EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999F0364

Společný postoj Rady ze dne 27. května 1999, přijatý Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii k jednáním v Radě Evropy týkajícím se návrhu Úmluvy o počítačové trestné činnosti

OJ L 142, 5.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/364/oj

31999F0364Úřední věstník L 142 , 05/06/1999 S. 0001 - 0002


Společný postoj Rady

ze dne 27. května 1999,

přijatý Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii k jednáním v Radě Evropy týkajícím se návrhu Úmluvy o počítačové trestné činnosti

(1999/364/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 34 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

uznávajíc význam vyvinutí účinných prostředků pro prevenci zneužívání nových technologií používaných ve stále větší míře a boj proti takovému zneužívání;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Amsterodamu v červnu 1997 schválila akční plán Skupiny na vysoké úrovni pro otázky organizované trestné činnosti, který mimo jiné zahrnuje návrhy na posílení boje s trestnou činností páchanou s využitím špičkové techniky;

s přihlédnutím k opatřením pro boj s trestnou činností páchanou s využitím špičkové techniky, která již Evropská unie přijala nebo která jsou ve fázi příprav nebo přijetí;

vzhledem k tomu, že byla přijata opatření pro vypracování a sjednání úmluvy Rady Evropy o počítačové trestné činnosti;

vzhledem k tomu, že v dokumentu "Prvky strategie Unie proti trestné činnosti páchané s využitím špičkové techniky", který schválila Rada dne 3. prosince 1998, byly členské státy požádány, aby soustředily své úsilí v této oblasti, například přijímáním společných postojů k práci jiných mezinárodních fór v oblasti trestné činnosti páchané s využitím špičkové techniky;

s přihlédnutím ke společné akci Evropské unie o boji proti rasismu a xenofobii;

s ohledem na akční plán Evropské unie na podporu bezpečného používání internetu,

s přáním co nejvíce přispět k jednáním o navrhované úmluvě o počítačové trestné činnosti a vyhnout se neslučitelnosti této úmluvy a nástrojů vypracovaných v Evropské unii,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1. Členské státy podpoří vypracování návrhu úmluvy Rady Evropy o počítačové trestné činnosti (dále jen "úmluva"). Doporučí, aby do úmluvy byla zahrnuta ustanovení, která usnadní účinné vyšetřování a trestní stíhání trestných činů týkajících se počítačových systémů a dat.

2. Ustanovení úmluvy by měla přiměřeně doplnit hmotné trestní právo a měla by zahrnovat trestné činy proti důvěrnosti, integritě a použitelnosti počítačových dat, počítačové trestné činy jako počítačový podvod a počítačové padělání a trestné činy týkající se obsahu, především v oblasti dětské pornografie. Členské státy by měly zajistit, aby široká oblast zvláštních trestných jednání týkajících se oblasti dětské pornografie byla definována jako trestný čin. Členské státy se dále ve vhodných případech zasadí o zavedení trestnosti jednání spáchaných prostřednictvím počítačového systému a týkajících se obsahu.

3. Členské státy zajistí určení justičních orgánů příslušných pro trestné činy stanovené v úmluvě.

4. Členské státy by měly podporovat přijetí ustanovení, která usnadní mezinárodní spolupráci, včetně ustanovení týkajících se vzájemné právní pomoci v nejširším možném rozsahu. Úmluva by měla usnadnit plynulou spolupráci v oblasti počítačových trestných činů a trestných činů spáchaných za pomoci počítačů. Tato forma spolupráce by mohla zahrnovat zřízení kontaktních míst s nepřetržitou službou u donucovacích orgánů, která by doplňovala stávající struktury vzájemné pomoci.

5. Členské státy by měly podporovat přijetí ustanovení, která jako podpůrné opatření ukládají smluvním stranám úmluvy, aby na žádost jiné smluvní strany uchovávaly po nezbytnou dobu uložená data, přičemž postup pro uchování musí být v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

6. Členské státy by měly podporovat přijetí ustanovení, kterými se smluvní strany úmluvy zaváží provést urychlené prošetření dat uložených na jejich vlastním území v případě vyšetřování závažných trestných činů.

7. S výhradou ústavních zásad a zvláštních ochranných doložek pro náležité respektování svrchovanosti, bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných důležitých zájmů ostatních států lze ve výjimečných případech zvážit přeshraniční prohlídku počítačů pro účely vyšetřování závažných trestných činů, které je třeba dále definovat v úmluvě, zejména v naléhavých případech, například pokud je to nutné k tomu, aby se zabránilo zničení nebo pozměnění důkazů týkajících se závažného trestného činu nebo aby se zabránilo spáchání trestného činu, který by mohl vést ke smrti nebo těžké újmě na zdraví.

8. Ustanovení o přeshraniční prohlídce počítačů týkající se závažných trestných činů by měla být plně v souladu s předpisy Evropské unie týkajícími se přístupu k provozním údajům a jejich užívání.

Článek 2

V rámci konzultací o úmluvě členské státy v nejvyšší možné míře koordinují své postoje z podnětu předsednictví a snaží se dosáhnout společného stanoviska ke všem otázkám, které mají podstatný význam pro zájmy Evropské unie. Komise je do těchto prací plně zapojena.

Článek 3

Rada usiluje podle potřeby o dosažení dalších společných postojů k úmluvě.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 27. května 1999.

Za Radu

předseda

O. Schily

--------------------------------------------------

Top