EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0974

Nařízení Rady (ES) č. 974/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků

Úř. věst. L 137, 19.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; Implicitně zrušeno 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/974/oj

32001R0974Úřední věstník L 137 , 19/05/2001 S. 0010 - 0011


Nařízení Rady (ES) č. 974/2001

ze dne 14. května 2001,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zavedení hospodářské a měnové unie a přechod k euru mají vliv na poslední pododstavec oddílu B přílohy nařízení (EHS) č. 3911/92 [4], který stanoví hodnoty kulturních statků, vyjádřené v ECU, na něž se vztahuje zmíněné nařízení. Uvedený pododstavec upřesňuje, že dnem pro přepočet zmíněných hodnot do národních měn je 1. leden 1993.

(2) Na základě nařízení Rady (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura [5] byl po přepočtu v poměru jedno euro k jednomu ECU každý odkaz na ECU v právních nástrojích nahrazen od 1. ledna 1999 odkazem na euro. Nedojde-li tudíž ke změně nařízení (EHS) č. 3911/92 a tedy ke změně pevného směnného kurzu, který odpovídá kurzu platnému k 1. lednu 1993, budou členské státy, jejichž měnou je euro, i nadále používat rozdílné částky přepočítané na základě směnných kurzů z roku 1993 a nikoli na základě přepočítacích koeficientů neodvolatelně zavedených 1. ledna 1999, a tato situace bude trvat, dokud pravidlo pro přepočet zůstane nedílnou součástí zmíněného nařízení.

(3) Poslední pododstavec oddílu B přílohy nařízení (EHS) č. 3911/92 je proto třeba změnit tak, aby členské státy, jejichž měnou je euro, od 1. ledna 2002 přímo uplatňovaly hodnoty v eurech stanovené právními předpisy Společenství. Pro ostatní členské státy, které budou i nadále přepočítávat tyto prahové hodnoty na své národní měny, je třeba stanovit ke vhodnému dni před 1. lednem 2002 směnný kurz a přijmout opatření, aby tyto státy automaticky a pravidelně tento kurz přejímaly a vyrovnaly tak rozdíly ve směnném kurzu mezi národní měnou a eurem.

(4) Ukázalo se, že hodnota 0 (nula) v oddíle B přílohy nařízení (EHS) č. 3911/92, kterou lze u určitých kategorií kulturních statků uplatňovat jako prahovou finanční hodnotu, mohla být vykládána způsobem, který mohl ohrozit účinné používání tohoto nařízení. Přestože tato hodnota 0 (nula) znamená, že kulturní statky náležející do zmíněných kategorií je třeba považovat za "kulturní statky" ve smyslu uvedeného nařízení, nezávisle na jejich hodnotě, která může být zanedbatelná nebo nulová, vyložily si některé orgány hodnotu 0 (nula) tak, že uvedené kulturní statky nemají vůbec žádnou hodnotu, čímž připravily tyto kategorie kulturních statků o ochranu, kterou jim nařízení poskytuje.

(5) Aby se v tomto ohledu předešlo jakýmkoli nejasnostem, je třeba číslici 0 nahradit jednoznačnějším výrazem, který odstraní veškeré pochybnosti týkající se potřeby chránit uvedené kulturní statky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oddíl B přílohy nařízení (EHS) č. 3911/92 se mění takto:

1. Nadpis

"HODNOTA: 0 (nula)"

se nahrazuje tímto:

"HODNOTA:

jakákoli hodnota."

2. Poslední pododstavec týkající se přepočtu hodnot vyjádřených v ECU na národní měny se nahrazuje tímto:

"Pro členské státy, jejichž měnou není euro, se hodnoty vyjádřené v eurech uvedené v této příloze přepočtou a vyjádří v národních měnách podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato protihodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet protihodnoty se zakládá na průměrných denních hodnotách zmíněných měn vyjádřených v eurech během období dvaceti čtyř měsíců, které končí posledním srpnovým dnem, který předchází přezkumu nabývajícímu účinku 31. prosince. Poradní výbor pro otázky kulturních statků přezkoumá tuto metodu výpočtu na návrh Komise zpravidla dva roky po jejím prvním použití. Po každém přezkumu se hodnoty vyjádřené v eurech a jejich protihodnoty v národních měnách pravidelně zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství v prvních dnech listopadu předcházejících dni, kdy přezkum nabývá účinku."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2001.

Za Radu

předseda

L. Rekke

[1] Úř. věst. C 120 E, 24.4.2001, s. 184.

[2] Stanovisko ze dne 14. února 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 25. dubna 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2469/96 (Úř. věst. L 335, 24.12.1996, s. 9).

[5] Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

Top