EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jemenu (oznámeno pod číslem K(1999) 2060)Text s významem pro EHP

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528Úřední věstník L 203 , 03/08/1999 S. 0068 - 0072


Rozhodnutí Komise

ze dne 14. července 1999,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jemenu

(oznámeno pod číslem K(1999) 2060)

(Text s významem pro EHP)

(1999/528/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí Rady 97/79/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že skupina odborníků Komise provedla inspekční návštěvu Jemenu, aby ověřila podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

(2) vzhledem k tomu, že ustanovení jemenských právních předpisů v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenná ustanovením směrnice 91/493/EHS;

(3) vzhledem k tomu, že úřad "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" je v Jemenu schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

(4) vzhledem k tomu, že pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS by rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a status osoby zmocněné je podepsat;

(5) vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku, která uvádí název třetí země a schvalovací/registrační číslo provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž produkty pocházejí;

(6) vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS je nezbytné vypracovat seznam schválených/registrovaných provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů; že by měl být rovněž vypracován seznam mrazírenských plavidel registrovaných podle směrnice 92/48/EHS [3]; že tyto seznamy je třeba vypracovat na základě sdělení TDQC Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS, proto odpovídá TDQC;

(7) vzhledem k tomu, že TDQC vydal oficiální ujištění, že budou dodržena pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení či registraci podniků, výrobních plavidel, chladírenských skladů nebo mrazírenských plavidel, z nichž produkty pocházejí, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

(8) vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Jemenu, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth".

Článek 2

Produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Jemenu musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů nebo z registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "JEMEN" a schvalovacím/registračním číslem provozovny, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla, z nichž pocházejí.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádějí kontroly.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce TDQC a úřední razítko TDQC v barvě odlišné od barvy ostatních potvrzení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. července 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

I. SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN

Číslo | Název | Adresa |

01-A | Coastal Fishing Corporation | Almahra |

02 | Public Corporation for Services and Fish Marketing | Aden |

03 | Burum Fishing and Marketing Co. | Alsheher |

04 | Sheher Fisheries Co. | Alsheher |

05 | Mussallam Trading Est. | Hodeida |

07 | Qataria Fish Processing Co. Ltd | Hodeida |

09 | Trust Company (Abubakar Hassan Est) | Alsheher |

II. SEZNAM SCHVÁLENÝCH MRAZÍRENSKÝCH PLAVIDEL

Číslo | Název | Přístav |

08-A | Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd) | Almahra |

--------------------------------------------------

Top