EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0669

Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2003, kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (oznámeno pod číslem K(2003) 3248)Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 237, 24.9.2003, p. 7–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; Implicitně zrušeno 32015D1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/669/oj

32003D0669Úřední věstník L 237 , 24/09/2003 S. 0007 - 0018


Rozhodnutí Komise

ze dne 12. září 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2003/56/ES o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu

(oznámeno pod číslem K(2003) 3248)

(Text s významem pro EHP)

(2003/669/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 97/132/ES ze dne 17. prosince 1996 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty [1], naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/957/ES [2], a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha V dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (dále jen "dohoda") uznává hygienická opatření pro čerstvé maso, masné výrobky a některé jiné živočišné produkty v obchodě s Novým Zélandem. Příloha VII dohody stanoví, že podle toho, zda tato opatření jsou nebo nejsou rovnocenná opatřením vyžadovaným Evropským společenstvím, je v obchodě s Novým Zélandem nutné používat odpovídající úřední veterinární osvědčení.

(2) Rozhodnutí Komise 2003/56/ES [3] naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/385/ES [4] stanoví požadavky pro udělení osvědčení a uvádí vzory úředních veterinárních osvědčení, která je nutno používat při dovozu živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu. V případech, v nichž bylo prokázáno, že hygienická opatření jsou zcela rovnocenná, je možné používat zjednodušená osvědčení, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách II až V uvedeného rozhodnutí.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [5], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 650/2003 [6], stanoví zvláštní požadavky na osvědčování pro zvířata a produkty živočišného původu s cílem zabránit šíření přenosných spongiformních encefalopatií.

(4) Příloha I rozhodnutí 2003/56/ES by měla být pozměněna, aby se přihlédlo k posledním změnám nařízení (ES) č. 650/2003 a k novým skutečnostem v uznávání rovnocennosti hygienických opatření pro čerstvé maso, masné výrobky a některé jiné živočišné produkty v obchodě s Novým Zélandem.

(5) Rozhodnutí 2003/56/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2003/56/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 30. září 2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. září 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 4.

[2] Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 13.

[3] Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 38.

[4] Úř. věst. L 133, 29.5.2003, s. 87.

[5] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

[6] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA I

PČ přidělené číslo (číslo, které je libovolně přiděleno určitému druhu zboží a jako takové je uvedeno na osvědčení)

Plán dopravy jak je popsán v bodě 7 kapitoly XI přílohy VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 [1]

Nepoužitelné není použitelné

Ostatní produkty jak jsou definovány v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 77/99/EHS [2]

VVPP vnitrostátní veterinární právní předpisy v členském (členských) státě (státech) v souladu s právními předpisy Společenství. Do přijetí ustanovení Společenství zůstávají vnitrostátní právní předpisy nadále použitelné za předpokladu, že jsou dodržována obecná ustanovení Smlouvy.

Seznam živých zvířat a živočišných produktů

Zboží | Získané z/Druh/Forma | PČ | Osvědčení |

| | Zdraví zvířat | Veřejné zdraví | Zvláštní podmínky |

1.Živá zvířata | Koňovití | | | |

—dočasný dovoz | 1.1 | Rozhodnutí Komise 92/260/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

—zpětný dovoz | 1.2 | Rozhodnutí Komise 93/195/EHS | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

—jateční | 1.3 | Rozhodnutí Komise 93/196/EHS | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

—trvalý dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých | 1.4 | Rozhodnutí Komise 93/197/EHS | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

—tranzit | 1.5 | Rozhodnutí Komise 94/467/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

Skot | 1.6 | Rozhodnutí Komise 2002/199/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

Ovce/kozy | 1.7 | Rozhodnutí Komise 93/198/EHS | Nepoužitelné | |

Jeleni | 1.8 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Prasata, na něž se vztahuje směrnice 64/432/EHS | 1.9 | Rozhodnutí Komise 2002/199/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

Psi a kočky | 1.10 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

Fretky, norci a lišky | 1.11 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Zajíci a králíci | 1.12 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Živočichové pocházející z akvakultury (např. ryby) a gamety | 1.13 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Nepoužitelné | |

Včely | 1.14 | Rozhodnutí Komise 2000/462/ES | Nepoužitelné | |

Opice | 1.15 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Papoušci a ostatní ptáci | 1.16 | Rozhodnutí Komise 2000/666/ES | Nepoužitelné | |

Zvířata pro zoologické zahrady, výstavy | 1.17 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

2.Živá drůbež a násadová vejce | Jako ve směrnici Rady 90/539/EHS | 2.1 | Rozhodnutí Komise 96/482/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 |

Ptáci nadřádu běžci | 2.2 | Rozhodnutí Komise 2001/751/ES | Nepoužitelné | |

Vejce PSPM | 2.3 | Rozhodnutí Komise 2001/393/ES | Nepoužitelné | |

3.Sperma | Skot | 3.1 | Rozhodnutí Komise 94/577/ES | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 Rozhodnutí Komise 93/693/EHS |

Ovce/kozy | 3.2 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Prasata | 3.3 | Rozhodnutí Komise 2002/613/ES | Nepoužitelné | |

Psi | 3.4 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Jeleni | 3.5 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

4.Sperma koní, embrya a vajíčka | Sperma koní | 4.1 | Rozhodnutí Komise 96/539/ES | Nepoužitelné | |

Embrya a vajíčka koní | 4.2 | Rozhodnutí Komise 96/540/ES | Nepoužitelné | |

5.Embrya | Skot | 5.1 | Rozhodnutí Komise 92/471/EHS | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 Rozhodnutí Komise 92/452/EHS |

Ovce/kozy | 5.2 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Prasata | 5.3 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

Jeleni | 5.4 | VVPP (Směrnice Rady 92/65/EHS) | Nepoužitelné | |

6.Čerstvé masovčetně nezpracované (čerstvé) krve/kostí/tuku určených k lidské spotřebě, masných polotovarů a mletého masa získaného z čerstvého masa | Čerstvé maso včetně nezpracované (čerstvé) krve/kostí/tuku určených k lidské spotřebě Přežvýkavci, koňovití, prasata | 6.1 | Příloha II | Příloha II | Příloha VII (zásilky určené pro Švédsko/Finsko), Doplňkové prohlášení o přenosných spongiformních encefalopatiích (PSE) podle nařízení (ES) 999/2001 |

Masné polotovary, mleté maso získané z čerstvého masa Přežvýkavci, prasata | 6.2 | Příloha II | Příloha II | Pouze zmrazené, Doplňkové prohlášení o PSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

7.Čerstvé drůbeží maso | Jak je uvedeno ve směrnici Rady 71/118/EHS | 7.1 | Rozhodnutí Komise 94/984/ES | Rozhodnutí Komise 96/712/ES | Příloha VII (zásilky určené pro Švédsko/Finsko) |

Masné polotovary | 7.2 | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | |

8.Masné výrobky | Čerstvé maso – červené maso (přežvýkavci/koně, prasata) | 8.1 | Příloha II | Příloha II | Doplňkové prohlášení o PSE – podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Čerstvé maso – drůbež | 8.2 | Rozhodnutí Komise 97/221/ES | Rozhodnutí Komise 97/41/ES | |

Maso farmových zvířat a volně žijící zvěře | | | | |

—prasata, jeleni, králíci | 8.3 | Příloha II | Příloha II | |

—ostatní suchozemští savci | 8.4 | Rozhodnutí Komise 97/221/ES | Příloha V | |

—pernatá zvěř | 8.5 | Rozhodnutí Komise 97/221/ES | Rozhodnutí Komise 97/41/ES | |

9.Maso farmové zvěře | Přežvýkavci, králíci, prasata | Čerstvé maso | 9.1.1 | Příloha II | Příloha II | |

| Masné polotovary | 9.1.2 | Příloha II | Příloha II | Pouze zmrazené |

Ostatní suchozemští savci | Čerstvé maso | 9.2.1 | Příloha II | Příloha II | |

| Masné polotovary | 9.2.2 | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | Příloha V | Pouze zmrazené |

Pernatá zvěř Běžci (čerstvé maso) Běžci (polotovary) | Čerstvé maso | 9.3.1 | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | |

| Masné polotovary | 9.3.2 | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES Rozhodnutí Komise 2000/609/ES | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | |

10.Maso volně žijící zvěře | Přežvýkavci, králíci, prasata | Čerstvé maso vyjma drobů | 10.1.1 | Příloha II | Příloha II | Pětihranné razítko pro volně žijící zvěř, letecky nebo stažené z kůže a vykuchané |

| Masné polotovary | 10.1.2 | Příloha II | Příloha II | Pouze zmrazené |

Ostatní suchozemští savci | Čerstvé maso vyjma drobů | 10.2.1 | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | Příloha V | Pětihranné razítko pro volně žijící zvěř |

| Masné polotovary | 10.2.2 | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | Příloha V | Pouze zmrazené |

Pernatá zvěř | Čerstvé maso vyjma drobů | 10.3.1 | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | |

| Masné polotovary | 10.3.2 | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | Rozhodnutí Komise 2000/572/ES | |

11.Produkty rybolovu určené k lidské spotřebě (vyjma živých živočichů) | Mořské druhy, produkty akvakultury, sladkovodní druhy | | | | |

—ryby s ploutvemi | 11.1 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura) |

—mlži (chovaní nad mořským dnem) | 11.2 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura) |

—mlži (chovaní na mořském dně) | 11.3 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura) |

—ostatní mlži | 11.4 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura) |

—ostnokožci, pláštěnci a plži | 11.5 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura) |

—korýši | 11.6 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | Viz poznámka pod čarou 1 (akvakultura a sladkovodní chovy) |

—vajíčka/jikry a mlíčí | 11.7 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 94/448/ES | |

12.Živé ryby, měkkýši, korýši včetně vajíček a gamet | Určené ke spotřebě | | | | |

—mlži (chovaní nad mořským dnem) | 12.1 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Rozhodnutí Komise 96/333/ES | |

—mlži (chovaní na mořském dně) | 12.2 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Rozhodnutí Komise 96/333/ES | |

—ostatní mlži | 12.3 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Rozhodnutí Komise 96/333/ES | |

—ostnokožci, pláštěnci a plži | 12.4 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Rozhodnutí Komise 96/333/ES | |

—živí korýši, ryby s ploutvemi a ostatní vodní živočichové | 12.5 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Rozhodnutí Komise 96/333/ES | |

Určené k plemenitbě, hospodářským účelům, chovu, sádkování (mlži) | | | | |

—Crassostrea gigas | 12.6 | Rozhodnutí Komise 95/352/ES | Nepoužitelné | |

—ostatní druhy | 12.7 | VVPP (Směrnice Rady 91/67/EHS) | Nepoužitelné | |

13.Mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě | Pasterované (skotu včetně buvolů, ovcí, koz) | 13.1 | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | |

Nepasterované (skotu včetně buvolů, ovcí, koz) – pouze tepelně ošetřeno, tj. 62 °C | 13.2 | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | |

Syrové mléko (skotu včetně buvolů, ovcí, koz) | 13.3 | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | Rozhodnutí Komise 95/343/ES | |

14.Mléko a mléčné výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě | Pasterované, UHT nebo sterilizované (skotu včetně buvolů, ovcí, koz) | 14.1 | Rozhodnutí Komise 95/341/ES | Nepoužitelné | |

Nepasterované mlezivo a mléko pro farmaceutické účely (skotu včetně buvolů, ovcí, koz) | 14.2 | VVPP (Směrnice Rady 92/118/EHS) | Nepoužitelné | |

15.Živočišná střeva určená k lidské spotřebě | Skot, ovce, kozy, prasata | 15 | Příloha II | Příloha II | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

16.Živočišná střeva, která nejsou určená k lidské spotřebě | Skot, ovce, kozy, prasata | 16 | Příloha IV | Nepoužitelné | |

17.Kůže a kožky | Kopytníci | 17.1 | Příloha IV | Nepoužitelné | |

Ostatní savci | 17.2 | Příloha IV | Nepoužitelné | |

Ptáci nadřádu běžci (pštros, emu, nandu) | 17.3 | VVPP | Nepoužitelné | |

18.Vlna, chlupy, štětiny, peří a části peří | Vlna ovcí, chlupy přežvýkavců, peří a části peří | 18.1 | Směrnice Rady 92/118/EHS | Nepoužitelné | |

Prasečí štětiny | 18.2 | Rozhodnutí Komise 94/435/ES | | |

Jiné chlupy, dekorativní peří, peří, které není určeno k průmyslovému využití, peří v majetku cestujících určené k osobnímu využití | 18.3 | VVPP | | |

19.AKrmivo pro zvířata v zájmovém chovu (včetně zpracovaného), obsahující pouze málo nebezpečný materiál | Článek 5 směrnic Rady 90/667/EHS a 92/118/EHS | | | | |

—zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu (získané ze savců/nezískané ze savců) | 19.A.1 | Příloha IV | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

—syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu určené k přímé spotřebě | 19.A.2 | VVPP | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

19.BZpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahující zpracované živočišné proteiny získané z velmi nebezpečného živočišného odpadu | Článek 3 směrnice Rady 90/667/EHS a směrnice Rady 92/118/EHS (získané ze savců/nezískané ze savců) | 19.B | Směrnice Rady 92/118/EHS | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

20.Kosti a výrobky z kostí určené k lidské spotřebě – ostatní výrobky definované ve směrnici 77/99/EHS | Suchozemští savci | | | | |

—čerstvé maso, farmové a volně žijící zvěře (prasata, jeleni) | 20.1 | Příloha II | Příloha II | Pětihranné razítko (volně žijící zvěř) Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

—ostatní | 20.2 | VVPP | Příloha V | Pětihranné razítko (volně žijící zvěř) |

Čerstvé drůbeží maso, pernatá farmová a volně žijící zvěře | 20.3 | VVPP | VVPP | |

21.Zpracované kosti a výrobky z kostí, rohy a výrobky z rohů, kopyta a výrobky z kopyt, vyjma mouček z nich, které nejsou určeny k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat | Jak je uvedeno ve směrnici Rady 92/118/EHS | 21 | Příloha IV | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

22.Zpracované živočišné bílkoviny určené k lidské spotřebě – ostatní výrobky definované ve směrnici 77/99/EHS | Suchozemští savci | | | | |

—čerstvé maso, farmová a volně žijící zvěř (prasata, jeleni) | 22.1 | Příloha II | Příloha II | Pětihranné razítko (volně žijící zvěř) Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Čerstvé drůbeží maso, pernatá farmová a volně žijící zvěř | 22.3 | VVPP | VVPP (Směrnice Rady 92/118/ES) | |

23.Zpracované (tavené) živočišné bílkoviny pro krmiva | Zpracované živočišné bílkoviny získané z velmi nebezpečného živočišného odpadu (ze savců/nikoli ze savců) | 23.1 | Rozhodnutí Komise | Nepoužitelné | Viz poznámka pod čarou 1 Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Zpracované živočišné bílkoviny získané z málo nebezpečného živočišného odpadu (ze savců/nikoli ze savců) | 23.2 | Příloha IV | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

24.Sérum koňovitých | Jak je uvedeno ve směrnici Rady 92/118/EHS | 24 | Rozhodnutí Komise 94/143/ES | Nepoužitelné | |

25.Krev a výrobky z krve určené k lidské spotřebě – ostatní produkty definované ve směrnici 77/99/EHS | Suchozemští savci | | | | |

—krev a výrobky z krve z kopytníků, farmové a volně žijící zvěře (prasata, jeleni) | 25.1 | Příloha II | Příloha II | Pětihranné razítko (volně žijící zvěř) Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Krev z drůbeže | 25.2 | Rozhodnutí Komise 94/984/ES | Rozhodnutí Komise 96/712/ES | |

Krev z farmové pernaté zvěře | 25.3 | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | Rozhodnutí Komise 2000/585/ES | |

Produkty z krve drůbeže, farmové a volně žijící pernaté zvěře | 25.4 | VVPP (Směrnice 92/118/EHS) | VVPP (Směrnice 92/118/EHS) | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

26.Zpracovaná krev a výrobky z krve (kromě séra koňovitých) pro farmaceutické nebo technické použití | Čerstvé maso | | | | |

—hovězí, skopové, kozí, vepřové | 26.1 | Příloha IV | Nepoužitelné | |

—koně, drůbež | 26.2 | VVPP (Směrnice Rady 92/118/EHS) | Nepoužitelné | |

27.Vepřové sádlo a škvařené tuky určené k lidské spotřebě – ostatní produkty definované ve směrnici 77/99/EHS | Suchozemští savci | | | | |

—Čerstvé maso, farmová a volně žijící zvěř | 27.1 | Příloha II | Příloha II | Pětihranné razítko (volně žijící zvěř) Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Čerstvé maso drůbeže, maso pernaté farmové a volně žijící zvěře | 27.3 | VVPP (Směrnice 92/118/EHS) | VVPP (Směrnice 92/118/EHS) | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

28.Vepřové sádlo a škvařené tuky, které nejsou určené k lidské spotřebě | Směrnice Rady 90/667/EHS | | | | |

—málo nebezpečný materiál (článek 5) | 28.1 | Příloha IV | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

—velmi nebezpečný materiál (článek 3) | 28.2 | Příloha IV | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

29.Suroviny pro krmiva, farmaceutické nebo technické použití –pouze málo nebezpečné | Skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, farmová zvěř (prasata, jeleni), volně žijící zvěř (prasata, jeleni) | Pro krmiva | 29.1 | Příloha IV | Nepoužitelné | Plán dopravy Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

Pro farmaceutické nebo technické použití | 29.2 | | |

Ostatní | 29.3 | VVPP | Nepoužitelné | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

30.Včelařské produkty, které nejsou určené k lidské spotřebě | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 30 | Rozhodnutí Komise 94/860/ES | Nepoužitelné | |

31.Lovecké trofeje | Kopytníci Drůbež | 31 | Rozhodnutí Komise 96/500/ES | Nepoužitelné | |

32.Upravený hnůj | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 32 | VVPP (Směrnice Rady 92/118/EHS) | Nepoužitelné | |

33.Med | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 33 | VVPP | VVPP | |

34.Žabí stehýnka | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 34 | Nepoužitelné | Směrnice Rady 92/118/EHS | |

35.Hlemýždi určení k lidské spotřebě | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 35 | Nepoužitelné | Směrnice Rady 92/118/EHS | |

36.Vaječné výrobky | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS a 90/539/EHS | 36 | VVPP | Rozhodnutí Komise 97/38/ES | |

37.Želatiny určené k lidské spotřebě | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 37 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 2000/20/ES | Doplňkové prohlášení o TSE podle nařízení (ES) č. 999/2001 |

38.Želatiny pro technické použití | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 38 | Nepoužitelné | VVPP | |

39.Suroviny určené k výrobě želatiny k lidské spotřebě | Jak je uvedeno ve směrnici 92/118/EHS | 39 | Nepoužitelné | Rozhodnutí Komise 2000/20/ES | |

"

[1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 26, 31.1.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

Top