EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0036

Směrnice evropského parlamentu a rady 2003/36/ES ze dne 26. května 2003, kterou se po dvacáté páté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci – c/m/r)Text s významem pro EHP.

OJ L 156, 25.6.2003, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/36/oj

32003L0036Úřední věstník L 156 , 25/06/2003 S. 0026 - 0030


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/36/ES

ze dne 26. května 2003,

kterou se po dvacáté páté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci – c/m/r)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 76/769/EHS [4] stanoví omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků.

(2) Opatření této směrnice spadají do rámce akčního plánu v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 646/96/ES ze dne 29. března 1996, kterým se přijímá akční plán pro boj s rakovinou v rámci aktivit v oblasti veřejného zdraví (1996 až 2000) [5].

(3) Pro zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů se nesmějí uvádět na trh pro použití širokou veřejností látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a přípravky, které tyto látky obsahují.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/60/ES ze dne 20. prosince 1994, kterou se počtrnácté mění směrnice 76/769/EHS [6], stanoví v dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS, který se týká bodů 29, 30 a 31, seznam obsahující látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2. Takové látky a přípravky, které tyto látky obsahují, se nesmějí uvádět na trh pro použití širokou veřejností.

(5) Ve směrnici 94/60/ES se předpokládá, že tento seznam bude rozšířen krátce po zveřejnění přizpůsobení technickému pokroku přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [7], která obsahuje látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2.

(6) Směrnice Komise 2001/59/ES [8], kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS, a zejména její příloha I, obsahuje 2 látky nově klasifikované jako karcinogenní kategorie 1, 19 látek nově klasifikovaných jako karcinogenní kategorie 2, pět látek nově klasifikovaných jako mutagenní kategorie 2, jednu látku nově klasifikovanou jako toxická pro reprodukci kategorie 1 a 16 látek nově klasifikovaných jako toxické pro reprodukci kategorie 2.

(7) Uvedené látky by se měly doplnit do seznamu v dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS.

(8) Rizika a přednosti látek nově klasifikovaných ve směrnici 2001/59/ES jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 byla zohledněna.

(9) Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství stanovující minimální požadavky na ochranu zaměstnanců obsažené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [9] a v samostatných směrnicích, které z ní vycházejí, zejména směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci [10],

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Látky uvedené v příloze této směrnice se doplňují k látkám uvedeným v bodech 29, 30 a 31 v dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS. Látky uvedené v bodu 1 písm. c) přílohy této směrnice se vypouští ze seznamu 2 v bodu 29 přílohy I směrnice 76/769/EHS.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 25. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 25. prosince 2004.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. května 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 126 E, 28.5.2002, s. 398.

[2] Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 8.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 21. ledna 2003 (Úř. věst. C 64 E, 18.3.2003, s. 6) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/62/ES (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 58).

[5] Úř. věst. L 95, 16.4.1996, s. 9. Rozhodnutí bylo zrušeno dne 31. prosince 2002 rozhodnutím č. 1786/2002/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1).

[6] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 1.

[7] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/59/ES (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).

[8] Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1.

[9] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[10] Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/38/ES (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 66).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Dodatek k příloze I směrnice 76/769/EHS se mění takto:

1. seznamy uvedené pod názvem "Bod 29 – Karcinogeny" se mění takto:

a) do seznamu pro kategorii 1 se doplňují tyto látky:

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | |

Butan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Isobutan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

Buta-1,3-dien;butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

b) do seznamu pro kategorii 2 se doplňují následující látky:

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | |

Oxid beryllnatý | 004-003-00-8 | 215-133-1 | 1304-56-9 | E |

Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |

Trichlorethen; trichlorethylen | 602-027-00-9 | 201-167-4 | 79-01-6 | |

Benzylchlorid | 602-037-00-3 | 202-853-6 | 100-44-7 | E |

2,3-dibrompropan-1-ol | 602-088-00-1 | 202-480-9 | 96-13-9 | E |

1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |

1,2-epoxy-3-fenoxypropan; fenyl(glycidyl)ether | 603-067-00-X | 204-557-2 | 122-60-1 | E |

Furan | 603-105-00-5 | 203-727-3 | 110-00-9 | E |

(R)-2,3-epoxypropan-1-ol | 603-143-00-2 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |

(R)-1-chlor-2,3-epoxypropan | 603-166-00-8 | 424-280-2 | 51594-55-9 | |

1-methyl-2,3-dinitrobenzen2,3-dinitrotoluen | 609-050-00-3 | 210-013-5 | 602-01-7 | E |

4-methyl-1,2-dinitrobenzen3,4-dinitrotoluen | 609-051-00-9 | 210-222-1 | 610-39-9 | E |

1-methyl-3,5-dinitrobenzen3,5-dinitrotoluen | 609-052-00-4 | 210-566-2 | 618-85-9 | E |

2-methyl-1,4-dinitrobenzen2,5-dinitrotoluen | 609-055-00-0 | 210-581-4 | 619-15-8 | E |

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril | 611-057-00-1 | 400-340-3 | 85136-74-9 | |

7-({[4,6-bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonová kyselina-monoformát | 611-058-00-7 | 402-060-7 | 108225-03-2 | |

{5-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-5'-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,4,3',4'-tetrolato}měďnatý komplex, trisodná sůl | 611-063-00-4 | 413-590-3 | – | |

Fenylhydrazin [1] | 612-023-00-9 | 202-873-5 [1] | 100-63-0 [1] | E |

Fenylhydrazinium-chlorid [2] | 200-444-7 [2] | 59-88-1 [2] |

Fenylhydrazin-hydrochlorid [3] | 248-259-0 [3] | 27140-08-5 [3] |

Fenylhydrazinium-sulfát (2:1) [4] | 257-622-2 [4] | 52033-74-6 [4] |

Směs: N-{[3-hydroxy-2-(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}methakrylamid, N-({2,3-bis(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}methakrylamid, methakrylamid, N-[(methakrylamidomethoxy)methyl]methakrylamid a N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid | 616-057-00-5 | 412-790-8 | – | |

c) ze seznamu pro kategorii 2 se vypouštějí tyto látky:

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | |

Butan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Isobutan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

Buta-1,3-dien;butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

2. do seznamu pro kategorii 2 uvedeného pod názvem

"Bod 30 – Mutageny"

se doplňují tyto látky:

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | |

Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |

Butan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Isobutan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu(203-450-8)) [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

Buta-1,3-dien;butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

1,2-epoxypropan;propylenoxid; methyloxiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |

1,3,5-tris-((S)- a (R)-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | 616-091-00-0 | 423-400-0 | 59653-74-6 | E |

3. seznamy uvedené pod názvem "Bod 31 – Toxické pro reprodukci" se mění takto:

a) do seznamu pro kategorii 1 se doplňuje tato látka:

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | |

2-brompropan | 602-085-00-5 | 200-855-1 | 75-26-3 | E |

b) do seznamu pro kategorii 2 se doplňují následující látky

Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Flusilazol (ISO); |

bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan | 014-017-00-6 | – | 85509-19-9 | E |

Směs: bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan a bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan | 014-019-00-7 | 403-250-2 | – | E |

Bis(2-methoxyethyl)ether | 603-139-00-0 | 203-924-4 | 111-96-6 | |

(R)-2,3-epoxypropan-1-ol | 603-143-00-2 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |

Fluazifop-butyl (ISO);butyl-(RS)-2-(4-{[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}fenoxy)propanoát | 607-304-00-8 | 274-125-6 | 69806-50-4 | |

Vinklozolin (ISO);3-(3,5-dichlorfenyl)-5-methyl-5-vinyloxazolidin-2,4-dion | 607-307-00-4 | 256-599-6 | 50471-44-8 | |

Methoxyoctová kyselina | 607-312-00-1 | 210-894-6 | 625-45-6 | E |

Bis(2-ethylhexyl)-ftalátDEHP | 607-317-00-9 | 204-211-0 | 117-81-7 | |

Dibutyl-ftalátDBP | 607-318-00-4 | 201-557-4 | 84-74-2 | |

(±)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát | 607-373-00-4 | 414-200-4 | 119738-06-6 | E |

Flumioxazin (ISO);N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- | 613-166-00-X | – | 103361-09-7 | |

1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol | 613-175-00-9 | 406-850-2 | 106325-08-0 | |

N,N-dimethylacetamid | 616-011-00-4 | 204-826-4 | 127-19-5 | E |

Formamid | 616-052-00-8 | 200-842-0 | 75-12-7 | |

N-methylacetamid | 616-053-00-3 | 201-182-6 | 79-16-3 | |

N-methylformamid | 616-056-00-X | 204-624-6 | 123-39-7 | E |

--------------------------------------------------

Top