Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Společný postoj Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

32003E0468Úřední věstník L 156 , 25/06/2003 S. 0079 - 0080


Společný postoj Rady 2003/468/SZBP

ze dne 23. června 2003

o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Při uplatňování Kodexu chování Evropské unie o vývozu zbraní se členské státy dohodly zabývat se otázkou zprostředkování obchodu se zbraněmi.

(2) Členské státy pokračovaly v diskusích o nedovoleném obchodování a zprostředkování obchodu se zbraněmi, prohloubily je a dosáhly dohody o souboru opatření pro kontrolu nad těmito činnostmi pomocí vnitrostátních právních předpisů, jak je dále stanoveno.

(3) Většina členských států již zavedla vnitrostátní právní předpisy v této věci nebo je v současné době přijímá.

(4) Ve čtvrté výroční zprávě předložené podle bodu 8 vlastního textu Kodexu chování Evropské unie o vývozu zbraní se členské státy dohodly, že budou pokračovat v poradách o zprostředkování obchodu se zbraněmi na základě již schválených hlavních směrů s cílem zaujmout společný postoj k této záležitosti.

(5) V rámci wassenaarského ujednání přijaly jeho smluvní strany prohlášení o shodě, v němž se počítá s přijetím vnitrostátních opatření k regulaci zprostředkovatelských činností při obchodu se zbraněmi.

(6) Akční program OSN k ručním palným a lehkým zbraním (SALW) zavazuje státy vypracovat přiměřené vnitrostátní právní předpisy nebo správní postupy k regulaci zprostředkovatelských činností při obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi a přijmout další opatření k rozšíření mezinárodní spolupráce při předcházení nepovolenému zprostředkování obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi, v boji proti němu a pro jeho vymýcení.

(7) Protokol OSN proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a součástek a střeliva a nedovolenému obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodní organizované trestné činnosti, vyžaduje, aby smluvní strany zřídily systém pro regulaci činnosti osob a subjektů zabývajících se zprostředkováním obchodu se zbraněmi,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1. Cílem tohoto společného postoje je kontrola zprostředkování obchodu se zbraněmi, aby se zabránilo obcházení embarg OSN, EU a OBSE na vývoz zbraní, jakož i kritérií stanovených v Kodexu chování Evropské unie o vývozu zbraní.

2. K dosažení tohoto cíle členské státy zajistí, aby jejich stávající i budoucí vnitrostátní právní předpisy o zprostředkování obchodu se zbraněmi byly v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Článek 2

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření ke kontrole provádění zprostředkovatelských činností na jejich území. Členské státy se rovněž vyzývají, aby uvážily provádění kontroly zprostředkovatelské činnosti uskutečňované mimo jejich území zprostředkovateli, kteří jsou jejich státními příslušníky a mají bydliště nebo sídlo na jejich území.

2. Členské státy dále vymezí jasný právní rámec pro přípustnou zprostředkovatelskou činnost.

3. Zprostředkovatelskou činnost představují pro účely odstavce 1 činnosti osob a subjektů

- sjednávajících nebo organizujících transakce, které mohou zahrnovat převod položek uvedených ve společném seznamu vojenského zařízení uplatňovaného v EU z některé třetí země do jiné třetí země,

nebo

- nakupujících nebo prodávajících tyto položky, které jsou v jejich vlastnictví, nebo zařizujících jejich převod z některé třetí země do jiné třetí země.

Tento odstavec nebrání členskému státu definovat v jeho vnitrostátních právních předpisech zprostředkovatelské činnosti tak, aby zahrnovaly případy, kdy jsou takové položky vyváženy z jeho území nebo z území jiného členského státu.

Článek 3

1. Pro zprostředkovatelskou činnost by se mělo vyžadovat držení licence nebo písemného povolení od příslušných orgánů členského státu, kde jsou tyto činnosti prováděny, a, pokud to vyžadují vnitrostátní předpisy, i členského státu, kde má zprostředkovatel bydliště nebo sídlo. Členské státy posuzují žádosti o licence nebo písemná povolení u jednotlivých zprostředkovatelských transakcí z hledisek Kodexu chování Evropské unie o vývozu zbraní.

2. Členské státy by měly vést záznamy po dobu alespoň deseti let u všech osob a subjektů, které získají licenci za podmínek stanovených v odstavci 1.

Článek 4

1. Členské státy mohou také vyžadovat od zprostředkovatelů, aby si opatřili písemné povolení k vykonávání zprostředkovatelské činnosti, a zavést rejstřík zprostředkovatelů zbraní. Zápis do rejstříku a oprávnění vykonávat zprostředkovatelskou činnost nesmí v žádném případě nahrazovat požadavek opatřit si potřebnou licenci nebo písemné povolení pro každou transakci.

2. Při posuzování každé žádosti o písemné povolení k vykonání zprostředkovatelské transakce nebo o zápis do rejstříku mohou členské státy brát v úvahu mimo jiné veškeré záznamy o účasti žadatele na nedovolené činnosti v minulosti.

Článek 5

1. Členské státy podle potřeby zavedou systém výměny informací o zprostředkovatelské činnosti mezi sebou a se třetími zeměmi. Bude zavedena zvláštní úprava pro tuto výměnu informací. Tato úprava vezme v úvahu zejména případy, kdy kontrola téže zprostředkovatelské transakce nebo transakcí zahrnuje účast několika členských států.

2. Informace se budou vyměňovat mimo jiné v těchto oblastech:

- právní předpisy,

- zprostředkovatelé zapsaní v rejstříku (pokud existuje),

- informace o zprostředkovatelích,

- zamítnutí žádostí o zápis do rejstříku (pokud existuje) a žádostí o licence.

Článek 6

K zajištění účinného provádění kontroly zprostředkování obchodu se zbraněmi stanoví každý členský stát přiměřené sankce včetně trestů.

Článek 7

Tento společný postoj vstupuje nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 8

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. června 2003.

Za Radu

předseda

G. Papandreou

--------------------------------------------------

Top