EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2001 o dočasných mimořádných opatřeních pro dřevěný obalový materiál vyrobený zcela nebo zčásti z nezpracovaného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2001) 694)

Úř. věst. L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; Zrušeno 32005D0829 Datum konce platnosti vychází ze dne zveřejnění zrušujícího aktu, který nabývá účinku dnem jeho oznámení. Tento zrušující akt byl oznámen, ale datum oznámení není v EUR-Lexu k dispozici – namísto toho je uvedeno datum zveřejnění.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

32001D0219Úřední věstník L 081 , 21/03/2001 S. 0039 - 0041


Rozhodnutí Komise

ze dne 12. března 2001

o dočasných mimořádných opatřeních pro dřevěný obalový materiál vyrobený zcela nebo zčásti z nezpracovaného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem K(2001) 694)

(2001/219/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], a zejména na čl. 16 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pokud se některý členský stát domnívá, že existuje bezprostřední nebezpečí zavlečení háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., na jeho území ze třetí země, přijme jakákoliv doplňková opatření nezbytná pro jeho ochranu před tímto nebezpečím.

(2) Finsko informovalo ostatní členské státy a Komisi, že při inspekcích prováděných v roce 2000 byly u obalového materiálu z nezpracovaného dřeva jehličnanů, pocházejícího z Kanady, Japonska a Spojených států amerických, zjištěny četné případy napadení háďátkem. Kromě toho případy napadení u obalového materiálu z nezpracovaného dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady a Číny byly hlášeny také ze Švédska a Francie.

(3) Finsko přijalo mimořádná úřední opatření, která stanoví, že od 31. května 2000 musí veškerý obalový materiál, včetně dřeva používaného pro podkládání nebo podpírání nákladu, vyrobený z dřeva jehličnanů, kromě Thuja L., pocházející ze třetích zemí, ve kterých byla přítomnost háďátka potvrzena (jmenovitě Kanada, Čína, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a Spojené státy americké), být při vstupu do Finska opatřen rostlinolékařským osvědčením potvrzujícím, že dřevo bylo podrobeno některému z ošetření stanovených ve finských mimořádných opatřeních.

(4) Směrnice 2000/29/ES v současné době z důvodu ochrany Společenství před zavlečením háďátka požaduje, aby nezpracované dřevo jehličnanů pocházející ze třetích zemí, ve kterých byla přítomnost háďátka zjištěna, bylo odkorněno, prosto požerků a jeho vlhkost byla nižší než 20 %. Výše uvedené informace poskytnuté Finskem, Francií a Švédskem ukazují, že tato opatření nejsou dostatečná pro účinnou ochranu Společenství proti zavlečení háďátka, je-li toto dřevo dováženo z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických. Z toho důvodu jsou nutná dočasná mimořádná opatření.

(5) Tato mimořádná opatření se musí uplatňovat na dovoz obalových materiálů z nezpracovaného dřeva vyrobených zcela nebo zčásti ze dřeva jehličnanů pocházejícího z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických do Společenství. Není však nutné tato opatření uplatňovat na dřevo Thuja L., protože Thuja L. není náchylná k háďátku.

(6) Mimořádná opatření by měla sestávat ze dvou etap. V první etapě by členské státy měly neprodleně přijmout jakákoliv vhodná opatření k úřednímu monitorování uvedeného dřeva, aby se dále snížilo nebezpečí zavlečení háďátka do Společenství nebo jeho rozšíření na území Společenství. To by umožnilo zemím, ve kterých byl výskyt háďátka zjištěn, zorganizovat ve druhé etapě ošetření dřevěných obalových materiálů vyrobených z nezpracovaného dřeva jehličnanů, kromě Thuja L., v souladu s požadavky tohoto rozhodnutí.

(7) Je třeba specifikovat opatření, která mají být přijata v případě nedodržení výše uvedených požadavků.

(8) Ukáže-li se, že mimořádná opatření uvedená v tomto rozhodnutí nejsou dostatečná k zabránění zavlečení Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. nebo nebyla dodržena, bude nutné uvažovat o přísnějších nebo alternativních opatřeních.

(9) Účinek mimořádných opatření bude průběžně vyhodnocován do 15. června 2002, zejména na základě informací poskytovaných členskými státy. Další případná opatření budou zvažována na základě výsledků uvedeného hodnocení.

(10) Výše uvedená mimořádná opatření budou rovněž přezkoumána na základě výsledků probíhajících diskusí o vytvoření mezinárodního standardu FAO Směrnice stanovící zásady pro používání dřevěného obalového materiálu vyrobeného z průmyslově nezpracovaného dřeva při přepravě zboží ("Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities").

(11) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se "náchylným dřevem" rozumí dřevěný obalový materiál vyrobený zcela nebo zčásti z nezpracovaného dřeva z jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva Thuja L., pocházejícího z Kanady, Číny, Japonska a Spojených států amerických, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet bez ohledu na to, zda se v současné době používají pro přepravu předmětů všeho druhu.

2. Náchylné dřevo může být dovezeno na území Společenství pouze, pokud jsou dodržena mimořádná opatření stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

3. Ustanovení bodů 1, 2 a bodu 3 druhé odrážky přílohy tohoto rozhodnutí se použijí pouze na náchylné dřevo, které je určeno pro Společenství a pochází z výše uvedených zemí počínaje dnem 1. října 2001. Ustanovení bodu 3 první odrážky přílohy tohoto rozhodnutí se použijí počínaje dnem oznámení tohoto rozhodnutí členským státům, aniž jsou dotčena ustanovení článku 4.

4. Opatření stanovená v příloze IV části A kapitole I bodu 1.3 směrnice 2000/29/ES se nevztahují na náchylné dřevo, které bylo ošetřeno v souladu s požadavky přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Pokud se na základě monitorování stanoveného v bodě 3 přílohy tohoto rozhodnutí ukáže, že nebyla dodržena ustanovení přílohy tohoto rozhodnutí, pokud jde o náchylné dřevo, dotčený členský stát zajistí, aby:

- takové dřevo bylo ošetřeno úředně schváleným postupem, který zlikviduje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., nebo

- byl zakázán jeho dovoz do Společenství, nebo

- takové dřevo bylo zničeno:

- spálením,

- zakopáním do hloubky na místech schválených příslušnými úředními subjekty uvedenými ve směrnici 2000/29/ES, nebo

- zpracováním podle úředně schváleného postupu pro likvidaci Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Všechna tato opatření se provádějí pod úředním dohledem dotčeného členského státu.

Článek 3

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Komise 94/3/ES [2], každý členský stát dovážející náchylné dřevo poskytne Komisi a ostatním členským státům do 28. února 2002 podrobnou technickou zprávu o výsledcích monitorování, které prováděl podle bodu 3 přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Členské státy nejpozději do 30. září 2001 upraví opatření, která přijaly na ochranu proti zavlečení a šíření Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., tak, aby byla v souladu s články 1, 2 a 3 a neprodleně o nich informují Komisi.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 15. června 2002.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. března 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 32, 5.2.1994, s. 37; oprava (Úř. věst. L 59, 3.3.1995, s. 30).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Pro účely článku 1 musí být dodržena tato mimořádná opatření:

1. Náchylné dřevo pocházející z Kanady, Japonska nebo Spojených států amerických:

i) musí být tepelně ošetřeno nebo uměle vysušeno při minimální teplotě jádra 56 °C alespoň po dobu alespoň 30 minut v uzavřené komoře nebo v sušárně, které byly pro tento účel úředně zkoušeny, hodnoceny a schváleny.

Kromě toho se na náchylné dřevo vyznačí úředně schválená značka o tepelném ošetření nebo umělém vysušení, z níž je patrné, kde a kým bylo toto ošetření provedeno, nebo

ii) musí projít tlakovou (impregnační) úpravou s použitím chemikálie schválené v souladu s úředně uznanou technickou specifikací. Kromě toho se na náchylném dřevu vyznačí značka, z níž je patrné, kde a kým bylo toto ošetření provedeno, nebo

iii) musí projít fumigací s použitím chemikálie schválené v souladu s úředně uznanou technickou specifikací. Kromě toho se na náchylném dřevu vyznačí značka, z níž je patrné, kde a kým bylo toto ošetření provedeno.

2. Náchylné dřevo pocházející z Číny musí být podrobeno některému z opatření uvedených v bodě 1 této přílohy a musí být opatřeno osvědčením podle článků 7 a 8 směrnice 2000/29/ES potvrzujícím provedení opatření.

Odchylně od ustanovení přílohy IV směrnice 2000/29/ES a aniž jsou dotčena tato ustanovení, se opatření uvedená v bodě 1 této přílohy nevztahují na náchylné dřevo pocházející z oblastí vymezených Čínou, u kterých je známo, že se zde nevyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. s ohledem na výsledky průzkumů provedených v těchto oblastech. Komise vypracuje seznam oblastí, ve kterých byla nepřítomnost Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. potvrzena a předá tento seznam Stálému rostlinolékařskému výboru a členským státům.

3. Dodržování ustanovení:

- přílohy I části A kapitoly I písm. a) bodu 14, přílohy II část A kapitoly I písm. a) bodu 8 a do 30. září 2001 přílohy IV části A kapitoly I bodu 1.3 směrnice 2000/29/ES a

- bodů 1 a 2 této přílohy,

monitorují odpovědné úřední subjekty uvedené ve směrnici 2000/29/ES podle jimi vypracovaného plánu.

--------------------------------------------------

Top