EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0060

Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí některých pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchuText s významem pro EHP

OJ L 155, 24.6.2003, p. 15–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implicitně zrušeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

32003L0060Úřední věstník L 155 , 24/06/2003 S. 0015 - 0034


Směrnice Komise 2003/60/ES

ze dne 18. června 2003,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí některých pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/79/ES [2], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí 2002/79/ES, a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [4], naposledy pozměněnou směrnicí 2002/79/ES, a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [5], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/100/ES [6], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [7], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/39/ES [8], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Účinné látky amitrol, dikvat, isoproturon a ethofumesát byly zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS směrnicemi 2001/21/ES [9], 2002/18/ES [10] a 2002/37/ES [11].

(2) Nové účinné látky fenhexamid, acibenzolarSmethyl, cyklanilid, pyraflufenethyl, iprovalikarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidonethyl, cyhalofopbutyl, famoxadon, florasulam, metalaxylM, pikolinafen a flumioxazin byly zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS směrnicemi Komise 2001/28/ES [12], 2001/87/ES [13], 2002/48/ES [14], 2002/64/ES [15] a 2002/81/ES [16].

(3) K zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS došlo na základě posouzení předložených informací týkajících se navrhovaných použití. Informace o těchto použitích byly předloženy některými členskými státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).

(4) Neexistujíli žádné maximální limity reziduí na úrovni Společenství ani dočasné maximální limity, stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS před tím, než budou moci vydat povolení pro přípravky obsahující tyto účinné látky, dočasné vnitrostátní MLR.

(5) Rozhodnutími Komise 2001/697/ES [17], 2002/478/ES [18] a 2002/479/ES [19] bylo rozhodnuto nezařadit účinné látky chlorfenapyr, fentinacetát a fentinhydroxid do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V těchto rozhodnutích se stanoví, že přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky již nesmějí být používány ve Společenství. Je tedy nezbytné doplnit rezidua všech pesticidů, která jsou důsledkem použití těchto přípravků na ochranu rostlin, do příloh směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola nad jejich používáním a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele.

(6) Z důvodů naplnění oprávněných očekávání, že bude možné využít existující zásoby pesticidů, jsou v rozhodnutích Komise o nezařazení některých účinných látek stanoveny lhůty pro postupný zákaz jejich používání, a je vhodné, aby zásada, podle níž používání dotyčné látky není ve Společenství povoleno, na které je založeno používání maximálních limitů reziduí, nebyla uplatněna před uplynutím lhůty stanovené pro dotyčnou látku.

(7) Maximální limity reziduí ve Společenství a limity, které doporučuje Codex Alimentarius, jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Codex stanoví omezený počet maximálních limitů reziduí pro dikvat a fentin (acetát nebo hydroxid). Tyto limity byly zohledněny při stanovení MLR uvedených v této směrnici. K těm maximálním limitům reziduí v Codexu, jejichž zrušení bude doporučeno v blízké budoucnosti, nebylo přihlédnuto. Na základě toxikologických závěrů vyplývajících ze studií, které měla Komise k dispozici, nebylo při hodnocení rizik pro spotřebitele zjištěno u maximálních limitů reziduí vycházejících z MLR v Codexu žádné riziko.

(8) Technické a vědecké hodnocení dotyčných účinných látek pro účely jejich zařazení do přílohy I nebo vyškrtnutí z přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo ukončeno formou hodnotící zprávy Komise. Datum dokončení jednotlivých hodnotících zpráv o dotyčných účinných látkách je uvedeno ve směrnicích Komise, které jsou citovány v 1. a 2. bodě odůvodnění, a v rozhodnutích Komise, které jsou citovány v 5. bodě odůvodnění. V těchto zprávách jsou stanoveny přijatelné denní příjmy (ADI), případně i akutní referenční dávky (ARfD) pro dotyčné látky. Celoživotní expozice spotřebitelů potravinám ošetřeným dotyčnými účinnými látkami byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny Světové zdravotnické organizace [20] a stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny [21] k použité metodice. Bylo vypočteno, že navržené maximální limity reziduí nevedou k překročení přijatelného denního příjmu nebo akutní referenční dávky.

(9) Pro zajištění náležité ochrany spotřebitele před expozicí reziduím v důsledku nepovolených použití přípravků na ochranu rostlin je důležité stanovit pro příslušné kombinace produktu a pesticidu dočasné MLR na úrovni meze stanovitelnosti.

(10) Stanovení těchto dočasných MLR na úrovni Společenství nebrání tomu, aby členské státy stanovily dočasné MLR pro látky v této směrnici podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a její přílohy VI. Doba čtyř let je považována za dostatečnou pro povolení dalších použití dotyčných účinných látek. Po uplynutí této doby se dočasné MLR stanou konečnými.

(11) Je tedy nezbytné doplnit rezidua všech pesticidů, která jsou důsledkem použití těchto přípravků na ochranu rostlin, do příloh směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola nad jejich použitím a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele. Přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS musí být tedy změněny.

(12) Mají-li být na úrovni Společenství stanoveny maximální limity reziduí pro dikvat, je nezbytné ve světle technického a vědeckého pokroku a s ohledem na změny použití a povolení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství převzít některá ustanovení směrnice 76/895/EHS a začlenit je do směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, zrušit tato ustanovení ve směrnici 76/895/EHS a změnit některá z těchto ustanovení.

(13) Tato směrnice je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II směrnice 76/895/EHS se zrušují položky týkající se dikvatu.

Článek 2

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují maximální limity reziduí pesticidů uvedené v příloze I této směrnice.

Článek 3

V části A a B přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňují maximální limity reziduí pesticidů uvedené v příloze II a III této směrnice.

Článek 4

V příloze II směrnice 90/642/EHS se doplňují maximální limity reziduí pesticidů uvedené v příloze IV této směrnice.

Článek 5

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2003 s výjimkou ustanovení týkajících se fentinhydroxidu, fentinacetátu a chlorfenapyru, která budou uvedena v účinnost do 30. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. července 2003 s výjimkou ustanovení týkajících se fentinhydroxidu, fentinacetátu a chlorfenapyru, která budou používat od 1. července 2004.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26.

[2] Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 1.

[3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[4] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.

[5] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[6] Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 33.

[7] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[8] Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 30.

[9] Úř. věst. L 69, 10.3.2001, s. 17.

[10] Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 29.

[11] Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 10.

[12] Úř. věst. L 113, 24.4.2001, s. 5.

[13] Úř. věst. L 276, 19.10.2001, s. 17.

[14] Úř. věst. L 148, 6.6.2002, s. 19.

[15] Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 27.

[16] Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 28.

[17] Úř. věst. L 249, 19.9.2001, s. 19.

[18] Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 41.

[19] Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 43.

[20] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[21] Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

cinidonethyl (suma cinidonethylu a jeho E izomeru) | cyhalofopbutyl (suma cyhalofopbutylu a jeho volných kyselin) | famoxadon | florasulam | flumioxazin | metalaxylM | pikolinafen | iprovalikarb |

OBILOVINY | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Ječmen | | | 0,21 | | | | | |

Pohanka | | | | | | | | |

Kukuřice | | | 0,02 | | | | | |

Proso | | | | | | | | |

Oves | | | | | | | | |

Rýže | | | 0,021 | | | | | |

Žito | | | | | | | | |

Čirok | | | | | | | | |

Tritikale | | | | | | | | |

Pšenice | | | | | | | | |

Ostatní obiloviny | | | 0,11 | | | | | |

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

prosulfuron | sulfosulfuron | fenhexamid | acibenzolar-S-methyl | cyklanilid | pyraflufenethyl | amitrol | dikvat |

OBILOVINY | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | |

Ječmen | | | | | | | | 10 |

Pohanka | | | | | | | | |

Kukuřice | | | | | | | | 1 |

Proso | | | | | | | | 1 |

Oves | | | | | | | | 2 |

Rýže | | | | | | | | |

Žito | | | | | | | | |

Čirok | | | | | | | | |

Tritikale | | | | | | | | |

Pšenice | | | | | | | | |

Ostatní obiloviny | | | | | | | | 0,05 |

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

isoproturon | ethofumesát (suma ethofumesátu a metabolitu 3,3dimethyl2oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmesylát, vyjádřeno jako ethofumesát) | chlorfenapyr | fentinacetát | fentinhydroxid |

OBILOVINY | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Ječmen | | | | | |

Pohanka | | | | | |

Kukuřice | | | | | |

Proso | | | | | |

Oves | | | | | |

Rýže | | | | | |

Žito | | | | | |

Čirok | | | | | |

Tritikale | | | | | |

Pšenice | | | | | |

Ostatní obiloviny | | | | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Maximální limity v mg/kg (ppm) |

Rezidua pesticidů | V tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 | V syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I pod položkami KN 0401; pro ostatní potraviny položek KN 0401, 0402, 0405 00 a 0406 podle | V čerstvých ptačích vejcích bez skořápek a ve vaječných žloutcích uvedených v příloze I pod položkami KN 0407 00 a 0408 |

cyklanilid | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |

V mase, včetně tuku, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 020900, 0210, 160100 a 1602 | V mléce a v mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami KN 0401, 0402,040500 a 0406 | V čerstvých ptačích vejcích bez skořápek a ve vaječných žloutcích uvedených v příloze I pod položkami KN040700 a 0408 |

famoxadon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

sulfosulfuron | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

fenhexamid | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

acibenzolarSmethyl | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

dikvat | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

isoproturon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ethofumesát (suma ethofumesátu a metabolitu 3,3dimethyl2oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran5ylmesylátu, vyjádřeno jako ethofumesát) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují MLR | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

cinidonethyl (suma cinidonethylu a jeho Eizomeru) | cyhalofopbutyl (suma cyhalofopbutylu a jeho volných kyselin) | famoxadon | florasulam | flumioxazin | metalaxylM včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) | pikolinafen | iprovalikarb | prosulfuron | sulfosulfuron | fenhexamid | acibenzolarSmethyl | cyklanilid | pyraflufenethyl | amitrol | dikvat | isoproturon | ethofumesát (suma ethofumesátu a metabolitu 3,3dimethyl2oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran5ylmesylátu, vyjádřeno jako ethofumesát) | chlorfenapyr | fentinacetát | fentinhydroxid |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

i)CITRUSOVÉ PLODY | | | 0,02 | 0,01 | | 0,5) | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Grapefruity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Citrony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kyselé lajmy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pomeranče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Šedok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II)OŘECHY (VE SKOŘÁPCE NEBO JÁDRA) | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,02 | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | |

Mandle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Para ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kešu ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kaštany jedlé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lískové ořechy | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |

Makadamie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piniové oříšky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pistácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

III)JÁDROVé ovoce | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Jablka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrušky | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

Kdoule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

IV)PECKOVé ovoce | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

Meruňky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Třešně a višně | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Švestky a slívy | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

V)BOBULOvé A DROBNÉ OVOCE | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | |

a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | | | 2 | | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |

Hrozny stolní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrozny moštové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Jahody (kromě lesních) | | | 0,02 | | | 0,3 | | 0,05 | | | 5 | | | | | | | | | | |

c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | |

Ostružiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostružinomaliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Borůvky | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Klikva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Angrešt | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

e)Planě rostoucí bobulové ovoce | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

VI)RŮZNÉ | | | 0,02 | 0,01 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

Avokádo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banány | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |

Datle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fíky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiwi | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

Kumkvat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Liči | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |

Olivy | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | |

Mučenka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papáje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | 0,01 | | | | | | |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

I)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | |

Řepa salátová | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |

Mrkev | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

Celer bulvový | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Křen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Topinambury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pastinák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petržel kořenová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ředkvička | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Černý kořen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Batáty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tuřín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vodnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |

II)CIBULOVÁ ZELENINA | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Česnek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibule kuchyňská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Šalotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibule jarní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Lilkovité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rajčata | | | 0,2 | | | 0,2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |

Paprika zeleninová | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lilek | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Okurky salátové | | | 0,02 | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Okurky nakládačky | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Cukety | | | 0,02 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

Melouny cukrové | | | 0,3 | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Tykve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Melouny vodní | | | | | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)Kukuřice cukrová | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |

IV)Košťálová zelenina | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brokolice | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Květák | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kapusta růžičková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Košťálová zelenina listová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekingské zelí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kadeřávek | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Kedlubny | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

V)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ bylinky | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Salát a podobná zelenina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Řeřicha setá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Polníček | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salát hlávkový | | | | | | 0,02 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Endivie | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

b)Špenát a podobná zelenina | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Špenát | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangold (řapíky) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Potočnice lékařská | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

d)Čekanka salátová | | | | | | 0,3 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

e)Čerstvé bylinky | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |

Kerblík | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pažitka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petrželová nať | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celerová nať | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VI)LUSKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Fazolové lusky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vyluštěná fazolová semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrachové lusky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vyluštěná hrachová zrna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VII)ŘAPÍKatá A STONKOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ) | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

Chřest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kardy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celer řapíkatý | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fenykl sladký | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artyčoky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Reveň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIII)HOUBY | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | 0,05 | | 0,05 | | | |

a)Žampiony pěstované | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Žampiony volně rostoucí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Luštěniny | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Fazole | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | |

Čočka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrách | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

4.Olejnatá semena | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Lněná semena | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |

Jádra podzemnice olejné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sezamová semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Slunečnicová semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Řepková semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sójové boby | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |

Hořčičná semena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bavlníková semena | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,01 | | | | | |

5.Brambory | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Konzumní brambory rané | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Konzumní brambory pozdní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. Čaj(sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7. Chmel(sušený), vcetne chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top