EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0468

Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 36 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; Zrušeno 32011R0182 . Latest consolidated version: 23/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj

31999D0468Úřední věstník L 184 , 17/07/1999 S. 0023 - 0026


Rozhodnutí Rady

ze dne 28. června 1999

o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [1]

(1999/468/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 202 třetí odrážku této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada svěřuje Komisi v aktech, které přijímá, pravomoci k provádění předpisů, které vydává. Rada může stanovit podmínky pro výkon těchto pravomocí a rovněž si ve zvláštních a odůvodněných případech může vyhradit právo vykonávat tyto prováděcí pravomoci přímo.

(2) Rada přijala rozhodnutí 87/373/EHS ze dne 13. července 1987 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4]. Toto rozhodnutí stanovilo omezený počet postupů, kterými se může tento výkon řídit.

(3) Usnesením č. 31 připojeným k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Amsterodamskou smlouvu, byla Komise vyzvána, aby předložila Radě návrh na změnu rozhodnutí 87/373/EHS.

(4) Z důvodu jasnosti bylo shledáno, že spíše než změna rozhodnutí 87/373/EHS je vhodnější uvedené rozhodnutí nahradit novým rozhodnutím, a tím je zrušit.

(5) S cílem zajistit větší spojitost a předvídatelnost při volbě druhu výboru usiluje toto rozhodnutí především o vymezení kritérií, která se použijí pro výběr postupu projednávání ve výboru, přičemž však tato kritéria nejsou závazná.

(6) Z tohoto důvodu je vhodné pro řídící opatření, která se vztahují například na provádění společné zemědělské politiky a společné politiky rybolovu nebo která se vztahují na zavádění programů se značnými dopady na rozpočet, použít řídící postup. Je vhodné, aby tato řídící opatření přijímala Komise postupem zajišťujícím přijetí rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Pokud jsou však Radě předložena opatření, která nejsou naléhavá, měla by Komise využít svou pravomoc uvážení a odložit použitelnost přijatých opatření.

(7) Pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je provádění podstatných prvků základních aktů, zejména pro opatření na ochranu zdraví nebo bezpečnosti osob, zvířat a rostlin, jakož i pro opatření, jejichž předmětem je přizpůsobení nebo aktualizace některých jiných než podstatných ustanovení základních aktů, je vhodné použít regulativní postup. Tato prováděcí opatření by měla být přijímána účinným postupem s ohledem na právo Komise podávat v regulativní oblasti návrhy.

(8) Poradní postup je vhodné použít ve všech případech, kdy je to považováno za nejvhodnější. Poradní postup bude nadále používán v případech, ve kterých se uplatňuje v současnosti.

(9) Toto rozhodnutí rovněž směřuje ke zjednodušení postupů výkonu prováděcích pravomocí svěřených Komisi, jakož i k zajištění větší účasti Evropského parlamentu v případech, kdy byl základníakt svěřující prováděcí pravomoci Komisi přijat postupem podle článku 251 Smlouvy. Z tohoto důvodu bylo shledáno nezbytným snížit počet postupů a upravit je s ohledem na pravomoci dotčených orgánů, a zejména umožnit Evropskému parlamentu, aby jeho stanovisko vzala Komise nebo Rada v úvahu, má-li parlament za to, že návrh opatření předložený výboru nebo návrh předložený Radou v rámci regulativního postupu přesahuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

(10) Na třetím místě se toto rozhodnutí zaměřuje na zajištění lepšího informování Evropského parlamentu a stanoví, že Komise bude pravidelně informovat Evropský parlament o práci výborů, předávat Evropskému parlamentu dokumenty související s činností výborů a informovat jej při předložení opatření nebo návrhů na opatření, která mají být přijata, Radě.

(11) Na čtvrtém místě se toto rozhodnutí zaměřuje na zajištění lepšího informování veřejnosti o projednávání ve výborech, a v důsledku toho na rozšíření zásad a podmínek přístupu veřejnosti k dokumentům platných pro Komisi rovněž na výbory, na vytvoření seznamu všech výborů, které jsou Komisi nápomocny při výkonu prováděcích pravomocí, jakož i na vypracování výroční zprávy o všech činnostech výborů určené ke zveřejnění a na stanovení povinnosti zveřejnit ve zvláštním rejstříku všechny odkazy na akty týkající se výborů, které byly předány Evropskému parlamentu.

(12) Zvláštní postupy projednávání ve výborech vytvořené v rámci uplatňování společné obchodní politiky a pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvách, které nejsou v současnosti založeny na rozhodnutí 87/373/EHS, nejsou tímto rozhodnutím nijak dotčeny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Prováděcí pravomoci, s výjimkou zvláštních a odůvodněných případů, kdy základní akt vyhrazuje Radě právo vykonávat některé z nich přímo, se svěřují Komisi v souladu s příslušnými ustanoveními základního aktu. Tato ustanovení upřesňují podstatné prvky takto svěřených pravomocí.

Pokud základní akt vyžaduje pro přijetí prováděcích opatření určité procedurální podmínky, jsou tyto podmínky v souladu s postupy podle článků 3, 4, 5 a 6.

Článek 2

Výběr procedurálních podmínek pro přijetí prováděcích opatření vychází z těchto kritérií:

a) řídící opatření, například ta, která se vztahují na provádění společné zemědělské politiky a společné politiky rybolovu nebo která se vztahují na zavádění programů se značným dopadem na rozpočet, se přijímají řídícím postupem;

b) opatření obecného významu, která provádějí podstatné prvky základního aktu, včetně opatření na ochranu zdraví nebo bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin, se přijímají regulativním postupem; pokud základní akt stanoví, že některé jiné než podstatné prvky tohoto aktu mohou být upraveny nebo aktualizovány prováděcím postupem, přijímají se tato opatření regulativním postupem;

c) aniž jsou dotčena písmena a) a b), použije se poradní postup pokaždé, kdy je považován za nejvhodnější.

Článek 3

Poradní postup

1. Komisi je nápomocen poradní výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci, případně hlasováním.

3. Stanovisko výboru se uvede do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v zápisu uveden jeho postoj.

4. Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala stanovisko na vědomí.

Článek 4

Řídící postup

1. Komisi je nápomocen řídící výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.

3. Aniž je dotčen článek 8, přijme Komise opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla, na dobu, která bude upřesněna v každém základním aktu, ale která v žádném případě nepřesáhne tři měsíce ode dne tohoto sdělení.

4. Rada může kvalifikovanou většinou v období stanoveném v odstavci 3 přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 5

Regulativní postup

1. Komisi je nápomocen regulativní výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda určit s ohledem na naléhavost věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.

3. Aniž je dotčen článek 8, přijme Komise zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

4. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata, a uvědomí o tom Evropský parlament.

5. Pokud má Evropský parlament za to, že návrh Komise na základě základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu, uvědomí Radu o svém postoji.

6. Rada se může s ohledem na tento případný postoj usnést o návrhu kvalifikovanou většinou ve lhůtě, která bude stanovena v každém základním aktu, ale která v žádném případě nepřesáhne tři měsíce ode dne, kdy jí věc byla předložena.

Pokud se Rada v této lhůtě kvalifikovanou většinou usnese, že s návrhem nesouhlasí, Komise jej znovu projedná. Může Radě na základě Smlouvy předložit pozměněný návrh, původní návrh nebo návrh právního předpisu.

Pokud po uplynutí této lhůty Rada navrhovaná prováděcí opatření nepřijala ani nevyjádřila nesouhlas s návrhem na prováděcí opatření, přijme navrhovaná prováděcí opatření Komise.

Článek 6

Ochranný postup

Pokud základní akt svěřuje Komisi pravomoc rozhodnout o ochranných opatřeních, lze použít tento postup:

a) Komise sdělí Radě a členským státům všechna rozhodnutí o ochranných opatřeních. Může být stanoveno, že Komise před přijetím rozhodnutí konzultuje členské státy v souladu s postupem vymezeným v jednotlivých případech;

b) každý členský stát může Radě předložit rozhodnutí Komise ve lhůtě, kterou stanoví daný základní akt,

c) Rada může ve lhůtě stanovené v základním aktu přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí. V základním aktu může být rovněž stanoveno, že Rada může kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit rozhodnutí přijaté Komisí a že rozhodnutí Komise je považováno za zrušené, pokud se Rada neusnese ve stanovené lhůtě.

Článek 7

1. Každý výbor přijme na návrh předsedy svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu, který je zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství.

Stávající výbory přizpůsobí v nezbytné míře své jednací řády vzorovému jednacímu řádu.

2. Zásady a podmínky přístupu veřejnosti k aktům, které platí pro Komisi, se uplatní i pro výbory.

3. Komise pravidelně informuje Evropský parlament o činnosti výborů. Z tohoto důvodu jsou mu předkládány programy jednání schůzí, návrhy opatření provádějících akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy předkládané výborům, jakož i výsledky hlasování, stručné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů a subjektů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je zastupovaly. Evropský parlament je rovněž informován pokaždé, když Rada předloží Komisi opatření nebo návrhy opatření, která mají být přijata.

4. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství do šesti měsíců po nabytí účinku tohoto rozhodnutí seznam všech výborů pověřených, aby byly nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. V seznamu bude pro každý výbor upřesněn základní akt nebo akty, na základě kterých je výbor zřízen. Od roku 2000 bude Komise rovněž pravidelně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti výborů.

5. Odkazy na všechny dokumenty předané Evropskému parlamentu na základě odstavce 3 se zveřejní v rejstříku, který v roce 2001 vytvoří Komise.

Článek 8

Pokud Evropský parlament v odůvodněném usnesení prohlásí, že návrh prováděcích opatření, která mají být přijata a která byla předložena výboru podle základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu, Komise tento návrh přezkoumá. Komise může na základě tohoto usnesení, s ohledem na lhůty probíhajících projednávání, předložit výboru nový návrh opatření, pokračovat v projednávání nebo předložit Evropskému parlamentu nebo Radě návrh vycházející ze Smlouvy.

Komise uvědomí Evropský parlament a výbor o krocích, které zamýšlí uskutečnit v souvislosti s usnesením Evropského parlamentu, a o jejich důvodech.

Článek 9

Zrušuje se rozhodnutí 87/373/EHS.

Článek 10

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Lucemburku dne 28. června 1999.

Za Radu

předseda

M. Naumann

[1] Tři prohlášení uvedená do zápisu Rady, která se vztahují na toto rozhodnutí, jsou uvedena v Úř. věst. C 203 ze dne 17. července 1999 na straně 1.

[2] Úř. věst. C 279, 8.9.1998, s. 5.

[3] Stanovisko ze dne 6. května 1999 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------

Top