EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0118

Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, 2,4-D a parathion-methylText s významem pro EHP

OJ L 327, 16.12.2003, p. 25–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implicitně zrušeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/118/oj

32003L0118Úřední věstník L 327 , 16/12/2003 S. 0025 - 0032


Směrnice Komise 2003/118/ES

ze dne 5. prosince 2003,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, 2,4-D a parathion-methyl

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 2003/60/ES [2], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/62/ES [4], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [5], naposledy pozměněnou směrnicí 2003/60/ES, a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [6], naposledy pozměněnou směrnicí 2003/69/ES [7], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [8], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/84/ES [9], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutími Komise 2003/219/ES [10] a 2003/166/ES [11] bylo rozhodnuto o nezařazení existujících účinných látek acefátu a parathion-methylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V těchto rozhodnutích se stanoví, že používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky již není ve Společenství povoleno.

(2) Z důvodu naplnění oprávněných očekávání, že bude možné využít existující zásoby pesticidů, jsou v rozhodnutích Komise uvedených v 1. bodě odůvodnění stanoveny lhůty pro postupný zákaz jejich používání, a je vhodné, aby zásada, pode níž používání dotyčné látky není ve Společenství povoleno, na které je založeno uplatňování maximálních limitů reziduí, nebyla uplatněna před uplynutím lhůty stanovené pro dotyčnou účinnou látku.

(3) Maximální limity reziduí ve Společenství a limity, které doporučuje Codex Alimentarius [12], jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Codex stanoví omezený počet maximálních reziduí pro acefát a parathion-methyl. Tyto limity byly zohledněny při stanovení MLR uvedených v této směrnici. K těm maximálním limitům reziduí v Codexu, jejichž zrušení bude doporučeno v blízké budoucnosti, nebylo přihlédnuto. Při hodnocení rizik pro spotřebitele nebylo u maximálních limitů reziduí vycházejících z Codexu zjištěno žádné riziko.

(4) Pro zajištění náležité ochrany spotřebitele před expozicí reziduím v důsledku nepovolených použití přípravků na ochranu rostlin je důležité stanovit pro příslušné kombinace produktu a pesticidu maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti.

(5) Je tedy nezbytné zařadit všechna rezidua pesticidů, která jsou důsledkem použití těchto přípravků na ochranu rostlin, do příloh směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola nad zákazem jejich použití a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele.

(6) Maximální limity reziduí pro parathion-methyl by měly být stanoveny ve směrnicích 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS. Ustanovení směrnice 76/895/EHS, v nichž jsou upraveny maximální limity reziduí pro tuto látku, by měla být tedy zrušena.

(7) Neexistují-li žádné maximální limity reziduí na úrovni Společenství ani dočasné maximální limity reziduí, jako je tomu v případě 2,4-D pro citrusové plody podle směrnice Komise 2002/97/ES [13], stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS předtím, než budou moci vydat povolení pro přípravky obsahující tyto účinné látky, dočasné vnitrostátní MLR. Údaje předložené jedním členským státem ukázaly, že pro citrusové plody lze stanovit vyšší MLR, který by odrážel použití 2,4-D v některých třetích zemích. Z předložených údajů vyplývá, že tato rezidua nepředstavují riziko pro spotřebitele ve Společenství.

(8) Dotyčné přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by tedy měly být změněny.

(9) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II směrnice 76/895/EHS se zrušují položky týkající se látky parathionmethyl.

Článek 2

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují následující řádky:

"Rezidua pesticidů | Maximální limity (mg/kg) |

acefát | 0,02 obiloviny |

parathion-methyl (suma parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřená jako parathion-methyl) | 0,02 obiloviny |

Článek 3

V části B přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňují následující řádky:

"Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |

v mase, včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I pod položkami KN 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | v mléce a mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami KN 0401, 0402, 040500 a 0406 | v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a ve žloutcích uvedených v příloze I pod položkami KN 040700 a 0408 |

acefát | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

parathion-methyl (suma parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřená jako parathion-methyl) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Článek 4

Příloha II směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1. V příloze II směrnice 90/642/EHS se doplňují maximální limity reziduí pesticidů (MLR) uvedené v příloze této směrnice.

2. Maximální limit reziduí pesticidů pro 2,4-D (suma 2,4-D a jejích esterů, vyjádřeno jako 2,4-D) v citrusových plodech se mění na hodnotu "1(p) mg/kg".

Článek 5

Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. listopadu 2004, s výjimkou předpisu podle čl. 4 odst. 2, který bude členskými státy přijat a zveřejněn nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2004, s výjimkou předpisu přijatého na základě čl. 4 odst. 2, který se použije od 1. dubna 2004.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26.

[2] Úř. věst. L 155, 24.6.2003, s. 15.

[3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[4] Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 70.

[5] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.

[6] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[7] Úř. věst. č. 175, 15.7.2003, s. 37.

[8] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[9] Úř. věst. L 247, 30.9.2003, s. 20.

[10] Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 40.

[11] Úř. věst. L 67, 10.3.2003, s. 18.

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

[13] Úř. věst. L 343, 18.12.2002, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

acefát | parathion-methyl (suma parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřená jako parathion-methyl) |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,02 | 0,02 |

i)CITRUSOVÉ PLODY

grapefruity | | |

citrony | | |

kyselé lajmy | | |

mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | | |

pomeranče | | |

šedok (pomelo) | | |

ostatní | | |

ii)OŘECHY (VE SKOŘÁPCE NEBO JÁDRA)

mandle | | |

para ořechy | | |

kešu ořechy | | |

kaštany jedlé | | |

kokosové ořechy | | |

lískové ořechy | | |

makadamie | | |

pekanové ořechy | | |

piniové oříšky | | |

pistácie | | |

vlašské ořechy | | |

ostatní | | |

iii)JÁDROVÉ OVOCE

jablka | | |

hrušky | | |

kdoule | | |

ostatní | | |

iv)PECKOVÉ OVOCE

meruňky | | |

třešně a višně | | |

broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | |

švestky a slívy | | |

ostatní | | |

v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

a)hrozny révy vinné stolní a moštové

hrozny stolní | | |

hrozny moštové | | |

b)jahody (kromě lesních) | | |

c)ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

ostružiny | | |

ostružiny ostružiníku ježiníku | | |

ostružinomaliny | | |

maliny | | |

ostatní | | |

d)ostatní bobulové a drobné ovoce

borůvky | | |

klikva | | |

rybíz (červený, černý a bílý) | | |

angrešt | | |

ostatní | | |

e)planě rostoucí bobulové ovoce | | |

vi)RŮZNÉ

avokádo | | |

banány | | |

datle | | |

fíky | | |

kiwi | | |

kumkvat | | |

liči | | |

mango | | |

olivy | | |

mučenka | | |

ananas | | |

granátová jablka | | |

ostatní | | |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,02 | 0,02 |

i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

řepa salátová | | |

mrkev | | |

celer bulvový | | |

křen | | |

topinambury | | |

pastinák | | |

petržel kořenová | | |

ředkvička | | |

černý kořen | | |

batáty | | |

tuřín | | |

vodnice | | |

jam | | |

ostatní | | |

ii)CIBULOVÁ ZELENINA

česnek | | |

cibule kuchyňská | | |

šalotka | | |

cibule jarní | | |

ostatní | | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)lilkovité

rajčata | | |

paprika zeleninová | | |

lilek | | |

ostatní | | |

b)tykvovité – s jedlou slupkou

okurky salátové | | |

okurky nakládačky | | |

cukety | | |

ostatní | | |

c)tykvovité – s nejedlou slupkou

melouny cukrové | | |

tykve | | |

melouny vodní | | |

ostatní | | |

d)kukuřice cukrová | | |

iv)Košťálová zelenina

a)košťálová zelenina vytvářející růžice

brokolice | | |

květák | | |

ostatní | | |

b)košťálová zelenina vytvářející hlávky

kapusta růžičková | | |

kapusta hlávková a zelí hlávkové | | |

ostatní | | |

c)košťálová zelenina listová

pekingské zelí | | |

kadeřávek | | |

ostatní | | |

d)kedlubny | | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

a)salát a podobná zelenina

řeřicha setá | | |

polníček | | |

salát hlávkový | | |

endivie | | |

ostatní | | |

b)špenát a podobná zelenina

špenát | | |

mangold (řapíky) | | |

ostatní | | |

c)potočnice lékařská | | |

d)čekanka salátová | | |

e)bylinky

kerblík | | |

pažitka | | |

petrželová nať | | |

celerová nať | | |

ostatní | | |

vi)LUSKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ)

fazolové lusky | | |

vyluštěná fazolová semena | | |

hrachové lusky | | |

vyluštěná hrachová zrna | | |

ostatní | | |

vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ)

chřest | | |

kardy | | |

celer řapíkatý | | |

fenykl sladký | | |

artyčoky | | |

pór | | |

reveň | | |

ostatní | | |

viii)HOUBY

a)žampiony pěstované | | |

b)žampiony volně rostoucí | | |

3.LUŠTĚNINY | 0,02 | |

fazole | | |

čočka | | |

hrách | | 0,2 |

ostatní | | 0,02 |

4.OLEJNATÁ SEMENA | 0,05 | 0,05 |

lněná semena | | |

jádra podzemnice olejné | | |

mák | | |

sezamová semena | | |

slunečnicová semena | | |

řepková semena | | |

sójové boby | | |

hořčičná semena | | |

bavlníková semena | | |

ostatní | | |

5.BRAMBORY | 0,02 | 0,02 |

konzumní brambory rané | | |

konzumní brambory pozdní | | |

6.ČAJ (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 | 0,05 |

7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

Top