Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0089

Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

OJ L 355, 30.12.2002, p. 45–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/89/oj

32002L0089Úřední věstník L 355 , 30/12/2002 S. 0045 - 0060


Směrnice Rady 2002/89/ES

ze dne 28. listopadu 2002,

kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [4] se stanoví systém rostlinolékařské péče Společenství a upřesňují rostlinolékařské podmínky, postupy a formality pro dovoz rostlin a rostlinných produktů do Společenství nebo při jejich přemísťování uvnitř Společenství.

(2) Postupy a formality pro dovoz rostlin a rostlinných produktů do Společenství by měly být v některých bodech upřesněny a doplněny o určitá ustanovení.

(3) Rostlinolékařské postupy a formality by měly být dokončeny před celním odbavením. Jelikož zásilky rostlin a rostlinných produktů nemusí nutně podléhat rostlinolékařským postupům a formalitám ve stejném členském státě, v němž probíhá jejich celní odbavení, měl by být pro usnadnění komunikace a informování mezi odpovědnými úředními subjekty a celními úřady zaveden postup spolupráce.

(4) Aby se zlepšila ochrana proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství, měly by členské státy zvýšit četnost požadovaných kontrol. Tyto kontroly by měly být účinné a měly by se provádět v celém Společenství jednotným způsobem.

(5) Poplatky za tyto kontroly by měly vycházet z průhledného výpočtu nákladů a měly by být ve všech členských státech v co největší míře sjednoceny.

(6) S ohledem na dosavadní zkušenosti by mělo být dokončeno, upřesněno a aktualizováno několik dalších ustanovení směrnice 2000/29/ES způsobem odpovídajícím novému vývoji.

(7) Od zavedení vnitřního trhu se rostlinolékařská osvědčení stanovená v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin (IPPC) Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) již pro uvádění na trh rostlin či rostlinných produktů ve Společenství nepoužívají. Je však důležité zachovat jednotný vzor osvědčení vydaný členskými státy v rámci IPPC.

(8) Některé funkce "jediného orgánu" každého členského státu pro koordinaci a kontakt při praktickém provádění systému rostlinolékařské péče Společenství vyžadují specifické vědecké či technické znalosti. Proto musí být umožněno svěřovat zvláštní úkoly i jiným službám.

(9) Současná ustanovení o postupu pro změnu příloh směrnice 2000/29/ES Komisí a pro přijetí rozhodnutí o odchylkách zahrnují některé procedurální podmínky, které již nejsou nutné nebo odůvodněné. Je rovněž nutné založit změny příloh zřetelněji na technickém zdůvodnění, které je v souladu s riziky souvisejícími s dotyčným škodlivým organismem. Postup pro přijetí nouzových opatření neumožňuje rychlé přijetí prozatímních opatření odpovídajících míře naléhavosti v určitých situacích. Ustanovení pro tyto tři postupy by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10) Seznam úkolů, v jejichž rámci může Komise organizovat rostlinolékařské kontroly na základě své pravomoci, by se měl rozšířit, aby bylo zohledněno rozšíření okruhu rostlinolékařských činností novými postupy a zkušenostmi.

(11) Je vhodné upřesnit některá hlediska postupu při náhradě finančního příspěvku Společenství v rostlinolékařské oblasti.

(12) Některá ustanovení směrnice 2000/29/ES (čl. 3 odst. 7 první, druhý a čtvrtý pododstavec a články 7, 8, a 9) byla od 1. června 1993 nahrazena jinými ustanoveními, a v důsledku toho se stala nadbytečnými; proto by měla být zrušena.

(13) Podle článku 4 Dohody o používání hygienických a rostlinolékařských opatření (dohoda SPS) musí Společenství za určitých podmínek uznat rovnocennost rostlinolékařských opatření dalších smluvních stran uvedené dohody. Postupy pro takové uznání v rostlinolékařské oblasti by se měly uvést ve směrnici 2000/29/ES.

(14) Opatření nezbytná k provádění směrnice 2000/29/ES by se měla přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1. Článek 1 se mění takto:

a) v odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) vzoru "rostlinolékařských osvědčení"; a "rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz"; nebo jejich elektronického ekvivalentu vystaveného členskými státy podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC).";

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Členské státy zajistí úzkou, rychlou, bezprostřední a účinnou spolupráci mezi sebou a s Komisí v otázkách, na něž se vztahuje tato směrnice. Za tím účelem každý členský stát vytvoří nebo určí jediný orgán, který bude odpovědný zejména za koordinaci a vztahy v otázkách ochrany zdraví rostlin podle této směrnice. Tento účel nejlépe splňuje úřední organizace ochrany rostlin ustavená podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC).

Tento orgán a jakákoli pozdější změna se oznamuje ostatním členským státům a Komisi.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být tento jediný orgán oprávněn postoupit či přenést koordinační nebo kontaktní úkoly jiné službě, pokud se vztahují k určitým otázkám ochrany zdraví rostlin podle této směrnice."

2. V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a) písmeno a) se mění takto:

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"rostlinami: živé rostliny a stanovené živé části včetně semen;"

ii) druhý pododstavec se mění takto:

- — za šestou odrážku se vkládá nová sedmá odrážka, která zní:

- "— listy, olistění,"

- dosavadní sedmá odrážka se označuje jako osmá odrážka,

- vkládá se nová devátá odrážka, která zní:

- "— živý pyl"

- vkládá se nová desátá odrážka, která zní:

- "— očka, řízky, rouby"

- vkládá se nová jedenáctá odrážka, která zní:

- "— všechny ostatní části rostlin, jež mohou být upřesněny postupem podle čl. 18 odst. 2.";

b) písmeno e) se nahrazuje tímto:

"e) škodlivými organismy: všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům;";

c) v písm. f) třetím pododstavci se výraz "článku 18" nahrazuje výrazem "čl. 18 odst. 2";

d) písmeno g) se mění takto:

i) v bodu i) prvním pododstavci se slova "orgán nebo orgány" nahrazují slovem "subjekt";

ii) pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Jediný orgán uvedený v čl. 1 odst. 4 oznámí Komisi odpovědné úřední subjekty daného členského státu. Komise předá tuto informaci ostatním členským státům.";

e) v písm. h) třetím pododstavci druhé větě a písm. h) pátém pododstavci se mezi slova "okamžitě" a "oznámen" vkládá slovo "písemně";

f) v písm. i) prvním pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto:

"— zástupci úřední státní organizace ochrany rostlin třetí země nebo na jejich zodpovědnost jinými státními úředníky, kteří jsou odborně kvalifikováni a zplnomocněni touto úřední státní organizací ochrany rostlin, pokud jde o zjištění nebo opatření související s vystavením rostlinolékařských osvědčení a rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz nebo jejich elektronických ekvivalentů,";

g) vkládají se nová písmena, která znějí:

"j) vstupním místem: místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Společenství: v případě letecké přepravy letiště, v případě námořní nebo říční přepravy přístav, v případě železniční přepravy nádraží, v případě ostatní přepravy pak místo celního úřadu odpovědného za místo, kde se překračuje pozemní hranice Společenství směrem na jeho území;

k) úředním subjektem vstupního místa: odpovědný úřední subjekt v členském státě, jemuž podléhá vstupní místo;

l) úředním subjektem místa určení: odpovědný úřední subjekt v členském státě, jemuž podléhá oblast, kde se nachází "celní úřad určení";

m) celním úřadem vstupního místa: úřad vstupního místa definovaného pod písmenem j);

n) celním úřadem určení: úřad místa určení ve smyslu čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [*] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2787/2000 (Úř. věst. L 330, 27.12.2000, s. 1).;

o) partií: určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný na základě stejnorodosti složení a původu a tvořící část zásilky;

p) zásilkou: množství zboží, na něž se vztahuje jediný doklad potřebný k celnímu řízení nebo jiným formalitám, jako je rostlinolékařské osvědčení nebo jakýkoli jiný dokument nebo značka; zásilka se může skládat z více partií;

q) celně schváleným určením nebo užitím: celně schválená určení uvedená v čl. 4 bodu 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [**] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17). (dále jen celní kodex Společenství);

r) tranzitem: přeprava zboží, které podléhá celnímu dohledu, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství, jak je uvedena v článku 91 nařízení (EHS) č. 2913/92."

3. Článek 3 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. V souladu s podmínkami, jež mohou být stanoveny postupem podle čl. 18 odst. 2, se odstavce 1 a 2 nepoužijí na rostliny, s výjimkou rostlin určených k výsadbě, mírně napadené škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A nebo v příloze II části A nebo v případě přípustných tolerancí stanovených pro škodlivé organismy uvedené v příloze II části A oddílu II, které byly předem určeny po dohodě s orgány zastupujícími členské státy v rostlinolékařské oblasti a založeny na příslušné analýze rizika souvisejícího se škodlivým organismem.";

b) odstavec 7 se nahrazuje novými odstavci 7, 8 a 9, které znějí:

"7. Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijata prováděcí ustanovení, jimiž se stanoví podmínky dovozu do členských států a šíření v členských státech:

a) organismů, které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty, ale nejsou uvedeny v přílohách I a II;

b) organismů, které jsou uvedeny v příloze II, ale jejichž přítomnost byla zjištěna na jiných rostlinách než těch, jež jsou uvedeny v této příloze, a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty;

c) organismů, které jsou uvedeny v přílohách I a II, jejichž přítomnost byla zjištěna v izolovaném stavu a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty.

8. Za podmínek stanovených postupem podle čl. 18 odst. 2 se odstavec 1 a odst. 5 písm. a), odstavec 2 a odst. 5 písm. b) a odstavec 4 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na práci ve šlechtění odrůd.

9. Po přijetí opatření uvedených v odstavci 7 a za podmínek stanovených postupem podle čl. 18 odst. 2 se odstavec 7 nevztahuje na pokusnou a vědeckou činnost a na práci ve šlechtění odrůd."

4. Články 7, 8, a 9 se zrušují.

5. Článek 10 se mění takto:

a) odstavec 1 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se zrušují slova "a rostlinolékařská osvědčení uvedená v článcích 7 nebo 8 se již nevystavují";

ii) za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

"V případě semen uvedených v čl. 6 odst. 4 se nemusí vystavovat rostlinolékařský pas, pokud je postupem podle čl. 18 odst. 2 zajištěno, že dokumenty vystavené v souladu s ustanoveními Společenství platnými pro uvádění certifikovaného osiva na trh, poskytují důkazy o souladu s požadavky uvedenými v čl. 6 odst. 4. V takovém případě se uvedené dokumenty považují pro všechny účely za rostlinolékařské pasy ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. f).";

b) v odst. 2 prvním pododstavci se před slovo "obíhat" a v druhém pododstavci před slovo "dovezeny" vkládají slova "a semena uvedená v čl. 6 odst. 4".

6. V čl. 11 odst. 2 se na konec odstavce doplňuje část věty, která zní:

"a může se použít rostlinolékařský pas."

7. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Členské státy zorganizují úřední kontroly, aby zajistily dodržování ustanovení této směrnice, zejména čl. 10 odst. 2; tyto kontroly se uskutečňují namátkově a bez jakéhokoli diskriminace, pokud jde o původ rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podle následujících ustanovení:

- příležitostné kontroly kdykoli a kdekoli, kam jsou přepravovány rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty,

- příležitostné kontroly v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, produkovány, skladovány nebo prodávány, a v nákupních podnicích,

- příležitostné kontroly současně s jakoukoli kontrolou dokumentů uskutečněnou z jiných než rostlinolékařských důvodů.

Kontroly musejí být pravidelné v objektech zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 13c odst. 1 písm. b) a mohou být pravidelné v objektech zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 6 odst. 6.

Kontroly mohou být výběrové, pokud vyjde najevo, že nebylo dodrženo jedno nebo více ustanovení této směrnice.

2. Obchodníci s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty coby koneční uživatelé v rostlinné výrobě uchovávají rostlinolékařské pasy po dobu nejméně jednoho roku a činí o nich záznamy ve svých knihách.

Inspektoři mají k rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům přístup v jakékoli etapě produkce a uvádění na trh. Za účelem úřední kontroly jsou oprávněni provádět všechna nezbytná šetření, včetně kontrol rostlinolékařských pasů a knih.

3. Členské státy si mohou na úřední kontroly přizvat odborníky uvedené v článku 21.

4. Pokud se při úředních kontrolách uskutečněných podle odstavců 1 a 2 zjistí, že je u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebezpečí šíření škodlivých organismů, uplatní se úřední opatření podle čl. 11 odst. 3.

Aniž jsou dotčena oznámení a informace požadované podle článku 16, členské státy zajistí, aby v případě, že příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou dováženy z jiného členského státu, jediný orgán členského státu určení okamžitě informoval jediný orgán daného členského státu a Komisi o zjištěních a úředních opatřeních, která zamýšlí učinit nebo již učinil. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být vytvořen jednotný informační systém."

8. Článek 13 se nahrazuje novými články 13, 13a, 13b, 13c, 13d a 13e.

"Článek 13

1. Členské státy zajistí, aniž jsou dotčeny:

- ustanovení čl. 3 odst. 3 a čl. 13b odst. 1, 2, 3, 4 a 5,

- specifické požadavky a podmínky stanovené v odchylkách přijatých podle čl. 15 odst. 1, v rovnocenných opatřeních přijatých podle čl. 15 odst. 2 nebo v nouzových opatřeních přijatých podle článku 16 a

- specifické dohody uzavřené mezi Společenstvím a jednou nebo více třetími zeměmi o záležitostech upravených v tomto článku,

i) - rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A a

- rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze II části A nejsou napadeny příslušnými škodlivými organismy uvedenými v dané příloze a

- rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze IV části A splňují zvláštní požadavky uvedené v dané příloze nebo případně požadavky uvedené v osvědčení podle čl. 13a odst. 4 písm. b) a

ii) rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty jsou opatřeny prvopisem buď požadovaného rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz, vystaveným v souladu s čl. 13a odst. 3 a 4 nebo že jsou k dotyčným předmětům připojeny nebo jinak přiloženy prvopisy jiných dokumentů nebo značek uvedených a schválených v prováděcích ustanoveních.

Elektronické osvědčení se může uznat za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky uvedené v prováděcích ustanoveních.

Rovněž se mohou uznat úředně ověřené opisy, a to ve výjimečných případech uvedených v prováděcích ustanoveních.

Prováděcí ustanovení uvedená v bodu ii) mohou být přijata postupem podle čl. 18 odst. 2.

2. V případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených pro chráněnou zónu se odstavec 1 použije pro škodlivé organismy a zvláštní požadavky uvedené v příloze I části B, příloze II části B a příloze IV části B pro danou chráněnou zónu.

3. Členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty nebo předměty jiné než uvedené v odstavcích 1 nebo 2, které jsou dováženy ze třetí země a dopraveny na celní území Společenství, mohou být od okamžiku vstupu na toto území předmětem kontroly odpovědných úředních subjektů za účelem ověření jejich souladu s odst. 1 bodem i) první, druhou a třetí odrážkou. Tyto rostliny, rostlinné produkty nebo předměty zahrnují dřevo ve formě prokladů, nosníků, palet nebo obalového materiálu, jež se používá při přepravě zboží všeho druhu.

Pokud odpovědný úřední subjekt využívá této možnosti, rostliny, rostlinné produkty nebo příslušné předměty zůstávají předmětem kontroly uvedené v odstavci 1, dokud nejsou splněny příslušné formality a dokud nemůže být na základě výsledků těchto formalit stanoveno, že vyhovují požadavkům stanoveným touto směrnicí nebo na jejím základě.

Prováděcí ustanovení týkající se typu a způsobů přenosu informací, které mají dovozci nebo jejich zástupci v celním řízení poskytovat odpovědným úředním subjektům ohledně rostlin, rostlinných produktů nebo předmětů, včetně různých druhů dřeva, uvedených v prvním pododstavci, se přijmou postupem podle čl. 18 odst. 2.

4. Aniž je dotčen čl. 13c odst. 2 písm. a), použijí členské státy, pokud existuje nebezpečí šíření škodlivých organismů, rovněž odstavce 1, 2 a 3 pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty propuštěné do jednoho ze schválených celních režimů či použití uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b), c), d) a e) celního kodexu Společenství nebo do celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 16 písm. b) a c) uvedeného kodexu.

Článek 13a

1. a) Formality uvedené v čl. 13 odst. 1 spočívají v tom, že odpovědné úřední subjekty provedou důkladné inspekce nejméně:

i) každé zásilky, která podle údajů v rámci celních formalit sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v čl. 13 odst. 1, 2 nebo 3 nebo je obsahuje, za příslušných podmínek, nebo

ii) pokud se zásilka skládá z více partií, každé hlášené partie, která podle údajů v rámci celních formalit sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů;

b) Inspekce určí, zda:

i) jsou k zásilce nebo partii přiložena stanovená osvědčení, náhradní dokumenty nebo značky podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) (kontroly dokumentů);

ii) zásilka nebo partie, posuzovaná jako celek nebo v jednom reprezentativním vzorku nebo ve více reprezentativních vzorcích, sestává z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v požadovaných dokumentech, nebo je obsahuje (kontroly totožnosti);

iii) zásilka nebo partie nebo jejich obalový materiál ze dřeva, posuzované jako celek nebo v jednom reprezentativním vzorku nebo ve více reprezentativních vzorcích, včetně obalového materiálu, případně přepravních prostředků, splňují požadavky této směrnice stanovené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) (rostlinolékařské kontroly), a zda se použije čl. 16 odst. 2.

2. Kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly se mohou uskutečňovat se sníženou četností, pokud:

- se na základě technických ujednání uvedených v čl. 13b odst. 6 inspekce rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v zásilce nebo partii už uskutečnila v odesílající třetí zemi, nebo

- rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii jsou uvedeny v prováděcích ustanoveních přijatých za tímto účelem podle odst. 5 písm. b), nebo

- rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii pocházejí ze třetí země, pro niž byla snížená četnost kontrol totožnosti a rostlinolékařských kontrol stanovena ve všeobecných mezinárodních rostlinolékařských dohodách uzavřených na zásadě oboustrannosti mezi Společenstvím a třetí zemí,

pokud nejsou vážné důvody se domnívat, že požadavky stanovené touto směrnicí nejsou splněny.

Rostlinolékařské kontroly se mohou rovněž uskutečňovat se sníženou četností, pokud na základě zkušeností s předchozím dovozem zboží téhož druhu a původu do Společenství shromáždila Komise důkazy potvrzené všemi zapojenými členskými státy a po konzultaci v rámci výboru uvedeného v článku 18, které svědčí o tom, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo partii vyhovují požadavkům stanoveným touto směrnicí, a to za předpokladu, že jsou splněny specifické podmínky uvedené v prováděcích ustanoveních podle odst. 5 písm. c).

3. Úřední "rostlinolékařské osvědčení" nebo "rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz" uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) se vystavují v nejméně jednom z úředních jazyků Společenství a v souladu s právními a správními předpisy třetí země, která je vyváží nebo zpětně vyváží, přijatými v souladu s ustanoveními IPPC, bez ohledu na skutečnost, zda je dotyčná země smluvní stranou IPCC či nikoli. Osvědčení jsou určena "organizacím na ochranu rostlin členských států Evropského společenství" podle čl. 1 odst. 4 prvního pododstavce poslední věty.

Osvědčení může být vystaveno nejdříve 14 dní přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo osvědčení vydáno.

Nezávisle na formě osvědčení v něm musí být uvedeny informace požadované podle vzoru stanoveného v příloze IPPC.

Osvědčení odpovídá jednomu ze vzorů stanovených Komisí podle odstavce 4. Osvědčení vystavují příslušné orgány, které tím byly pověřeny v souladu s právními a správními předpisy dotyčné třetí země, jež byly sděleny v souladu s ustanoveními IPPC generálnímu řediteli FAO nebo Komisi v případě třetích zemí, které nejsou smluvními stranami IPPC. Komise uvědomí členské státy o přijatých prohlášeních.

4. a) Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví patřičné vzory uvedené v různých verzích přílohy IPPC. Stejným postupem se mohou stanovit specifické vlastnosti "rostlinolékařských osvědčení" nebo "rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz" pro třetí země, které nejsou smluvními stranami IPPC.

b) Aniž je dotčen čl. 15 odst. 4, musí osvědčení týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze IV části A kapitole 1 nebo příloze IV části B případně upřesňovat v kolonce "dodatkové prohlášení", které zvláštní požadavky z náhradních požadavků uvedených v odpovídající kolonce různých částí přílohy IV byly splněny. Toto upřesnění se uvede formou odkazu do příslušné kolonky v příloze IV.

c) V případě rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na něž se vztahují zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části A kapitole 1 nebo příloze IV části B, se úřední "rostlinolékařské osvědčení" uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii) vystaví ve třetí zemi, odkud rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty pocházejí (země původu).

d) V případě, kdy příslušné zvláštní požadavky mohou být splněny také na místech jiných než v místě původu, nebo v případech, kdy se neuplatňuje žádný zvláštní požadavek, však může být "rostlinolékařské osvědčení" vystaveno ve třetí zemi, odkud jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dovezeny (země odeslání).

5. Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanovena prováděcí ustanovení pro:

a) stanovení postupů pro výkon rostlinolékařských kontrol uvedených v odst. 1 písm. b) bodu iii), včetně minimálních množství a minimálních velikostí vzorků;

b) sestavení seznamů rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, u kterého se provádějí rostlinolékařské kontroly se sníženou četností podle odst. 2 prvního pododstavce druhé odrážky;

c) stanovení specifických podmínek pro důkazy uvedené v odst. 2 druhém pododstavci a kritérií pro typ a stupeň omezení rostlinolékařských kontrol.

Komise může začlenit obecné zásady týkající se odstavce 2 do doporučení uvedených v čl. 21 odst. 6.

Článek 13b

1. Členské státy zajistí, aby zásilky nebo partie dovezené ze třetí země, které se však podle prohlášení o obsahu předloženého v rámci celních formalit nesestávají z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle přílohy V části B, popř. je neobsahují, byly rovněž zkontrolovány odpovědnými úředními subjekty, pokud jsou vážné důvody se domnívat, že takové rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty obsahují.

Členské státy zajistí, že kdykoli celní kontrola zjistí, že zásilka nebo partie dovezená ze třetí země sestává z neohlášených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze V části B nebo je obsahuje, kontrolující celní úřad neprodleně uvědomí úřední subjekt svého členského státu v rámci spolupráce uvedené v čl. 13c odst. 4.

Jestliže po skončení kontroly odpovědnými úředními subjekty trvají pochybnosti o totožnosti zboží, zejména pokud jde o rod, druh nebo původ rostlin nebo rostlinných produktů, má se za to, že zásilka rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části B obsahuje.

2. Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství,

a) se čl. 13 odst. 1 nepoužije na vstup takových rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, které jsou převáženy z jednoho místa na jiné uvnitř Společenství přes území třetí země bez jakékoli změny jejich celního statutu (vnitřní tranzit);

b) čl. 13 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 se nepoužije na vstup takových rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, které jsou převáženy z jednoho místa na jiné uvnitř jedné nebo dvou třetích zemí přes území Společenství v rámci příslušného celního režimu bez jakékoli změny jejich celního statutu.

3. Aniž je dotčen článek 4, pokud jde o přílohu III a za předpokladu, že nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství, nemusí být použit čl. 13 odst. 1 na vstup takových malých množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, v nichž jsou rostliny nebo rostlinné produkty, do Společenství, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo adresáta nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanovena podrobná pravidla s podmínkami k provedení tohoto ustanovení, včetně určení "malých množství".

4. Za určitých podmínek se nepoužije čl. 13 odst. 1 na vstup rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do Společenství, pokud jsou dováženy k pokusným nebo vědeckým účelům nebo pro práci ve šlechtění odrůd. Tyto podmínky se určí postupem podle čl. 18 odst. 2.

5. Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů ve Společenství, může členský stát přijmout odchylku, která stanoví, že se čl. 13 odst. 1 nepoužije ve stanovených zvláštních případech na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které byly pěstovány, produkovány nebo používány v bezprostředním příhraničním pásmu s třetí zemí a dovezeny do daného členského státu za účelem zpracování v blízkosti hraničního pásma jejího území.

Při udělování takové odchylky stanoví členský stát místo a jméno osoby, na niž se vztahuje. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, jsou dány k dispozici i Komisi.

K rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, na něž se vztahuje odchylka podle prvního pododstavce, jsou přiloženy dokumenty o tom, z kterého místa v příslušné třetí zemi jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dováženy.

6. V rámci technických ujednání uzavřených mezi Komisí a příslušnými subjekty některých třetích zemí a schválených postupem podle čl. 18 odst. 2 může být rozhodnuto, že činnosti uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu i) lze pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými ustanoveními článku 21 vykonávat v odesílající třetí zemi, a to ve spolupráci s úřední organizací ochrany rostlin dané země.

Článek 13c

1. a) Formality uvedené v čl. 13a odst. 1, inspekce stanovené v čl. 13b odst. 1 a kontroly dodržení článku 4 ohledně přílohy III se provádějí v souladu s odstavcem 2 souběžně s formalitami požadovanými pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4.

Formality se uskutečňují v souladu s Mezinárodní úmluvou o harmonizaci hraničních kontrol zboží, a zejména přílohou 4 uvedené úmluvy, schválenou nařízením Rady (EHS) č. 1262/84 [*] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 1..

b) Členské státy zajistí, aby dovozci, ať již jsou či nejsou producenty rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v příloze V části B, byli zapsáni do úředního rejstříku členského státu pod úředním evidenčním číslem. Ustanovení čl. 6 odst. 5 třetího a čtvrtého pododstavce se použijí obdobně i na takové dovozce.

c) Členské státy rovněž zajistí, aby:

i) dovozci či jejich zástupci v celním řízení u zásilek, které sestávají z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v příloze V části B nebo je obsahují, provedli záznam nejméně na jednom z dokumentů vyžadovaných pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4 o takovém složení zásilky prostřednictvím těchto informací:

- odkaz na druh rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s použitím kódu "integrovaného sazebníku Evropských společenství (Taric)",

- prohlášení "Tato zásilka obsahuje produkci podléhající rostlinolékařské právní úpravě" nebo jiné rovnocenné náhradní označení dohodnuté mezi celním úřadem vstupního místa a úředním subjektem vstupního místa,

- referenční číslo nebo referenční čísla požadovaných rostlinolékařských dokumentů,

- úřední evidenční číslo dovozce uvedené pod písmenem b);

ii) letištní orgány, přístavní orgány, dovozci nebo jiné subjekty, podle jejich vzájemné dohody, sdělí předem celnímu úřadu vstupního místa a úřednímu subjektu vstupního místa chystaný příjezd takových zásilek, jakmile se o něm dozvědí.

Členské státy mohou používat toto ustanovení obdobně na případy pozemní přepravy, zejména pokud se příjezd očekává mimo běžnou pracovní dobu příslušného úředního subjektu nebo jiné příslušné jednotky ve smyslu odstavce 2.

2. a) "Kontroly dokumentů" a rovněž inspekce prováděné podle čl. 13b odst. 1 a kontroly dodržení článku 4 s ohledem na přílohu III musí provádět úřední subjekt vstupního místa nebo se souhlasem odpovědného úředního subjektu a celních orgánů daného členského státu celní úřad vstupního místa.

b) "Kontroly totožnosti" a "rostlinolékařské kontroly" musí provádět, aniž jsou dotčena písmena c) a d), úřední orgán vstupního místa v souvislosti s celními formalitami vyžadovanými pro propuštění do celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 4, a to buď na stejném místě jako uvedené formality, v prostorech úředního orgánu vstupního místa, anebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti a označeném nebo schváleném celními orgány a odpovědným úředním subjektem, které je jiné než místo určení ve smyslu písmene d).

c) V případě tranzitu zboží, které není zbožím Společenství, může však úřední subjekt vstupního místa rozhodnout po dohodě s úředním subjektem nebo úředními subjekty místa určení, že "kontroly totožnosti" nebo "rostlinolékařské kontroly" zcela nebo částečně provede úřední subjekt místa určení, a to buď ve svých prostorách, nebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti a označeném nebo schváleném celními orgány a odpovědným úředním subjektem, které je jiné než místo určení ve smyslu písmene d). Pokud k žádné takové dohodě nedojde, "kontrolu totožnosti" nebo "rostlinolékařskou kontrolu" provede úřední subjekt vstupního místa, a to na některém z míst uvedených pod písmenem b).

d) Postupem podle čl. 18 odst. 2 je možné upřesnit některé případy nebo okolnosti, za kterých mohou být "kontroly totožnosti" a "rostlinolékařské kontroly" místo na výše uvedených místech provedeny v místě určení, např. v místě produkce schváleném úředním subjektem a celními orgány odpovědnými za oblast, v níž se místo určení nachází, pokud jsou zajištěny zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

e) Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví prováděcí ustanovení pro:

- minimální podmínky pro provádění "rostlinolékařských kontrol" uvedených pod písmeny b), c) a d),

- zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na místa určená podle písmen c) a d), aby se zamezilo nebezpečí rozšíření škodlivých organismů během přepravy,

- společně se specifikacemi případů podle písmene d) zvláštní záruky a minimální podmínky týkající se vhodnosti místa určení pro skladování a týkající se skladovacích podmínek;

f) V každém případě se "rostlinolékařské kontroly" považují za nedílnou součást formalit uvedených v čl. 13 odst. 1.

3. Členské státy stanoví, že příslušný prvopis nebo elektronická podoba osvědčení nebo náhradní dokumenty jiné než značky uvedené v čl. 13 odst. 1 bodu ii), které se předkládají odpovědnému úřednímu subjektu ke "kontrolám dokumentů" v souladu s čl. 13a odst. 1 písm. b) bodem i), jsou při inspekci úředně potvrzeny tímto subjektem, přičemž je nutno uvést název subjektu a datum předložení tohoto dokumentu.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být zaveden jednotný systém kterým se zajistí, že informace uvedené v osvědčení se v případě stanovených rostlin určených k výsadbě předloží úřednímu subjektu ke kontrole v každém členském státě nebo oblasti, kam mají být rostliny ze zásilky poslány nebo kde mají být vysazeny.

4. Členské státy sdělí písemně Komisi a ostatním členským státům seznam míst určených jako vstupní místa. Všechny změny tohoto seznamu se rovněž sdělují písemně v co nejkratší době.

Členské státy stanoví seznam míst uvedených v odst. 2 písm. b) a c) a míst určení uvedených v odst. 2 písm. d), které podléhají jejich pravomoci. Tyto seznamy jsou přístupné Komisi.

Každý úřední subjekt vstupního místa a každý úřední subjekt místa určení provádějící kontroly totožnosti nebo rostlinolékařské kontroly musí splňovat určité minimální podmínky týkající se infrastruktury, personálního zajištění a vybavení.

Uvedené minimální podmínky se stanoví v prováděcích ustanoveních postupem podle čl. 18 odst. 2.

Stejným postupem se stanoví podrobná pravidla pro:

a) typ dokumentů požadovaných pro propuštění do celního režimu, na kterých se uvádějí informace uvedené v odst. 1 písm. c) bodu i);

b) spolupráci mezi:

i) úředním subjektem vstupního místa a úředním subjektem místa určení;

ii) úředním subjektem vstupního místa a celním úřadem vstupního místa;

iii) úředním subjektem místa určení a celním úřadem určení, a

iv) úředním subjektem vstupního místa a celním úřadem určení.

Tato pravidla se týkají zejména vzorů dokumentů, které se mají používat v rámci této spolupráce, způsobu předávání těchto dokumentů, postupů pro výměnu informací mezi výše uvedenými úředními subjekty a úřady, jakož i opatření, která je nutno přijmout k zachování totožnosti partií a zásilek a k zamezení nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, zejména během přepravy, až do doby, než budou požadované celní formality ukončeny.

5. Je stanoven finanční příspěvek Společenství pro členské státy na posílení sítě rostlinolékařských kontrol, které jsou uskutečňovány podle odst. 2 písm. b) nebo c).

Tento příspěvek má zvýšit současnou úroveň vybavení a zařízení potřebných pro kontrolní a průzkumnou činnost na kontrolních místech s výjimkou místa určení, a popřípadě pro uplatňování opatření uvedených v odstavci 7 nad úroveň dosaženou při dodržování minimálních podmínek stanovených v prováděcích ustanoveních podle odst. 2 písm. e).

Za tímto účelem Komise navrhne zahrnutí nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí příspěvek Společenství až 50 % přímých výdajů na vylepšení uvedeného vybavení a zařízení.

Podrobnosti se stanoví v prováděcím nařízení postupem podle čl. 18 odst. 2.

O poskytnutí finančního příspěvku Společenství a jeho výši se rozhoduje postupem podle čl. 18 odst. 2 na základě informací a dokumentů předložených dotčeným členským státem, popřípadě i výsledků šetření uskutečněných pod dohledem Komise odborníky uvedenými v článku 21 a také podle výdajů vyhrazených na tento účel.

6. Ustanovení čl. 10 odst. 1 a 3 se použijí přiměřeně na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v článku 13, pokud jsou uvedeny v příloze V části A a pokud se na základě formalit uvedených v čl. 13 odst. 1 má za to, že uvedené podmínky byly splněny.

7. Pokud na základě formalit uvedených v čl. 13 odst. 1 nelze mít za to, že uvedené podmínky byly splněny, je bezodkladně přijato jedno nebo více následujících úředních opatření:

a) odmítnutí vstupu celé zásilky nebo její části do Společenství;

b) přemístění na místo určení mimo Společenství pod úřední kontrolou v souladu s příslušným celním režimem platným během přepravy uvnitř Společenství;

c) odstranění napadených/zamořených produktů ze zásilky;

d) zničení;

e) nařízení karantény do doby, než jsou známy výsledky úředních prohlídek nebo úředních testů;

f) výjimečně a pouze za zvláštních okolností vhodné ošetření, pokud odpovědný úřední subjekt členského státu má za to, že ošetřením budou splněny stanovené podmínky a nebezpečí rozšíření škodlivých organismů odstraněno; opatření vhodného ošetření může být přijato rovněž pro škodlivé organismy neuvedené v příloze I nebo příloze II.

Ustanovení čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce se použije přiměřeně.

V případě odmítnutí podle písmene a) nebo přemístění na místo určení mimo Společenství podle písmene b) nebo odstranění podle písmene c) členské státy stanoví, že rostlinolékařská osvědčení nebo rostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývoz a jakýkoliv jiný dokument, který byl vystaven, když rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty byly předloženy k dovozu na jejich území, odpovědný úřední subjekt zruší. Při zrušení tyto subjekty otisknou na přední stranu osvědčení nebo dokumentu viditelným způsobem červené trojúhelníkové razítko s označením "osvědčení zrušeno" nebo "dokument zrušen" a s uvedením názvu orgánu a data odmítnutí, zahájení přemístění do místa určení mimo Společenství nebo odstranění. Označení je napsáno velkými písmeny alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství.

8. Aniž jsou dotčena oznámení a sdělení vyžadovaná podle článku 16, členské státy zajistí, aby odpovědné úřední subjekty informovaly organizaci na ochranu rostlin třetí země původu nebo odesílající třetí země a Komisi o všech případech, kdy rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dovážené z příslušné třetí země byly zadrženy jakožto nevyhovující rostlinolékařským požadavkům, a o důvodech tohoto zadržení, a to aniž jsou dotčena opatření, která členský stát může učinit nebo učinil ohledně zadržené zásilky. Informace se předávají v co nejkratších lhůtách, aby příslušné organizace na ochranu rostlin a případně rovněž Komise mohly prostudovat dokumentaci, zejména za účelem přijetí nezbytných opatření k zamezení dalších případů tohoto druhu. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může být zaveden jednotný informační systém.

Článek 13d

1. Členské státy zajistí výběr poplatků (rostlinolékařský poplatek) ke krytí nákladů způsobených kontrolami dokumentů, totožnosti a rostlinolékařskými kontrolami uvedenými v čl. 13a odst. 1, které se provádějí podle článku 13. Výše poplatku zohledňuje:

a) platy inspektorů zapojených do uvedených kontrol, včetně sociálního zabezpečení;

b) úřadovny, jiné prostory a zařízení, nástroje a vybavení pro tyto inspektory;

c) odběr vzorků pro vizuální inspekci nebo pro laboratorní testy;

d) laboratorní testy;

e) správní činnost (včetně provozních nákladů) nutnou pro účinné provádění příslušných kontrol, která může zahrnovat náklady nutné na předběžnou i průběžnou odbornou přípravu inspektorů.

2. Členské státy mohou buď stanovit výši rostlinolékařského poplatku na základě podrobného výpočtu nákladů provedeného v souladu s odstavcem 1, anebo použít paušální poplatek uvedený v příloze VIIIa.

Pokud se podle čl. 13a odst. 2 u některé skupiny rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z některých třetích zemí provádějí kontroly totožnosti nebo rostlinolékařské kontroly se sníženou četností, vyberou členské státy přiměřeně snížený rostlinolékařský poplatek za všechny zásilky a partie této skupiny, ať již prošly inspekcí nebo ne.

Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být přijata prováděcí opatření k upřesnění výše tohoto sníženého rostlinolékařského poplatku.

3. Jestliže je rostlinolékařský poplatek stanoven členským státem na základě nákladů vynaložených odpovědným úředním subjektem tohoto členského státu, předloží dotyčný členský stát Komisi zprávy upřesňující způsob výpočtu poplatků ve vztahu bodům uvedeným v odstavci 1.

Žádný z poplatků stanovených na základě prvního pododstavce nemůže být vyšší než skutečné náklady vynaložené odpovědným úředním subjektem členského státu.

4. Nepovoluje se žádná přímá nebo nepřímá náhrada poplatku uvedeného v této směrnici. Za nepřímou náhradu se však nepovažuje případné použití paušálního poplatku, který je uveden v příloze VIIIa, členským státem.

5. Paušální poplatek uvedený v příloze VIIIa nevylučuje dodatečné poplatky ke krytí dodatečných nákladů vynaložené při zvláštních činnostech souvisejících s kontrolami, jako jsou mimořádné služební cesty inspektorů nebo čekací doby inspektorů způsobené zpožděním doručení zásilek mimo časový rozvrh, kontroly prováděné mimo běžnou pracovní dobu, doplňkové kontroly nebo laboratorní testy vyžadované nad rámec testů uvedených v článku 13 pro potvrzení závěrů získaných na základě kontrol, zvláštní rostlinolékařská opatření vyžadovaná právními předpisy Společenství na základě článků 15 nebo 16, opatření přijatá podle čl. 13c odst. 7 nebo překlady požadovaných dokumentů.

6. Členské státy jmenují orgány zmocněné k výběru rostlinolékařských poplatků. Poplatky jsou splatné dovozcem nebo jeho zástupcem v celním řízení.

7. Rostlinolékařský poplatek nahrazuje všechny ostatní poplatky vybírané v členském státě na celostátní, regionální nebo místní úrovni za kontroly uvedené v odstavci 1 a osvědčování těchto kontrol.

Článek 13e

"Rostlinolékařské osvědčení" a "rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz", která členské státy vystaví podle IPPC mají úpravu podle normalizovaného vzoru uvedeného v příloze VII."

9. V článku 14 se druhý pododstavec mění takto:

a) slova "článku 17" se nahrazují slovy "čl. 18 odst. 2";

b) v písmenu c) se slova "se souhlasem dotčeného členského státu" nahrazují slovy "po konzultaci s dotčeným členským státem";

c) písmeno d) se nahrazuje tímto:

"d) všechny další změny příloh vyvolané rozvojem vědeckých a technických poznatků nebo odborně opodstatněné, aby se zohlednilo případné riziko související se škodlivými organismy;";

d) doplňuje se nové písmeno e), které zní:

"e) změny přílohy VIIIa."

10. Článek 15 se mění takto:

a) v odst. 1 prvním pododstavci se úvodní věta a první dvě odrážky nahrazují tímto:

"1. Postupem podle čl. 18 odst. 2 mohou být stanoveny odchylky:

- od čl. 4 odst. 1 a 2, pokud jde o přílohu III části A a B, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 5, a dále od čl. 5 odst. 1 a 2 a od čl. 13 odst. 1 bodu i) třetí odrážky, pokud jde o požadavky uvedené v příloze IV části A kapitole 1 a části B,

- od čl. 13 odst. 1 bodu ii) u dřeva za předpokladu, že jsou poskytnuty dostatečné záruky náhradními dokumenty nebo značkami,"

b) odstavce 2 a 3 se nahrazují novými odstavci 2, 3 a 4, které znějí:

"2. Postupy uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci se rostlinolékařská opatření přijatá třetí zemí pro vývoz do Společenství uznávají za rovnocenná rostlinolékařským opatřením stanoveným touto směrnicí, zejména v příloze IV, pokud daná třetí země objektivně prokáže Společenství, že její opatření dosahují příslušné úrovně rostlinolékařské ochrany ve Společenství a pokud je toto potvrzeno závěry ze zjištění, která v rámci přiměřeného přístupu za účelem kontroly, testů a dalších příslušných postupů v dané třetí zemi učinili odborníci uvedení v článku 21.

Na žádost třetí země zahájí Komise konzultace s cílem dosáhnout dvoustranných nebo mnohostranných dohod o uznání rovnocennosti stanovených rostlinolékařských opatření.

3. Rozhodnutí o odchylkách podle odst. 1 prvního pododstavce nebo uznání rovnocennosti podle odstavce 2 vyžadují, aby dodržení tam stanovených podmínek bylo úředně písemně zaručeno vyvážející zemí pro každý jednotlivý případ použití odchylky, a stanoví položky, jež jsou součástí úředního potvrzení o splnění podmínek.

4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 3 upřesní, zda a jakým způsobem mají členské státy informovat ostatní členské státy a Komisi o každém jednotlivém případu použití odchylky nebo o skupině případů použití."

11. Článek 16 se mění takto:

a) v odst. 1 prvním pododstavci se v první větě mezi slova "neprodleně" a "oznámí" vkládá slovo "písemně";

b) v odst. 2 prvním a třetím pododstavci se v obou prvních větách mezi slova "neprodleně" a "oznámí" vkládá slovo "písemně";

c) v odstavci 3 se ve třetí větě za slova "podle článku 19" vkládají slova "na základě analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem nebo předběžné analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem v případech uvedených v odstavci 2" a slova "článku 19" se nahrazují slovy "čl. 18 odst. 2";

d) vkládá se nový odstavec 5, který zní:

"5. Pokud Komise nebyla informována o opatřeních přijatých podle odstavce 1 nebo 2 nebo pokud pokládá přijatá opatření za nepřiměřená, může během jednání Stálého rostlinolékařského výboru přijmout prozatímní ochranná opatření na základě předběžné analýzy rizika souvisejícího se škodlivým organismem za účelem eradikace nebo, pokud to není možné, zamezení šíření dotyčných škodlivých organismů. Tato opatření se v nejkratší možné lhůtě předloží Stálému rostlinolékařskému výboru ke schválení, změně či zamítnutí postupem podle čl. 18 odst. 2."

12. Článek 17 se zrušuje.

13. Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Komisi je nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor zřízený rozhodnutím Rady 76/894/EHS [*] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25. (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

14. Článek 19 se zrušuje.

15. Článek 21 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Kontroly uvedené v odstavci 1 mají za úkol:

- dohlížet na kontroly uvedené v článku 6,

- provádět úřední kontroly uvedené v čl. 12 odst. 3,

- ve spolupráci s členskými státy dohlížet na inspekce uvedené čl. 13 odst. 1 nebo je v rámci odst. 5 pátého pododstavce provádět,

- vykonávat nebo sledovat činnosti stanovené v technických ujednáních podle čl. 13b odst. 6,

- provádět šetření uvedená v čl. 15 odst.1 a 2 a čl. 16 odst. 3,

- vykonávat dohled na základě předpisů týkajících se podmínek, za nichž mohou být určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dováženy do Společenství nebo přemísťovány v rámci Společenství nebo jeho určitých chráněných zón k pokusným nebo vědeckým účelům nebo pro práci ve šlechtění odrůd, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 9, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 5 a čl. 13b odst. 4,

- vykonávat dohled na základě povolení udělovaných podle článku 15, v rámci opatření přijatých členskými státy podle čl. 16 odst. 1 nebo 2 nebo opatření přijatých podle čl. 16 odst. 3 nebo 5,

- pomáhat Komisi při plnění úkolů uvedených v odstavci 6,

- plnit jakékoli jiné poslání svěřené odborníkům prováděcími pravidly uvedenými v odstavci 7,";

b) v odst. 5 druhém pododstavci se za třetí větu doplňuje nová věta, která zní:

"Toto ustanovení se nepoužije na výdaje, které vznikly z následujících druhů žádostí na základě účasti uvedených odborníků na kontrolách dovozu do členských států, pokud jsou již kryty prostřednictvím poplatků uvedených v článku 13d: laboratorní testy a odebírání vzorků pro vizuální inspekci nebo pro laboratorní testy."

16. V čl. 24 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Částky, které mají být vráceny podle odstavce 3, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2."

17. V článcích 25 a 26 se odkazy na "čl. 13 odst. 9" nahrazují odkazy na "čl. 13c odst. 5."

18. V příloze VII se část B mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

"B. Vzor rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz,"

.

b) netýká se české verze.

19. Za přílohu VIII se doplňuje nová příloha VIIIa, která zní:

"

PŘÍLOHA VIIIa

Paušální poplatek uvedený v čl. 13d odst. 2 se stanoví v této výši:

(v EUR) |

Položka | Množství | Cena |

a)pro kontroly dokumentů | za zásilku | 7 |

b)pro kontroly totožnosti | za zásilku | |

–až do velikosti nákladu kamionu, železničního vagónu nebo kontejneru srovnatelné velikosti | 7 |

–větší než výše uvedených rozměrů | 14 |

c)pro rostlinolékařské kontroly: | | |

–nebo zeleniny řízky, sadba (kromě lesnického rozmnožovacího materiálu), sazenice jahodníku | za zásilku | |

–do 10000 kusů | 17,5 |

–za každých dalších 1000 kusů | 0,7 |

–nejvyšší cena | 140 |

–keře, stromy (jiné než řezané vánoční stromky), ostatní dřeviny z pěstitelských školek včetně lesnického rozmnožovacího materiálu (kromě semen) | za zásilku | |

–do 1000 kusů | 17,5 |

–za každých dalších 100 kusů | 0,44 |

–nejvyšší cena | 140 |

–cibule, oddenkové hlízy, oddenky, hlízy, určené k výsadbě (jiné než hlízy bramboru) | za zásilku | |

–do 200 kg | 17,5 |

–za každých dalších 10 kg | 0,16 |

–nejvyšší cena | 140 |

–semena, tkáňové kultury | za zásilku | |

–do 100 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 10 kg | 0,175 |

–nejvyšší cena | 140 |

–ostatní rostliny určené k výsadbě, jinde v této tabulce neuvedené | za zásilku | |

–do 5000 kusů | 17,5 |

–za každých dalších 100 kusů | 0,18 |

–nejvyšší cena | 140 |

–řezané květiny | za zásilku | |

–do 20000 kusů | 17,5 |

–za každých dalších 1000 kusů | 0,14 |

–nejvyšší cena | 140 |

–olistěné větve, části jehličnanů (jiné než řezané vánoční stromky) | za zásilku | |

–do 100 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 100 kg | 1,75 |

–nejvyšší cena | 140 |

–řezané vánoční stromky | za zásilku | |

–do 1000 kusů | 17,5 |

–za každých dalších 100 kusů | 1,75 |

–nejvyšší cena | 140 |

–listy rostlin, jako jsou byliny, koření a listová zelenina | za zásilku | |

–do 100 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 10 kg | 1,75 |

–nejvyšší cena | 140 |

–ovoce, zelenina (jiná než listová) | za zásilku | |

–do 25000 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 1000 kg | 0,7 |

–hlízy brambor | za partii | |

–do 25000 kg hmotnosti | 52,5 |

–za každých dalších 25000 kg | 52,5 |

–dřevo (kromě kůry) | za zásilku | |

–do 100 m3 objemu | 17,5 |

–za každý další m3 objemu | 0,175 |

–zemina a jiný pěstební substrát, kůra | za zásilku | |

–do 25000 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 1000 kg | 0,7 |

–nejvyšší cena | 140 |

–obiloviny | za zásilku | |

–do 25000 kg hmotnosti | 17,5 |

–za každých dalších 1000 kg | 0,7 |

–nejvyšší cena | 700 |

–ostatní rostliny nebo rostlinné produkty jinde v této tabulce neuvedené | za zásilku | 17,5 |

Pokud se zásilka nesestává výlučně z produktů spadajících pod označení příslušné odrážky, považují se její části, které se sestávají z produktů spadajících pod popis příslušné odrážky (jedna nebo více partií), za samostatnou zásilku.

"

20. Pokud je v některém ustanovení, jiném než pozměněném v bodech 1 až 18, uveden odkaz "postupem podle článku 17" nebo "postupem podle článku 18", nahrazují se tato slova slovy "postupem podle čl. 18 odst. 2".

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy se použijí ode dne 1. ledna 2005.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2002.

Za Radu

předsedkyně

M. Fischer Boel

[1] Úř. věst. C 240 E, 28.8.2001, s. 88.

[2] Úř. věst. C 53 E, 28.2.2002, s. 179.

[3] Úř. věst. C 36, 8.2.2002, s. 46.

[4] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/36/ES (Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 16).

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

Top