EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2001 o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K(2001) 1681)Text s významem pro EHP.

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

32001D0524Úřední věstník L 190 , 12/07/2001 S. 0021 - 0023


Rozhodnutí Komise

ze dne 28. června 2001

o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(oznámeno pod číslem K(2001) 1681)

(Text s významem pro EHP)

(2001/524/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko výboru zřízeného podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], ve znění směrnice 98/48/ES [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V článku 4 směrnice 94/62/ES je stanoveno, že Komise bude nápomocna při podpoře prevence vzniku obalových odpadů podněcováním vývoje vhodných evropských norem.

(2) Podle článku 10 směrnice 94/62/ES Komise případně podpoří vypracování evropských norem týkajících se základních požadavků, které jsou obsaženy v příloze II uvedené směrnice.

(3) Jestliže se obaly vyrábějí pro určitý výrobek v souladu s harmonizovanou normou, na niž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, předpokládá se u nich shoda se základními požadavky směrnice 94/62/ES, které jsou předmětem dotyčné harmonizované normy.

(4) V článku 9 směrnice 94/62/ES je stanoveno, že Komise zajistí, aby v Úředním věstníku Evropských společenství byly zveřejněny odkazy na harmonizované normy, které jsou v souladu se základními požadavky stanovenými uvedenou směrnicí.

(5) Členské státy jsou povinny zveřejňovat odkazy na vnitrostátní normy, které přejímají harmonizované normy, na něž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství.

(6) Evropský výbor pro normalizaci (CEN) schválil v roce 2000 pět norem (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000) na základě mandátu, který výboru udělila Komise v rámci směrnice 94/62/ES po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES. Tyto normy byly Komisi předloženy jako harmonizované normy.

(7) V roce 2000 vznesla Belgie s odvoláním na čl. 9 odst. 4 směrnice 94/62/ES oficiální námitku vůči harmonizovaným normám EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 z důvodu, že tyto normy základním požadavkům uvedené směrnice plně nevyhovují.

(8) V roce 2000 vzneslo Dánsko s odvoláním na čl. 9 odst. 4 směrnice 94/62/ES oficiální námitku vůči harmonizovaným normám EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 a EN 13431:2000 z důvodu, že tyto normy základním požadavkům uvedené směrnice plně nevyhovují.

(9) Komisi se po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES a po přezkoumání harmonizované normy EN 13428:2000 nepodařilo zjistit, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům směrnice 94/62/ES, s výjimkou požadavků uvedených ve třetí odrážce bodu 1 přílohy II uvedené směrnice. Proto tato harmonizovaná norma musí být v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněna s upozorněním, že nezahrnuje požadavky uvedené v dotyčné odrážce.

(10) Komise po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES a po přezkoumání harmonizované normy EN 13429:2000 zjistila, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům směrnice 94/62/ES stanoveným v bodu 2 přílohy II uvedené směrnice. Tato norma zejména neobsahuje mandátem stanovený požadavek týkající se minimálního počtu cyklů nebo obrátek za běžně předvídatelných podmínek použití, včetně stanovení zkušební metody umožňující kontrolu tohoto minimálního počtu cyklů nebo obrátek. Proto tato harmonizovaná norma nesmí být v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněna.

(11) Komise po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES a po přezkoumání harmonizované normy EN 13430:2000 zjistila, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům směrnice 94/62/ES stanoveným v bodu 3 písm. a) přílohy II uvedené směrnice. Tato norma zejména neobsahuje základní požadavky, podle nichž obaly, které lze považovat za recyklovatelné, musejí být vyráběny způsobem, jenž umožňuje recyklaci určitého hmotnostního podílu použitého materiálu, podle druhu materiálu použitého pro obal. Kromě toho norma neobsahuje mandátem stanovený požadavek, aby bylo objektivně zváženo použití látek nebo materiálů, které mohou vyvolat problémy při sběru a třídění před recyklací, při samotném procesu recyklace nebo u recyklovaných výrobků. Proto tato harmonizovaná norma nesmí být v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněna.

(12) Komise po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES a po přezkoumání harmonizované normy EN 13431:2000 zjistila, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům směrnice 94/62/ES stanoveným v bodu 3 písm. b) přílohy II uvedené směrnice, které se týkají minimální výhřevnosti umožňující optimalizaci energetického využití. Kromě toho norma neobsahuje mandátem stanovený požadavek, aby bylo objektivně zváženo použití látek nebo materiálů, které mohou vyvolat problémy při sběru a třídění před energetickým využitím nebo při samotném procesu energetického využití. Proto tato harmonizovaná norma nesmí být v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněna.

(13) Komisi se po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES a po přezkoumání harmonizované normy EN 13432:2000 nepodařilo zjistit, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům uvedeným v bodu 3 písm. c) a d) přílohy II směrnice 94/62/ES. Proto tato harmonizovaná norma musí být v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněna.

(14) Komise vyzývá CEN, aby zahájil práce ke zdokonalení těchto norem, které plně nebo částečně nesplňují základní požadavky uvedené ve směrnici 94/62/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Odkaz na harmonizovanou normu EN 13428:2000 se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství způsobem uvedeným v příloze s tímto upozorněním:

"Uživatelé harmonizované normy EN 13428:2000 se upozorňují, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům, které jsou uvedeny ve třetí odrážce bodu 1 přílohy II směrnice 94/62/ES."

Při zveřejňování odkazu na vnitrostátní normu, která přejímá harmonizovanou normu EN 13428:2000, připojí členské státy stejné upozornění, jaké je uvedeno v první odrážce.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy EN 13429:2000, EN 13430:2000 a EN 13431:2000 se nezveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Odkaz na harmonizovanou normu EN 13432:2000 se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství způsobem uvedeným v příloze.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. června 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

člen Komise

[1] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

[2] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[3] Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Zveřejnění názvů a referenčních čísel harmonizovaných norem podle směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Poznámka:

Uživatelé harmonizované normy EN 13428:2000 se upozorňují, že tato norma nevyhovuje plně základním požadavkům, které jsou uvedeny ve třetí odrážce bodu 1 přílohy II směrnice 94/62/ES.

Evropský normalizační subjekt | Referenční číslo | Název harmonizované normy | Rok přijetí |

CEN | EN 13432 | Obaly — Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biologickému odbourávání — Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu | 2000 |

Evropský normalizační subjekt | Referenční číslo | Název harmonizované normy | Rok přijetí |

CEN | EN 13428 | Obaly — Specifické požadavky na výrobu a složení — Prevence snižováním zdrojů | 2000 |

Poznámka:

- Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď u evropských normalizačních subjektů, nebo u vnitrostátních normalizačních orgánů, jejichž seznam je uveden v příloze směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES.

- Zveřejnění odkazu v Úředním věstníku Evropských společenství neznamená, že dotyčné normy jsou dostupné ve všech jazycích Společenství.

Komise zajišťuje aktualizaci uvedeného seznamu.

--------------------------------------------------

Top