Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2355

Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Implicitně zrušeno 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

32002R2355Úřední věstník L 351 , 28/12/2002 S. 0042 - 0043


Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002

ze dne 27. prosince 2002,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [1], ve znění nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 [2], a zejména na čl. 53 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s výborem ustaveným podle článku 147 Smlouvy,

po konzultaci s Výborem pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,

po konzultaci s Výborem pro struktury rybolovu a akvakulturu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 38 odst. 6 nařízení (ES) č. 1260/1999 mají příslušné orgány členských států uchovávat dostupné pro Komisi po dobu tří let poté, co Komise proplatí konečný zůstatek, veškeré podoklady týkající se výdajů a provedených kontrol jakékoli pomoci, není-li ve dvoustranných správních dohodách stanoveno jinak.

(2) Je žádoucí blíže vymezit kategorie podkladů, na které se tato povinnost vztahuje, formy, ve kterých mohou být uchovávány, a povinnost určit subjekty, které by je měly uchovávat.

(3) Jelikož dotyčné doklady tvoří součást auditu uvedeného v článku 7 nařízení (ES) č. 438/2001 [3], je vhodné připojit k tomuto článku nezbytná ustanovení o uchovávání dokladů.

(4) Ustanovení o uchovávání dokladů platí, aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj a přeměnu regionů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (ES) č. 438/2001 se mění takto:

a) Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec, který zní:

"2a. a) Podklady, jež se týkají výdajů a kontrol uvedených v čl. 38 odst. 6 nařízení (ES) č. 1260/1999, obsahují:

- doklady, které se vztahují na jednotlivé vzniklé a ohlášené výdaje a platby uskutečněné v rámci pomoci a požadované pro dostatečný audit, včetně dokladů, které prokazují skutečné dodání spolufinancovaných produktů nebo služeb,

- zprávy a doklady, jež se týkají kontrol provedených podle článků 4, 9, 10 a 15 tohoto nařízení.

Příslušné orgány členských států určí, který subjekt uchovává doklady po celou dobu požadované lhůty k uchování.

b) Doklady musí být uchovávány jako originály nebo na obecně uznávaných nosičích dat.

Mezi obecně uznávané nosiče dat patří zejména:

- fotokopie originálů dokladů,

- mikrofiše originálů dokladů,

- elektronické verze originálů dokladů na optických nosičích dat (CD-ROM, hard disk nebo magnetický disk),

- doklady existující pouze v elektronické podobě.

Vnitrostátní orgány stanoví postup ověřování souladu dokladů uchovávaných na obecně uznávaných nosičích dat s originály dokladů, který zajistí, že uchovávané verze splňují podmínky vnitrostátních právních předpisů a jsou pro účely auditu spolehlivé. Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí počítačové systémy, na kterých jsou elektronické verze uchovávány, splňovat schválené bezpečnostní normy, které zajišťují, že uchovávané doklady splňují podmínky vnitrostátních právních předpisů a jsou spolehlivé pro účely auditu."

b) Odst. 3 písm. a) se nahrazuje tímto:

"a) existují postupy, které zajistí, že doklady uvedené v odstavci 2a jsou uchovávány v souladu s požadavky čl. 38 odst. 6 nařízení (ES) č. 1260/1999 a přílohy I tohoto nařízení;"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. prosince 2002.

Za Komisi

Michel Barnier

člen Komise

[1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 139, 29.7.2001, s. 1.

[3] Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 21.

--------------------------------------------------

Top