Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436Úřední věstník L 176 , 10/07/1999 S. 0017 - 0030


Rozhodnutí Rady

ze dne 20. května 1999,

které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii

(1999/436/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

jednajíc na základě čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce druhé věty protokolu, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie (dále jen "schengenský protokol");

(1) vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 1 prvního pododstavce schengenského protokolu je od dne vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost schengenské acquis tak, jak je vymezeno v příloze k protokolu, okamžitě použitelné pro třináct členských států uvedených v článku 1 protokolu, aniž je dotčen čl. 2 odst. 2 protokolu;

(2) vzhledem k tomu, že nic v tomto rozhodnutí se nedotýká zachování právních závazků podle úmluvy z roku 1990;

(3) vzhledem k tomu, že jedním z cílů zmocnění uděleného Radě v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci schengenského protokolu, aby podle příslušných ustanovení smluv jednomyslným rozhodnutím určila právní základ všech ustanovení a rozhodnutí, která tvoří schengenské acquis, je určení právního základu u všech budoucích návrhů a podnětů na změnu nebo rozvíjení schengenského acquis, jež v souladu s čl. 5 odst. 1 prvním pododstavcem schengenského protokolu podléhají příslušným ustanovením smluv, včetně těch, která určují formu aktu, jenž má být přijat, a postup jeho přijetí;

(4) vzhledem k tomu, že některá ustanovení úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody vyžadují, aby smluvní státy zavedly sankce pro jejich účinné uplatňování, aniž by vyžadovaly harmonizaci těchto sankcí; že právní základ, jenž má být pro tato ustanovení určen, by měl být právním základem určeným pro předpisy, jejichž porušení podléhá sankcím, aniž je dotčen právní základ pro jakékoli budoucí opatření směřující k harmonizaci sankcí;

(5) vzhledem k tomu, že určení právního základu v souladu s příslušnými ustanoveními smluv pro všechna ustanovení nebo rozhodnutí, která tvoří schengenské acquis, nemá vliv na výkon pravomocí členských států podle článku 64 Smlouvy o ES a článku 33 Smlouvy o EU s ohledem na zachování veřejného pořádku a zajištění vnitřní bezpečnosti;

(6) vzhledem k tomu, že určením právního základu v souladu s příslušnými ustanoveními smluv všech ustanovení a rozhodnutí, která tvoří schengenské acquis, nebo určením, že právní základ není pro tato ustanovení nebo rozhodnutí nezbytný, není dotčeno právo členských států provádět kontroly zboží podléhajícího zákazům nebo omezením, které stanoví členské státy a které jsou slučitelné s právem Společenství;

(7) vzhledem k tomu, že určení právního základu v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro ustanovení úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody týkající se zejména podmínek vstupu na území smluvních států nebo udělování víz nemá vliv na stávající předpisy, které upravují uznávání platnosti cestovních dokladů;

(8) vzhledem k tomu, že práva a povinnosti Dánska upravuje článek 3 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie a články 1 až 5 Protokolu o postavení Dánska;

(9) vzhledem k tomu, že při začleňování Schengenu do Evropské unie by se měl vzít v úvahu vztah mezi Protokolem o postavení Dánska, Protokolem o postavení Spojeného království a Irska k určitým otázkám týkajícím se Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, jež stanoví různé způsoby přijímání schengenského acquis, účasti na něm a jeho dalšího rozvoje;

(10) vzhledem k tomu, že schengenský protokol sám stanoví přidružení Islandské republiky a Norského království k provádění schengenského acquis a k jeho dalším rozvoji na základě dohody podepsané v Lucemburku dne 19. prosince 1996;

(11) vzhledem k tomu, že právní akty přijaté na základě návrhu nebo podnětu s cílem dalšího rozvoje schengenského acquis musí v preambuli obsahovat odkaz na schengenský protokol, aby byla zaručena právní jistota a aby v každém případě mohla být použita ustanovení související s schengenským protokolem;

(12) vzhledem k tomu, že s ohledem na článek 134 Schengenské úmluvy nemá začlenění schengenského acquis do rámce Evropského společenství vliv na pravomoc členských států týkající se uznávání států a územních jednotek, jejich orgánů a cestovních a jiných dokladů jimi vydávaných,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí určuje právní základ ustanovení a rozhodnutí uvedených v příloze A až D, která tvoří schengenské acquis, s výjimkou ustanovení a rozhodnutí, u nichž Rada na základě čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce věty první schengenského protokolu stanovila, že právní základ není nezbytný.

Článek 2

Právní základ ustanovení úmluvy podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané v Schengenu dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (dále jen "Schengenská úmluva") a jejího závěrečného aktu se určuje podle přílohy A.

Článek 3

Právní základ dohod o přistoupení k Schengenské úmluvě uzavřených s Italskou republikou (podepsáno v Paříži dne 27. listopadu 1990), Španělským královstvím a Portugalskou republikou (podepsáno v Bonnu dne 25. června 1991), Řeckou republikou (podepsáno v Madridu dne 6. listopadu 1992), Rakouskou republikou (podepsáno v Bruselu dne 28. dubna 1995) a Dánským královstvím, Finskou republikou a Švédským královstvím (podepsáno v Lucemburku dne 19. prosince 1996) a jejich závěrečných aktů a prohlášení se určuje podle přílohy B.

Článek 4

Právní základ rozhodnutí a prohlášení výkonného výboru zřízeného Schengenskou úmluvou se určuje podle přílohy C.

Článek 5

Právní základ aktů, které k provedení Schengenské úmluvy přijaly orgány, na něž výkonný výbor přenesl rozhodovací pravomoci, se určuje podle přílohy D.

Článek 6

S ohledem na členské státy uvedené v článku 1 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie musí územní působnost ustanovení nebo rozhodnutí, které tvoří schengenské acquis a pro které Rada určila právní základ v hlavě IV třetí části Smlouvy o ES na základě čl. 2 odst. 1 druhé věty výše uvedeného protokolu, a územní působnost opatření je rozšiřujících nebo pozměňujících odpovídat článku 138 úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody a odpovídajícím ustanovením nástrojů o přistoupení ke zmíněné úmluvě.

Článek 7

Toto rozhodnutí se nedotýká pravomoci členských států uznávat státy a územní jednotky a cestovní pasy, cestovní doklady a doklady totožnosti vydávané jejich orgány.

Článek 8

Akty přijaté na základě návrhu nebo podnětu s cílem dalšího rozvoje schengenského acquis musí v preambuli obsahovat odkaz na schengenský protokol.

Článek 9

Toto rozhodnutí je ihned použitelné. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 20. května 1999.

Za Radu

předsedkyně

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Článek 2

Schengenské acquis | Právní základ EU |

1. Dohoda mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 14. června 1985 | Článek 2 schengenského protokolu |

2. Úmluva k provedení Schengenské dohody, její závěrečný akt a společná prohlášení: | |

Článek 1, s výjimkou definic "žádosti o azyl", "žadatele o azyl" a "vyřízení žádosti o azyl" | Definice se uplatní ve všech článcích Schengenské úmluvy, ke kterým toto rozhodnutí stanoví právní základ |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 62 bod 1 SES |

Čl. 2 odst. 2 a 3 | Čl. 62 bod 1 SES, při respektování čl. 64 odst. 1 SES |

Článek 3 | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES s tím, že povahu, formy a přísnost trestů podle tohoto článku určí členské státy |

Čl. 4 odst. 1 až 3 | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES, pokud se tato ustanovení týkají kontrol osob za účelem rozhodnutí o státní příslušnosti/vstupu, a aniž jsou dotčeny kontroly z důvodu bezpečnosti státu a případně daňové kontroly |

Článek 5 s výjimkou odstavce 1 písm. e) | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES |

Čl. 5 odst. 1 písm. e) | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES při respektování čl. 64 odst. 1 SES a s tím, že tato ustanovení musí být chápána v souvislosti s prohlášením přijatým mezivládní konferencí v roce 1996 týkajícím se čl. 64 odst. 1 (pův. čl. 73L odst. 1 SES (prohlášení č. 19) |

Článek 6 | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES: zde se rovněž použije prohlášení podle čl. 4 odst. 1 až 3 |

Článek 7 | Článek 66 SES: pokud se tato ustanovení týkají kontrol osob za účelem rozhodnutí o státní příslušnosti/vstupu, a aniž jsou dotčeny kontroly z důvodu bezpečnosti státu a případně daňové kontroly, a pokud se tato ustanovení netýkají forem policejní spolupráce podle hlavy III Schengenské úmluvy z roku 1990 |

Článek 8 | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES: na tento případ se rovněž vztahuje poznámka týkající se čl. 4 odst. 1 až 3 |

Článek 9 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES při respektování čl. 64 odst. 2 SES |

Čl. 10 odst. 1 a 3 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Článek 11 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Článek 12 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Článek 13 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Článek 14 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES s tím, že stávající předpisy o uznávání cestovních dokladů nejsou dotčeny |

Článek 15 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Článek 16 | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Čl. 17 odst. 1, 2 a 3 písm. a) až f) | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

Čl. 17 odst. 3 písm. g) | Čl. 63 bod 3 SES |

Článek 18 | Čl. 62 bod 2 a čl. 63 bod 3 SES |

Čl. 19 odst. 1 | Čl. 62 bod 3 SES |

Čl. 19 odst. 3 a 4 | Čl. 62 bod 3 SES |

Článek 20 | Čl. 62 bod 3 SES |

Článek 21 | Čl. 62 bod 3 SES |

Článek 22 | Čl. 62 bod 3 SES |

Čl. 23 odst. 1 | Čl. 62 bod 3 SES |

Čl. 23 odst. 2, 3, 4 a 5 | Čl. 62 bod 3 a čl. 63 bod 3 SES |

Článek 24 | Čl. 62 bod 3 a čl. 63 bod 3 SES |

Článek 25 | Čl. 62 bod 3 a čl. 63 bod 3 SES |

Článek 26 | Čl. 63 bod 3 SES s tím, že povahu, formy a přísnost trestů podle tohoto článku určí členské státy |

Čl. 27 odst. 1 | Čl. 63 bod 3 SES s tím, že povahu, formy a přísnost trestů podle tohoto článku určí členské státy |

Čl. 27 odst. 2 a 3 | Čl. 30 odst. 1, články 31 a 34 SEU |

Článek 39 | Články 34 a 30 SEU |

Článek 40 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 41 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 42 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 43 | Články34 a 32 SEU |

Článek 44 | Článek 34 a čl. 30 odst. 1 SEU |

Článek 45 | Článek 34 a čl. 30 odst. 1 SEU |

Článek 46 | Článek 34 a čl. 30 odst. 1 SEU |

Článek 47 | Článek 34 a čl. 30 odst. 1 SEU |

Článek 48 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 49 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 50 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 51 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 52 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 53 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 54 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 55 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 56 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 57 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 58 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 59 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 61 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 62 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 63 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 64 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 65 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 66 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 67 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 68 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 69 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Článek 71 | Články 34 a 30 a 31 SEU |

Článek 72 | Články 34 a 31 SEU |

Článek 73 | Článek 34 a čl. 30 odst. 1 a čl. 31 SEU |

Článek 75 | Článek 95 SES |

Článek 76 | Články 95 a 152 SES, pokud upravují pouze opatření týkající se dovoleného obchodu s kontrolovanými drogami, jež mají za cíl fungování vnitřního trhu; a s ohledem na pravomoci jednotlivých členských států, čl. 30 odst. 1 písm. a) a článek 34 SEU, pokud tato ustanovení upravují prvky režimů kontroly a prosazování práva pro dovolené a nedovolené drogy |

Článek 82 | Článek 95 SES |

Článek 91 | Článek 95 SES |

Články 92 až 119 | p.m. |

Čl. 126 odst. 1, 2 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU |

Čl. 126 odst. 3 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU a článek 95 SES, pokud se vztahuje na osobní údaje vyměňované podle článků 16 a 25 Schengenské úmluvy nebo na základě Společné konzulární instrukce |

Čl. 126 odst. 4 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU |

Článek 127 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU a článek 95 SES; s ohledem na čl. 127 odst. 1, pokud se v dotyčných členských státech zpracovávání osobních údajů zpracovávaných manuálním způsobem dosud nevztahuje směrnice 95/46/ES |

Čl. 128 odst. 1 a 3 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU |

Čl. 128 odst. 2 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU a článek 95 SES |

Článek 129 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU |

Článek 130 | Čl. 30 odst. 1 a článek 34 SEU |

Článek 136 | Čl. 62 bod 2 SES (s ohledem na Protokol o vnějších vztazích členských států, pokud jde o překračování vnějších hranic, připojený k SES podle Amsterodamské smlouvy) |

Závěrečný akt: prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Závěrečný akt: prohlášení 3 | Články 30, 31 a 34 SEU |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Článek 3

Schengenské acquis | Právní základ EU |

Dohoda podepsaná v Paříži dne 27. listopadu 1990 o přistoupení Italské republiky k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky, její závěrečný akt a prohlášení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Společné prohlášení k článkům 2 a 3 dohody o přistoupení | Článek 32 SEU |

Dohoda podepsaná v Bonnu dne 25. června 1991 o přistoupení Španělského království k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky, k níž přistoupila na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika, její závěrečný akt a prohlášení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Třetí část, prohlášení 2 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Dohoda podepsaná v Bonnu dne 25. června 1991 o přistoupení Portugalské republiky k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky, k níž přistoupila na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika, její závěrečný akt a prohlášení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 5 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 6 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Třetí část, prohlášení 1 | Čl. 62 bod 3 SES |

Dohoda podepsaná v Madridu dne 6. listopadu 1992 o přistoupení Řecké republiky k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky, k níž přistoupila na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 Italská republika a na základě dohody podepsané v Bonnu dne 25. června 1991 Portugalská republika a Španělské království, její závěrečný akt a prohlášení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 5 | Článek 34 a čl. 31 písm. a) SEU |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Třetí část, prohlášení 2 | Čl. 31 písm. a) SEU |

Dohoda podepsaná v Bruselu dne 28. dubna 1995 o přistoupení Rakouské republiky k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky, k níž přistoupila Italská republika, Španělské království, Portugalská republika a Řecká republika na základě dohod podepsaných dne 27. listopadu 1990, dne 25. června 1991 a 6. listopadu 1992 a její závěrečný akt: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Dohoda podepsaná v Lucemburku dne 19. prosince 1996 o přistoupení Dánského království k úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích podepsaná v Schengenu dne 19. června 1990, její závěrečný akt a prohlášení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Čl. 5 odst. 2 | Čl. 2 odst. 1 schengenského protokolu |

Článek 6 | Čl. 2 odst. 1 schengenského protokolu |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Druhá část, prohlášení 3 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Dohoda podepsaná v Lucemburku dne 19. prosince 1996 o pŘistoupení Finské republiky k úmluvĚ k provedení Schengenské dohody ze dne 14. Června 1985 o postupném odstraŇování kontrol na spoleČných hranicích podepsaná v Schengenu dne 19. Června 1990, její závĚreČný akt a prohláŠení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 5 | Čl. 2 odst. 1 schengenského protokolu |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Druhá Část, prohláŠení 3 | Článek 34 a Čl. 31 písm. b) SEU |

Dohoda podepsaná v Lucemburku dne 19. prosince 1996 o pŘistoupení Švédského království k úmluvĚ k provedení Schengenské dohody ze dne 14. Června 1985 o postupném odstraŇování kontrol na spoleČných hranicích podepsaná v Schengenu dne 19. Června 1990, její závĚreČný akt a prohláŠení: | |

Článek 2 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 3 | Články 34 a 32 SEU |

Článek 4 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

Článek 5 | Čl. 2 odst. 1 schengenského protokolu |

Druhá část, prohlášení 1 | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu (rovněž ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu) |

Druhá část, prohlášení 3 | Článek 34 a čl. 31 písm. b) SEU |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

Článek 4

KLASIFIKACE ROZHODNUTÍ A PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Rozhodnutí výkonného výboru

Rozhodnutí | Věc | Právní základ EU |

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Schválení prohlášení ministrů zahraničních věcí ze dne 19. června 1992 a 30. června 1993 o vstupu v platnost | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu ve spojení s článkem 8 schengenského protokolu, pokud se prohlášení nestane nadbytečným uplynutím doby nebo událostmi |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Zlepšení praktické spolupráce mezi soudními orgány při boji proti obchodu s drogami | Čl. 31 písm. a), článek 34 SEU |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz schengenského C. SIS | p.m. |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Prodlužování jednotných víz | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (93) 22 14.12.1993 | Důvěrná povaha některých dokumentů | Článek 207 SES, článek 41 SEU |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Společné zásady pro prohlášení jednotných víz za neplatná od počátku, pro jejich zrušení nebo pro zkracování jejich doby platnosti | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (94) 1 rev 2 26.4.1994 | Opatření vedoucích k odstranění překážek a omezení provozu na silničních hraničních přechodech na vnitřních hranicích | Čl. 62 bod 1 SES |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Udělování jednotných víz na hranicích | Čl. 62 bod 2) písm. b) SES |

SCH/Com-ex (94) 15 rev 21.11.1994 | Zavádění automatizovaného postupu pro konzultaci ústředních orgánů uvedených v čl. 17 odst. 2 prováděcí úmluvy | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (94) 16 rev 21.11.1994 | Pořizování společných vstupních a výjezdních razítek | Čl. 62 bod 2 SES |

SCH/Com-ex (94) 17 rev 4 22.12.1994 | Zavedení a uplatňování schengenského režimu na letištích a na letištích, která nemají status mezinárodního letiště | Článek 62 bod 2 písm. a) SES |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Výměna statistických informací o udělování víz | Čl. 62 bod 2 písm. b) ve spojení s článkem 66 SES |

SCH/Com-ex (94) 28 rev 22.12.1994 | Osvědčení pro převážení omamných a/nebo psychotropních látek podle článku 75 | Článek 95 SES |

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 22.12.1994 | Uvedení v platnost Schengenské úmluvy ze dne 19. června 1990 | Čl. 62 bod 1 SES s ohledem na čl. 64 odst. 1 SES |

SCH/Com-ex (95) PV 1 rev (bod č. 8) | Společná vízová politika | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (95) 20 rev 2 20.12.1995 | Schválení dokumentu SCH/I (95) 40 rev 6 o postupu uplatňování čl. 2 odst. 2 prováděcí úmluvy | Čl. 62 bod 1 SES |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Rychlá výměna statistických informací a konkrétních údajů mezi státy Schengenu o případných obtížích na vnějších hranicích | Článek 66 SES |

SCH/Com-ex (96) 13 rev 27.6.1996 | Zásady udělování schengenských víz podle čl. 30 odst. 1 písm. a) prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES, pro věci, na které se nevztahuje článek 30 Schengenské úmluvy |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Udělování víz na hranicích námořníkům při průjezdu | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 25.4.1997 | Udělení veřejné zakázky pro předběžnou studii SIS II | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 6 rev 2 24.6.1997 | Schengenská příručka o policejní spolupráci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti | Čl. 30 odst. 1 SEU |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Příspěvky Norska a Islandu na provozní náklady C. SIS | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | Vývoj SIS | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 29 rev 2 7.10.1997 | Uvedení v platnost Schengenské úmluvy v Řecku | Čl. 2 odst. 2 schengenského protokolu |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Harmonizace vízové politiky | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (97) 34 rev 15.12.1997 | Provádění společné akce o jednotném vzoru povolení k pobytu | Čl. 63 bod 3 písm. a) SES |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Změna finančního nařízení o C. SIS | p.m. |

SCH/Com-ex (97) 39 rev 15.12.1997 | Hlavní zásady týkající se důkazních prostředků a nepřímých důkazů v rámci dohod o zpětném přebírání mezi státy Schengenské dohody | Čl. 62 bod 3, čl. 63 bod 3 SES |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 rev 21.4.1998 | Zpráva o činnosti "task force" | Čl. 62 bod 2 písm. a) SES |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Spolupráce mezi smluvními stranami při navracení cizinců leteckou cestou | Čl. 62 bod 3, čl. 63 bod 3 SES |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C. SIS s 15/18 přípojkami | p.m. |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Výměna statistických údajů o udělených vízech | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Důvěrná povaha některých dokumentů | Článek 41 SEU, článek 207 SES |

SCH/Com-ex (98) 18 rev 23.6.1998 | Opatření, která mají být přijata ve vztahu k zemím, které působí potíže při vydávání dokladů požadovaných pro navracení jejich státních příslušníků z území Schengenu ZPĚTNÉ PŘEBÍRÁNÍ — VÍZA | Čl. 62 bod 3 SES |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monako VÍZA — VNĚJŠÍ HRANICE- SIS | Čl. 62 bod 3 SES |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Vyznačování razítek do cestovních pasů žadatelů o udělení víza VÍZA | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES, s ohledem na čl. 64 odst. 2 SES |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Zřízení stálého výboru Schengenské úmluvy | Článek 66 SES, články 30, 31 SEU |

SCH/Com-ex (98) 29 rev 23.6.1998 | Univerzální doložka pokrývající všechny technické aspekty schengenského acquis | p.m. |

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 16.9.1998 | Předání Společné příručky státům ucházejícím se o vstup do EU | Článek 41 SEU, článek 207 SES |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16.9.1998 | Opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví | Články 62, 63 SES, článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (98) 43 rev 16.12.1998 | Výbor ad hoc pro Řecko | Článek 2 ve spojení s přílohou schengenského protokolu |

SCH/Com-ex (98) 49 rev 3 16.12.1998 | Uvedení v platnost Schengenské úmluvy v Řecku | Článek 2 ve spojení s přílohou schengenského protokolu |

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 16.12.1998 | Přeshraniční policejní spolupráce při předcházení a odhalování trestné činnosti, pokud je požadována | Článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Příručka pro přeshraniční policejní spolupráci | Článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (98) 53 rev 2 16.12.1998 | Harmonizace vízové politiky — zrušení šedých seznamů | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES s ohledem na čl. 64 odst. 2 SES |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Příručka o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum | Čl. 62 bod 2 písm. b) bod ii) SES |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o přijetí | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES, s ohledem na čl. 64 odst. 2 SES |

SCH/Com-ex (98) 59 rev 16.12.1998 | Koordinované rozmístění poradců pro doklady | Čl. 62 bod 2 písm. b) SES, čl. 63 bod 3 SES |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Rozpočet Helpdesku na rok 1999 | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | Výdaje na zřízení C. SIS | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Příručka SIRENE | p.m. |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Situace v odvětví telekomunikací | Článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 28.4.1999 | Styční úředníci | Článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 28.4.1999 | Odměny informátorů | Článek 30 SEU |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Nedovolený obchod se zbraněmi | Článek 95 SES |

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 28.4.1999 | Dohoda o spolupráci při řízení o dopravních přestupcích | Článek 31 SEU |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Stažení starých znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce a přijetí nového znění | Články 62, 63 SES |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Příručka o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum | Článek 62 SES |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a při jejich odhalování | Článek 30 SEU |

Rozhodnutí výkonného výboru

Rozhodnutí | Věc | Právní základ EU |

SCH/Com-ex (96) decl 5 18.4.1996 | Definice pojmu cizinec | p.m. |

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 26.6.1996 | Prohlášení o vydávání osob jiným státům | Čl. 31 písm. b) SEU ve spojení s článkem 34 SEU |

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 21.4.1998 | Únos nezletilých | Čl. 31 písm. a), článek 34 SEU |

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev 28.4.1999 | Struktura SIS | p.m. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA D

Článek 5

ROZHODNUTÍ ÚSTŘEDNÍ SKUPINY

Prohlášení | Věc | Právní základ EU |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Akční plán boje proti nedovolenému přistěhovalectví | Články 62, 63 SES, článek 30 SEU |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Obecné zásady odměňování informátorů a agentů | Článek 30 SEU |

--------------------------------------------------

Top