EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchuText s významem pro EHP

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implicitně zrušeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

32000L0058Úřední věstník L 244 , 29/09/2000 S. 0078 - 0083


Směrnice Komise 2000/58/ES

ze dne 22. září 2000,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/48/ES [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/42/ES [4], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [5], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/57/ES [6], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [7], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/10/ES [8], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Komise 1999/1/ES [9] byla do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazena nová účinná látka, kresoxim-methyl, pouze pro použití jako fungicid, aniž však byly upřesněny zvláštní podmínky, které mohou mít dopad na plodiny ošetřené přípravky na ochranu rostlin obsahujícími kresoxim-methyl.

(2) Výše uvedené zařazení do přílohy I se zakládalo na posouzení předložených informací týkajících se navrženého použití jako fungicidu na obiloviny, jádrové ovoce a vinnou révu. Některé členské státy předložily v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS informace o jiných použitích. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí.

(3) Neexistují-li žádné maximální limity reziduí ve Společenství ani dočasné maximální limity, stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS před tím, než budou moci vydat povolení, dočasné vnitrostátní maximální limity reziduí.

(4) Technické a vědecké hodnocení látky kresoxim-methyl pro účely jejího zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo dokončeno dne 16. října 1998 formou hodnotící zprávy Komise o kresoxim-methylu. V této zprávě byl přijatelný denní příjem (ADI) látky kresoxim-methyl stanoven na 0,4 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Celoživotní expozice spotřebitelů potravin ošetřených látkou kresoxim-methyl byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny Světové zdravotnické organizace [10] a bylo vypočítáno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení tohoto přijatelného denního příjmu.

(5) V průběhu hodnocení a diskuse, které předcházely zařazení látky kresoxim-methyl do přílohy I směrnice 91/414/EHS, nebyly zaznamenány žádné akutní toxické účinky vyžadující stanovení akutní referenční dávky.

(6) Pro určité zemědělské produkty již byly podmínky použití látky kresoxim-methyl definovány takovým způsobem, že je možné stanovit konečné maximální limity reziduí.

(7) K zajištění náležité ochrany spotřebitele proti expozici reziduím v produktech nebo na produktech, pro něž nebylo uděleno žádné povolení, je rozumné stanovit dočasné maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti pro všechny tyto produkty spadající do působnosti směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS. Stanovení takových dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání tomu, aby členské státy stanovily dočasné maximální limity reziduí pro kresoxim-methyl podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a její přílohy VI, zejména části B oddílu 2.4.2.3. Doba čtyř let je považována za dostatečnou pro stanovení většiny dalších použití látky kresoxim-methyl. Po uplynutí této doby by se dočasné maximální limity reziduí měly stát konečnými.

(8) Prostřednictvím Světové obchodní organizace byly vedeny konzultace s obchodními partnery Společenství ohledně limitů stanovených v této směrnici a jejich připomínky k těmto limitům byly zohledněny. Možnost stanovení přípustných odchylek od maximálních limitů reziduí pro dovoz u určitých kombinací pesticidu a plodiny bude Komise zkoumat na základě předložení přijatelných údajů.

(9) Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení týkající se ochrany spotřebitelů potravinářských výrobků ošetřených pesticidy.

(10) Tato směrnice je v souladu se stanoviskem Stálého fytosanitárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují tato rezidua pesticidů:

Rezidua pesticidů | Maximální limit v mg/kg |

| |

Kresoxim-methyl | 0,05 | obiloviny |

Článek 2

V části B přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňují tato rezidua pesticidů:

Rezidua pesticidů | Maximální limit v mg/kg |

| |

Kresoxim-methyl (rezidua 490M9 pro mléko a 490M1 pro maso, játra, tuk a ledviny, vyjádřeno jako kresoxim-methyl) | 0,05 | mléko |

0,02 | maso, játra, tuk |

0,05 | ledviny |

Kresoxim-methyl | 0,02 | vejce |

Článek 3

V příloze II směrnice 90/642/EHS se doplňují maximální limity reziduí pro kresoxim-methyl uvedené v příloze této směrnice.

Článek 4

1. Jsou-li maximální limity reziduí pro kresoxim-methyl označeny písmenem, znamená to, že jsou dočasné v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.

2. Po uplynutí čtyř let ode dne vstupu této směrnice v platnost přestanou být dočasné maximální limity reziduí stanovené pro kresoxim-methyl v této směrnici dočasnými a stanou se konečnými limity ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnic 86/362/EHS a 86/363/EHS a článku 3 směrnice 90/642/EHS.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. března 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. dubna 2001.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. září 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 26.

[3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.

[4] Úř. věst. L 158, 30.6.2000, s. 51.

[5] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[6] Viz strana 76 v tomto čísle Úředního věstníku.

[7] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[8] Úř. věst. L 57, 2.3.2000, s. 28.

[9] Úř. věst. L 21, 28.1.1999, s. 21.

[10] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu GEMS/Food Programme ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Kresoxim-methyl |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,05 |

Grapefruity | |

Citrony | |

Kyselé lajmy | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | |

Pomeranče | |

Šedok | |

Ostatní | |

ii)OŘECHY (VE SKOŘÁPCE NEBO JÁDRA) | 0,1 |

Mandle | |

Para ořechy | |

Kešu ořechy | |

Kaštany jedlé | |

Kokosové ořechy | |

Lískové ořechy | |

Makadamie | |

Pekanové ořechy | |

Piniové oříšky | |

Pistácie | |

Vlašské ořechy | |

Ostatní | |

iii)JÁDROVÉ OVOCE | 0,2 |

Jablka | |

Hrušky | |

Kdoule | |

Ostatní | |

iv)PECKOVÉ OVOCE | 0,05 |

Meruňky | |

Třešně a višně | |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |

Švestky a slívy | |

Ostatní | |

v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | 1 |

Hrozny stolní | |

Hrozny moštové | |

b)Jahody (kromě lesních) | 0,05 |

c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | 0,05 |

Ostružiny | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | |

Ostružinomaliny | |

Maliny | |

Ostatní | |

d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | 0,05 |

Borůvky | |

Klikva | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | |

Angrešt | |

Ostatní | |

e)Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,05 |

vi)RŮZNÉ

Avokádo | |

Banány | |

Datle | |

Fíky | |

Kiwi | |

Kumkvat | |

Liči | |

Mango | |

Olivy | 0,2 |

Mučenka | |

Ananas | |

Granátová jablka | |

Ostatní | 0,05 |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

i)KOŘENOV A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,05 |

Řepa salátová | |

Mrkev | |

Celer bulvový | |

Křen | |

Topinambury | |

Pastinák | |

Petržel kořenová | |

Ředkvička | |

Černý kořen | |

Batáty | |

Tuřín | |

Vodnice | |

Jam | |

Ostatní | |

ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,05 |

Česnek | |

Cibule kuchyňská | |

Šalotka | |

Cibule jarní | |

Ostatní | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Lilkovité

Rajčata | 0,5 |

Paprika zeleninová | 1 |

Lilek | 0,5 |

Ostatní | 0,05 |

b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,05 |

Okurky salátové | |

Okurky nakládačky | |

Cukety | |

Ostatní | |

c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,2 |

Melouny cukrové | |

Tykve | |

Melouny vodní | |

Ostatní | |

d)Kukuřice cukrová | 0,05 |

iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | 0,05 |

a)Košťálová zelenina vytvářející růžice

Brokolice | |

Květák | |

Ostatní | |

b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky

Kapusta růžičková | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |

Ostatní | |

c)Košťálová zelenina listová

Pekingské zelí | |

Kadeřávek | |

Ostatní | |

d)Kedlubny | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,05 |

a)Salát a podobná zelenina

Řeřicha setá | |

Polníček | |

Salát hlávkový | |

Endivie | |

Ostatní | |

b)Špenát a podobná zelenina

Špenát | |

Mangold (řapíky) | |

Ostatní | |

c)Potočnice lékařská | |

d)Čekanka salátová | |

e)Čerstvé bylinky

Kerblík | |

Pažitka | |

Petrželová nať | |

Celerová nať | |

Ostatní | |

vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,05 |

Fazolové lusky | |

Vyluštěná fazolová semena | |

Hrachové lusky | |

Vyluštěná hrachová zrna | |

Ostatní | |

vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,05 |

Chřest | |

Kardy | |

Celer řapíkatý | |

Fenykl sladký | |

Artyčoky | |

Pór | |

Reveň | |

Ostatní | |

viii)HOUBY | 0,05 |

a)Žampiony pěstované | |

b)Žampiony volně rostoucí | |

3.Luštěniny | 0,05 |

Fazole | |

Čočka | |

Hrách | |

Ostatní | |

4.Olejnatá semena | 0,1 |

Lněná semena | |

Jádra podzemnice olejné | |

Mák | |

Sezamová semena | |

Slunečnicová semena | |

Semena řepky | |

Sojové boby | |

Hořčičná semena | |

Bavlníková semena | |

Ostatní | |

5.Brambory | 0,05 |

Konzumní brambory rané | |

Konzumní brambory pozdní | |

6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 |

7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top