Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 ze dne 17. července 2000 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušeno 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Úřední věstník L 192 , 28/07/2000 S. 0001 - 0010


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000

ze dne 17. července 2000

o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 23. května 2000 [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 1973/92 ze dne 21. května 1992 o zřízení finančního nástroje pro životní prostřední (LIFE) [5] bylo přijato proto, aby přispívalo k provádění a rozvoji politiky a právních a správních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí.

(2) Nařízení Rady (EHS) č. 1973/92 bylo podstatně změněno nařízením (ES) č. 1404/96 [6]; s cílem dále přispívat k provádění, aktualizaci a rozvoji politiky právních a správních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, zejména s ohledem na integraci životního prostředí do ostatních politik, a s cílem dále přispívat k udržitelnému rozvoji ve Společenství má být pozměněno nařízení Rady (EHS) č. 1973/72, které by mělo být z důvodu srozumitelnosti přepracováno a nahrazeno tímto nařízením.

(3) Finanční nástroj pro životní prostředí LIFE se provádí ve fázích; přičemž druhá fáze skončila 31. prosince 1999.

(4) V důsledku kladného přínosu nástroje LIFE k dosahování cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí a v souladu s článkem 14 nařízení (EHS) č. 1973/92 by měla být zahájena třetí fáze pětiletého období končícího 31. prosince 2004.

(5) Nástroj LIFE by měl být prosazován jako specifický finanční nástroj, který doplňuje ostatní nástroje Společenství, aniž by však došlo k omezení zásahů nástroje LIFE do oblastí, na které se nevztahují ostatní finanční nástroje Společenství.

(6) Účinnost a průhlednost různých postupů pro nástroj LIFE by měly být zlepšeny jasným stanovením tří částí, které vytvářejí celý nástroj.

(7) Je nezbytné zajistit účinné monitorování a vyhodnocování akcí provedených v rámci nástroje LIFE.

(8) Zkušenosti získané s nástrojem LIFE během druhé fáze zdůrazňují nutnost soustředit úsilí přesnějším stanovením oblastí činností, pro které může být finanční pomoc Společenství přínosem, zjednodušením řídicích postupů a zdokonalením opatření k šíření informací týkajících se získaných zkušeností, dosažených výsledků a jejich dlouhodobého dopadu s cílem podpořit předávání těchto výsledků.

(9) Rozvoj politiky Společenství v oblasti životního prostředí musí vzít v úvahu dosažené výsledky a získané zkušenosti z jednotlivých akcí prováděných v rámci nástroje LIFE.

(10) V úvahu by se měly vzít migrační trasy a role ochranných pásem v souvislosti s projekty přispívajícími k provádění programu "Natura 2000".

(11) Přípravné projekty by se měly zabývat vývojem nových akcí a nástrojů Společenství v oblasti životního prostředí nebo aktualizací právních předpisů a politik v oblasti životního prostředí.

(12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2179/98/ES ze dne 24. září 1998 o přezkoumání programu politiky a opatření Evropského společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje nazvaného "Směrem k udržitelnému rozvoji" [7] vytyčilo v rámci prioritních cílů Společenství rozvoj programů zaměřených na další podporu uvědomělého vztahu průmyslových podniků k životnímu prostředí, včetně zejména malých a středních podniků (MSP), přičemž přednost je věnována problémům MSP s ohledem na jejich technické a finanční překážky rozvoje a využívání čisté technologie ve vztahu k životnímu prostředí.

(13) Měly by se případně zohlednit i dopady na zaměstnanost u návrhů, které připadají v úvahu pro finanční podporu v rámci nástroje LIFE-životní prostředí.

(14) V případě třetích zemí hraničících se Středozemním a Baltským mořem, jiných než zemí střední a východní Evropy, které uzavřely dohody o přidružení s Evropským společenstvím, je zapotřebí uskutečnit technickou pomoc pro budování kapacit a správních struktur v oblasti životního prostředí.

(15) Evropské dohody uzavřené mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a zeměmi střední a východní Evropy, které jsou kandidáty na přistoupení, na straně druhé, umožňují, aby se tyto země účastnily programů Společenství, zejména programů v oblasti životního prostředí.

(16) Zatímco výše uvedené země střední a východní Evropy by za normálních okolností měly nést náklady své účasti, může Společenství rozhodnout o doplňku k příspěvku dotyčné země, bude-li to v určitých případech vhodné, bude-li to v souladu s předpisy o souhrnném rozpočtu Evropské unie a v souladu s příslušnými dohodami o přidružení.

(17) Ostatní země, které jsou kandidáty na přistoupení, se mohou, pokud finančně přispějí na nástroj LIFE, účastnit v souladu s podmínkami, které platí pro země střední a východní Evropy, které jsou kandidáty na přistoupení.

(18) Příjmy od třetích zemí představují zdroje rezervované pro tento konkrétní nástroj a jako takové se zanesou do odpovídající položky výdajů.

(19) Měly by být vytvořeny výběrové mechanismy tak, aby pomoc Společenství mohla být přizpůsobena konkrétním vlastnostem projektu, který má být podpořen; obecné zásady by měly podpořit synergii mezi demonstračními činnostmi a hlavními zásadami politiky Společenství v oblasti životního prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj.

(20) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [8].

(21) Toto nařízení stanoví po celou dobu trvání třetí fáze finanční rámec, který představuje přednostní rámec ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí [9] pro rozpočtový orgán během ročního rozpočtového procesu.

(22) Evropský parlament a Rada by měly prověřit vhodnost pokračování akce LIFE po ukončení třetí fáze, přičemž by měly jednat na základě návrhu Komise,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecný cíl

Zřizuje se finanční nástroj pro životní prostředí (dále jen "nástroj LIFE").

Obecným cílem nástroje LIFE je přispívat k provádění, aktualizaci a rozvoji politiky a právních a správních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o integraci životního prostředí do ostatních politik, a k udržitelnému rozvoji ve Společenství.

Článek 2

Tematické oblasti a obecná kritéria

Nástroj LIFE se skládá ze tří tematických oblastí: LIFE-příroda, LIFE-životní prostředí a LIFE-třetí země.

Projekty financované nástrojem LIFE musí splnit následující obecná kritéria:

a) jsou v zájmu Společenství, tj. významně přispívají k obecnému cíli stanovenému v článku 1;

b) jsou prováděny technicky a finančně spolehlivými účastníky;

c) jsou proveditelné z hlediska technických návrhů, časového harmonogramu, rozpočtu a přínosu v poměru k vynaloženým finančním prostředkům.

Přednost mohou mít ty projekty, jejichž základem je nadnárodní přístup, jestliže se takovýmto přístupem pravděpodobně dosáhne účinnějších výsledků z hlediska dosahování cílů, přičemž se bere v úvahu proveditelnost a náklady.

Článek 3

LIFE-příroda

1. Specifickým cílem nástroje LIFE-příroda je přispívat k provádění směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků [10], směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [11], a zejména k uskutečnění evropské sítě Natura 2000 zřízené směrnicí 92/43/EHS.

2. V rámci nástroje LIFE-příroda lze financovat:

a) projekty ochrany přírody, které podpoří specifické cíle uvedené v odstavci 1 a přispějí k zachování nebo obnovení přírodních stanovišť nebo stanovišť druhů tak, aby bylo dosaženo stavu příznivého z hlediska ochrany ve smyslu směrnice 92/43/EHS;

b) doprovodná opatření, která podpoří specifický cíl stanovený v odstavci 1 a která jsou nutná k:

i) přípravě projektů, kterých se zúčastní partneři z několika členských států ("počáteční" opatření);

ii) výměně zkušeností v rámci projektů (opatření ke "spolupráci");

iii) monitorování a vyhodnocování projektů a šíření jejich výsledků, včetně výsledků projektů, o nichž bylo rozhodnuto během předchozích fází nástroje LIFE (opatření "vzájemné pomoci").

3. Finanční pomoc se poskytuje prostřednictvím spolufinancování projektů. Maximální míra je:

a) 50 % na projekty ochrany přírody a 100 % na doprovodná opatření;

b) ve výjimečných případech je sazba 50 % poskytnutá podle písmene a) maximálně zvýšena na 75 % pro projekty týkající se prioritních přírodních stanovišť nebo prioritních druhů ve smyslu směrnice 92/43/EHS nebo druhů ptáků, které jsou považovány výborem zřízeným podle článku 16 směrnice 79/409/EHS za prioritní pro poskytnutí finančních prostředků v rámci nástroje LIFE-příroda.

4. Návrhy na projekty, které mají být financovány podle odst. 2 písm. a), předají Komisi členské státy. Pokud se na projektech podílí více než jeden členský stát, pak je předá členský stát, ve kterém se nachází koordinační orgán.

Komise každoročně stanoví pevné datum, ke kterému je třeba návrhy předat, a rozhodne o těchto návrzích v souladu s odstavcem 7.

5. Pro poskytnutí finanční podpory podle odstavce 7 se návrhy berou v úvahu, pouze odpovídají-li požadavkům obsaženým v článku 2 a odst. 2 písm. a) tohoto článku a splňují-li tato kritéria:

a) projekty na evropském území členských států týkající se:

i) lokality navržené členským státem podle článku 4 směrnice 92/43/EHS nebo

ii) lokality klasifikované podle článku 4 směrnice 79/409/EHS nebo

iii) druhu uvedeného v přílohách II nebo IV směrnice 92/43/EHS nebo v příloze I směrnice 79/409/EHS;

b) projekty v zemích, které jsou kandidáty na přistoupení a na které se vztahuje článek 6, týkající se:

i) lokality mezinárodního významu, kde se nachází typ přírodního stanoviště uvedený v příloze I nebo druh uvedený v příloze II směrnice 92/43/EHS nebo typ přírodního stanoviště nebo druh, který se nenachází ve Společenství, ale je klasifikován v příslušném usnesení Bernské úmluvy jako druh, který vyžaduje zvláštní opatření v oblasti ochrany, nebo

ii) lokality mezinárodního významu, kde se nachází druh ptáka uvedený v příloze I směrnice 79/409/EHS nebo druh migrujících ptáků, který se nevyskytuje ve Společenství, ale je klasifikován v příslušném usnesení Bernské úmluvy jako druh, který vyžaduje zvláštní opatření v oblasti ochrany, nebo

iii) druh uvedený v příloze II nebo IV směrnice 92/43/EHS nebo v příloze I směrnice 79/409/EHS nebo druh, který se nevyskytuje ve Společenství, ale je klasifikován v příloze I nebo II Bernské úmluvy.

6. Komise zašle členským státům přehled podaných návrhů. Na vyžádání poskytne členským státům k dispozici i originální dokumenty pro účely konzultace.

7. Projekty, které připadají v úvahu pro finanční podporu v rámci nástroje LIFE-příroda, se řídí postupem stanoveným v článku 11. Pro účely tohoto odstavce se výborem rozumí výbor uvedený v článku 20 směrnice 92/43/EHS.

Komise přijme rámcové rozhodnutí, které je určeno členským státům a týká se těch projektů, které byly přijaty, a jednotlivá rozhodnutí, která jsou určena příjemcům, přičemž rozhodnutí stanoví výši finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy a specifické technické podmínky schváleného projektu.

8. Z podnětu Komise:

a) jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b) bodu i) a ii), po konzultaci výboru uvedeného v článku 21 směrnice 92/43/EHS předmětem výzev k vyjádření zájmu. Členské státy mohou Komisi předložit návrhy na doprovodná opatření;

b) jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b) bodu iii), předmětem výzev k vyjádření zájmu.

Veškeré výzvy k vyjádření zájmu se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, kde budou stanovena specifická kritéria, která musí být splněna.

Článek 4

LIFE-životní prostředí

1. Specifickým cílem nástroje LIFE-životní prostředí je přispívat k rozvoji inovačních a integrovaných technik a metod a k dalšímu rozvoji politiky Společenství v oblasti životního prostředí.

2. V rámci nástroje LIFE-životní prostředí lze financovat tyto projekty nebo opatření:

a) demonstrační projekty, které podporují cíl uvedený v odstavci 1 a:

- začleňují hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje do územního rozvoje a územního plánování, včetně městských a přímořských oblastí, nebo

- podporují udržitelné nakládání s podzemními a povrchovými vodami nebo

- minimalizují dopad hospodářských činností na životní prostředí, zejména prostřednictvím rozvoje čistých technologií a zdůrazňováním prevence, včetně snižování emisí plynů, které vytvářejí skleníkový efekt, nebo

- brání vytváření odpadů, opětovně využívají, obnovují a recyklují všechny druhy odpadů a zajišťují spolehlivé nakládání s toky odpadů nebo

- snižují dopad produktů na životní prostředí pomocí integrovaného přístupu k produkci, distribuci, spotřebě a ukončení životnosti daného produktu, včetně vývoje produktů šetrných k životnímu prostředí;

b) přípravné projekty pro rozvoj nových akcí a nástrojů Společenství v oblasti životního prostředí nebo pro aktualizaci právních a správních předpisů a politik v oblasti životního prostředí;

c) doprovodná opatření nutná k:

i) šíření informací o výměně zkušeností v rámci projektů;

ii) vyhodnocování, monitorování a propagaci akcí uskutečněných během fáze provádění nástroje LIFE a během prvních dvou fází a k šíření informací o získaných zkušenostech a o předávání výsledků dosažených prostřednictvím takovýchto akcí.

3. Finanční pomoc se poskytuje prostřednictvím spolufinancování projektů.

Míra finanční podpory Společenství je maximálně 30 % nákladů na projekt, které lze financovat, u projektů vytvářejících značný čistý příjem. V tomto případě je finanční příspěvek příjemce nejméně tak vysoký, jako je podpora Společenství.

Míra finanční podpory Společenství je pro všechny ostatní žadatele maximálně 50 % nákladů na projekt, které lze financovat.

Míra finanční podpory Společenství pro doprovodná opatření je maximálně 100 % jejich nákladů.

4. Pokud jde o demonstrační projekty, Komise stanoví obecné zásady, které se budou řídit postupem uvedeným v článku 11 a které se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství. Obecné zásady budou podporovat synergii mezi demonstračními činnostmi a hlavními zásadami politiky Společenství v oblasti životního prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj.

5. Návrhy na projekty, které mají být financovány podle odst. 2 písm. a), předají Komisi členské státy. Pokud se na projektech podílí více než jeden členský stát, pak je předá členský stát, ve kterém se nachází koordinační orgán.

Komise každoročně stanoví pevné datum, ke kterému je třeba návrhy předat, a rozhodne o těchto návrzích v souladu s odstavcem 10.

6. Pro poskytnutí finanční podpory podle odstavce 10 se návrhy berou v úvahu, pouze odpovídají-li požadavkům obsaženým v článku 2 a odst. 2 písm. a) tohoto článku a splňují-li tato kritéria:

a) jsou přínosem k řešení problému, který se ve Společenství vyskytuje velmi často nebo který je pro některé členské státy velmi významný;

b) mají inovační charakter z hlediska použité technologie nebo metod;

c) dávají příklad a znamenají pokrok ve srovnání s dosavadní situací;

d) jsou schopny podpořit šíření a co nejširší uplatnění postupů, technologií nebo produktů přispívajících k ochraně životního prostředí;

e) jejich cílem je vývoj a předávání know-how, které lze využít ve stejných či podobných situacích;

f) podporují spolupráci v oblasti životního prostředí;

g) mají z hlediska životního prostředí potenciálně uspokojivý poměr nákladů a přínosů;

h) podporují integraci aspektů životního prostředí do činností, jejichž hlavní cíle jsou ekonomické a sociální.

Při posuzování těchto návrhů, byl měly být případně rovněž vzaty v úvahu i aspekty zaměstnanosti.

7. Financovat nelze náklady na:

a) nákup pozemků;

b) studie, které se bezprostředně nevztahují k cíli vytyčenému financovanými projekty;

c) investice do těžké infrastruktury nebo investice neinovační strukturální povahy, včetně činností, které již byly ověřeny v průmyslovém měřítku;

d) činnosti související s výzkumem a technologickým vývojem.

8. Z podnětu Komise:

a) jsou projekty, které mají být financovány podle odst. 2 písm. b), a doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. c) bodu i), po konzultaci výboru uvedeného v článku 11, předmětem výzev k vyjádření zájmu. Členské státy mohou Komisi předložit návrhy na projekty, které mají být financovány podle odst. 2 písm. b);

b) jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. c) bodu ii), předmětem výzev k vyjádření zájmu.

Veškeré výzvy k vyjádření zájmu se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, kde budou stanovena specifická kritéria, která musí být splněna.

9. Komise zašle členským státům přehled hlavních bodů a obsahu návrhů podaných podle odst. 2 písm. a) a b). Na vyžádání poskytne členským státům k dispozici i originální dokumenty pro účely konzultace.

10. Projekty, které připadají v úvahu pro finanční podporu, se řídí postupem stanoveným v článku 11.

11. Komise přijme rámcové rozhodnutí, které je určeno členským státům a týká se těch projektů, které byly přijaty, a jednotlivá rozhodnutí, která jsou určena příjemcům, přičemž rozhodnutí stanoví výši finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy a specifické technické podmínky schváleného projektu.

Článek 5

LIFE-třetí země

1. Specifickým cílem nástroje LIFE-třetí země je přispívat k budování kapacit a správních struktur potřebných v oblasti životního prostředí a k rozvoji politiky a akčních programů v oblasti životního prostředí ve třetích zemích hraničících se Středozemním a Baltským mořem, jiných než země střední a východní Evropy, které uzavřely dohody o přidružení s Evropským společenstvím a na které se odkazuje v čl. 6 odst. 1.

2. V rámci nástroje LIFE-třetí země lze financovat:

a) projekty technické pomoci, které podporují cíl vytyčený v odstavci 1;

b) doprovodná opatření nutná k vyhodnocování, monitorování a propagaci akcí uskutečněných během fáze provádění nástroje LIFE a během jeho prvních dvou fází, k výměně zkušeností v rámci projektů a k šíření informací o získaných zkušenostech a o výsledcích dosažených prostřednictvím takovýchto akcí.

3. Finanční pomoc se poskytuje prostřednictvím spolufinancování projektů a doprovodných opatření. Míra finanční podpory Společenství je maximálně 70 % nákladů na projekty, které jsou uvedeny v odst. 2 písm. a), a maximálně 100 % nákladů na doprovodná opatření, která jsou uvedena v odst. 2 písm. b).

4. Návrhy na projekty vypracované třetími zeměmi, které mají být financovány podle odst. 2 písm. a), předají Komisi příslušné vnitrostátními orgány. Pokud se na projektech podílí více než jedna země, pak je předá ta země, ve které se nachází koordinační orgán, anebo je předá mezinárodní organizace vystupující na ochranu životního prostředí v dané zeměpisné oblasti.

Komise každoročně stanoví pevné datum, ke kterému je třeba návrhy předat, a rozhodne o těchto návrzích v souladu s odstavcem 7.

5. Pro poskytnutí finanční podpory podle odstavce 7 se návrhy berou v úvahu, pouze odpovídají-li požadavkům obsaženým v článku 2 a odst. 2 písm. a) tohoto článku a splňují-li tato kritéria:

a) jsou v zájmu Společenství, zejména z hlediska svého příspěvku k provádění regionálních a mezinárodních obecných zásad a dohod;

b) přispívají k uskutečnění přístupu, který podporuje dosažení udržitelného rozvoje na mezinárodní, národní nebo regionální úrovni;

c) přinášejí řešení větších problémů životního prostředí v regionu a v příslušném odvětví.

Přednost budou mít projekty, které budou podporovat spolupráci na přeshraniční, nadnárodní a regionální úrovni.

6. Komise zašle členským státům přehled hlavních bodů a obsahu návrhů podaných třetími zeměmi.

Na vyžádání poskytne členským státům k dispozici i originální dokumenty pro účely konzultace.

7. Projekty, které připadají v úvahu pro finanční podporu, se řídí postupem stanoveným v článku 11. Aniž by byl tento postup dotčen, bude před přijetím rozhodnutí o projektech týkajících se ochrany přírody konzultován výbor zřízený podle článku 21 směrnice 92/43/EHS. Komise přijme rozhodnutí týkající se seznamu vybraných projektů.

8. Schválené projekty povedou k uzavření smlouvy mezi Komisí a příjemci, přičemž ve smlouvě se uvede výše finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy, jakož i všechny specifické technické podmínky schváleného projektu. Seznam přijatých návrhů se zašle členským státům.

9. Z podnětu Komise jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b), předmětem výzev k vyjádření zájmu, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, kde budou stanovena specifická kritéria, která musí být splněna.

Článek 6

Účast zemí, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii

1. Nástroj LIFE je otevřen zemím střední a východní Evropy, které jsou kandidáty na přistoupení, v souladu s podmínkami uvedenými v dohodách o přidružení uzavřených s těmito zeměmi a na základě ustanovení v rozhodnutí Rady přidružení příslušné pro každou dotyčnou zemi.

2. Návrhy na projekty, které mají být financovány v rámci nástrojů LIFE-příroda a LIFE-životní prostředí, doručí Komisi vnitrostátní orgány dotyčných zemí, a to ve lhůtách stanovených Komisí v souladu s čl. 3 odst. 4, případně čl. 4 odst. 5. Pokud se na projektech podílí více než jedna země, pak je předá země, ve které se nachází koordinační orgán.

3. Návrhy, které splňují obecná kritéria uvedená v článku 2 a specifická kritéria uvedená v čl. 3 odst. 5 písm. b) a v čl. 4 odst. 6 a 8, se vezmou v úvahu pro poskytnutí finanční podpory Společenství.

4. Komise zašle členským státům přehled hlavních bodů a obsahu návrhů podaných vnitrostátními orgány dotyčné země. Na vyžádání poskytne členským státům k dispozici i originální dokumenty pro účely konzultace.

5. Projekty, které připadají v úvahu pro finanční podporu nástroje LIFE se řídí buď postupem stanoveným v čl. 3 odst. 7, nebo postupem stanoveným v článku 11, a to podle typu navrženého projektu.

6. Schválené projekty povedou k uzavření smlouvy mezi Komisí a příjemci, přičemž ve smlouvě se uvede výše finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy, jakož i všechny specifické technické podmínky schváleného projektu. Seznam přijatých návrhů se zašle členským státům.

7. Pokud byly pro ostatní země, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, sjednány podmínky a ustanovení shodující se s těmi, o nichž se hovoří v odstavci 1, nástroj LIFE se otevře pro účast těchto zemí podle odstavců 2 až 6. Země účastnící se podle tohoto článku se nemohou účastnit podle článku 5.

8. Rozpis prostředků pro jednotlivé roky určených ke spolufinancování nástroje zeměmi uvedenými v odstavcích 1 a 7 je zveřejněn v oddíle III části B přílohy IV souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 7

Soulad mezi finančními nástroji

1. Aniž by byly dotčeny podmínky pro země, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, uvedené v článku 6, nelze projektům, které získají podporu poskytnutou v rámci strukturálních fondů nebo jiných rozpočtových nástrojů Společenství, poskytnout finanční pomoc v rámci tohoto nařízení.

2. Komise zajistí, aby akce uskutečněné v rámci tohoto nařízení byly v souladu s akcemi uskutečněnými v rámci strukturálních fondů, programů výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace či jiných finančních nástrojů Společenství.

Článek 8

Délka trvání třetí fáze a rozpočtové zdroje

1. Nástroj LIFE se bude provádět ve fázích. Třetí fáze začne 1. ledna 2000 a skončí 31. prosince 2004. Finanční rámec pro provádění třetí fáze v období 2000 až 2004 se stanoví na 640 milionů EUR.

2. Rozpočtové zdroje přidělované na akce podle tohoto nařízení se zanesou do ročních položek souhrnného rozpočtu Evropské unie. Roční položky, které jsou k dispozici, schválí rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

3. Výše zdrojů, které mají být přiděleny do jednotlivých oblastí činnosti, jsou tyto:

a) 47 % na akce uskutečněné podle článku 3;

b) 47 % na akce uskutečněné podle článku 4;

c) 6 % na akce uskutečněné podle článku 5.

Doprovodná opatření jsou omezena na 5 % rozpočtových prostředků, které budou k dispozici.

Článek 9

Monitorování projektů

1. V případě každého projektu financovaného nástrojem LIFE zašle příjemce Komisi a na vyžádání i dotyčnému členskému státu finanční a technické zprávy o postupu prací. Zprávy zasílané členským státům by mohly být zasílány ve zkráceném znění. Komisi a dotyčnému členskému státu se rovněž do tří měsíců od dokončení projektu zasílá závěrečná zpráva.

Komise určí formu a obsah zpráv. Zpráva vychází z fyzických a finančních ukazatelů uvedených v rozhodnutí Komise, kterým byly schváleny projekty, nebo ve smlouvě či dohodě uzavřené s příjemci. Tyto ukazatele se uvádí tak, aby ukazovaly pokrok v práci a cíle, kterých má být dosaženo během určité lhůty.

2. Úředníci a jiní zaměstnanci Komise mohou u projektů financovaných v rámci nástroje LIFE provádět kontroly přímo na místě, včetně kontrol namátkových, aniž by tím byly dotčeny kontroly, které provádí Účetní dvůr v součinnosti s příslušnými vnitrostátními orgány kontroly účetnictví nebo místy podle článku 248 Smlouvy, anebo kontroly prováděné podle čl. 279 písm. c) Smlouvy.

Komise informuje příjemce a jeho členský stát v předstihu o kontrolách prováděných přímo na místě, nejsou-li dostatečné důvody pro podezření z podvodu nebo nesprávného užití prostředků.

3. Po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby týkající se určité akce bude mít Komise u příjemce finanční pomoci k dispozici veškeré podpůrné dokumenty týkající se výdajů na danou akci.

4. Na základě výsledků zpráv a namátkových kontrol uvedených v odstavcích 1 a 2 upraví Komise, pokud je to nezbytné, rozsah nebo podmínky přidělení původně schválené finanční pomoci a rozvrh plateb.

5. Komise přijme jakákoli další opatření nezbytná k ověření skutečnosti, že financované projekty jsou prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 10

Ochrana finančních zájmů Společenství

1. Komise může snížit, pozastavit nebo vymáhat nazpět částku finanční pomoci poskytnutou na projekt, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nedodržení ustanovení tohoto nařízení nebo konkrétního rozhodnutí nebo smlouvy či dohody o poskytnutí příslušné finanční podpory, nebo pokud vyjde najevo, že projekt doznal bez souhlasu Komise zásadní změnu, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami projektu.

2. Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud je pokrokem učiněným při provádění projektu ospravedlněna pouze část z přidělené finanční pomoci, požádá Komise příjemce, aby do určité doby předložil vysvětlení. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, může Komise zrušit zbývající částku finanční pomoci a požadovat vrácení již zaplacené částky.

3. Jakákoli bezdůvodná platba musí být vrácena zpět Komisi. K částkám, které nebyly vráceny v přiměřené lhůtě, může být připočítán úrok. Komise stanoví podrobná pravidla pro provádění tohoto odstavce.

Článek 11

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Vyhodnocení třetí fáze a pokračování nástroje LIFE

1. Nejpozději do 30. září 2003 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě:

a) zprávu o provádění tohoto nařízení, o jeho přínosu k rozvoji politiky společenství v oblasti životního prostředí a o využívání přidělených prostředků, jakož i případně návrhy veškerých úprav, které je třeba provést se zřetelem na pokračování této akce i po ukončení třetí fáze;

b) případně návrh týkající se čtvrté fáze nástroje LIFE.

2. Evropský parlament a Rada rozhodnou v souladu se Smlouvou nejpozději do 1. července 2005 o provedení čtvrté fáze od 1. ledna 2005.

Článek 13

Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1973/92

1. Nařízení Rady (EHS) č. 1973/92 se zrušuje, aniž by byla dotčena přijatá rozhodnutí a uzavřené smlouvy či dohody o poskytnutí finanční pomoci podle uvedeného nařízení.

2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze tohoto nařízení.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. července 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

J. Glavany

[1] Úř. věst. C 15, 20.1.1999, s. 4.

[2] Úř. věst. C 209, 22.7.1999, s. 14.

[3] Úř. věst. C 374, 23.12.1999, s. 45.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 1999 (Úř. věst. C 219, 30.7.1999, s. 265), potvrzené dne 6. května 1999 (Úř. věst. C 279, 1.10.1999, s. 275), společný postoj Rady ze dne 22. října 1999 (Úř. věst. C 346, 2.12.1999, s. 1), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. února 2000 (dosud nebylo vyhlášeno v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2000 a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. července 2000.

[5] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 181, 20.7.1996, s. 1.

[7] Úř. věst. L 275, 10.10.1998, s. 1.

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

[10] Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Rady 97/49/ES, (Úř. věst. L 223, 13.8.1997, s. 9).

[11] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice ve znění směrnice Rady 97/62/ES, (Úř. věst. L 305, 8.11.1997. s. 42).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 1973/92 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 odst. 1 písm. a) | Čl. 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod i) a ii) | Čl. 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii) první pododstavec | Čl. 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) |

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka | — |

Čl. 2 odst. 2 písm. a) | Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 písm. a) |

Čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) | — |

Čl. 2 odst. 3 | Čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 2 písm. c), čl. 5 odst. 2 písm. b) |

Čl. 4 písm. a) | Čl. 3 odst. 3 první věta, čl. 4 odst. 3 první pododstavec, čl. 5 odst. 3 první věta |

Čl. 4 písm. b) | — |

Článek 5 | Čl. 7 odst. 1 |

Článek 6 | Čl. 7 odst. 2 |

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec | Čl. 8 odst. 1 první a druhá věta |

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 8 odst. 1 třetí věta |

Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec | Čl. 8 odst. 2 druhá věta |

Čl. 7 odst. 2 | — |

Čl. 7 odst. 3 | — |

Čl. 8 odst. 1 | Čl. 8 odst. 3 |

Čl. 8 odst. 2 | Čl. 3 odst. 3 písm. a) první část a písm. b) a čl. 4 odst. 3 druhý a třetí pododstavec |

Čl. 8 odst. 3 | Čl. 3 odst. 3 písm. a) druhá část, čl. 4 odst. 3 čtvrtý pododstavec a čl. 5 odst. 3 druhá věta |

Čl. 9 odst. 1 | Čl. 3 odst. 4 a odst. 8 písm. a) a čl. 4 odst. 5 a odst. 8 písm. a) |

Čl. 9, odst. 2 | Čl. 5 odst. 4 |

Čl. 9, odst. 3 | — |

Čl. 9 odst. 4 | Čl. 3 odst. 6, čl. 4 odst. 9 a čl. 5 odst. 6 |

Čl. 9 odst. 5 první pododstavec | Čl. 3 odst. 7 první pododstavec a odst. 8 písm. a) první věta, čl. 4 odst. 8 písm. a) a odst. 10 a čl. 5 odst. 7 |

Čl. 9 odst. 5 druhý pododstavec první odrážka | Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec a čl. 4 odst. 11 |

Čl. 9 odst. 5 druhý pododstavec druhá odrážka | Čl. 5 odst. 8 |

Čl. 9 odst. 6 | Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec, čl. 4 odst. 11 a čl. 5 odst. 8 |

Čl. 9a odst. 1 písm. a) | Článek 2 |

Čl. 9a odst. 1 písm. b) bod i) | Čl. 3 odst. 5 písm. a) |

Čl. 9a odst. 1 písm. b) bod ii) a iii) | Čl. 4 odst. 6 |

Čl. 9a odst. 1 písm. b) bod iv) | — |

Čl. 9a odst. 1 písm c) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka | Čl. 5 odst. 5 |

Čl. 9a odst. 1 písm. c) pátá a šestá odrážka | Čl. 2 druhý pododstavec písm. b) a c) |

Čl. 9a odst. 2 | — |

Článek 9b | Čl. 4 odst. 7 písm. b), c) a d) |

Čl. 10 odst. 1 první odrážka | Čl. 9 odst. 5 |

Čl. 10 odst. 1 druhá a třetí odrážka | — |

Čl. 10 odst. 2 | Čl. 9 odst. 2 |

Čl. 10 odst. 3 | Čl. 9 odst. 3 |

Čl. 11 odst. 1 | Čl. 10 odst. 1 |

Čl. 11 odst. 2 | Čl. 10 odst. 2 |

Čl. 11 odst. 3 | Čl. 10 odst. 3 |

Čl. 12 odst. 1 | — |

Čl. 12 odst. 2 | Čl. 9 odst. 1 |

Čl. 12 odst. 3 | Čl. 9 odst. 4 |

Čl. 12 odst. 4 | — |

Článek 13 | Článek 11 |

Článek 13a | Článek 6 |

Článek 14 | Článek 12 |

Článek 15 | — |

Článek 16 | — |

Článek 17 | Článek 14 |

--------------------------------------------------

Top