Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0291

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES ze dne 6. února 2003 o vyhlášení roku 2004 Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu

OJ L 43, 18.2.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/291(1)/oj

32003D0291Úřední věstník L 043 , 18/02/2003 S. 0001 - 0005


Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 291/2003/ES

ze dne 6. února 2003

o vyhlášení roku 2004 Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 149 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podpora dobré kvality vzdělávání je jedním z cílů Evropského společenství.

(2) Výchovné hodnoty sportu uznala Evropská rada na svém zasedání v Nice 7., 8. a 9. prosince 2000, čímž potvrdila dřívější prohlášení, zejména prohlášení 29 připojené k Amsterodamské smlouvě, v němž byla podtržena úloha sportu při utváření osobnosti lidí.

(3) Evropská rada vyzvala na zasedání v Nice orgány Společenství, aby zohlednily výchovné hodnoty sportu ve svých akcích na základě různých ustanovení Smlouvy, a zejména zdůraznila, že pro členské státy je důležité s pomocí Společenství podporovat činnost dobrovolníků.

(4) Usnesení Rady a ministrů pro mládež, zasedajících v Radě, ze dne 17. prosince 1999 o mimoškolní vzdělávací dimenzi sportovních aktivit v programech pro mládež Evropského společenství [5] uznává, že sportovní aktivity mohou mít výchovnou hodnotu, která přispívá k posílení občanské společnosti, a vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy vyvinula soudržný přístup za účelem využívání výchovných možností sportovních aktivit.

(5) Evropský parlament zdůraznil ve svém usnesení ke zprávě Komise o zachování současných sportovních struktur a sociální funkce sportu [6] výchovnou a sociální hodnotu sportu, jakož i jeho význam při potírání rasismu a xenofobie.

(6) Evropský parlament dal ve svém usnesení ze dne 13. června 1997 o úloze Evropské unie v oblasti sportu [7] podnět k uspořádání Evropského roku sportu.

(7) Výbor regionů zdůraznil ve svém stanovisku ke konzultačním materiálům Komise o "Evropském modelu sportu" význam sportu pro vytváření osobnosti.

(8) Ve své zprávě o sportu předložené Evropské radě na zasedání v Helsinkách Komise zkoumala, jak mohou být využity sportovní aktivity v oblastech týkajících se výchovy a mládeže vzhledem k hodnotám zprostředkovaným sportem.

(9) Pravidelný pohyb prospívá duševnímu a tělesnému zdraví a může pozitivně přispívat k procesu učení.

(10) Na vzdělávání mladých sportovkyň a sportovců by neměla mít nepříznivý vliv jejich účast na závodním sportu.

(11) Výchova prostřednictvím sportu by měla podporovat vytváření osobnosti a rozvoj u dívek a chlapců.

(12) Instituce všeobecného a odborného vzdělávání na všech úrovních by měly v širší míře využívat možnosti, které sport nabízí pro mezinárodní mobilitu a kulturní výměnu.

(13) Olympijské hry a jiné sportovní akce v roce 2004 přispějí k zesílené propagaci sportu v médiích a ke zvýšení povědomí veřejnosti o sportu. To je ideální příležitost pro zdůraznění výchovné hodnoty sportu.

(14) Akce v členských státech jsou nejlepším prostředkem zvýšení povědomí veřejnosti o výchovné hodnotě sportu. Evropské společenství však může tyto akce podpořit a posílit vyhlášením Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

(15) Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu doplní a potvrdí stávající akce Společenství na podporu všeobecného a odborného vzdělávání, jakož i sociálního začlenění znevýhodněných osob.

(16) Možnost účasti na akcích v rámci Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu by měly mít země ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (EHP) a přidružené země střední a východní Evropy v souladu s podmínkami stanovenými podle jejich příslušných Evropských dohod. Účast Kypru by měla být financována z dodatečných rozpočtových položek v souladu s postupy, které budou dohodnuty, a účast Malty a Turecka z dodatečných rozpočtových položek v souladu se Smlouvou o ES.

(17) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který představuje pro rozpočtový orgán přednostní rámec ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [8].

(18) Protože cílů navrhované akce nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu jejich rozsahu, zejména s ohledem na nutnost mnohostranných partnerství, mezinárodní výměny informací a šíření osvědčených postupů na úrovni Společenství, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(19) Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9],

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu

Rok 2004 se vyhlašuje "Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu".

Článek 2

Cíle

Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu si klade tyto cíle:

a) zvyšovat mezi vzdělávacími institucemi a sportovními organizacemi povědomí o potřebě spolupráce s cílem rozvinout výchovu prostřednictvím sportu a evropský rozměr sportu vzhledem k velmi velkému zájmu, který mají mladí lidé o všechny druhy sportu;

b) využít hodnot zprostředkovaných sportem k rozvoji znalostí a schopností, které umožňují především mládeži rozvíjet tělesnou zdatnost, osobní nasazení a sociální schopnosti jako týmovou práci, solidaritu, toleranci a čestné jednání v multikulturním prostředí;

c) zvyšovat povědomí o pozitivním přínosu dobrovolných činností k neformální výchově, zejména mládeže;

d) podporovat výchovnou hodnotu mobility a výměny žáků, zejména v multikulturním prostředí, pořádáním sportovních a kulturních setkání jako součásti školních aktivit;

e) podporovat výměnu osvědčených postupů týkajících se úlohy, kterou může sport sehrát ve vzdělávacích systémech na podporu sociálního začlenění znevýhodněných skupin;

f) vytvořit lepší rovnováhu mezi duševní a tělesnou činností ve školním životě podporou sportu v rámci školních aktivit;

g) zohlednit problémy, se kterými se při svém vzdělávání potýkají mladí sportovci a mladé sportovkyně zabývající se závodním sportem.

Článek 3

Obsah opatření

1. Opatření přijímaná za účelem dosažení cílů stanovených v článku 2 zahrnují v roce 2004 pořádání nebo podporu těchto činností:

a) setkání, evropské soutěže v oblasti vzdělávání a akce vyzdvihující úspěchy a zkušenosti v tematických oblastech Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu;

b) akce dobrovolníků na evropské úrovni u příležitosti Olympijských her a jiných sportovních akcí v roce 2004;

c) informační a propagační kampaně včetně spolupráce s médii při dalším šíření výchovných hodnot sportu;

d) akce na podporu výchovné hodnoty sportu a na představení příkladů osvědčených postupů;

e) finanční podpora mezinárodních, celostátních, regionálních nebo místních iniciativ na podporu cílů Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

2. Podrobnosti k opatřením stanoveným v odstavci 1 jsou uvedeny v příloze.

Článek 4

Provádění a spolupráce s členskými státy

1. Komise zajistí, aby opatření Společenství přijatá podle tohoto rozhodnutí byla prováděna postupem podle čl. 5 odst. 2 v plném souladu se zásadou subsidiarity.

2. Každý členský stát určí vhodný subjekt nebo subjekty pověřený koordinací jeho účasti na Evropském roku výchovy prostřednictvím sportu a koordinací opatření stanovených v tomto rozhodnutí a jejich provádění na vhodné úrovni, mimo jiné spoluprací na výběrovém řízení uvedeném v článku 7.

Článek 5

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 6

Financování

1. Opatření v rámci celého Společenství podle části A přílohy mohou být dotována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie až do maximální výše 80 % celkových nákladů.

2. Opatření místního, regionálního, celostátního nebo mezinárodního rozsahu v zájmu Společenství podle části B přílohy mohou být spolufinancována ze souhrnného rozpočtu Evropské unie až do maximální výše 50 % celkových nákladů.

Článek 7

Postup pro podání žádosti a výběr

1. Subjekt nebo subjekty ve smyslu čl. 4 odst. 2 předkládají Komisi žádosti o spolufinancování opatření z rozpočtu Společenství podle čl. 6 odst. 2. Tyto žádosti obsahují údaje, na jejichž základě lze podle objektivních kritérií vyhodnotit konečné výsledky. Komise bere v největší možné míře zřetel na hodnocení provedené příslušnými subjekty.

2. Rozhodnutí o spolufinancování opatření podle článku 6 přijímá Komise postupem podle čl. 5 odst. 2. Komise zajistí vyvážené rozdělení prostředků mezi členské státy a mezi rozdílné oblasti činnosti.

3. Komise zajistí, zejména prostřednictvím svých celostátních nebo regionálních kontaktních míst, ve spolupráci se subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 2, aby nabídková řízení byla včas zveřejněna a co nejvíce rozšiřována.

Článek 8

Slučitelnost a doplňkovost

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí slučitelnost opatření stanovených tímto rozhodnutím s ostatními akcemi a iniciativami Společenství.

2. Komise dále zajistí optimální doplnění Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu s ostatními existujícími iniciativami a zdroji Společenství a celostátními a regionálními iniciativami a zdroji, které mohou přispět k naplnění cílů Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

Článek 9

Účast některých třetích zemí

Možnost účasti na akcích v rámci Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu mají následující země:

a) země ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP;

b) přidružené země střední a východní Evropy v souladu s podmínkami stanovenými v jejich evropských dohodách;

c) Kypr, jehož účast je financována z dodatečných rozpočtových položek v souladu s postupy, které budou s touto zemí dohodnuty;

d) Malta a Turecko, jejichž účast je financována z dodatečných rozpočtových položek v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Článek 10

Rozpočet

1. Finanční rámec pro provádění tohoto rozhodnutí se stanoví na 11,5 milionu eur.

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v rámci finančního výhledu.

3. Z podnětu Komise mohou být v roce 2004 financovány také výdaje na technickou a správní pomoc, které stejnou měrou prospívají Komisi a příjemcům opatření a které nespadají mezi obvyklé úkoly veřejné služby, jako stanovení, příprava, řízení, sledování, audit a kontrola opatření.

Článek 11

Mezinárodní spolupráce

Pro účely Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu může Komise postupem podle čl. 5 odst. 2 spolupracovat s Radou Evropy a jinými příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 12

Sledování a hodnocení

Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nejpozději do 31. prosince 2005 zprávu o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení opatření stanovených v tomto rozhodnutí.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. února 2003.

Za Evropský parlament

Předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

P. Efthymiou

[1] Úř. věst. C 25 E, 29.1.2002, s. 531.

[2] Úř. věst. C 149, 21.6.2002, s. 17.

[3] Úř. věst. C 278, 14.11.2002, s. 21.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 14. října 2002 (Úř. věst. C 275 E, 12.11.2002, s. 70) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. prosince 2002).

[5] Úř. věst. C 8, 12.1.2000, s. 5.

[6] Úř. věst. C 135, 7.5.2001, s. 274.

[7] Úř. věst. C 200, 30.6.1997, s. 252.

[8] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 3

A. Opatření na úrovni Společenství

1. Setkání a akce

a) organizování setkání;

b) organizování akcí pro zvýšení povědomí o výchově prostřednictvím sportu, včetně konferencí u příležitosti zahájení a ukončení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu;

c) akce dobrovolníků u příležitosti olympijských her a jiných sportovních akcí v roce 2004.

2. Informační a propagační kampaně zahrnující:

a) vytvoření loga a sloganů pro Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu k využití v souvislosti s každou aktivitou s tímto rokem spojenou;

b) informační kampaň;

c) výrobu nástrojů a pomůcek dostupných lidem v celém Společenství;

d) vhodné iniciativy vzdělávacích institucí a sportovních organizací zaměřené na šíření informací o Evropském roce výchovy prostřednictvím sportu;

e) organizování evropských soutěží v oblasti vzdělávání vyzdvihujících úspěchy a zkušenosti v tematických oblastech Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

3. Další opatření

a) vytvoření on-line databáze s využitím dostupných zdrojů jako nástroje šíření správných postupů napříč členskými státy pro využití sportu k výchovným účelům a zejména na podporu sociálního začlenění znevýhodněných skupin;

b) průzkumy a studie zaměřené na hodnocení dopadu Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

4. Financování může probíhat formou:

a) přímého nákupu zboží a služeb, zejména v oblasti komunikace a v souvislosti s průzkumy a studiemi uvedenými v bodě 3 písm. b), prostřednictvím otevřených nebo omezených výzev k podávání nabídek;

b) dotací na pokrytí výdajů zvláštních akcí, jejichž cílem je upozornit na Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu a zvýšit povědomí veřejnosti o této iniciativě; toto financování nepřesáhne 80 % celkových nákladů.

B. Opatření na vnitrostátní úrovni

Opatření na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni mohou splňovat podmínky financování z rozpočtu Společenství až do maximální výše 50 % celkových nákladů v závislosti na povaze a obsahu navrhovaných opatření. Ta mohou zahrnovat:

1. akce související s cíli Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu, včetně akce k zahájení Evropského roku;

2. informační kampaně a opatření k šíření příkladů osvědčených postupů, jiných než těch, které jsou popsány v části A;

3. udílení cen nebo organizování soutěží vyzdvihujících význam výchovy prostřednictvím sportu;

4. průzkumy a studie jiné než ty, které jsou uvedeny v části A.

C. Opatření, na která se neposkytuje finanční podpora Společenství

Společenství nabídne svou morální podporu, včetně písemného zmocnění k používání loga a dalších materiálů spojených s Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu, iniciativám veřejných nebo soukromých organizací, pokud tyto organizace uspokojivě prokáží Komisi, že dané iniciativy proběhnou nebo budou zahájeny v roce 2004 a mohou významně přispět k dosažení jednoho nebo více cílů Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu.

--------------------------------------------------

Top