EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0075

Nařízení Komise (ES) č. 75/98 ze dne 12. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.

OJ L 7, 13.1.1998, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 404 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 185 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 185 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 198 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implicitně zrušeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/75/oj

31998R0075Úřední věstník L 007 , 13/01/1998 S. 0003 - 0024


Nařízení Komise (ES) č. 75/98

ze dne 12. ledna 1998,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 [2], a zejména na článek 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že je vhodné do nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1427/97 [4], vložit definici pojmu "země ESVO", jak je používán v souvislosti s tranzitními pravidly Společenství; že je proto třeba vzít v úvahu skutečnost, že k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu [5] přistoupily další země, zatímco původně se zmíněná úmluva týkala pouze Společenství a zemí ESVO;

vzhledem k tomu, že je třeba změnit ustanovení o tranzitu a o prokazování statusu zboží Společenství v námořní dopravě, aby se usnadnily úkoly hospodářských subjektů a celních správ;

vzhledem k tomu, že stávající ustanovení o tranzitu a o prokazování statusu zboží Společenství v námořní dopravě jsou nedostatečná, neboť námořní doprava má určité rysy, které se u ostatních druhů dopravy nevyskytují; že je proto na základě stávajících ustanovení nemožné zaručit výběr celního dluhu a ostatních poplatků vztahujících se na zboží;

vzhledem k tomu, že v důsledku těchto zvláštních rysů je v praxi nemožné uplatňovat tranzitní režim Společenství, který je pro námořní přepravu zboží, které není zbožím Společenství, povinný;

vzhledem k tomu, že k zajištění zaplacení celního dluhu a dalších poplatků vztahujících se na zboží, které je v rámci těchto tranzitních pravidel přepravováno námořní dopravou, která se uskutečňuje na pravidelných linkách, je nezbytné poskytnutí jistoty;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit, jak se bude postupovat při ztotožnění zboží, u nějž se místo určení nebo odeslání nachází v některé části celního území Společenství, na niž se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS [6], naposledy pozměněná směrnicí 96/95/ES [7]; že toto zboží by mělo být ztotožněno pomocí dokladu T2LF nebo, je-li zboží v režimu vnitřního tranzitu Společenství, pomocí zvláštní poznámky v prohlášení T2;

vzhledem k tomu, že pro zboží Společenství, které se odesílá z jednoho místa na celním území Společenství na jiné místo na tomto území pouze námořní nebo leteckou dopravou přes území jedné nebo více zemí, které přistoupily k úmluvě, by nemělo být vyžadováno použití režimu vnitřního tranzitu Společenství pouze z důvodu přepravy přes území těchto zemí;

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že je užitečné omezit dobu trvání zákazu poskytování souborné jistoty v rámci režimu tranzitu Společenství;

vzhledem k tomu, že pro zjednodušení správních postupů je zřejmě účelné sladit několik tiskopisů, které se používají v tranzitním režimu Společenství a režimu společného tranzitu, a sjednotit do jediného seznamu seznamy určitého citlivého zboží, obsažené v přílohách 52 a 56 nařízení (EHS) č. 2454/93;

vzhledem k tomu, že rozšíření tranzitního režimu Společenství na Andorru a San Marino vyžaduje určité úpravy tiskopisů;

vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 1995 skončilo přechodné období v obchodě mezi Společenstvím ve složení k 31. prosinci 1985 na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé a ve vzájemném obchodě mezi těmito dvěma členskými státy, a že proto již není třeba používat doklady a postupy ke ztotožnění takto obchodovaného zboží; že by proto mělo být zrušeno nařízení Komise (EHS) č. 409/86 [8], ve znění nařízení (EHS) č. 3716/91 [9].

vzhledem k tomu, že článek 188 nařízení (EHS) č. 2913/92 (dále jen "kodex") stanoví snížené sazby cla na dovoz produktů rybolovu získaných z pobřežních vod třetí země loděmi Společenství; že nejsprávnější postup pro zacházení s těmito produkty je vystavení potvrzení v podobě standardního vzoru, v němž budou obsažena všechna prohlášení, jež musí být přiložena k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění dotyčných produktů do volného oběhu;

vzhledem k tomu, že pouhá povinnost členských států kdykoli poskytnout Společenství seznamy případů uvedených v článku 870 a čl. 889 odst. 2 je na jedné straně dostatečná, nejen aby bylo možno správně provádět prověrky v rámci kontrol týkajících se vlastních zdrojů, ale rovněž aby byly chráněny finanční zájmy Společenství; že je proto vhodné, s cílem zjednodušit povinnosti členských států, zrušit povinnost veškeré tyto seznamy předávat Komisi;

vzhledem k tomu, že kódy stanovené nařízením (EHS) č. 2454/93 nepokrývají jednak vrácené zboží ve smyslu článku 185 kodexu, jednak zboží ze třetích zemí, které bylo propuštěno do volného oběhu ve státě, s nímž má Společenství smlouvu o celní unii, před dalším odesláním do Společenství; že je proto vhodné zařadit tyto kategorie do seznamu kódů;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1. V článku 309 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"f) zeměmi ESVO

všechny země ESVO a všechny země, které přistoupily k úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu [10]."

2. Článek 311 se mění takto:

a) písmeno b) se zrušuje;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"U zboží uvedeného v písmenu a), které je přepravováno výlučně námořní nebo leteckou dopravou, není použití režimu vnitřního tranzitu Společenství povinné."

3. V části II hlavě II se název kapitoly 3 nahrazuje tímto:

"Celní status zboží".

4. Článek 313 se nahrazuje tímto:

"Článek 313

1. S výhradou článku 180 kodexu a výjimek uvedených v odstavci 2 se všechno zboží, které se nachází na celním území Společenství, považuje za zboží Společenství, není-li prokázáno, že není zbožím Společenství.

2. Toto zboží se považuje za zboží, které není zbožím Společenství, není-li jeho status zboží Společenství prokázán podle článků 314 a 323:

a) zboží, které vstoupilo na celní území Společenství v souladu s článkem 37 kodexu;

b) zboží, které je dočasně uskladňováno nebo se nachází ve svobodném celním pásmu nebo ve svobodném celním skladě;

c) zboží propuštěné do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla.

Odchylně od prvního pododstavce a v souladu s čl. 38 odst. 5 kodexu, se zboží, které vstoupilo na celní území Společenství, považuje za zboží Společenství, není-li prokázáno, že nemá status zboží Společenství,

- je-li, při letecké dopravě, toto zboží naloženo nebo přeloženo na některém letišti ve Společenství a zasíláno na letiště na celním území Společenství, pokud přeprava probíhá na podkladě jediného přepravního dokladu vystaveného v některém členském státě, nebo

- je-li, při námořní dopravě, toto zboží přepravováno mezi přístavy na celním území Společenství pravidelnou linkou, která byla povolena podle článků 313a a 313b."

5. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 313a

1. Pravidelnou linkou se rozumí námořní linka, po níž plavidla pravidelně přepravují zboží pouze mezi přístavy na celním území Společenství a nesmějí přitom přijíždět z míst mimo toto území nebo ze svobodného celního pásma v přístavu na tomto území, ani do takového místa jezdit nebo v něm provádět mezipřistání.

2. Celní orgány mohou vyžadovat důkazy, že předpisy o povolených pravidelných linkách jsou dodržovány.

Zjistí-li celní orgány, že předpisy o povolených pravidelných linkách nejsou dodržovány, neprodleně o tom uvědomí všechny dotčené celní orgány.

Článek 313b

1. Na žádost kterékoli námořní společnosti mohou celní orgány členského státu, na jehož území je tato společnost usazena nebo zastoupena, se souhlasem ostatních členských států, kterých se to týká, povolit zřízení pravidelné linky.

2. Žádost musí obsahovat

a) dotčené přístavy;

b) jména plavidel, jimž bylo povoleno poskytovat služby pravidelné linky, a

c) jakékoli další informace, které celní orgány požadují, zejména jízdní řád pravidelné linky.

3. Povolení se uděluje jen těm námořním společnostem,

a) které jsou usazeny nebo zastoupeny na celním území Společenství a jejichž obchodní záznamy jsou přístupné příslušným celním orgánům;

b) které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů;

c) které mohou uspokojivě prokázat celním orgánům, že zajišťují provoz na pravidelné lince ve smyslu čl. 313a odst. 1;

d) které se zaváží

- že na žádných linkách, pro které je povolení žádáno, nebudou provádět přistání v žádném přístavu třetí země ani v žádném svobodném celním pásmu v přístavu na celním území Společenství, ani překládku na volném moři, a

- že osvědčení o povolení bude uloženo na palubě plavidla a na požádání předloženo příslušným celním orgánům.

4. Jakmile celní orgány, u nichž byla žádost o povolení podána, (dožadující orgány) takovou žádost obdrží, uvědomí o tom celní orgány ostatních členských států, na jejichž území se nacházejí přístavy, které má pravidelná linka obsluhovat (dožádané orgány).

Dožádané orgány potvrdí obdržení žádosti.

Do 60 dnů od obdržení žádosti oznámí dožádané orgány svůj souhlas nebo odmítnutí. Odmítnutí musí být odůvodněno. Neobdrží-li dožadující orgán odpověď, vydá povolení, které ostatní dotyčné členské státy přijmou.

Dožadující orgány vydají osvědčení o povolení v jednom nebo více vyhotoveních, v závislosti na případu, podle vzoru uvedeného v příloze 42A a uvědomí o tom odpovídající orgány ostatních dotčených členských států. Na každém osvědčení o povolení je uvedeno identifikační pořadové číslo. Toto číslo je společné pro všechna vyhotovení.

5. Jakmile je pravidelná linka povolena, je ji námořní společnost povinna provozovat. Zrušení nebo změnu vlastností pravidelné linky musí námořní společnost ohlásit dožadujícím orgánům.

6. Zrušení povolení nebo ukončení provozu pravidelné linky musí dožadující orgány sdělit dožádaným orgánům ostatních dotčených členských států. Dožadující orgány rovněž dožádaným orgánům postupem stanoveným v odstavci 4 sdělují veškeré změny pravidelné linky.

7. Je-li plavidlo druhu uvedeného v čl. 313a odst. 1 nuceno v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci přeložit náklad na volném moři nebo dočasně pobývat v přístavu některé třetí země nebo ve svobodném celním pásmu v přístavu na celním území Společenství, uvědomí o tom námořní společnost neprodleně celní orgány následujících přístavů na pravidelné lince plavidla."

6. Článek 314 se nahrazuje tímto:

"Článek 314

1. Je-li zboží ve smyslu článku 313 považováno za zboží, které není zbožím Společenství, je možno jeho status zboží Společenství prokázat podle odstavce 2 pouze tehdy,

a) je-li dopravováno z jiného členského státu, aniž vstoupilo na území třetí země, nebo

b) je-li dopravováno z jiného členského státu a prochází přitom územím některé třetí země, jestliže se jeho přeprava uskutečňuje na podkladě jediného přepravního dokladu vystaveného v některém členském státě, nebo

c) bylo-li po přeložení v některé třetí zemi přepravováno jiným dopravním prostředkem, než na který bylo původně naloženo, a byl-li vydán nový přepravní doklad, jestliže se k novému přepravnímu dokladu přiloží kopie původního přepravního dokladu vydaného pro dopravu zboží z členského státu odeslání do členského státu určení. Celní orgány, v jejichž působnosti se nachází celní úřad určení, provedou v rámci správní spolupráce mezi členskými státy následné ověření údajů uvedených na kopii původního přepravního dokladu.

2. Status zboží Společenství se prokazuje výhradně

a) jedním z dokladů uvedených v článcích 315 až 318, nebo

b) v souladu s pravidly uvedenými v článcích 319 až 323, nebo

c) průvodním dokladem uvedeným v nařízení (EHS) č. 2719/92 [11], nebo

d) dokladem uvedeným v článku 325, nebo

e) dokladem uvedeným v článku 816, který potvrzuje status zboží Společenství, nebo

f) kontrolním výtiskem T5 uvedeným v článku 843.

3. Doklady nebo pravidla zmíněné v odstavci 2 nelze použít pro zboží, u kterého byly dokončeny vývozní formality, nebo u zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení.

4. Používají-li se doklady nebo pravidla zmíněné v odstavci 2 pro zboží Společenství zabalené v obalech, které nejsou zbožím Společenství, uvede se v dokladu potvrzujícím status zboží Společenství některá z těchto poznámek:

- envases N

- N-emballager

- N-Umschließungen

- Συσκευασία Ν

- N packaging

- emballages N

- imballaggi N

- N-verpakkingsmiddelen

- embalagens N

- N-pakkaus

- N förpackning."

7. Článek 315 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Pokud se status zboží Společenství prokazuje předložením dokladu T2L, vystavuje se tento doklad v souladu s odstavci 2 až 7."

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

"1a Status zboží Společenství se u zboží zasílaného z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS, nebo do ní prokazuje předložením dokladu T2LF.

Odstavce 2 až 7 a články 316 až 324 se použijí přiměřeně."

8. Článek 317 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Status zboží Společenství se prokazuje za následujících podmínek předložením faktury nebo přepravního dokladu na toto zboží.";

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Pokud celková hodnota zboží Společenství uvedená na faktuře nebo na přepravním dokladu, který byl vystaven a podepsán podle odstavce 2 nebo článku 224, nepřesahuje 10000 ECU, je deklarant zproštěn povinnosti předkládat tento doklad nebo fakturu celním orgánům členského státu odeslání k úřednímu záznamu.

V tom případě se na faktuře nebo přepravním dokladu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede celní úřad odeslání."

9. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 317a

1. Status zboží Společenství se prokazuje za následujících podmínek předložením manifestu námořní společnosti na toto zboží.

2. V manifestu musí být uvedeny alespoň

a) úplný název a adresa námořní společnosti;

b) totožnost plavidla;

c) místo a datum naložení zboží;

d) místo vyložení zboží.

Pro každou zásilku se rovněž uvádí

a) odkaz na námořní konosament nebo jiný obchodní doklad;

b) počet, druh, označení a čísla nákladových kusů;

c) popis zboží;

d) hrubá hmotnost v kilogramech;

e) případně identifikační čísla kontejnerů a

f) tyto údaje týkající se statusu zboží:

- značku "C" pro zásilky zboží uváděného jako zboží Společenství,

- značku "F" pro zásilky zboží směřující do nebo z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS,

- značku "N" pro všechny ostatní typy zásilek.

3. Řádně vyplněný a podepsaný manifest námořní společnosti opatří na její žádost úředním záznamem celní orgány členského státu odeslání. Záznam obsahuje jméno a otisk razítka celního úřadu odeslání, podpis příslušného úředníka a datum."

10. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 323a

1. Je-li zboží, které není zbožím Společenství, přepravováno z jednoho místa na celním území Společenství na jiné místo na tomto území poštou (včetně poštovních balíků) podle čl. 91 odst. 2 písm. f) kodexu, musí celní orgány členského státu odeslání připevnit nebo nechat připevnit na obal a průvodní doklady nálepku podle vzoru obsaženého v příloze 42.

2. Je-li zboží Společenství přepravováno poštou (včetně poštovních balíků) na místo v části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS, nebo z tohoto místa, musí celní orgány členského státu odeslání připevnit nebo nechat připevnit na obal a průvodní doklady nálepku podle vzoru obsaženého v příloze 42b."

11. V článku 362 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

"2. Zákaz použití globální záruky pro jakékoli zboží je omezen na dobu nejvýše dvanácti měsíců, pokud Komise nerozhodne o jeho prodloužení postupem projednávání ve výboru."

12. V čl. 376 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) které je uvedeno v seznamu v příloze 52 jako zboží, které představuje zvýšené riziko, pokud jeho množství převyšuje množství uvedené ve sloupci 3."

13. V článku 381 se vkládá nový odstavec, který zní:

"1a Jestliže je pro zboží typu uvedeného v čl. 311 písm. c) vyžadováno prohlášení T2, zapíše se za značku "T2" ve třetím oddíle kolonky 1 na tiskopise, který odpovídá vzoru obsaženému v přílohách 31 až 34, písmeno "F"."

14. Článek 389 se nahrazuje tímto:

"Článek 389

Aniž je dotčen čl. 317 odst. 4, mohou celní orgány každého členského státu povolit kterékoli osobě (dále jen "schválený odesílatel"), která splňuje podmínky článku 390 a která hodlá prokazovat status zboží Společenství předložením dokladu T2L podle čl. 315 odst. 1 nebo některým z dokladů uvedených v článcích 317 a 317a (dále jen "obchodní doklady"), použití tohoto dokladu, aniž by bylo nutno jej předkládat celním orgánům členského státu odeslání k záznamu."

15. V článku 419 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Celní úřad odeslání zřetelně zaznamená v kolonce vyhrazené pro úřední záznamy listů 1, 2 a 3 nákladního listu CIM:

a) značku "T1", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství;

b) značku "T2", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle článku 165 kodexu, kromě případů podle čl. 311 písm. c);

c) značku "T2F", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c).

Značka "T2" nebo "T2F" se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání."

16. V článku 434 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

"2. Celní úřad odeslání zřetelně zaznamená v kolonce vyhrazené pro úřední záznamy listů 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR:

a) značku "T1" jestliže se zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství;

b) značku "T2", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle článku 165 kodexu, kromě případů podle čl. 311 písm. c);

c) značku "T2F", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c).

Značka "T2" nebo "T2F" se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání.

3. Celní úřad odeslání uvede zřetelně v kolonce vyhrazené pro úřední záznamy listů 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR samostatné záznamy pro kontejner nebo kontejnery podle typu zboží, které obsahují, a značku "T1", "T2" nebo "T2F", jestliže se předávací list TR vztahuje současně na

a) kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství, a

b) kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle článku 165 kodexu, kromě případů podle čl. 311 písm. c);

c) kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c).

4. Jestliže se v případě uvedeném v odstavci 3 používají soupisy velkokapacitních kontejnerů, je nutno pro každou kategorii velkokapacitních kontejnerů sestavit samostatný soupis a v kolonkách listů 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR vyhrazených pro úřední záznamy se uvede jako odkaz na tyto soupisy jejich pořadové číslo. Kromě pořadového čísla soupisu se podle kategorie kontejnerů, na kterou se vztahuje, uvede značka "T1", "T2" nebo "T2F"."

17. Článek 444 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Týká-li se přeprava jak zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, tak zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c), musí být toto zboží uvedeno v samostatných manifestech.";

b) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"3. Manifesty uvedené v odstavcích 1 a 2 opatří letecká společnost úředním záznamem s datem a podpisem, který je označí jako celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství a ve kterém určí celní status zboží v něm uvedeného. Manifesty takto doplněné a podepsané nahrazují prohlášení T1 nebo případně T2F.

Jestliže se zásilka uvedená v manifestu skládá ze zboží, na které se již vztahuje některý tranzitní režim, nebo ze zboží, které se přepravuje v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, označí letecká společnost v manifestu tuto položku značkou "TD";. Značku "TD"; uvede rovněž v odpovídajícím leteckém nákladním listu, spolu s odkazem na použitý režim, číslem tranzitního nebo přepravního dokladu, datem jeho vydání a úřadem, který jej vydal.";

c) v odst. 11 písm. c) se třetí odrážka nahrazuje tímto:

- "letecká společnost uvádí u každé položky v manifestu značku "T1", jestliže se dané zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství, značku "TF", jestliže se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c), a značku "C", jestliže se nepřepravuje ani v režimu vnějšího tranzitu Společenství, ani v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c); pokud se zásilka uvedená v manifestu týká zboží, na které se již vztahuje některý tranzitní režim, nebo zboží, které se přepravuje v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, označí letecká společnost tuto položku v manifestu značkou "TD". Značku "TD" uvede rovněž v odpovídajícím leteckém nákladním listu, spolu s odkazem na použitý režim, číslem tranzitního nebo přepravního dokladu, datem jeho vydání a úřadem, který jej vydal."

18. Články 446 a 447 se nahrazují tímto:

"Článek 446

Tranzitní režim Společenství je pro zboží přepravované námořní dopravou povinný pouze v případě pravidelné linky povolené podle článku 313a.

Článek 447

1. Je-li zboží propuštěno do tranzitního režimu stanoveného v článku 446, musí být poskytnuto zajištění celního dluhu a dalších poplatků, které mohou vzniknout ve vztahu k danému zboží.

2. U režimů uvedených v článku 448 není zajištění celního dluhu nutné."

19. Článek 448 se mění takto:

a) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"2. Celní orgány členského státu, v němž je námořní společnost usazena nebo zastoupena, uvědomí po obdržení žádosti celní orgány členských států, na jejichž území se nacházejí zamýšlený přístav odeslání a zamýšlený přístav určení.";

b) odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

"4. Povolení uvedené v odstavci 1 stanoví, že týká-li se přeprava jak zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, tak zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c), musí být toto zboží uvedeno v samostatných manifestech.

5. Manifesty uvedené v odstavcích 1 a 3 opatří námořní společnosti úředním záznamem s datem a podpisem, který je označí jako celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství a ve kterém určí celní status zboží v něm uvedeného. Manifesty takto doplněné a podepsané nahrazují prohlášení T1 nebo případně T2F.

Jestliže se zásilka uvedená v manifestu skládá ze zboží, na které se již vztahuje některý tranzitní režim, nebo ze zboží, které se přepravuje v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, označí námořní společnost v manifestu tuto položku značkou "TD";. Značku "TD"; uvede rovněž v odpovídajícím konosamentu nebo jiném obchodním dokladu, spolu s odkazem na použitý režim, číslem tranzitního nebo přepravního dokladu, datem jeho vydání a úřadem, který jej vydal.";

c) v odst. 11 písm. a) se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

"a) U mezinárodních námořních společností, které jsou usazeny nebo zastoupeny na celním území Společenství a které splňují podmínky uvedené v písmenu b), může být tranzitní režim uvedený v odstavcích 1 až 10 na jejich žádost dále zjednodušen.

Celní orgány členského státu, kterému je žádost určena, uvědomí po jejím obdržení celní orgány ostatních členských států, na jejichž území se nacházejí zamýšlený přístav odeslání a zamýšlený přístav určení.";

d) v odst. 11 písm. c) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

- "námořní společnost označí každou položku v manifestu značkou "T1", jestliže se dané zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství, značkou "TF", jestliže se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c) a značkou "C", jestliže se nepřepravuje ani v režimu vnějšího tranzitu Společenství, ani v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c); pokud se zásilka uvedená v manifestu týká zboží, na které se již vztahuje některý tranzitní režim, nebo zboží, které se přepravuje v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití, označí námořní společnost tuto položku v manifestu značkou "TD". Značku "TD" uvede rovněž v odpovídajícím konosamentu nebo jiném obchodním dokladu, spolu s odkazem na použitý režim, číslem tranzitního nebo přepravního dokladu, datem jeho vydání a úřadem, který jej vydal,"

20. Článek 449 se zrušuje.

21. Název části III se nahrazuje tímto:

"PRIVILEGOVANÉ OPERACE

HLAVA I

VRÁCENÉ ZBOŽÍ".

22. Za článek 856 se vkládá nová hlava, která zní:

"HLAVA II

PRODUKTY MOŘSKÉHO RYBOLOVU A JINÉ PRODUKTY ZÍSKANÉ Z POBŘEŽNÍCH VOD TŘETÍ ZEMĚ RYBÁŘSKÝMI PLAVIDLY SPOLEČENSTVÍ

Článek 856a

1. Osvobození produktů uvedených v článku 188 kodexu od dovozních cel je podmíněno předložením potvrzení, které se přikládají k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění těchto produktů do volného oběhu.

2. Pro produkty, které mají být propuštěny do volného oběhu ve Společenství za okolností uvedených v čl. 329 písm. a) až d), vyplňuje velitel plavidla Společenství, jež produkty ulovilo, kolonky 3 až 5 a kolonku 9 potvrzení. Jestliže se na palubě provádí ošetření ulovených produktů, vyplní velitel také kolonky 6 až 8.

Články 330 až 332 se také použijí na vyplnění odpovídajících kolonek potvrzení.

Při podání celního prohlášení s návrhem na propuštění těchto produktů do volného oběhu vyplní deklarant kolonky 1 a 2 potvrzení.

3. Potvrzení musí odpovídat vzoru obsaženému v příloze 110a a musí být vystaveno v souladu s odstavcem 2.

4. Jestliže je celní prohlášení s návrhem na propuštění těchto produktů do volného oběhu podáváno v přístavu, kde se vykládají z rybářského plavidla Společenství, které je ulovilo, použije se přiměřeně odchylka podle čl. 326 odst. 2.

5. Pro účely odstavců 1 až 4 se použijí definice "rybářského plavidla Společenství" a "výrobního plavidla Společenství" v čl. 325 odst. 1 a "produkty" se rozumí produkty a zboží uvedené v článcích 326 až 332, pokud se na tato ustanovení odkazuje.

6. K zajištění správného použití odstavců 1 až 5 si celní správy členských států poskytují vzájemnou pomoc při kontrole pravosti potvrzení a správnosti údajů v nich uvedených."

23. Článek 870 se nahrazuje tímto:

"Článek 870

Každý členský stát vede pro potřeby Komise seznam případů, ve kterých byl uplatněn čl. 869 písm. a), b) nebo c)."

24. V článku 889 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Každý členský stát vede pro potřeby Komise seznam případů, ve kterých byl uplatněn odst. 1 druhý pododstavec."

25. Příloha 37 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

26. Příloha 38 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

27. Připojuje se příloha 42A obsažená v příloze III tohoto nařízení.

28. Připojuje se příloha 42B obsažená v příloze IV tohoto nařízení.

29. V přílohách 46, 47 a 54 se značky "T2 ES" a "T2 PT" se nahrazují značkou "T2F".

30. Přílohy 48, 49, 50 a 51 se nahrazují přílohami V, VI, VII a VIII tohoto nařízení.

31. Příloha 52 se nahrazuje přílohou IX tohoto nařízení.

32. Příloha 56 se zrušuje.

33. Připojuje se příloha 110a obsažená v příloze X tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 409/86.

Článek 3

Tiskopisy uvedené v čl. 1 bodech 29 a 30, které se používaly přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být používány i nadále, pokud budou provedeny nezbytné úpravy jejich textu, až do vyčerpání zásob a nejdéle do 31. prosince 1999.

Článek 4

Článek 1 bod 11 se vztahuje rovněž na rozhodnutí přijatá podle čl. 362 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93, jež jsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost použitelné.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Ustanovení bodů 12, 26 (pokud se týká bodů 2 a 3 přílohy II), 31 a 32 se použijí ode dne 1. února 1998.

Ustanovení bodů 2 až 10, 13 až 20, 25, 26 (pokud se týká bodu 1 přílohy II), 27, 28 a 29 se použijí ode dne 1. července 1998.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 1998.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 196, 24.7.1997, s. 31.

[5] Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

[6] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.

[7] Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 89.

[8] Úř. věst. L 46, 25.2.1986, s. 5.

[9] Úř. věst. L 351, 20.12.1991, s. 21.

[10] Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

[11] Úř. věst. L 276, 19.9.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

V hlavě II části A bodě 1 přílohy 37 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"V třetím pododdíle se uvedou značky "T1", "T2" nebo "TF2", pokud se používá tranzitní režim Společenství, nebo "T2L" nebo "T2LF", pokud tranzitní režim Společenství není použit, ale je třeba prokázat status zboží Společenství."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Příloha 38 se mění takto:

1. Třetí pododdíl kolonky 1 se nahrazuje tímto:

"Tento pododdíl musí být vyplněn, pouze pokud se tiskopis používá pro účely tranzitního režimu Společenství nebo k prokázání statusu zboží Společenství.

Použijí se tyto značky:

T1 : Zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Společenství.

T2 : Zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle článku 165 kodexu, kromě případů čl. 311 písm. c).

T2F : Zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c).

T - zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Společenství,

- zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle článku 165 kodexu, kromě případů čl. 311 písm. c),

- zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. c).

T2L : Doklad prokazující status zboží Společenství.

T2LF : Doklad prokazující status Společenství u zboží, které směřuje do nebo z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice 77/388/EHS."

2. V popisu kódu 3 v seznamu prvních číslic kódů v kolonce 36 se vkládá poznámka pod čarou, takže text zní takto

[1]

:

"3 Jiné sazební preference (EUR 1, ATR [2] nebo rovnocenný doklad)"

3. V seznamu kódů pro kolonku 36 se vkládají nové kódy, které znějí:

a) pokud jde o první číslici kódu:

"0 Žádný z následujících případů";

b) pokud jde o další dvě číslice kódu:

"99 Neuložení cla podle předpisů Společenství nebo ustanovení dohod o celní unii, které Společenství uzavře."

[1] Je-li používán k prokázání statusu zboží Společenství.

[2] Je-li používán k prokázání statusu zboží Společenství.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA 42A

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA 42B

ŽLUTÁ NÁLEPKA

+++++ TIFF +++++

Barva:

černé písmo na žlutém podkladu.

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

"

PŘÍLOHA 48

VZOR I

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

(Globální ručení pokrývající více operací tranzitu podle Úmluvy o společném tranzitním režimu/více operací tranzitu Společenství podle příslušných nařízení Společenství)

I. Prohlášení o záruce

1. Podepsaný/podepsaná [1] …

s bydlištěm či sídlem v [2] poskytuje …

tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v …

záruku až do nejvyšší částky …

ve prospěch Evropského společenství, jež se skládá z Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a ve prospěch Knížectví Andorra, České republiky, Islandské republiky, Maďarské republiky, Norského království, Polské republiky, Republiky San Marino, Slovenské republiky a Švýcarské konfederace [3] za jakoukoli částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, včetně cel, daní a jiných poplatků, avšak s výjimkou peněžitých trestů,

kterou [4] …

dluží nebo bude dlužit výše uvedeným státům v důsledku protiprávního jednání nebo nesrovnalostí, k nimž dojde v průběhu jím uskutečňovaných operací podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství.

2. Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že zaplatí na první písemnou výzvu příslušných orgánů států uvedených v odstavci 1, bez možnosti odložit platbu o více než 30 dnů ode dne vyzvání, požadované částky až do výše uvedené nejvyšší částky, pokud sám/sama nebo jiný zúčastněný uspokojivě neprokáže příslušným orgánům před uplynutím této lhůty, že v průběhu operací podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání ani nesrovnalosti ve smyslu bodu 1.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoli důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná povinen/povinna zaplatit požadované částky, nad 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení. Náklady, které vznikly prodloužením lhůty k zaplacení, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo kapitálovém trhu daného státu.

Tato částka nesmí být snížena o částky již zaplacené na základě tohoto prohlášení, pokud nejde o postih vůči podepsanému/podepsané týkající se operace podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operace tranzitního režimu Společenství, která byla zahájena před obdržením předchozí výzvy k zaplacení nebo v průběhu 30 dnů po ní.

3. Toto prohlášení o záruce nabývá platnosti dnem jeho přijetí celním úřadem záruky.

Ručitelský vztah může podepsaný/podepsaná nebo stát, na jehož území se nachází celní úřad záruky kdykoli zrušit.

Zrušení nabývá účinnosti šestnáctým dnem po jeho oznámení druhé straně.

Podepsaný/podepsaná dále ručí za zaplacení částek, které se stanou splatnými ve vztahu k operacím podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operacím tranzitního režimu Společenství, na něž se vztahuje toto prohlášení a jež byly zahájeny přede dnem, ke kterému zrušení nabývá účinnosti, i když je výzva k zaplacení podána po tomto dni.

4. Pro účely tohoto prohlášení o záruce udává podepsaný/podepsaná jako svou služební adresu [5] [6]…

a v každém z ostatních států uvedených v odstavci 1 zasílací adresu:

Stát | Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto prohlášení, adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres, budou považovány za jemu/jí řádně doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude svou služební adresu a zasílací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V…, dne…

(podpis) [7]

II. Přijetí prohlášení o záruce celním úřadem záruky

Celní úřad záruky…

Prohlášení ručitele přijato dne…

(razítko a podpis)

"

[1] Příjmení a jména nebo obchodní firma.

[2] Úplná adresa.

[3] Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra, San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude.

[4] Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.

[5] Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v každém státě uvedeném v odstavci 1 zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místech, kde se nacházejí služební adresy ručitele nebo jeho zástupců.

[6] Úplná adresa.

[7] Před podpisem musí být vlastní rukou podepsaného uvedeno: "Ručení na částku …" s částkou vypsanou slovy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

"

PŘÍLOHA 49

VZOR II

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKA

(Ručení pokrývající jednu operaci podle Úmluvy o společném tranzitním režimu/jednu operaci tranzitu Společenství podle příslušných nařízení Společenství)

I. Prohlášení o záruce

1. Podepsaný/podepsaná [1] …

s bydlištěm či sídlem v [2] …

poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v …

záruku až do nejvyšší částky…

ve prospěch Evropského společenství, jež se skládá z Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a ve prospěch Knížectví Andorra, České republiky, Islandské republiky, Maďarské republiky, Norského království, Polské republiky, Republiky San Marino, Slovenské republiky a Švýcarské konfederace [3]

za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný [4]…

dluží nebo bude dlužit výše uvedeným státům v důsledku protiprávního jednání nebo nesrovnalostí, k nimž dojde v průběhu jím uskutečňovaných operací podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství

z celního úřadu odeslání v …

k celnímu úřadu určení v …

nebo v souvislosti s nimi, pokud jde o níže uvedené zboží, včetně cel, daní a jiných poplatků, s výjimkou peněžitých trestů, týká-li se dlužná částka hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek…

2. Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že zaplatí na první písemnou výzvu příslušných orgánů států uvedených v odstavci 1, bez možnosti odložit platbu o více než 30 dnů ode dne vyzvání, požadované částky až do výše uvedené nejvyšší částky, pokud sám/sama nebo jiný zúčastněný uspokojivě neprokáže příslušným orgánům před uplynutím této lhůty, že v průběhu operací podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání ani nesrovnalosti ve smyslu bodu 1.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoli důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná povinen/povinna zaplatit požadované částky, nad 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení. Náklady, které vznikly prodloužením lhůty k zaplacení, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo kapitálovém trhu daného státu.

3. Toto prohlášení o záruce nabývá platnosti dnem jeho přijetí celním úřadem záruky.

4. Pro účely tohoto prohlášení o záruce podepsaný/podepsaná udává jako svou služební adresu [5] [6]…

a v každém z ostatních států uvedených v odstavci 1 zasílací adresu:

Stát | Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto prohlášení, adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres, budou považovány za jemu/jí řádně doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude svou služební adresu a zasílací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V…, dne…

(podpis) [7]

II. Přijetí prohlášení o záruce celním úřadem záruky

Celní úřad záruky…

Prohlášení ručitele přijato dne…

k pokrytí tranzitní operace, na kterou se vztahuje prohlášení T1/T2F [8] vydané dne…

pod číslem…

(razítko a podpis)

"

[1] Příjmení a jména nebo obchodní firma.

[2] Úplná adresa.

[3] Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra, San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude.

[4] Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.

[5] Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v každém státě uvedeném v odstavci 1 zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místech, kde se nacházejí služební adresy ručitele nebo jeho zástupců.

[6] Úplná adresa.

[7] Před podpisem musí být vlastní rukou podepsaného/podepsané uvedeno: "Ručení na částku…" s částkou vypsanou slovy.

[8] Nehodící se škrtněte.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

"

PŘÍLOHA 50

VZOR III

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA

(Systém paušálního ručení)

I. Prohlášení o záruce

1. Podepsaný/podepsaná [1] …

s bydlištěm či sídlem v [2] …

poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem celnímu úřadu záruky v…

záruku ve prospěch Evropského společenství, jež se skládá z Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a ve prospěch Knížectví Andorra, České republiky, Islandské republiky, Maďarské republiky, Norského království, Polské republiky, Republiky San Marino, Slovenské republiky a Švýcarské konfederace za jakoukoli částku hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, včetně cel, daní a jiných poplatků, avšak s výjimkou peněžitých trestů, kterou hlavní povinný dluží nebo bude dlužit výše uvedeným státům v důsledku protiprávního jednání nebo nesrovnalostí, k nimž dojde v průběhu operací podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství, pokud se za tuto částku podepsaný/podepsaná zaručí vydáním záručních poukázek v hodnotě nejvýše 7000 ECU na kus.

2. Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že zaplatí na první písemnou výzvu příslušných orgánů států uvedených v odstavci 1, bez možnosti odložit platbu o více než 30 dnů ode dne vyzvání, požadované částky až do 7000 ECU na jednu záruční poukázku, pokud sám/sama nebo jiný zúčastněný uspokojivě neprokáže příslušným orgánům před uplynutím této lhůty, že v průběhu operace podle úmluvy o společném tranzitním režimu/operací tranzitního režimu Společenství nedošlo k žádnému protiprávního jednání ani nesrovnalosti ve smyslu bodu 1.

Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoli důvodů, které uznají za hodné zřetele, prodloužit lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná povinen/povinna zaplatit požadované částky, nad 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení. Náklady, které vzniknou prodloužením lhůty k zaplacení, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo kapitálovém trhu daného státu.

3. Toto prohlášení o záruce nabývá platnosti dnem jeho přijetí celním úřadem záruky.

Ručitelský vztah může podepsaný/podepsaná nebo stát, na jehož území se nachází celní úřad záruky kdykoli zrušit.

Zrušení nabývá účinnosti šestnáctým dnem po jeho oznámení druhé straně.

Podepsaný/podepsaná dále ručí za zaplacení částek, které se stanou splatnými ve vztahu k operacím tranzitu Společenství, na něž se vztahuje toto prohlášení a jež byly zahájeny přede dnem, ke kterému zrušení nabývá účinnosti, i když je výzva k zaplacení podána po tomto dni.

4. Pro účely tohoto prohlášení o záruce udává podepsaný/podepsaná jako svou služební adresu [3] [4]…

a v každém z ostatních států uvedených v odstavci 1 zasílací adresu:

Stát | Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

… | … |

Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto prohlášení, adresované nebo podané písemně na jednu ze služebních adres, budou považovány za jemu/jí řádně doručené.

Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má služební adresu.

Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude svou služební adresu a zasílací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.

V … dne …

(podpis) [5]

II. Přijetí prohlášení o záruce celním úřadem záruky

Celní úřad záruky…

Prohlášení ručitele přijato dne…

(razítko a podpis)

"

[1] Příjmení a jména nebo obchodní firma.

[2] Úplná adresa

[3] Škrtněte jméno všech smluvních stran nebo států (Andorra, San Marino), jejichž územím zboží přepravováno nebude.

[4] Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.

[5] Jestliže právní předpisy daného státu neupravují služební adresy, jmenuje ručitel v každém státě uvedeném v odstavci 1 zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této záruky jsou příslušné soudy v místech, kde se nacházejí služební adresy ručitele nebo jeho zástupců.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

"

PŘÍLOHA 51

TC 31 OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE

(Přední strana)

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

"

PŘÍLOHA 52

SEZNAM ZBOŽÍ, PŘI JEHOŽ PŘEPRAVĚ SE ZVYŠUJE PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA

SEZNAM ZBOŽÍ PŘEDSTAVUJÍCÍHO ZVÝŠENÉ RIZIKO, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH

Kód HS | Popis zboží | Množství odpovídající standardní částce 7000ECU |

1 | 2 | 3 |

01.02 | Živý skot | 4000 kg |

02.02 | Hovězí maso zmrazené | 3000 kg |

04.02 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 5000 kg |

ex 04.05 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka | 3000 kg |

08.03 | Banány včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené | 8000 kg |

17.01 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu | 7000 kg |

2207.10 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových | 3 hl |

ex 22.08 | Destiláty, likéry a jiné lihoviny | 5 hl |

2402.20 | Cigarety | 35000 kusů |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

"

PŘÍLOHA 110A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top