EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Směrnice Komise 1999/51/ES ze dne 26. května 1999, kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (cín, PCP a kadmium)Text s významem pro EHP

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051Úřední věstník L 142 , 05/06/1999 S. 0022 - 0025


Směrnice Komise 1999/51/ES

ze dne 26. května 1999,

kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (cín, PCP a kadmium)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 97/64/ES [2], a zejména na článek 2a uvedené směrnice vložený směrnicí Rady 89/678/EHS [3],

(1) Vzhledem k tomu, že v rámci Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska k Evropské unii, zejména v článcích 69, 84 a 112, se předpokládá, že během období čtyř let od 1. ledna 1995 se některá ustanovení přílohy I směrnice 76/769/EHS nevztahují na Rakousko, Finsko a Švédsko a budou přezkoumána v souladu s postupy stanovenými Smlouvou o ES.

(2) Vzhledem k tomu, že některé organocíničité sloučeniny, zejména tributylcín (TBT), používané v protihnilobných přípravcích, představují riziko pro vodní prostředí a lidské zdraví, včetně možného narušování endokrinní činnosti; že Mezinárodní námořní organizace (IMO) uznala riziko způsobené TBT a Výbor na ochranu mořského prostředí v rámci IMO vyzval ke celosvětovému zákazu používání organocíničitých sloučenin, které se používají jako biocidy v protihnilobních přípravcích na lodích do 1. ledna 2003; že s ohledem na vývoj v IMO musí být ustanovení o TBT přezkoumána; že byly vyvinuty protihnilobní přípravky s regulovaným uvolňováním TBT, a ty se mají používat místo nátěrů s volně přidaným TBT.

(3) Vzhledem k tomu, že vnitrozemské vody a Baltské moře jsou zvlášť citlivá prostředí; že by používání TBT ve vnitrozemských vodách Společenství mělo být zakázáno; že je Rakousku a Švédsku dočasně povoleno zachovat přísnější opatření pro používání TBT v těchto citlivých prostředích.

(4) Vzhledem k tomu, že přes omezení zavedená směrnicí 76/769/EHS představuje pentachlorfenol (PCP) stále ještě riziko pro zdraví a životní prostředí; že se má používání PCP dále omezit; že jsou nicméně z technických důvodů některá použití PCP v členských státech hraničících s mořem nadále nutná.

(5) Vzhledem k tomu, že usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 vyzývá k vypracování celkové strategie pro boj se znečišťováním životního prostředí kadmiem, včetně opatření k omezení používání kadmia a podpoře vyvinutí náhradních látek; že se rizika představovaná kadmiem hodnotí v rámci nařízení Rady (EHS) č. 793/93 [4] a Komise přezkoumá omezení pro kadmium na základě výsledků hodnocení; že dočasná opatření Švédska a Rakouska, které používají daleko rozsáhlejší omezení, mohou být ponechána.

(6) Vzhledem k tomu, že Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí zaujal stanovisko k organocíničitým sloučeninám a PCP.

(7) vzhledem k tomu, že tato směrnice neovlivňuje právní předpisy Společenství stanovující minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, které jsou obsaženy ve směrnici Rady 89/391/EHS [5] a v jednotlivých směrnicích, které z ní vychází, zejména směrnice Rady 90/394/EHS [6] a směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci [7].

(8) Vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se přizpůsobuje technickému pokroku v souladu se zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 29. února 2000 a neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2000. Rakousko, Finsko a Švédsko však mohou použít tyto předpisy ode dne 1. ledna 1999 s výjimkou případů, které jsou v příloze vymezeny odlišně.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění základních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. května 1999.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 24.

[2] Úř. věst. L 315, 19.11.1997, s. 13.

[3] Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 24.

[4] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[6] Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 1.

[7] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1.2.3. V příloze I směrnice 76/769/EHS se body 21, 23 a 24 mění takto:

Bod 21 se nahrazuje tímto:

"21.Organocíničité sloučeniny | 1.Nesmí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s protihnilobnými nátěry. |

2.Nejsou povoleny jako látky a složky přípravků, které působí jako biocidy k zábraně znečišťování mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy:a)trupůlodí o celkové délce, definované podle ISO 8666, menší než 25 m,plavidel jakékoliv délky určených pro použití převážně na vnitrozemských vodních cestách a plochách;b)klecí, plováků, sítí a ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;c)jakýchkoliv zařízení nebo vybavení, které jsou zcela nebo částečně ponořené.Takové látky a přípravky semohou uvádět na trh pouze v obalech s objemem rovným 20 l nebo větším,mohou prodávat pouze profesionálním uživatelům, ale nikoli široké veřejnosti.Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Komise o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly takových přípravků čitelně a nesmazatelně označeny tímto nápisem:"Nesmí se používat pro lodě o celkové délce menší než 25 m nebo pro plavidla jakékoliv délky používaná převážně ve vnitrozemských vodách a plochách nebo pro všechna zařízení nebo vybavení používaná pro chov ryb a měkkýšů.Pouze pro profesionální uživatele." |

3.Ustanovení uvedená v bodu 2 a) a zvláštní ustanovení o označování uvedené v bodu 2 se uplatní pro Švédsko a Rakousko od 1. ledna 2003 a budou přezkoumána Komisí ve spolupráci s členskými státy a dotčenými stranami před tímto datem. |

4.Nejsou povoleny jako látky a složky přípravků určených pro použití v úpravě průmyslových vod." |

Bod 23 se nahrazuje tímto:

23.Pentachlorfenol (č. CAS 87–86–5) a jeho soli a estery | U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo větší. |

Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro látky a přípravky určené pro použití v průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou povoleny emise a/nebo vypouštění pentachlorfenolu (PCP) v množstvích větších, než jsou stanovena stávajícími právními předpisy: a)pro úpravu dřeva.Upravené dřevo se však nesmí používat:uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (obytné, podnikatelské, rekreační), pro dekorativní účely nebo nikoliv,pro výrobu a opakované ošetřeníi)nádob určených pro použití k pěstitelským účelům;ii)obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary nebo konečnými výrobky určenými k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat;iii)jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené v bodech i) a ii);b)pro impregnaci vláken a namáhaných textilních výrobků, které nejsou v žádném případě určeny pro použití v oděvech nebo pro dekorativní účely;c)výjimečně mohou členské státy případ od případu na svém území povolit specializovaným odborníkům provádět in situ a v budovách kulturního, uměleckého a historického významu a ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva napadeného suchou plísní (Serpula lacrymans) a krychlovou plísní. |

V žádném případě a)nesmí celkový obsah hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) v pentachlorfenolu použitém samostatně nebo jako složka přípravků v rámci výše uvedených výjimek být vyšší než dvě miliontiny (ppm);b)se tyto látky a přípravky nesmí:uvádět na trh v obalech menších než 20 litrů;prodávat široké veřejnosti. |

Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Komise o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly takových přípravků zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro průmyslové a profesionální použití" |

Toto ustanovení se dále nevztahuje na odpady v působnosti směrnic 75/442/EHS a 91/689/EHS." |

K bodu 24 (kadmium) se za bod 3 doplňuje bod 4, který zní:

| "4.V Rakousku a Švédsku, kde se již pro kadmium používají rozsáhlejší omezení, než je stanoveno v bodech 1, 2 a 3, se tato omezení mohou používat nadále až do 31. prosince 2002. Komise přezkoumá ustanovení o kadmiu v příloze I směrnice 76/769/EHS před tímto datem na základě výsledků hodnocení rizika pro kadmium a na základě vývoje znalostí a technik týkajících se náhrad kadmia." |

--------------------------------------------------

Top