EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0503

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999, kterým se určuje horní mez počtu obyvatel pro každý členský stát v rámci cíle 2 strukturálních fondů na období let 2000–2006 (oznámeno pod číslem K (1999) 1771)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503Úřední věstník L 194 , 27/07/1999 S. 0058 - 0059


Rozhodnutí Komise

ze dne 1. července 1999,

kterým se určuje horní mez počtu obyvatel pro každý členský stát v rámci cíle 2 strukturálních fondů na období let 2000–2006

(oznámeno pod číslem K (1999) 1771)

(1999/503/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že podle čl. 1 prvního pododstavce bodu 2) nařízení (ES) č. 1260/1999 je cíl 2 strukturálních fondů zaměřen na podporu hospodářské a sociální přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím;

(2) vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 nesmí počet obyvatel oblastí spadajících pod cíl 2 překročit 18 % celkového počtu obyvatel Společenství; že v souladu s tím stanoví Komise pro každý členský stát horní mez počtu obyvatel na základě těchto činitelů: celkový počet obyvatel každého členského státu v regionech úrovně NUTS III, které splňují zvláštní kritéria pro průmyslové a venkovské oblasti, jež procházejí socioekonomickými změnami uvedenými v odstavcích 5 a 6 uvedeného článku, závažnost strukturálních obtíží na vnitrostátní úrovni v každém členském státě v porovnání s ostatními dotyčnými členskými státy a potřeba zajistit, aby každý členský stát spravedlivě přispíval k celkovému úsilí o soustředění prostředků;

(3) vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1260/1999 má být závažnost strukturálních obtíží na vnitrostátní úrovni hodnocena na základě celkové nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti mimo regiony, kterým lze poskytnout podporu v rámci cíle 1;

(4) vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1260/1999 nesmí maximální snížení počtu obyvatel, na který se vztahuje cíl 2, překročit jednu třetinu počtu, na který se v roce 1999 vztahují cíle 2 a 5b stanovené v nařízení (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji [2], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 3193/94 [3];

(5) vzhledem k tomu, že horní mez počtu obyvatel pro každý členský stát by měla být stanovena na základě statistiky Společenství, která byla dostupná v době zasedání Evropské rady v Berlíně ve dnech 24. a 25. března 1999,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Horní meze počtu obyvatel pro každý členský stát v rámci cíle 2 na období let 2000 až 2006 jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. července 1999.

Za Komisi

Monika Wulf-mathies

členka Komise

[1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 9.

[3] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Horní mez počtu obyvatel pro každý členský stát v rámci cíle 2 strukturálních fondů pro období let 2000 až 2006

Členský stát | Horní mez počtu obyvatel (v tisících obyvatel) |

Belgie | 1269 |

Dánsko | 538 |

Německo | 10296 |

Řecko | — |

Španělsko | 8809 |

Francie | 18768 |

Irsko | — |

Itálie | 7402 |

Lucembursko | 118 |

Nizozemsko | 2333 |

Rakousko | 1995 |

Portugalsko | — |

Finsko | 1582 |

Švédsko | 1223 |

Spojené království | 13836 |

--------------------------------------------------

Top