EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (oznámeno pod číslem SEC(1999) 802)

Úř. věst. L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Úřední věstník L 136 , 31/05/1999 S. 0020 - 0022


Rozhodnutí Komise

ze dne 28. dubna 1999

o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

(oznámeno pod číslem SEC(1999) 802)

(1999/352/ES, ESUO, Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 162 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 131 této smlouvy,

(1) vzhledem k tomu, že orgány a členské státy přikládají velký význam ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům a všem jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Společenství; že význam této činnosti je potvrzen článkem 209a Smlouvy o ES, článkem 78i Smlouvy o ESUO, článkem 183a Smlouvy o Euratomu, jakož i článkem 280 Smlouvy o ES ve znění Amsterodamské smlouvy;

(2) vzhledem k tomu, že k dosažení těchto cílů musí být nasazeny všechny dostupné prostředky, zejména pokud jde o vyšetřovací úkoly na úrovni Společenství, přičemž by současné rozdělení a vyváženost pravomocí na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství měly zůstat zachovány;

(3) vzhledem k tomu, že úkol provádět správní vyšetřování za účelem ochrany finančních zájmů Společenství byl až dosud uložen Pracovní skupině pro koordinaci boje proti podvodům, která nahradila Útvar pro koordinaci boje proti podvodům (UCLAF);

(4) vzhledem k tomu, že potřeba zvýšit účinnost boje proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Společenství vyžaduje zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (dále jen "úřad"), který by vykonával své vyšetřovací pravomoci zcela nezávisle;

(5) vzhledem k tomu, že nezávislost ředitele úřadu a úloha dozorčího výboru vyplývající z tohoto rozhodnutí a nařízení (ES) a (Euratom) týkajících se vyšetřování prováděných úřadem by měly zaručovat náležité plnění vyšetřovacích úkolů úřadu bez zasahování do jiných úkolů úřadu, které vyplývají z výlučné pravomoci Komise, zejména v záležitostech přijímání právních předpisů;

(6) vzhledem k tomu, že odpovědnost úřadu by měla zahrnovat kromě ochrany finančních zájmů všechny činnosti související s ochranou zájmů Společenství před protiprávními činy, jež by mohly vést ke správnímu nebo trestnímu stíhání;

(7) vzhledem k tomu, že vymezení úkolů úřadu by mělo zahrnovat úkoly prováděné až dosud Pracovní skupinou pro koordinaci boje proti podvodům, zejména úkoly týkající se přípravy právních a správních předpisů v oblasti činnosti úřadu, včetně nástrojů spadajících pod hlavu VI Smlouvy o Evropské unii,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřízení úřadu

Zřizuje se Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) (dále jen "úřad"). Úřad nahrazuje Pracovní skupinu pro koordinaci boje proti podvodům a přebírá všechny její úkoly.

Článek 2

Úkoly úřadu

1. Úřad vykonává pravomoci Komise, pokud jde o provádění vnějších správních vyšetřování za účelem posílení boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti poškozující finanční zájmy Společenství, jakož i proti jakýmkoli jiným činům nebo jednání hospodářských subjektů porušujícím předpisy Společenství.

Úřad je pověřen prováděním vnitřních správních vyšetřování za účelem

a) boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti poškozující finanční zájmy Společenství,

b) vyšetřování závažných činů souvisejících s výkonem odborné činnosti, které mohou představovat porušení povinností úředníky a zaměstnanci Společenství, jež může vést k disciplinárnímu a popřípadě i trestnímu řízení, nebo porušení obdobných povinností členy orgánů a institucí, řídicími pracovníky nebo zaměstnanci orgánů, institucí a jiných subjektů, na které se nevztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Úřad vykonává související pravomoci Komise ve smyslu předpisů přijatých na základě Smluv a za omezení a podmínek v nich stanovených.

Komise nebo jiné orgány, instituce a subjekty mohou úřad pověřit vyšetřováním v jiných oblastech.

2. Úřad je pověřen poskytováním pomoci Komisi při spolupráci s členskými státy v oblasti boje proti podvodům.

3. Úřad je pověřen rozvíjením koncepce boje proti podvodům podle odstavce 1.

4. Úřad je pověřen přípravou právních a správních podnětů Komise s cílem boje proti podvodům podle odstavce 1.

5. Úřad je pověřen veškerou další operativní činnost Komise v souvislosti s bojem proti podvodům podle odstavce 1, zejména

a) vytvořením nezbytné infrastruktury;

b) zajišťováním shromažďování a analýzy informací;

c) poskytováním technické pomoci, zejména v oblasti školení, jiným orgánům, institucím nebo subjektům, jakož i příslušným vnitrostátním orgánům.

6. Úřad je v přímém spojení s policejními a justičními orgány.

7. Úřad zastupuje Komisi na úrovni odborů na příslušných fórech v oblastech uvedených v tomto článku.

Článek 3

Nezávislost vyšetřovací funkce

Úřad vykonává vyšetřovací pravomoci podle čl. 2 odst. 1 naprosto nezávisle. Při výkonu této pravomoci nesmí ředitel úřadu ani vyžadovat, ani přijímat pokyny od Komise, žádné vlády nebo jiného orgánu, instituce nebo subjektu.

Článek 4

Dozorčí výbor

Zřizuje se dozorčí výbor, jehož složení a pravomoci stanoví právní předpisy Společenství. Tento výbor vykonává pravidelnou kontrolu toho, jak úřad plní svou vyšetřovací funkci.

Článek 5

Ředitel

1. V čele úřadu stojí ředitel jmenovaný Komisí v součinnosti s Evropským parlamentem a Radou na dobu pěti let a může být jmenován na jedno další funkční období. Pokud jde o jmenování ředitele, vypracuje Komise seznam několika náležitě kvalifikovaných kandidátů po výzvě k podávání přihlášek, která se popřípadě zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, a poté, co dozorčí výbor vysloví kladné stanovisko.

Ředitel odpovídá za vedení vyšetřování.

2. Komise vykonává vůči řediteli pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování. Opatření podle článků 87, 88 a 90 služebního řádu úředníků Evropských společenství se přijímají po konzultaci s dozorčím výborem odůvodněným rozhodnutím Komise. Rozhodnutí se sdělují pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 6

Fungování úřadu

1. Ředitel úřadu vykonává vůči zaměstnancům úřadu pravomoci, které propůjčuje služební řád úředníků Evropských společenství orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství svěřuje orgánu pověřenému uzavírat pracovní smlouvy. Tyto pravomoci může přenést na jinou osobu. V souladu se služebním řádem úředníků a pracovním řádem ostatních zaměstnanců stanoví podmínky a podrobné předpisy pro nábor pracovníků, zejména pokud jde o délku smluv a jejich prodlužování.

2. Po konzultaci s dozorčím výborem ředitel zašle včas generálnímu řediteli pro rozpočet předběžný návrh rozpočtu, který pak bude zapsán do zvláštní kapitoly souhrnného rozpočtu.

3. Ředitel je schvalující osobou pro účely zvláštní kapitoly v části A rozpočtu týkající se úřadu a zvláštní kapitoly týkající se boje proti podvodům v části B. Může své pravomoci přenést na jinou osobu.

4. Rozhodnutí Komise týkající se vnitřní organizace se vztahují na úřad, pokud jsou slučitelná s právními předpisy Společenství týkajícími se úřadu, s tímto rozhodnutím a předpisy, které je provádějí.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Až do prvního dne měsíce následujícího po jmenování ředitele úřadu zajišťuje běžný provoz úřadu ředitel Pracovní skupiny pro koordinaci boje proti podvodům.

V Bruselu dne 28. dubna 1999.

Za Komisi

Jacques Santer

předseda

--------------------------------------------------

Top