaje a běžné náklady na projekty, na něž je poskytována podpora

1. Provozní náklady na projekt nebo na skupinu projektů nejsou způsobilé.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být výdaje na školení provozního personálu a na testování projektu a jeho zařízení považovány za způsobilé pro nezbytné období stanovené v rozhodnutí Komise.

Článek 36

Propagační a informační opatření

Výdaje na propagační a informační opatření podle rozhodnutí 96/455/ES jsou způsobilé.

Článek 37

Parkovací zařízení

Fond soudržnosti nepřispívá na výstavbu venkovních ani krytých parkovacích zařízení s výjimkou případů, kdy je jejich výstavba nezbytně nutná a je výslovně schválena rozhodnutím Komise.

Článek 38

Koupě použitého materiálu

Náklady na koupi použitého materiálu jsou způsobilé za splnění následujících tří podmínek, aniž jsou dotčeny přísnější vnitrostátní pravidla:

a) prodávající použitého materiálu musí vydat prohlášení, ve kterém je uveden původ materiálu a které potvrzuje, že tento materiál nebyl během posledních sedmi let zakoupen pomocí vnitrostátní podpory nebo podpory Společenství;

b) cena použitého materiálu nesmí převýšit jeho tržní hodnotu a musí být nižší než náklady na pořízení materiálu podobného, avšak nového;

c) materiál musí mít vlastnosti požadované pro operaci a být v souladu s použitelnými normami.

Článek 39

Subdodávky

Aniž jsou dotčeny přísnější vnitrostátní předpisy, nejsou výdaje, které souvisejí s následujícími subdodávkami, způsobilé:

a) subdodávky, které vedou ke zvýšení nákladů na provedení projektu, aniž by přinesly odpovídající přidanou hodnotu;

b) subdodavatelské smlouvy uzavřené se zprostředkujícími subjekty nebo poradci, podle nichž je platba stanovena jako procentní sazba celkových nákladů, pokud není tato platba vzhledem ke skutečné hodnotě provedených prací či poskytnutých služeb odůvodněná subjektem odpovědným za provádění.

Všichni subdodavatelé se musí u všech subdodávek zavázat, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou veškeré nezbytné informace o svých pracích zadaných jako subdodávky.

KAPITOLA 11

VÝDAJE VZNIKLÉ V RÁMCI MONITOROVACÍCH VÝBORŮ, SCHŮZÍ AD HOC A S POČÍTAČOVÝCH ŘÍDICÍCH A MONITOROVACÍCH SYSTÉMŮ

Článek 40

Organizace schůze monitorovacího výboru

1. Aniž jsou dotčeny články 27 a 28, jsou výdaje vzniklé při organizaci povinných schůzí monitorovacího výboru podle článku F přílohy II nařízení (ES) č. 1164/94 způsobilé po předložení podpůrných dokladů.

2. Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou přípustné, pokud se týkají jedné či více následujících kategorií nákladů:

a) tlumočnické služby,

b) nájem zasedacích místností,

c) nájem audiovizuálního a dalšího potřebného elektronického zařízení,

d) poskytnutí podkladů a souvisejícího zařízení,

e) odměny pro přizvané odborníky,

f) cestovné.

3. Platy a příspěvky zaměstnancům orgánů veřejné správy vyplacené za organizaci schůze monitorovacích výborů nejsou způsobilými výdaji.

4. Náklady na trvale instalovaná technická zařízení pro účely monitorování mohou být způsobilé, pokud byly výslovně schváleny rozhodnutím Komise o technické podpoře.

Článek 41

Schůze konané na žádost Komise nebo monitorovacího výboru

Na pořádání schůzí ad hoc, které se konají na žádost Komise nebo monitorovacího výboru, se použije článek 40.

Článek 42

Počítačové řídicí a monitorovací systémy

Náklady na koupi a instalaci počítačových řídicích a monitorovacích systémů jsou způsobilé do výše stanovené v rozhodnutí Komise.

Článek 43

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se na nové projekty schválené rozhodnutím Komise v souladu s čl. 10 odst. 6 nařízení (ES) č. 1164/94 po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. ledna 2003.

Za Komisi

Michel Barnier

člen Komise

[1] Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 62.

[3] Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 5.

[4] Úř. věst. L 188, 27.7.1996, s. 47.

[5] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.

[6] Úř. věst. L 191, 27.7.1994, s. 9.

--------------------------------------------------

Top