EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

32002R1221Úřední věstník L 179 , 09/07/2002 S. 0001 - 0005


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002

ze dne 10. června 2002

o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [4] (ESA 95) obsahuje referenční rámec společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států splňujících statistické požadavky Společenství tak, aby bylo možné získat výsledky porovnatelné mezi členskými státy.

(2) Zpráva Měnového výboru o informačních požadavcích, schválená Radou ve složení pro hospodářství a finance (Ecofin) dne 18. ledna 1999, zdůraznila prvořadou důležitost účinného dohledu a koordinace hospodářské politiky pro řádné fungování hospodářské a měnové unie a jednotného trhu, což vyžaduje ucelený statistický informační systém poskytující potřebné údaje pro příjímání politických rozhodnutí. Tato zpráva též uvádí, že je třeba dávat vyšší prioritu konjunkturálním statistikám veřejných financí ve členských státech, zejména v těch, které se účastní hospodářské a měnové unie, a že jako cíl je stanoveno sestavování zjednodušených čtvrtletních nefinančních účtů za sektor vládních institucí v rámci postupného přechodu na tento systém.

(3) Je vhodné definovat zjednodušené čtvrtletní nefinanční účty vládních institucí na základě seznamu kategorií výdajů a příjmů vládních institucí podle ESA 95 stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 1500/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o výdaje a příjmy vládních institucí [5].

(4) Při postupném přechodu byla dávána přednost daním, skutečným sociálním příspěvkům a dávkám jiným než naturální sociální transfery, protože jde o kategorie představující spolehlivé ukazatele vývoje veřejných financí, které jsou již k dispozici (první krok).

(5) Předáváním tohoto prvního souboru kategorií na čtvrtletní bázi od června 2000 ve všech členských státech se zabývá nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí [6].

(6) Je nezbytné doplnit první krok dalším souborem kategorií za účelem získání úplného seznamu kategorií, které tvoří výdaje a příjmy vládních institucí.

(7) S ohledem na roční údaje by se měla zhodnotit spolehlivost čtvrtletních údajů, které se poskytují na základě tohoto nařízení. Proto by měla být do konce roku 2005 vypracována zpráva o kvalitě čtvrtletních údajů.

(8) Články 2 a 3 nařízení (ES) č. 2223/96 stanoví podmínky, na základě kterých může Komise rozhodnout o změnách metodiky systému ESA 95 za účelem objasnění a zdokonalení jeho obsahu. Sestavování čtvrtletních nefinančních účtů za vládní instituce si vyžádá další zdroje v členských státech. Jejich předávání Komisi nemůže tedy být upraveno rozhodnutím Komise.

(9) Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [7] ze dne 19. června 1989, a Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance, zřízený rozhodnutím Rady 91/115/EHS ze dne 25. února 1991 [8], byly konzultovány podle článku 3 uvedených rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je stanovit obsah čtvrtletních nefinančních účtů vládních institucí a seznam kategorií ESA 95, které mají všechny členské státy předávat od 30. června 2002, jakož i stanovit hlavní charakteristiky těchto kategorií.

Článek 2

Obsah čtvrtletních nefinančních účtů vládních institucí

Obsah čtvrtletních nefinančních účtů vládních institucí je uveden v příloze s odkazem na seznam kategorií ESA 95 tvořících výdaje a příjmy vládních institucí.

Článek 3

Kategorie údajů předávaných čtvrtletně

1. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) čtvrtletní údaje za kategorie nebo skupiny kategorií zahrnuté do seznamu uvedeného v příloze, s výjimkou kategorií údajů předávaných podle nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000.

2. Čtvrtletní údaje se předávají za tyto kategorie (nebo skupiny kategorií) výdajů a příjmů vládních institucí:

a) výdaje:

- mezispotřeba (P.2),

- tvorba hrubého kapitálu + čistý pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (P.5 + K.2),

- tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51),

- náhrady zaměstnancům (D.1),

- ostatní daně z výroby (D.29),

- subvence, splatné (D.3),

- důchod z vlastnictví (D.4),

- úroky (D.41),

- běžné daně z důchodu, kapitálu atd. (D.5),

- naturální sociální transfery týkající se výdajů na produkty dodávané domácnostem prostřednictvím tržních výrobců (D.6311 + D.63121 + D.63131),

- ostatní běžné transfery (D.7),

- úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů (D.8),

- kapitálové daně + investiční dotace + ostatní výdajové kapitálové transfery (D.91 + D.92 + D.99);

b) příjmy:

- tržní produkce + produkce pro vlastní konečné použití + platby za ostatní netržní produkci (P.11 + P.12 + P.131),

- ostatní příjmové dotace na výrobu (D.39),

- důchod z vlastnictví (D.4),

- imputované sociální příspěvky a dávky (D.612),

- ostatní běžné transfery (D.7)

- investiční dotace + ostatní příjmové kapitálové transfery (D.92 + D.99).

3. Transakce D.41, D.7, D.92 a D.99 se konsolidují v rámci sektoru vládních. Ostatní transakce se nekonsolidují.

Článek 4

Zdroje a metody pro sestavování čtvrtletních údajů

1. Sestavování čtvrtletních údajů se počínaje prvním čtvrtletím roku 2001 řídí těmito pravidly:

a) čtvrtletní údaje se v nejvyšší možné míře zakládají na přímých informacích ze základních zdrojů s cílem za každé čtvrtletí minimalizovat rozdíly mezi prvními odhady a konečnými čísly;

b) přímé informace se v případě potřeby doplní úpravami s ohledem na úplnost pokrytí a na změny pojetí, aby čtvrtletní údaje byly v souladu s pojmy ESA 95;

c) čtvrtletní údaje a odpovídající roční údaje musí být navzájem konsistentní.

2. Čtvrtletní údaje pro období od prvního čtvrtletí roku 1999 do čtvrtého čtvrtletí roku 2000 se sestaví podle zdrojů a metod, které zabezpečí konsistenci mezi čtvrtletními údaji a odpovídajícími ročními údaji.

Článek 5

Časový rozvrh předávání čtvrtletních údajů

1. Čtvrtletní údaje uvedené v článku 3 se předávají Komisi (Eurostatu) ve lhůtě tří měsíců od konce čtvrtletí, jehož se týkají.

Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.

2. První předání čtvrtletních údajů se týká údajů za první čtvrtletí roku 2002. Tyto údaje se předají nejpozději do 30. června 2002.

Pokud vnitrostátní statistické systémy vyžadují závažné změny, může Komise výjimečně prodloužit období pro první předání čtvrtletních údajů za období od prvního čtvrtletí roku 2002 nejvýše o jeden rok.

Článek 6

Předávání časových řad

1. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) čtvrtletní údaje za kategorie podle článku 3 za minulá období počínaje prvním čtvrtletím roku 1999.

2. Čtvrtletní údaje za období od prvního čtvrtletí roku 1999 do čtvrtého čtvrtletí roku 2001 se předají Komisi (Eurostatu) nejpozději do 30. června 2002.

Pokud vnitrostátní statistické systémy vyžadují závažné změny, může Komise výjimečně prodloužit období pro první předání čtvrtletních údajů za období od prvního čtvrtletí roku 1999 nejvýše o jeden rok.

Článek 7

Provedení

1. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) popis zdrojů a metod použitých pro sestavování čtvrtletních údajů uvedených v článku 3 (úvodní popis) zároveň se začátkem předkládání čtvrtletních údajů podle časového rozvrhu uvedeného v čl. 5 odst. 2.

2. Současně s předáním revidovaných údajů se Komisi (Eurostatu) poskytne jakákoli revize úvodního popisu zdrojů a metod použitých pro sestavování čtvrtletních údajů.

3. Komise (Eurostat) průběžně informuje Výbor pro statistické programy a Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance o zdrojích a metodách používaných jednotlivými členskými státy.

Článek 8

Zpráva

Na základě předaných údajů za kategorie uvedené v článku 3 a po konzultaci s VSP předloží Komise (Eurostat) nejpozději do 31. prosince 2005 Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící spolehlivost čtvrtletních údajů poskytovaných členskými státy.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1. Členské státy, které nemohou v přechodném období stanoveném v odstavci 4 předkládat čtvrtletní údaje za minulá období od prvního čtvrtletí roku 2001 podle zdrojů a metod stanovených v čl. 4 odst. 1 a podle časového rozvrhu uvedeného v čl. 5 odst. 1, se řídí odstavcem 2.

2. Členské státy uvedené v odstavci 1 předloží Komisi (Eurostatu) své "nejlepší čtvrtletní odhady" (tzn. zahrnující všechny nové informace, které se stanou dostupnými během procesu sestavování zdokonaleného systému čtvrtletních nefinančních účtů za vládní instituce) podle časového rozvrhu uvedeného v čl. 5 odst. 1.

Zároveň uvedou, jaká opatření ještě musí přijmout, aby vyhověly požadavkům na zdroje a metody stanovené v čl. 4 odst. 1.

3. V přechodném období stanoveném v odstavci 4 prověří Komise (Eurostat) pokrok učiněný členskými státy při dosahování plného souladu s čl. 4 odst. 1.

4. Přechodné období začíná dnem prvního předání údajů uvedeným v čl. 5 odst. 2 a končí nejpozději 31. března 2005.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. června 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

J. Piqué I Camps

[1] Úř. věst. C 154, 29.5.2001, s. 300.

[2] Úř. věst. C 131, 3.5.2001, s. 6.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. července 2001 (Úř. věst. C 65 E, 14.3.2002, s. 33) a rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2002.

[4] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 359/2002 (Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1).

[5] Úř. věst. L 172, 12.7.2000, s. 3.

[6] Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4.

[7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Úř. věst. L 59, 6.3.1991, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 96/174/ES (Úř. věst. L 51, 1.3.1996, s. 48).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Obsah čtvrtletních nefinančních účtů vládních institucí

Čtvrtletní nefinanční účty vládních institucí se stanovují s odkazem na seznam výdajů a příjmů vládních institucí, který uvádí nařízení Komise (ES) č. 1500/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o výdaje a příjmy vládních institucí.

Výdaje vládních institucí tvoří kategorie ESA 95 zaznamenané na straně použití anebo na straně změn v aktivech anebo změn v pasivech série účtů vládních institucí, s výjimkou transakce D.3, která je zaznamenána na straně zdrojů účtů vládních institucí.

Příjmy vládních institucí tvoří kategorie ESA 95 zaznamenané na straně zdrojů nebo na straně změn v pasivech na straně čisté hodnoty série nefinančních účtů vládních institucí, s výjimkou transakce D.39, která je zaznamenána na straně použití účtů vládních institucí.

Podle definice se rozdílem mezi příjmy a výdaji vládních institucí stanovenými výše rozumí čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (−) sektoru vládních institucí.

Transakce D.41, D.7, D.92 a D.99 se konsolidují v sektoru vládních institucí. Ostatní transakce se nekonsolidují.

Níže uvedená tabulka uvádí kategorie ESA 95, které tvoří výdaje a příjmy vládních institucí. Kategorie vyznačené kurzívou jsou již předmětem předávání údajů na čtvrtletní bázi v rámci nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000.

Kódy ESA 95 | Výdaje vládních institucí |

P.2 | Mezispotřeba |

P.5 + K.2 | Tvorba hrubého kapitálu + čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv |

P.51 | Tvorba hrubého fixního kapitálu |

D.1 | Náhrady zaměstnancům |

D.29 | Ostatní daně z výroby |

D.3 | Subvence, splatné |

D.4 | Důchod z vlastnictví |

D.41 | Úroky |

D.5 | Běžné daně z důchodu, kapitálu atd. |

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131 | Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery + naturální sociální transfery týkající se výdajů na produkty dodávané domácnostem prostřednictvím tržních výrobců |

D.7 | Ostatní běžné transfery |

D.8 | Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů |

D.9 | Kapitálové transfery |

Kódy ESA 95 | Příjmy vládních institucí |

P.11 + P.12 + P.131 | Tržní produkce + produkce pro vlastní konečné použití + platby za ostatní netržní produkci |

D.2 | Daně z výroby a dovozu |

D.39 | Ostatní dotace na výrobu |

D.4 | Důchod z vlastnictví |

D.5 | Běžné daně z důchodu, kapitálu atd. |

D.61 | Sociální příspěvky |

D.611 | Skutečné sociální příspěvky |

D.612 | Imputované sociální příspěvky a dávky |

D.7 | Ostatní běžné transfery |

D.9 | Kapitálové transfery |

D.91 | Kapitálové daně |

B.8g | Úspory, hrubé |

B.9 | Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (−) |

--------------------------------------------------

Top