EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0654

Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2003 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K(2003) 3191)Text s významem pro EHP

OJ L 230, 16.9.2003, p. 44–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 42 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 58 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 58 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/654/oj

32003D0654Úřední věstník L 230 , 16/09/2003 S. 0044 - 0053


Rozhodnutí Komise

ze dne 8. září 2003

o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy

(oznámeno pod číslem K(2003) 3191)

(Text s významem pro EHP)

(2003/654/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2329/98 [2], a zejména na čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 80/765/EHS ze dne 8. července 1980 o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy [3], bylo několikrát podstatně změněno [4]; z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené rozhodnutí kodifikováno.

(2) Podle nařízení (EHS) č. 357/79 předávají členské státy výsledky mezilehlých zjišťování ploch vinic ve formě tabulek rozčleněných podle zeměpisných jednotek a stanovených postupem podle článku 8 uvedeného nařízení, tj. rozhodnutím Komise přijatým po doručení stanoviska Stálého výboru pro zemědělskou statistiku.

(3) Členské státy, které vyhodnocují výsledky svého zjišťování pomocí elektronického zpracování dat, musí tyto výsledky předávat Komisi ve strojově čitelné formě. Kódy pro přenos výsledků zjišťování se rovněž stanoví postupem podle článku 8 nařízení 357/79 (EHS).

(4) Z praktických důvodů by měly členské státy předávat ve strojově čitelné formě rovněž výsledky zjišťování uvedených v článku 6 nařízení (EHS) č. 357/79.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strojově čitelnou formou pro předkládání údajů stanovených v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 těmi členskými státy, které vyhodnocují výsledky svého zjišťování elektronicky, jsou magnetické pásky.

Článek 2

Kódy a pravidla pro přepis údajů stanovených v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 na magnetickou pásku jsou uvedeny v přílohách I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Zrušuje se rozhodnutí 80/765/EHS.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. září 2003.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124.

[2] Úř. věst. L 291, 30.10.1998, s. 2.

[3] Úř. věst. L 213, 16.8.1980, s. 34.

[4] Viz příloha III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE MAGNETICKÝCH PÁSKŮ PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKLADNÍCH ZJIŠŤOVÁNÍCH PLOCH VINIC EUROSTATU

(Nařízení Rady (EHS) č. 357/79)

OBECNÁ USTANOVENÍ

I. Členské státy, které vyhodnocují výsledky statistických zjišťování elektronicky, předávají Eurostatu údaje zaznamenané v souladu s ukazateli uvedenými v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 v této formě:

1. Při úplném zjišťování se předávají souhrnné údaje o všech podnicích, nikoli údaje o jednotlivých podnicích (při výběrových šetřeních se předávají navýšené souhrnné údaje o podnicích).

2. Údaje jsou předávány na devítistopé magnetické pásce 1600 BPI (630 bytů/cm) standardního označení.

3. Údaje musí mít pevně stanovenou délku datového souboru skládající se ze 145 znaků a musí být zaznamenány v kódu EBCDIC.

4. První dvě pole každého datového souboru obsahují údaje umožňující identifikaci. První pole (tři znaky) identifikuje zeměpisnou jednotku, jejíž kodifikace je uvedena ve zvláštních ustanoveních a v příloze II.

5. Druhé pole (dva znaky) označuje tabulku v rozpisu tabulek stanoveném v nařízení (EHS) č. 357/79. Kodifikace těchto tabulek je uvedena ve zvláštních ustanoveních.

6. Počet a velikost polí každého datového souboru se liší podle tabulky. Pokud není u některých tabulek všech 145 znaků zaplněno, doplňuje se datový soubor mezerami.

7. Údaje se v každém poli zarovnávají vpravo a doplňují nulami na plnou délku. Pokud není uveden některý nepovinný údaj, doplňuje se datový soubor mezerami v odpovídajících bytech.

8. Velikost plochy se uvádí v arech, údaje o produkci v hektolitrech.

9. Členské státy si zvolí blokační faktor a o použitém blokačním faktoru uvědomí Eurostat.

10. Datové soubory se třídí podle zeměpisných jednotek, tabulek a změn.

11. Standardní administrativní postupy pro předávání souborů Eurostatu na magnetických páskách se stanoví ve spolupráci Eurostatu a členských států.

II. Na dalších stranách se uvádějí pro každou tabulku a jednotlivé položky datového souboru:

a) kódy, které mají být použity;

b) maximální počet znaků požadovaný pro příslušnou položku;

c) průběžné očíslování znaků pro různé položky.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

První dvě pole každého datového souboru obsahují následující údaje:

| Kód | Počet znaků | Počet bytů na pásce |

1.1. Zeměpisná jednotka | Viz příloha II | 3 | 1 – 3 |

2.2. Tabulky | | 2 | 4 – 5 |

5 | 50 | | |

6 | 60 | | |

7 | 70 | | |

8 | 80 | | |

5.1.Druh plochy | | 1 | 6 |

Plodná vinice | 1 | | |

Dosud neplodící | 2 | | |

5.2.Celkem

Plocha (v arech) | | 10 | 7 – 16 |

5.3.Jakostní víno s. o.

Celková plocha (v arech) | | 10 | 17 – 26 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 27 – 28 |

Plocha (v arech) | | 10 | 29 – 38 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 39 – 40 |

Plocha (v arech) | | 10 | 41 – 50 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 51 – 52 |

Plocha (v arech) | | 10 | 53 – 62 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 63 – 64 |

Plocha (v arech) | | 10 | 65 – 74 |

5.4.Ostatní vína

Celková plocha (v arech) | | 10 | 75 – 84 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 85 – 86 |

Plocha (v arech) | | 10 | 87 – 96 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 97 – 98 |

Plocha (v arech) | | 10 | 99 – 108 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 109 – 110 |

Plocha (v arech) | | 10 | 111 – 120 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 121 – 122 |

Plocha (v arech) | | 10 | 123 – 132 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 133 – 134 |

Plocha (v arech) | | 10 | 135 – 144 |

6.1.Hospodářský rok | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

6.2.Změny | | 1 | 7 |

Vyklučeno nebo již neobděláváno | 1 | | |

Vysázeno | 2 | | |

Opětovně vysázeno | 3 | | |

6.3.Celkem

Plocha (v arech) | | 10 | 8 – 17 |

6.4.Jakostní víno s. o.

Celková plocha (v arech) | | 10 | 18 – 27 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 28 – 29 |

Plocha (v arech) | | 10 | 30 – 39 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 40 – 41 |

Plocha (v arech) | | 10 | 42 – 51 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 52 – 53 |

Plocha (v arech) | | 10 | 54 – 63 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 64 – 65 |

Plocha (v arech) | | 10 | 66 – 75 |

6.5.Ostatní vína

Celková plocha (v arech) | | 10 | 76 – 85 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 86 – 87 |

Plocha (v arech) | | 10 | 88 – 97 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 98 – 99 |

Plocha (v arech) | | 10 | 100 – 109 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 110 – 111 |

Plocha (v arech) | | 10 | 112 – 121 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 122 – 123 |

Plocha (v arech) | | 10 | 124 – 133 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 134 – 135 |

Plocha (v arech) | | 10 | 136 – 45 |

Tabulka 7

7.1.Hospodářský rok | | 1 | 6 |

1979/1981 | 2 | | |

1981/1982 | 3 | | |

1982/1983 | 4 | | |

1983/1984 | 5 | | |

1984/1985 | 6 | | |

1985/1986 | 7 | | |

1986/1987 | 8 | | |

1987/1988 | 9 | | |

7.2.Jednotka obsahu alkoholu | | 1 | 7 |

% objemové | 1 | | |

### Oechsle | 2 | | |

7.3.Jakostní víno s. o.

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 8 – 9 |

Produkce (v hl) | | 10 | 10 – 19 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 20 – 21 |

Produkce (v hl) | | 10 | 22 – 31 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 32 – 33 |

Produkce (v hl) | | 10 | 34 – 43 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 44 – 45 |

Produkce (v hl) | | 10 | 46 – 55 |

Obsah alkoholu (1 desetinné místo, 1 virtuální čárka) | | 3 | 56 – 58 |

7.4.Ostatní vína

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 59 – 60 |

Produkce (v hl) | | 10 | 61 – 70 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 71 – 72 |

Produkce (v hl) | | 10 | 73 – 82 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 83 – 84 |

Produkce (v hl) | | 10 | 85 – 94 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 95 – 96 |

Produkce (v hl) | | 10 | 97 – 106 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 107 – 108 |

Produkce (v hl) | | 10 | 109 – 118 |

Obsah alkoholu (1 desetinné místo, 1 virtuální čárka) | | 3 | 119 – 121 |

Tabulka 8

8.1.První rok | Běžný rok | 4 | 6 – 9 |

8.2.Znaménko | | | |

+ | 1 | 1 | |

- | 2 | | |

8.3.Jakostní víno s. o.

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 10 – 11 |

Znaménko | | 1 | 12 |

Změny (1 desetinné místo, 1 virtuální čárka) | | 3 | 13 – 15 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 16 – 17 |

Znaménko | | 1 | 18 |

Změny | | 3 | 19 – 21 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 22 – 23 |

Znaménko | | 1 | 24 |

Změny | | 3 | 25 – 27 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 28 – 29 |

Znaménko | | 1 | 30 |

Změny | | 3 | 31 – 33 |

8.4.Ostatní vína

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 34 – 35 |

Znaménko | | 1 | 36 |

Změny | | 3 | 37 – 39 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 40 – 41 |

Znaménko | | 1 | 42 |

Změny | | 3 | 43 – 45 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 46 – 47 |

Znaménko | | 1 | 48 |

Změny | | 3 | 49 – 51 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 52 – 53 |

Znaménko | | 1 | 54 |

Změny | | 3 | 55 – 57 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 58 – 59 |

Znaménko | | 1 | 60 |

Změny | | 3 | 61 – 63 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZEMĚPISNÉ JEDNOTKY STANOVENÉ ČL. 4 ODST. 3 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 357/79

| Kód |

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (vinařské oblasti) | 100 |

Ahr | 101 |

Mittelrhein | 102 |

Mosel-Saar-Ruwer | 103 |

Nahe | 104 |

Rheinhessen | 105 |

Pfalz | 106 |

Hessische Bergstraße | 107 |

Rheingau | 108 |

Württemberg | 109 |

Baden | 110 |

Franken | 111 |

Saale-Unstrut | 112 |

Sachsen | 113 |

ŘECKO | 600 |

Ανατολική Mακεδονία, Θράκη | 601 |

Kεντρική Mακεδονία | 602 |

Δυτική Mακεδονία | 603 |

Ήπειρος | 604 |

Θεσσαλία | 605 |

Ιόνια Νησιά | 606 |

Δυτική Ελλάδα | 607 |

Στερεά Ελλάδα | 608 |

Aττική | 609 |

Πελοπόννησος | 610 |

Bόρειο Aιγαίο | 611 |

Nότιο Aιγαίο | 612 |

Kρήτη | 613 |

ŠPANĚLSKO (provincie nebo autonomní oblasti) | 700 |

Galicia | 701 |

Principado de Asturias | 702 |

Cantabria | 703 |

País Vasco A (Territorio Histórco | 704 |

País Vasco A (Territorios Históricos | 705 |

Navarra | 706 |

La Rioja | 707 |

Aragón A (provincia de Zaragoza) | 708 |

Aragón B (provincias de Huesca | 709 |

Catalunya A (provincia de Barcelona) | 710 |

Catalunya B (provincia de Tarragona) | 711 |

Catalunya C (provincias de Girona | 712 |

Illes Balears | 713 |

Castilla y León A (provincia de Burgos) | 714 |

Castilla y León B (provincia de León) | 715 |

Castilla y León C (provincia | 716 |

Castilla y León D (provincia de Zamora) | 717 |

Castilla y León E (provincias de Ávila, | 718 |

Madrid | 719 |

Castilla-La Mancha A (provincia | 720 |

Castilla-La Mancha B (provincia | 721 |

Castilla-La Mancha C (provincia | 722 |

Castilla-La Mancha D (provincia | 723 |

Castilla-La Mancha E (provincia | 724 |

Comunidad Valenciana A (provincia | 725 |

Comunidad Valenciana B (provincia | 726 |

Comunidad Valenciana C (provincia | 727 |

Región de Murcia | 728 |

Extremadura A (provincia de Badajoz) | 729 |

Extremadura B (provincia de Cáceres) | 730 |

Andalúcia A (provincia de Cádiz) | 731 |

Andalúcia B (provincia de Cordóba) | 732 |

Andalúcia C (provincia de Huelva) | 733 |

Andalúcia D (provincia de Málaga) | 734 |

Andalúcia E (provincia de Almería, | 735 |

Canarias | 736 |

FRANCIE (departementy nebo skupiny departementů) | 200 |

Aude | 201 |

Gard | 202 |

Hérault | 203 |

Lozére | 204 |

Pyrénées -Orientales | 205 |

Var | 206 |

Vaucluse | 207 |

Bouches-du-Rhône | 208 |

Gironde | 209 |

Gers | 210 |

Charente | 211 |

Charente-Maritime | 212 |

Ardèche | 213 |

Aisne | 214 |

Seine-et-Marne | 215 |

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne | 250 |

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, | 251 |

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, | 252 |

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, | 253 |

Bas-Rhin, Haut-Rhin | 254 |

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire | 255 |

Loire -Atlantique, Maine-et Loire, | 256 |

Deux-Sèvres, Vienne | 220 |

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, | 221 |

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, | 222 |

Corrèze, Haute-Vienne | 223 |

Ain, Dróme, Isère, Loire, Rhône, | 224 |

Cantal, Allier, Haute-Loire, | 257 |

Alpes-de-Haute-Provence, | 225 |

Corse-du-Sud, Haute-Corse | 258 |

ITÁLIE (provincie) | 300 |

Torino | 301 |

Vercelli | 302 |

Novara | 303 |

Cuneo | 304 |

Asti | 305 |

Alessandria | 306 |

Biella | 307 |

Verbano – Cusio – Ossola | 308 |

Aosta | 309 |

Imperia | 310 |

Savona | 311 |

Genova | 312 |

La Spezia | 313 |

Varese | 314 |

Como | 315 |

Sondrio | 316 |

Milano | 317 |

Bergamo | 318 |

Brescia | 319 |

Pavia | 320 |

Cremona | 321 |

Mantova | 322 |

Lecco | 323 |

Lodi | 324 |

Bolzano – Bozen | 325 |

Trento | 326 |

Verona | 327 |

Vicenza | 328 |

Belluno | 329 |

Treviso | 330 |

Venezia | 331 |

Padova | 332 |

Rovigo | 333 |

Pardenone | 334 |

Udine | 335 |

Gorizia | 336 |

Trieste | 337 |

Piacenza | 338 |

Parma | 339 |

Reggio nell'Emilia | 340 |

Modena | 341 |

Bologna | 342 |

Ferrara | 343 |

Ravenna | 344 |

Forlì | 345 |

Rimini | 346 |

Massa Carrara | 347 |

Lucca | 348 |

Pistoia | 349 |

Firenze | 350 |

Livorno | 351 |

Pisa | 352 |

Arezzo | 353 |

Siena | 354 |

Grosseto | 355 |

Prato | 356 |

Perugia | 357 |

Terni | 358 |

Pesaro e Urbino | 359 |

Ancona | 360 |

Macerata | 361 |

Ascoli Piceno | 362 |

Viterbo | 363 |

Rieti | 364 |

Roma | 365 |

Latina | 366 |

Frosinone | 367 |

Caserta | 368 |

Benevento | 369 |

Napoli | 370 |

Avellino | 371 |

Salerno | 372 |

L'Aquila | 373 |

Teramo | 374 |

Pescara | 375 |

Chieti | 376 |

Campobasso | 377 |

Isernia | 378 |

Foggia | 379 |

Bari | 380 |

Taranto | 381 |

Brindisi | 382 |

Lecce | 383 |

Potenza | 384 |

Matera | 385 |

Cosenza | 386 |

Catanzaro | 387 |

Reggio di Calabria | 388 |

Crotone | 389 |

Vibo Valentia | 390 |

Trapani | 391 |

Palermo | 392 |

Messina | 393 |

Agrigento | 394 |

Caltanisseta | 395 |

Enna | 396 |

Catania | 397 |

Ragusa | 398 |

Siracusa | 399 |

Sassari | 400 |

Nuoro | 401 |

Cagliari | 402 |

Oristano | 403 |

LUCEMBURSKO (tvoří jedinou zeměpisnou jednotku) | 500 |

RAKOUSKO | 900 |

Burgenland | 901 |

Niederösterreich | 902 |

Steiermark | 903 |

Vídeň a ostatní spolkové země | 904 |

PORTUGALSKO | 800 |

Entre Douro e Minho | 801 |

Trás-os-Montes | 802 |

Beira Litoral | 803 |

Beira Interior | 804 |

Ribatejo e Oeste | 805 |

Alentejo | 806 |

Algarve | 807 |

Região Autónoma dos Açores | 808 |

Região Autónoma de Madeira | 809 |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (tvoří jedinou zeměpisnou jednotku) | 550 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Zrušené rozhodnutí s jeho postupnými změnami

Rozhodnutí Komise 80/765/EHS | (Úř. věst. L 213, 16.8.1980, s. 34) |

Rozhodnutí Komise 85/621/EHS | (Úř. věst. L 379, 31.12.1985, s. 12) |

Rozhodnutí Komise 96/20/ES, jen pokud jde oodkaz v článku 1 přílohy II rozhodnutí 80/765/EHS | (Úř. věst. L 7, 10.1.1996, s. 6) |

Rozhodnutí Komise 1999/661/ES, jen pokud jde oodkaz v článku 1 přílohy II rozhodnutí 80/765/EHS | (Úř. věst. L 261, 7.10.1999, s. 42) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí 80/765/EHS | Toto rozhodnutí |

Články 1 – 2 | Články 1 – 2 |

– | Článek 3 |

Článek 3 | Článek 4 |

Příloha I | Příloha I |

Příloha II | Příloha II |

– | Příloha III |

– | Příloha IV |

--------------------------------------------------

Top