EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0020

Směrnice Rady 1999/20/ES ze dne 22. března 1999, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, 82/471/EHS o určitých produktech používaných k výživě zvířat, 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat a 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví

Úř. věst. L 80, 25.3.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Implicitně zrušeno 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/20/oj

31999L0020Úřední věstník L 080 , 25/03/1999 S. 0020 - 0021


Směrnice Rady 1999/20/ES

ze dne 22. března 1999,

kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech, 82/471/EHS o určitých produktech používaných k výživě zvířat, 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat a 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že články 13 až 16 směrnice 70/524/EHS [4], ve znění směrnice 96/51/ES [5], stanoví určitá opatření týkající se distribuce doplňkových látek a premixů, jejich zapracování do krmiv a označování doplňkových látek, premixů a krmných směsí;

vzhledem k tomu, že směrnice 82/471/EHS [6] stanoví v článku 3 a v příloze určitá opatření týkající se distribuce a označování těchto produktů;

vzhledem k tomu, že datum 1. dubna 1998, do kterého mají členské státy provést změny směrnic 70/524/EHS a 82/471/EHS, zavedené směrnicí 96/51/ES a směrnicí 95/69/ES [7], je neslučitelné s daty, která stanoví směrnice 95/69/ES pro dokončení schvalovacího (1. duben 2001) a registračního řízení (1. září 1998) u některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví; že použitím dotyčných ustanovení nejsou dotčeny lhůty stanovené ve směrnici 95/69/ES; že směrnice 70/524/EHS a 82/471//EHS musejí být nicméně z důvodů právní jednotnosti změněny;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat [8], se musí vztahovat na všechny produkty a látky užívané v krmivech ve Společenství;

vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto cíle musí být směrnice 96/25/ES zahrnuta do seznamu právních předpisů, na které se vztahuje směrnice 95/53/ES; že kromě toho musí být zrušen odkaz na směrnici Rady 77/101/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o uvádění krmných surovin na trh [9], protože uvedená směrnice byla zrušena směrnicí 96/25/ES;

vzhledem k tomu, že podle směrnice 95/69/ES musejí členské státy každý rok zaslat ostatním členským státům seznam schválených provozoven; že řízení ohledně schválení provozoven musejí být ukončena do 1. dubna 2001; že je mezitím nezbytné s ohledem na úřední kontroly v oblasti výživy zvířat, a zejména pokud jde o obchodování v rámci Společenství, aby v těchto sděleních byly uvedeny rovněž provozovny, které, ačkoliv doposud nebyly schváleny, mohou i nadále, v souladu s podmínkami stanovenými touto směrnicí, vykonávat svoji činnost;

vzhledem k tomu, že by proto měly být změněny směrnice 70/524/ES, 82/471/EHS, 95/53/ES a 95/69/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 70/524/EHS se mění takto:

1. V článku 13 se vkládá odstavec 6:

"6.6. Použitím odstavců 1 až 3 není dotčen čl. 4 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 směrnice 95/69/ES."

2. Vkládá se článek 16a:

"Článek 16a

Články 14 až 16 týkající se schvalovacích a registračních čísel uvedených ve směrnici 95/69/E se použijí ode dne 1. dubna 2001."

Článek 2

Směrnice 82/471/EHS se mění takto:

1. V článku 3 se vkládá odstavec 4:

"4.4. Použitím odstavce 3 není dotčen čl. 4 odst. 2 směrnice 95/69/ES."

2. V příloze u produktů uvedených v kapitole I bodě 1 a) směrnice 95/69/ES ve sloupci 7 (

"zvláštní ustanovení"

) se poslední odrážka u údajů, které mají být uvedeny na obalu produktu, nádobě nebo etiketě na nich připevněné, nahrazuje tímto:

"— od 1. dubna 2001: schvalovací číslo."

Článek 3

Ve směrnici 95/53/ES se v čl. 2 odst. 1 písm. a) třetí odrážka nahrazuje tímto:

"— směrnici Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS."

Článek 4

Ve směrnici 95/69/EHS v čl. 6 odst. 2 se druhá a třetí věta nahrazují tímto:

"Každý rok do 31. prosince členské státy zašlou ostatním členským státům seznam schválených provozoven uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) a dodavatelů podle čl. 3 odst. 1 a seznam provozoven a dodavatelů uvedených v čl. 4 odst. 2, o jejichž žádostech o schválení členské státy dosud nerozhodly.

Členské státy zašlou na požádání ostatním členským státům úplný nebo částečný seznam provozoven uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. c) až f) a úplný nebo částečný seznam provozoven uvedených v čl. 4 odst. 2, o jejichž žádostech o schválení členské státy dosud nerozhodly."

Článek 5

1. Členské státy nejpozději do 30. září 1999 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou tyto předpisy používat od 1. října 1999.

2. Opatření podle odstavce 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. března 1999.

Za Radu

předseda

G. Verheugen

[1] Úř. věst. C 266, 25.8.1998, s. 14.

[2] Úř. věst. C 328, 26.10.1998, s. 80.

[3] Úř. věst. C 40, 15.2.1999, s. 10.

[4] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/92/ES (Úř. věst. L 346, 22.12.1998, s. 49).

[5] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 39.

[6] Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/25/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35).

[7] Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 15. Směrnice ve znění směrnice 98/92/ES.

[8] Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17.

[9] Úř. věst. L 32, 3.2.1977, s. 1. Směrnice zrušená směrnicí 96/25/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35).

--------------------------------------------------

Top