EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14)

Úř. věst. L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Úřední věstník L 297 , 15/11/2003 S. 0035 - 0036


Rozhodnutí Evropské centrální banky

ze dne 7. listopadu 2003

o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci

(ECB/2003/14)

(2003/797/ES)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 119 a čl. 123 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 21.2, článek 44 a čl. 47.1 první odrážku tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států [1], a zejména na článek 9 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s čl. 123 odst. 2 Smlouvy a čl. 44 prvním odstavcem statutu a na základě čl. 1 odst. 1 rozhodnutí ECB/1998/NP2 ze dne 23. června 1998 o plnění některých úkolů, které Evropská centrální banka převzala od Evropského měnového institutu, převzala Evropská centrální banka (ECB) úkoly Evropského měnového institutu (EMI) uvedené v čl. 117 odst. 2 páté odrážce Smlouvy, čl. 4.1 páté odrážce a čl. 6.1 třetí odrážce statutu EMI nejpozději do dne, který bezprostředně předchází prvnímu dni třetí etapy hospodářské a měnové unie (dále jen "třetí etapa").

(2) Na základě rozhodnutí ECB/1998/NP15 ze dne 1. prosince 1998 o plnění některých úkolů ECB při poskytování střednědobé finanční pomoci platební bilanci členských států [2] zůstalo rozhodnutí EMI č. 8/95 ze dne 2. května 1995 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci mechanismu střednědobé finanční pomoci v platnosti a použilo se od prvního dne třetí etapy.

(3) Úkoly uvedené v druhém bodu odůvodnění byly plněny na základě článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 1969/88 ze dne 24. června 1988, kterým se zavádí jednotný systém střednědobé finanční podpory platebních bilancí členských států [3].

(4) Nařízení (ES) č. 332/2002, které vstoupilo v platnost dne 24. února 2002, zrušilo nařízení Rady (EHS) č. 1969/88.

(5) V souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 332/2002 musí ECB přijmout nezbytná opatření pro správu úvěrů poskytnutých na základě systému střednědobé finanční pomoci, který toto nařízení zavedlo.

(6) Tímto rozhodnutím, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 332/2002, se zrušuje rozhodnutí ECB/1998/NP15. Vzhledem k tomu, že také ostatní úkoly a rozhodnutí EMI uvedené v rozhodnutí ECB/1998/NP2 již nejsou ve třetí etapě v platnosti nebo použitelné, může být rozhodnutí ECB/1998/NP2 v zájmu jasnosti rovněž zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

ECB plní úkoly stanovené v článku 9 nařízení (ES) č. 332/2002 způsobem uvedeným v následujících článcích 2 až 8.

Článek 2

Platby související s přijatými a poskytnutými úvěry Evropského společenství se provádějí prostřednictvím účtů, které ECB otevře svým jménem.

Článek 3

1. Peněžní prostředky, které ECB přijme na účet Evropského společenství na základě smluv o přijetí úvěru uzavřených Evropským společenstvím, se k témuž dni valuty převedou na účet, který určí centrální banka členského státu přijímajícího daný úvěr.

2. Peněžní prostředky, které ECB přijme na účet Evropského společenství jako platbu úroků nebo splácení jistiny od členského státu, jenž přijal úvěr, se k témuž dni valuty převedou na účty, které určí věřitelé v rámci smluv o přijetí úvěru uzavřených Evropským společenstvím.

Článek 4

Pro každý přijatý nebo poskytnutý úvěr otevře ECB ve svých účetních knihách v eurech tyto účty:

a) nostro účet s označením "Prostředky v eurech u …" odpovídající peněžním prostředkům přijatým na účet Evropského společenství,

b) pasivní účet jako protiúčet k účtu uvedenému v písmenu a),

c) evidenční účet s označením "Závazky Evropského společenství z přijatých úvěrů Evropského společenství", případně rozdělený do podúčtů podle jednotlivých věřitelů, kteří poskytli úvěr,

d) evidenční účet s označením "Pohledávky Evropského společenství z poskytnutých úvěrů Evropského společenství".

Článek 5

ECB účetně zaznamenává finanční operace uvedené v článku 3 k jejich dni valuty odepsáním z účtů nebo připsáním na účty uvedené v článku 4.

Článek 6

1. ECB dohlíží na dny splatnosti stanovené ve smlouvách o přijetí a poskytnutí úvěrů, pokud jde o placení úroků a splácení jistiny.

2. ECB informuje národní centrální banku členského státu, který je dlužníkem Evropského společenství, vždy alespoň patnáct kalendářních dnů před každým dnem splatnosti.

Článek 7

ECB okamžitě písemně informuje Evropskou komisi o operacích, které provedla na účet Evropského společenství. ECB zasílá tato sdělení Generálnímu ředitelství pro hospodářské a finanční věci Evropské komise.

Článek 8

Na konci každého kalendářního roku připraví ECB zprávu pro Evropskou komisi s informací o finančních operacích provedených během roku v souvislosti s přijatými a poskytnutými úvěry. Součástí této zprávy je výkaz pohledávek a závazků Evropského společenství, které vyplývají z přijatých a poskytnutých úvěrů.

Článek 9

Zrušují se rozhodnutí ECB/1998/NP2 a rozhodnutí ECB/1998/NP15.

Článek 10

Výkonná rada ECB přijme všechna nezbytná opatření k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 11

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. listopadu 2003.

Za Generální radu ECB

Jean-Claude Trichet

[1] Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.

[2] Zveřejněno jako příloha V rozhodnutí ECB/2000/12 ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých právních aktů a nástrojů Evropské centrální banky, Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 76.

[3] Úř. věst. 178, 8.7.1998, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

Top