EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Q0531

Interinstitucionální dohoda ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 114 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj

31999Q0531Úřední věstník L 136 , 31/05/1999 S. 0015 - 0019


Interinstitucionální dohoda

ze dne 25. května 1999

mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 1998 o nezávislosti, úloze a statutu Útvaru pro koordinaci předcházení podvodům (UCLAF) [1],

s ohledem na závěry Rady ze dne 14. března 1999 přijaté po podrobných diskusích se zástupci Evropského parlamentu a Komise,

s ohledem na rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) [2]

(1) vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 [3] a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 [4] o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (dále jen "úřad") stanoví, že tento úřad zahajuje a provádí správní vyšetřování v orgánech, subjektech, úřadech a agenturách založených Smlouvami o ES a Euratomu nebo na jejich základě;

(2) vzhledem k tomu, že odpovědnost úřadu, jak byla stanovena Komisí, přesahuje ochranu finančních zájmů a zahrnuje všechny činnosti úřadu spojené s ochranou zájmů Společenství před nedovoleným jednáním, které by mohlo mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání;

(3) vzhledem k tomu, že je třeba rozšířit oblast působnosti boje proti podvodům a zvýšit jeho účinnost využitím stávajících odborných znalostí v oblasti správního vyšetřování;

(4) vzhledem k tomu, že by všechny orgány, subjekty, úřady a agentury tedy měly na základě své správní autonomie svěřit tomuto úřadu úkol provádět u nich vnitřní správní vyšetřování s cílem odhalovat závažné případy neplnění profesionálních úkolů, které mohou být porušením povinností úředníků a zaměstnanců Společenství podle článku 11, čl. 12 odst. 2 a 3, článků 13, 14 a 16 a čl. 17 odst. 1 služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen "služební řád") poškozujícím zájmy těchto Společenství a mohou mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání nebo mohou být závažným úmyslným porušením úřední povinnosti podle článku 22 služebního řádu nebo porušením obdobných povinností členů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců orgánů, subjektů, úřadů a agentur Společenství, na které se nevztahuje služební řád;

(5) vzhledem k tomu, že by se tato vyšetřování měla provádět v plném souladu s odpovídajícími ustanoveními smluv o založení Evropských společenství, a zejména s Protokolem o výsadách a imunitách Evropských společenství, předpisy přijatými na jejich základě a služebním řádem;

(6) vzhledem k tomu, že by se tato vyšetřování měla ve všech orgánech, subjektech, úřadech a agenturách Společenství provádět za rovnocenných podmínek; že by převedení tohoto úkolu na úřad nemělo ovlivňovat odpovědnost orgánů, subjektů, úřadů nebo agentur samotných a nemělo by nijak omezovat právní ochranu zúčastněných osob;

(7) vzhledem k tomu, že až do změny služebního řádu by měla být stanovena praktická opatření pro spolupráci členů orgánů a subjektů, ředitelů úřadů a agentur a úředníků a zaměstnanců orgánů, subjektů, úřadů a agentur, aby byl zajištěn řádný průběh vnitřního vyšetřování,

poté, co se dohodly na vypracování společných pravidel pro tyto účely,

obracejí se na ostatní orgány, subjekty, úřady a agentury, aby přistoupily k této dohodě, a

DOHODLY SE TAKTO:

1. přijmout společná pravidla skládající se z prováděcích opatření potřebných k zajištění řádného provádění vyšetřování úřadem v jejich rámci. Účelem těchto vyšetřování je

- bojovat proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Evropských společenství,

- odhalovat závažné případy neplnění profesionálních úkolů, které mohou být porušením povinností úředníků a zaměstnanců Společenství a mohou mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání nebo porušením obdobných povinností členů, ředitelů nebo zaměstnanců, na které se nevztahuje služební řád.

Tato vyšetřování budou prováděna v plném souladu s odpovídajícími ustanoveními smluv o založení Evropských společenství, a zejména s protokolem o výsadách a imunitách, předpisy přijatými na jejich základě a služebním řádem.

Také budou prováděna v souladu s podmínkami a postupy stanovenými nařízeními Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii;

2. vypracovat takováto pravidla a učinit je okamžitě použitelnými přijetím vnitřního rozhodnutí podle vzoru připojeného k této dohodě a dodržet tento vzor s výjimkou případů, kdy je odchylka z hlediska jejich vlastních zvláštních požadavků technicky nezbytná;

3. uznat potřebu zasílat úřadu k vydání stanoviska každou žádost o zbavení úřadníka nebo zaměstnance imunity vůči soudnímu řízení v souvislosti s možnými případy podvodů, úplatkářství nebo jiné nedovolené činnosti. Týká-li se žádost o zbavení imunity některého z jejich členů, je o tom úřad uvědomen;

4. oznámit Úřadu předpisy, které vypracují k provedení této dohody.

Tato dohoda může být změněna pouze s výslovným souhlasem signatářských orgánů.

Ostatní orgány a subjekty, úřady a agentury zřízené Smlouvou o ES nebo Smlouvou o Euratomu nebo na jejich základě se vyzývají, aby přistoupily k této dohodě prohlášením určeným společně předsedům signatářských orgánů.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. června 1999.

V Bruselu dne 25. května 1999

Za Evropský parlament

Předseda

J. M. Gil-Robles

Za Radu Evropské unie

Předseda

H. Eichel

Za Komisi Evropských společenství

Předseda

J. Santer

[1] Úř. věst. C 328, 26.10.1998, s. 95.

[2] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.

[3] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

[4] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"VZOROVÉ ROZHODNUTÍ"

Rozhodnutí (Orgánu/subjektu nebo Úřadu/Agentury)

ze dne…

o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství

ORGÁN, SUBJEKT, ÚŘAD nebo AGENTURA,

s ohledem na (právní východiska),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 [1] a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 [2] o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (dále jen "úřad") stanoví, že tento úřad zahajuje a provádí správní vyšetřování v orgánech, subjektech, úřadech a agenturách založených Smlouvami o ES a Euratomu nebo na jejich základě;

(2) Odpovědnost úřadu, jak byla stanovena Komisí, přesahuje ochranu finančních zájmů a zahrnuje všechny činnosti úřadu spojené s ochranou zájmů Společenství před nedovoleným jednáním, které by mohlo mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání;

(3) Je třeba rozšířit oblast působnosti boje proti podvodům a zvýšit jeho účinnost využitím stávajících odborných znalostí v oblasti správního vyšetřování;

(4) Všechny orgány, subjekty, úřady a agentury by tedy měly na základě své správní autonomie svěřit tomuto úřadu úkol provádět u nich vnitřní správní vyšetřování s cílem odhalovat závažné případy neplnění profesionálních úkolů, které mohou být porušením povinností úředníků a zaměstnanců Společenství podle článku 11, čl. 12 odst. 2 a 3, článků 13, 14 a 16 a čl. 17 odst. 1 služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen "služební řád") poškozujícím zájmy těchto Společenství a mohou mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání nebo mohou být závažným úmyslným porušením úřední povinnosti podle článku 22 služebního řádu nebo porušením obdobných povinností členů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců orgánů, subjektů, úřadů a agentur Společenství, na které se nevztahuje služební řád;

(5) Tato vyšetřování by se měla provádět v plném souladu s odpovídajícími ustanoveními smluv o založení Evropských společenství, a zejména s Protokolem o výsadách a imunitách Evropských společenství, předpisy přijatými na jejich základě a služebním řádem;

(6) Tato vyšetřování by se měla ve všech orgánech, subjektech, úřadech a agenturách Společenství provádět za rovnocenných podmínek; že by převedení tohoto úkolu na úřad nemělo ovlivňovat odpovědnost orgánů, subjektů, úřadů nebo agentur samotných a nemělo by nijak omezovat právní ochranu zúčastněných osob;

(7) Až do změny služebního řádu by měla být stanovena praktická opatření pro spolupráci členů orgánů a subjektů, ředitelů úřadů a agentur a úředníků a zaměstnanců orgánů, subjektů, úřadů a agentur, aby byl zajištěn řádný průběh vnitřního vyšetřování,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Povinnost spolupráce s úřadem

Generální tajemník, útvary a ředitelé, úředníci nebo zaměstnanci (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) plně spolupracují se zaměstnanci úřadu a poskytují jim veškerou nezbytnou pomoc při vyšetřování. K tomuto účelu podávají zaměstnancům úřadu všechny užitečné informace a vysvětlení.

Aniž jsou dotčena odpovídající ustanovení smluv o založení Evropských společenství, zejména Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství, a předpisů přijatých na jejich základě, spolupracují členové plně s úřadem.

Článek 2

Povinnost poskytovat informace

Úředníci nebo zaměstnanci (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury), kteří zjistí prokazatelné skutečnosti, z nichž lze vyvozovat, že se vyskytly možné případy podvodů, úplatkářství nebo jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství nebo závažné případy neplnění profesionálních úkolů, které mohou být porušením povinností úředníků nebo zaměstnanců Společenství které mohou mít za následek disciplinární nebo trestní stíhání, nebo případy porušení obdobných povinností členů, ředitelů nebo zaměstnanců, na které se nevztahuje služební řád, neprodleně uvědomí vedoucího svého útvaru nebo generálního ředitele nebo, považují-li to za prospěšné, přímo generálního tajemníka nebo úřad.

Generální tajemník, generální ředitelé a vedoucí útvarů nebo vedoucí pracovníci (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) neprodleně uvědomí úřad o zjištěných skutečnostech, z nichž lze vyvozovat existenci nesrovnatelností uvedených v prvním pododstavci.

Ředitelé, úředníci nebo zaměstnanci (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) nesmějí být vystaveni nespravedlivému nebo diskriminačnímu zacházení v důsledku toho, že informovali o skutečnostech podle prvního a druhého pododstavce.

Členové, kteří se dozvědí o skutečnostech podle prvního pododstavce, uvědomí předsedu orgánu (nebo subjektu) nebo, považují-li to za prospěšné, přímo úřad.

Článek 3

Pomoc bezpečnostní kanceláře

Na žádost ředitele úřadu je bezpečnostní kancelář (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) nápomocna úřadu při praktickém provádění vyšetřování.

Článek 4

Vyrozumění vyšetřované osoby

Vyvstanou-li možné osobní důsledky pro člena, ředitele, úředníka nebo jiného zaměstnance, je dotyčná osoba urychleně vyrozuměna, pokud to nenarušuje vyšetřování. V žádném případě nesmějí být z vyšetřování vyvozeny závěry, které jmenovitě poukazují na některého člena, ředitele, úředníka nebo zaměstnance (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury), aniž by byla dotyčné osobě dána možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí týkají.

V případech, které vyžadují zachování naprostého utajení pro účely vyšetřování a při kterých je žádoucí použití vyšetřovacích postupů spadajících do pravomoci vnitrostátního justičního orgánu, může být člen, ředitel, úředník nebo jiný zaměstnanec (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) se souhlasem předsedy nebo generálního tajemníka případně vyzván k vyjádření později.

Článek 5

Vyrozumění o zastavení vyšetřování

Nelze-li po skončení vnitřního vyšetřování proti členu, řediteli, úředníku nebo jinému zaměstnanci (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) vznést žádné obvinění, je vnitřní vyšetřování jeho případu zastaveno z rozhodnutí ředitele úřadu, který o tom dotyčnou osobu písemně vyrozumí.

Článek 6

Zbavení imunity

Žádosti vnitrostátních policejních nebo justičních orgánů o zbavení imunity ředitelů, úředníků nebo zaměstnanců (orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury) vůči soudnímu řízení v souvislosti s možnými případy podvodů, úplatkářství nebo jiné nedovolené činnosti se podávají řediteli úřadu k vydání stanoviska. Týká-li se žádost o zbavení imunity člena orgánu (nebo subjektu), je o tom uvědomen úřad.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. června 1999.

V… dne.…

[1] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 8.

--------------------------------------------------

Top