Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036Úřední věstník L 197 , 03/08/2000 S. 0019 - 0025


Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/36/ES

ze dne 23. června 2000

o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se závěry zasedání Evropské rady v Edinburghu ve dnech 11. a 12. prosince 1992, které byly potvrzeny závěry zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 10. a 11. prosince 1993, by měly být některé vertikální směrnice týkající se potravin zjednodušeny, aby v nich byly zohledněny pouze základní požadavky, které musí výrobky splňovat, aby se mohly volně pohybovat v rámci vnitřního trhu.

(2) Směrnice Rady 73/241/EHS ze dne 24. července 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kakaových a čokoládových výrobků určených k lidské spotřebě [4] byla podložena skutečností, že rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o různých druzích kakaových a čokoládových výrobků by mohly bránit volnému pohybu těchto výrobků, a měly by tak přímý vliv na vytváření a fungování společného trhu.

(3) Účelem výše uvedené směrnice bylo tedy stanovit společné definice a pravidla, pokud jde o složení, výrobní specifikace, balení a označování kakaových a čokoládových výrobků, aby byl zajištěn jejich volný pohyb ve Společenství.

(4) Tyto definice a pravidla by měly být změněny, aby byl zohledněn technologický pokrok a změny obliby u spotřebitelů, a měly by být uvedeny do souladu s obecnými právními předpisy Společenství o potravinách, zejména s právními předpisy o označování, náhradních sladidlech a ostatních povolených přídatných látkách, látkách určených k aromatizaci, extrakčních rozpouštědlech a metodách analýzy.

(5) Přídavek jiných rostlinných tuků než kakaového másla do čokoládových výrobků je v některých členských státech povolen až do maximálního obsahu 5 %.

(6) Přídavek jiných rostlinných tuků než kakaového másla do čokoládových výrobků až do maximálního obsahu 5 % by měl být povolen ve všech členských státech. Tyto rostlinné tuky by měly být rovnocenné kakaovému máslu, a měly by tedy být vymezeny podle technických a vědeckých kritérií.

(7) Má-li být zaručena jednotná povaha vnitřního trhu, musí být všechny čokoládové výrobky spadající do oblasti působnosti této směrnice v oběhu ve Společenství pod prodejními názvy stanovenými v příloze I této směrnice.

(8) Podle obecných pravidel pro označování potravin stanovených ve směrnici Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy [5] je povinný zejména seznam složek podle článku 6. Podle této směrnice se má směrnice 79/112/EHS vztahovat na kakaové a čokoládové výrobky s cílem poskytnout spotřebitelům správné informace.

(9) V případě čokoládových výrobků, do nichž byly přidány jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, by měly být spotřebitelům vedle seznamu složek zaručeny správné, nestranné a objektivní informace.

(10) Na druhé straně se směrnicí 79/112/EHS nevylučuje uvádět na etiketě čokoládových výrobků, že nebyly přidány jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, za předpokladu, že tato informace je správná, nestranná, objektivní a neuvádí spotřebitele v omyl.

(11) Některé prodejní názvy, které jsou touto směrnicí vyhrazeny, jsou ve skutečnosti používány ve složených prodejních názvech, které jsou v určitých členských státech uznávány pro pojmenování výrobků, které se nedají zaměnit s výrobky vymezenými v této směrnici. Takové názvy by tedy měly být zachovány. Použití takových názvů by však mělo být v souladu se směrnicí 79/112/EHS, a zejména článkem 5 uvedené směrnice.

(12) Vývoj vnitřního trhu od přijetí směrnice 73/241/EHS umožňuje, aby se na "čokoládu na vaření" pohlíželo stejně jako na "čokoládu".

(13) Odchylka stanovená směrnicí 73/241/EHS, která umožňuje, aby Spojené království a Irsko povolily na svém území použít název "mléčná čokoláda" k pojmenování "mléčné čokolády s vysokým obsahem mléka", by měla být zachována; avšak anglický název "milk chocolate with high milk content" by měl být nahrazen názvem "family milk chocolate".

(14) Podle zásady proporcionality tato směrnice v souladu s článkem 5 Smlouvy nepřekračuje to, co je nezbytné pro dosažení jejích cílů.

(15) Kakao, kakaové máslo a řada jiných rostlinných tuků používaných při výrobě čokolády jsou vyráběny především v rozvojových zemích. Je v zájmu obyvatel rozvojových zemí, aby dohody byly uzavírány na co nejdelší dobu. Komise by proto měla zvážit, jakým způsobem by mohlo Společenství tento zájem podpořit v případě kakaového másla a jiných rostlinných tuků (například podporou vzájemně výhodného obchodu).

(16) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(17) Aby nedocházelo k vytváření nových překážek volného oběhu, neměly by členské státy přijímat pro dotyčné výrobky vnitrostátní předpisy, které nejsou stanoveny v této směrnici,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na kakaové a čokoládové výrobky určené k lidské spotřebě ve smyslu přílohy I.

Článek 2

1. Jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, jež jsou vymezeny a uvedeny v příloze II, smějí být přidány do těch čokoládových výrobků, které jsou vymezeny v příloze I oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 8 a 9. Tento přídavek nesmí překročit 5 % konečného výrobku po odečtení celkové hmotnosti jakýchkoli jiných jedlých složek použitých podle přílohy I oddílu B, přičemž nesmí být snížen minimální obsah kakaového másla nebo celkové kakaové sušiny.

2. Čokoládové výrobky, které podle odstavce 1 obsahují jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, smějí být uváděny na trh ve všech členských státech za předpokladu, že údaje na jejich etiketě podle článku 3 jsou doplněny dobře viditelným a zřetelným údajem: "kromě kakaového másla obsahuje rostlinné tuky". Tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako seznam složek, musí být od něj zřetelně oddělen a musí být uveden alespoň stejně velkým tučným písmem v jeho blízkosti; bez ohledu na tento požadavek může být prodejní název uveden také na jiném místě.

3. Případné změny přílohy II se přijímají postupem stanoveným v článku 95 Smlouvy.

4. Nejpozději do 3. února 2006 Komise podle potřeby předloží podle článku 95 Smlouvy a s ohledem na výsledky související studie důsledků této směrnice pro hospodářství těch zemí, které vyrábějí kakao a jiné rostlinné tuky než kakaové máslo, návrh změny přílohy II.

Článek 3

Směrnice 79/112/EHS se vztahuje na výrobky vymezené v příloze I za těchto podmínek:

1. Prodejní názvy uvedené v příloze I jsou vyhrazeny pouze pro výrobky tam uvedené a musí být při obchodování s nimi použity pro jejich pojmenování.

Tyto prodejní názvy však mohou být podle předpisů nebo zvyklostí členského státu, v němž je výrobek prodáván konečnému spotřebiteli, použity doplňkově také pro pojmenování jiných výrobků, které se nedají zaměnit s výrobky vymezenými v příloze I.

2. Jsou-li výrobky vymezené v příloze I oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 7 a 10 prodávány ve směsi, mohou být prodejní názvy nahrazeny názvem "směs čokolády" nebo "kolekce plněné čokolády" nebo podobnými názvy. V tomto případě může být uveden jeden seznam složek pro všechny výrobky ve směsi.

3. Na etiketě kakaových čokoládových výrobků vymezených v příloze I oddílu A bodu 2 písm. c) a d) a bodech 3, 4, 5, 8 a 9 musí být údaj o celkovém obsahu kakaové sušiny uveden slovy: "kakaová sušina nejméně… %".

4. Na etiketě výrobků uvedených v příloze I oddílu A bodu 2 písm. b) a d) (druhá část věty) musí být uveden obsah kakaového másla.

5. Prodejní názvy "čokoláda", "mléčná čokoláda" a "čokoládová poleva" stanovené v příloze I mohou být doplněny informacemi nebo popisem týkajícími se znaků kvality za předpokladu, že výrobek obsahuje

- v případě čokolády nejméně 43 % celkové kakaové sušiny, při obsahu nejméně 26 % kakaového másla,

- v případě mléčné čokolády nejméně 30 % celkové kakaové sušiny a nejméně 18 % mléčné sušiny (při obsahu nejméně 4,5 % mléčného tuku) získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,

- v případě čokoládové polevy nejméně 16 % tukuprosté kakaové sušiny.

Článek 4

V případě výrobků vymezených v příloze I nebudou členské státy přijímat vnitrostátní předpisy, které nejsou stanoveny v této směrnici.

Článek 5

1. Opatření nezbytná k provedení této směrnice, pokud jde o věci uvedené níže, se přijímají regulativním postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2:

- uvedení této směrnice do souladu s obecnými předpisy Společenství upravujícími potraviny,

- přizpůsobení přílohy I oddílu B bodu 2 a oddílů C a D technickému pokroku.

2. Nejpozději do 3. srpna 2003, a aniž je dotčen čl. 2 odst. 3, přezkoumá Evropský parlament a Rada na návrh Komise odstavec 1 tohoto článku, aby byl případně dále rozšířen postup přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.

Článek 6

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potraviny zřízený rozhodnutím Rady 69/414/EHS [7] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Směrnice Rady 73/241/EHS se zrušuje s účinkem od 3. srpna 2003.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. srpna 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tyto předpisy se uplatňují tak, aby

- povolily uvádění výrobků vymezených v příloze I na trh, pokud vyhovují definicím a pravidlům stanoveným v této směrnici, od 3. srpna 2003,

- zakázaly uvádění výrobků, které nevyhovují této směrnici, na trh od 3. srpna 2003.

Uvádění na trh výrobků, které nevyhovují této směrnici, ale byly označeny před 3. srpnem 2003 v souladu se směrnicí Rady 73/241/EHS, je však povoleno do vyprodání zásob.

3. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 9

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 23. června 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

J. Sócrates

[1] Úř. věst. C 231, 9.8.1996, s. 1 a Úř. věst. C 118, 17.4.1998, s. 10.

[2] Úř. věst. C 56, 24.2.1997, s. 20.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. října 1997 (Úř. věst. C 339, 10.11.1997, s. 128), společný postoj Rady ze dne 28. října 1999 (Úř. věst. C 10, 13.1.2000, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. března 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2000.

[4] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/344/EHS (Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 19).

[5] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/4/ES (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 21).

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PRODEJNÍ NÁZVY, DEFINICE A VLASTNOSTI VÝROBKŮ

A. PRODEJNÍ NÁZVY A DEFINICE

1. Kakaové máslo

je názvem pro tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí s těmito vlastnostmi:

— obsah volných mastných kyselin (vyjádřeno jako kyselina olejová): | nejvýše 1,75 % |

— nezmýdelnitelné látky (stanovené pomocí petroletheru): | nejvýše 0,5 %, s výjimkou lisovaného kakaového másla, kde může být nejvýše 0,35 % |

2. a) Kakaový prášek, kakao

je názvem pro výrobek získaný převedením kakaových bobů, které byly očištěny, zbaveny slupek a praženy, do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla vzhledem k hmotnosti sušiny a nejvýše 9 % vody;

b) Kakao se sníženým obsahem tuku, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku

je názvem pro kakaový prášek obsahující nejvýše 20 % kakaového másla vzhledem k hmotnosti sušiny;

c) Čokoláda v prášku

je názvem pro výrobek sestávající ze směsi kakaového prášku a cukrů, obsahující nejméně 32 % kakaového prášku;

d) Čokoláda k přípravě nápoje, slazené kakao, slazený kakaový prášek

je názvem pro výrobek sestávající ze směsi kakaového prášku a cukrů, obsahující nejméně 25 % kakaového prášku; tyto názvy se doplní výrazem "se sníženým obsahem tuku" v případě, že výrobek má snížený obsah tuku ve smyslu písmene b).

3. Čokoláda

a) je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků a cukrů, který s výhradou písmene b) obsahuje nejméně 35 % celkové kakaové sušiny při obsahu nejméně 18 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny;

b) je-li však tento název doplněn slovy

- "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek nabízen ve formě zrnek nebo vloček a musí obsahovat nejméně 32 % celkové kakaové sušiny při obsahu 12 % kakaového másla a nejméně 14 % tukuprosté kakaové sušiny,

- "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 35 % celkové kakaové sušiny při obsahu kakaového másla nejméně 31 % a nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,

- oříšková čokoláda "Gianduja" (nebo jedna z odvozenin slova "gianduja"), musí být výrobek získán jednak z čokolády o obsahu celkové kakaové sušiny nejméně 32 % při minimálním obsahu tukuprosté kakaové sušiny 8 % a dále z jemně mletých lískových oříšků v takovém množství, aby ve 100 g výrobku bylo nejméně 20 g a nejvýše 40 g lískových oříšků. Mohou být rovněž přidány:

a) mléko nebo mléčná sušina získaná odpařením v takovém množství, aby konečný výrobek neobsahoval více než 5 % mléčné sušiny;

b) mandle, lískové oříšky a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích, v takovém množství, aby spolu s mletými lískovými oříšky nepřesahovalo 60 % celkové hmotnosti výrobku.

4. Mléčná čokoláda

a) je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků a cukrů a mléka nebo mléčných výrobků, který s výhradou písmene b) obsahuje:

- nejméně 25 % celkové kakaové sušiny,

- nejméně 14 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,

- nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,

- nejméně 3,5 % mléčného tuku,

- nejméně 25 % celkového tuku (kakaového másla a mléčného tuku);

b) je-li však tento název doplněn slovy

- "rýže" nebo "vločky", musí být výrobek nabízen ve formě zrnek nebo vloček a musí obsahovat nejméně 20 % celkové kakaové sušiny, nejméně 12 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku a nejméně 12 % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

- "poleva", musí výrobek obsahovat nejméně 31 % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk),

- oříšková mléčná čokoláda "Gianduja" (nebo jedna z odvozenin slova "gianduja"), musí být výrobek získán jednak z mléčné čokolády obsahující nejméně 10 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku a dále z jemně mletých lískových oříšků v takovém množství, aby ve 100 g výrobku bylo nejméně 15 g a nejvýše 40 g lískových oříšků. Mohou být rovněž přidány mandle, lískové oříšky a jiné druhy ořechů, celé nebo ve zlomcích, v takovém množství, aby spolu s mletými lískovými oříšky nepřesahovalo 60 % celkové hmotnosti výrobku;

c) je-li však v tomto názvu slovo "mléčná" nahrazeno slovem

- "smetanová", musí výrobek obsahovat nejméně 5,5 % mléčného tuku,

- "mléčná s odstředěným mlékem", nesmí být celkový obsah mléčného tuku ve výrobku větší než 1 %;

d) Spojené království a Irsko mohou na svém území povolit použití názvu "milk chocolate" pro pojmenování výrobku podle bodu 5 za podmínky, že je výraz v obou případech doplněn údajem o množství mléčné sušiny stanoveném pro každý z těchto dvou výrobků, a to ve formě "milk solids… % minimum".

5. Mléčná čokoláda na vaření

je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků a cukrů a mléka nebo mléčných výrobků, který obsahuje

- nejméně 20 % celkové kakaové sušiny,

- nejméně 20 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku,

- nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové sušiny,

- nejméně 5 % mléčného tuku,

- nejméně 25 % celkového tuku (kakaového másla a mléčného tuku).

6. Bílá čokoláda

je názvem pro výrobek získaný z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků a cukrů, který obsahuje nejméně 20 % kakaového másla a nejméně 14 % mléčné sušiny získané ze zahuštěného nebo sušeného plnotučného mléka, polotučného mléka nebo odstředěného mléka, smetany nebo zahuštěné nebo sušené smetany, másla nebo mléčného tuku, při obsahu mléčného tuku nejméně 3,5 %.

7. Plněná čokoláda, čokoláda s náplní

je názvem pro plněný výrobek, jehož vnější vrstva sestává z některého z výrobků vymezených v bodech 3, 4, 5 a 6. Tento název se nevztahuje na výrobky, jejichž vnitřek sestává z pekařských výrobků, jemného pečiva, sušenek nebo zmrzliny.

Vnější čokoládový podíl výrobku s tímto názvem musí činit nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku.

8. Chocolate a la taza

je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků, cukrů a mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu obsahující nejméně 35 % celkové kakaové sušiny, při obsahu kakaového másla nejméně 18 % a obsahu tukuprosté kakaové sušiny nejméně 14 %, a nejvýše 8 % mouky nebo škrobu.

9. Chocolate familiar a la taza

je názvem pro výrobek získaný z kakaových výrobků, cukrů a mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu obsahující nejméně 30 % celkové kakaové sušiny, při obsahu kakaového másla nejméně 18 % a obsahu tukuprosté kakaové sušiny nejméně 12 %, a nejvýše 18 % mouky nebo škrobu.

10. Čokoládový bonbón

je názvem pro výrobek o velikosti jednoho sousta sestávající

- z plněné čokolády, nebo

- z jednoho druhu čokolády nebo kombinace nebo směsi čokolády ve smyslu definic uvedených v bodech 3, 4, 5 nebo 6 a jiných jedlých složek za předpokladu, že čokoláda představuje nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku.

B. NEPOVINNÉ POVOLENÉ SLOŽKY

Přídavek jedlých složek

1. Aniž jsou dotčeny článek 2 a oddíl B bod 2, smějí být k čokoládovým výrobkům vymezeným v oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 8 a 9 přidány také jiné jedlé složky.

Avšak přídavek

- živočišných tuků a jejich přípravků, které nepocházejí výhradně z mléka, je zakázán,

- mouky, granulovaného nebo práškového škrobu je povolen pouze tehdy, je-li přídavek v souladu s definicemi stanovenými v oddílu A bodech 8 a 9.

Množství těchto přidaných jedlých složek nesmí překročit 40 % celkové hmotnosti konečného výrobku.

2. Do výrobků vymezených v oddílu A bodech 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 smějí být přidány pouze ty látky určené k aromatizaci, které nenapodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku.

C. VÝPOČET PROCENTUÁLNÍCH HODNOT

Minimální obsah ve výrobku uvedený v oddílu A bodech 3, 4, 5, 6, 8 a 9 se vypočte po odečtení hmotnosti složek uvedených v oddílu B. V případě výrobků uvedených v oddílu A bodech 7 a 10 se minimální obsah vypočte po odečtení hmotnosti složek podle oddílu B a po odečtení hmotnosti náplně.

Obsah čokolády ve výrobcích vymezených v oddílu A bodech 7 a 10 se vypočte vzhledem k celkové hmotnosti konečného výrobku včetně náplně.

D. CUKRY

Cukry ve smyslu této směrnice nejsou omezeny pouze na cukry, které spadají do působnosti směrnice Rady 73/437/EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých cukrů určených k lidské spotřebě [1].

[1] Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1985.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ROSTLINNÉ TUKY PODLE ČL. 2 ODST. 1

Rostlinné tuky podle čl. 2 odst. 1 jsou jednotlivě nebo jako směsi rovnocenné kakaovému máslu a musí splňovat tato kritéria:

a) jsou to rostlinné tuky neobsahující kyselinu laurovou, které jsou bohaté na symetrické monoenové triglyceridy typu POP, POSt a StOSt [1];

b) jsou mísitelné v jakémkoli poměru s kakaovým máslem a jsou slučitelné s jeho fyzikálními vlastnostmi (bod tání a teplota krystalizace, rychlost tavení, nezbytnost temperování);

c) jsou získány pouze rafinací nebo frakcionací, což vylučuje enzymatickou změnu triglyceridové struktury.

V souladu s výše uvedenými kritérii mohou být použity tyto rostlinné tuky získané z níže uvedených rostlin.

Obvyklý název rostlinného tuku | Vědecký název rostlin, ze kterých mohou být uvedené tuky získány |

1. Illipe, bornejský tuk nebo Tengkawang | Shorea spp. |

2. Palmový olej | Elaeis guineensis Elaeis olifera |

3. Sal | Shorea robusta |

4. Shea (bambucký tuk, olej z máslovníku) | Butyrospermum parkii |

5. Kokum gurgi | Garcinia indica |

6. Olej z jader manga | Mangifera indica |

Odchylně od výše uvedeného mohou členské státy povolit použití kokosového oleje k tomuto účelu: v čokoládách použitých při výrobě zmrzlin a podobných mražených výrobků.

[1] P (kyselina palmitová), O (kyselina olejová), St (kyselina stearová).

--------------------------------------------------

Top