Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0716

Nařízení Komise (ES) č. 716/2001 ze dne 10. dubna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné

OJ L 100, 11.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 91 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/716/oj

32001R0716Úřední věstník L 100 , 11/04/2001 S. 0009 - 0010


Nařízení Komise (ES) č. 716/2001

ze dne 10. dubna 2001,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2789/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 [2], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se stanoví obchodní norma pro stolní hrozny révy vinné [3], uvádí v příloze ustanovení o třídění stolních hroznů révy vinné podle velikosti, jejich obchodní úpravě a označování.

(2) Pro zajištění transparentnosti světového trhu je třeba tato ustanovení pozměnit. Také norma doporučená pro stolní hrozny révy vinné Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů byla totiž nedávno pozměněna s cílem umožnit ukládat do téhož obalu směs hroznů odrůd Chasselas rouge (Chrupka červená) a Chasselas blanc (Chrupka bílá), stanovit zvláštní označení pro hrozny, které byly vypěstovány ve skleníku a které tedy podléhají zvláštním pravidlům třídění podle velikosti, a zpřesnit některá ustanovení týkající se malých obalů určených k prodeji spotřebitelům.

(3) Pěstování četných nových odrůd se rozvíjí. Je tedy žádoucí doplnit je buď jako velkoplodé, nebo jako maloplodé odrůdy do seznamu odrůd, který je uveden v dodatku normy Společenství pro stolní hrozny révy vinné.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2789/1999 se mění takto:

1. V hlavě III (Ustanovení o třídění podle velikosti) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

"U všech tříd jakosti: každý spotřebitelský obal, jehož čistá hmotnost obsahu nepřesahuje 1 kg, smí obsahovat jeden hrozen o hmotnosti nižší, než je stanovená minimální hmotnost pro dosažení uvedené hmotnosti balení, pokud ostatními znaky odpovídá uvedené třídě jakosti."

2. V hlavě V (Ustanovení o obchodní úpravě) části A (Jednotnost) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"U stolních hroznů révy vinné balených do spotřebitelských obalů, jejichž čistá hmotnost obsahu obalu nepřesahuje l kg, se jednotnost odrůdy a původu nepožaduje."

3. V hlavě V (Ustanovení o obchodní úpravě) části A (Jednotnost) se za třetí pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"U odrůdy Chasselas (Chrupka) se dovoluje ukládat do každého obalu pro ozdobu hrozny odlišné barvy."

4. V hlavě VI (Ustanovení o označování) části B (Druh produktu) se vkládá nová odrážka, která zní:

"— "skleníkové", přichází-li v úvahu."

5. V dodatku části 2 a) (Velkoplodé odrůdy) se vkládají nové odrůdy:

"Danuta" za "Danlas"

"Isa" za "Imperial Napoleon"

"Ora" za "Olivette noire"

"Prima" za "Planta Nova".

6. V dodatku části 2 b) (Maloplodé odrůdy) se za odrůdu "Delizia di Vaprio" vkládá nová odrůda "Exalta".

7. V hlavě IV (Ustanovení o dovolených odchylkách) se část B nahrazuje tímto:

"B. Dovolené odchylky velikosti

i) Výběr a I. jakost

10 % hmotnosti hroznů neodpovídajících minimální hmotnosti stanovené pro danou třídu jakosti, ale odpovídajících minimální hmotnosti stanovené pro bezprostředně nižší třídu jakosti.

ii) II. jakost

10 % hmotnosti hroznů neodpovídajících minimální hmotnosti stanovené pro tuto třídu jakosti, ale dosahujících hmotnosti nejméně 75 g."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od prvního dne měsíce následujícího po jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2.

[3] Úř. věst. L 336, 29.12.1999, s. 13.

--------------------------------------------------

Top