EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Úřední věstník L 270 , 08/10/2002 S. 0014 - 0016


Obecné zásady Evropské centrální banky

ze dne 26. září 2002

o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB

(ECB/2002/6)

(2002/777/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první, druhou a třetí odrážku,

s ohledem na článek 12.1 a 14.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, ve spojení s článkem 3.1 první, druhou a třetí odrážkou, článkem 18.2 a článkem 30.6,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) podle čl. 105 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky Smlouvy patří mezi základní úkoly Evropského systému centrálních bank (dále jen "ESCB") vymezovat a provádět měnovou politiku Společenství, provádět devizové operace v souladu s článkem 111 Smlouvy a držet a spravovat oficiální devizové rezervy členských států;

(2) Evropská centrální banka (dále jen "ECB") považuje za nutné, aby se ECB a každá národní centrální banka zúčastněného členského státu řídila minimálními standardy při i) provádění operací měnové politiky, ii) provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a iii) správě devizových rezerv ECB, a to pokud národní centrální banky jednají jako mandatáři ECB podle obecných zásad Evropské centrální banky ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2000/1) [1], naposledy pozměněnými obecnými zásadami ECB/2001/12 [2];

(3) podle článku 38.1 statutu jsou členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB a národních centrálních bank povinni i po skončení svého pracovního poměru zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství;

(4) členové Rady guvernérů ECB přijali na zasedání Rady guvernérů dne 16. května 2002 memorandum o porozumění o podobných otázkách [3];

(5) v souladu s články 12.1 a 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Minimální standardy pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB

Při provádění činností nebo operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB zajistí ECB a národní centrální banky, aby jejich vnitřní pravidla pro tyto operace a správu, ať již jde o kodexy chování, služební řády nebo jakákoliv jiná vnitřní pravidla, splňovala v rámci platných vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí na trhu pracovních sil následující minimální standardy:

1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Následující pravidla by se měla vztahovat na:

- členy Výkonné rady ECB, pokud nevykonávají funkci člena Rady guvernérů,

- členy rozhodovacích orgánů národních centrálních bank kromě těch, kteří jsou členy Rady guvernérů ECB (a jejich náhradníků jmenovaných podle článku 4.4 jednacího řádu Evropské centrální banky) a vykonávají funkci člena Rady guvernérů,

- všechny zaměstnance ECB zapojené do činností nebo operací, které se týkají operací měnové politiky, devizových operací s devizovými rezervami ECB nebo správy devizových rezerv ECB, a

- všechny zaměstnance národních centrálních bank zapojené do činností nebo operací, které se týkají operací měnové politiky, devizových operací s devizovými rezervami ECB nebo správy devizových rezerv ECB

2. DOHLED VEDENÍ NAD OPERACEMI S PROTISTRANAMI NA TRHU

3. PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÝM STŘETŮM ZÁJMŮ

4. ZÁKAZ OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB

5. POZORNOSTI A DARY

Článek 2

Změny obecných zásad ECB/2000/1

V obecných zásadách ECB/2000/1 se zrušuje článek 3a a příloha 4.

Článek 3

Ověřování

Národní centrální banky předloží ECB nejpozději do 15. října 2002 podrobné údaje o předpisech a opatřeních, jejichž prostřednictvím hodlají dosáhnout souladu s těmito obecnými zásadami, pokud tak již neučinily v rámci provádění obecných zásad ECB/2001/5 [4].

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, které v souladu se Smlouvou přijaly jednotnou měnu.

2. Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 30. listopadu 2002.

3. Tyto obecné zásady budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. září 2002.

Za Radu guvernérů ECB

prezident

Willem F. Duisenberg

[1] Úř. věst. L 207, 17.8.2000, s. 24.

[2] Úř. věst. L 310, 28.11.2001, s. 31.

[3] Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9.

[4] Úř. věst. L 190, 12.7.2001, s. 26.

--------------------------------------------------

Top