EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0569

Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska (oznámeno pod číslem K(1998) 2952)Text s významem pro EHP

OJ L 277, 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušeno 32006R1664 . Latest consolidated version: 03/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

31998D0569Úřední věstník L 277 , 14/10/1998 S. 0031 - 0035


Rozhodnutí Komise

ze dne 6. října 1998,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska

(oznámeno pod číslem K(1998) 2952)

(Text s významem pro EHP)

(98/569/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že odborník Komise provedl inspekční návštěvu Tuniska, aby ověřil podmínky, za nichž se živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži produkují, skladují a expedují do Společenství;

vzhledem k tomu, že podle ustanovení právních předpisů Tuniska je za hygienickou kontrolu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů a za sledování hygieny a hygienických podmínek produkce odpovědný úřad "Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture". Uvedené právní předpisy zmocňují DGSA, aby v některých oblastech povolil nebo zakázal sběr živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů;

vzhledem k tomu, že DGSA a jeho laboratoře jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů v Tunisku;

vzhledem k tomu, že se příslušné tuniské úřady zavázaly, že budou pravidelně a rychle sdělovat Komisi údaje o přítomnosti planktonu obsahujícího toxiny v oblastech sběru;

vzhledem k tomu, že příslušné tuniské úřady vydaly oficiální ujištění, že budou dodrženy požadavky uvedené v kapitole V přílohy směrnice 91/492/EHS a požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí pro třídění produkčních a sádkovacích oblastí, schvalování středisek pro expedici a pro čištění a kontrolu veřejného zdraví a sledování produkce; že je třeba Společenství sdělovat zejména jakékoliv změny produkčních oblastí;

vzhledem k tomu, že Tunisko lze zařadit do seznamu třetích zemí, které splňují podmínky rovnocennosti uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 91/492/EHS;

vzhledem k tomu, že by pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu i) směrnice 91/492/EHS rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, status osoby zmocněné je podepsat a na obalu by měla být připevněna značka zdravotní nezávadnosti;

vzhledem k tomu, že by měly být v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu ii) směrnice 91/492/EHS stanoveny produkční oblasti, v nichž mohou být mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži sbíráni a z nichž mohou být vyváženi do Společenství;

vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice 91/492/EHS je nezbytné vypracovat seznam provozoven, z nichž je povolen dovoz živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů; že tento seznam je třeba vypracovat na základě sdělení DGSA Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice 91/492/EHS, proto odpovídá DGSA;

vzhledem k tomu, že se použijí zvláštní podmínky dovozu, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá v souladu se směrnicí Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh [3], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Tunisku, který ověřuje a potvrzuje, že živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, splňují požadavky směrnice 91/492/EHS, je "Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture".

Článek 2

Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a pocházejí z Tuniska, musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet z povolených produkčních oblastí uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. musejí být baleny do zapečetěných obalů schváleným střediskem pro expedici nebo pro čištění uvedeným na seznamu v příloze C tohoto rozhodnutí;

4. každé balení musí být opatřeno nesmazatelnou značkou zdravotní nezávadnosti obsahující alespoň tyto informace:

- země odeslání: TUNISKO

- druhy (obecný a vědecký název),

- identifikace produkční oblasti a schvalovací číslo střediska pro expedici,

- datum balení uvádějící alespoň den a měsíc.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se kontroly provádějí.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce DGSA a úřední razítko téhož úřadu v barvě odlišné od barvy ostatních údajů uvedených na osvědčení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. října 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

PRODUKČNÍ OBLASTI, KTERÉ SPLŇUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ V KAPITOLE I ODST. 1 PÍSM. b) PŘÍLOHY SMĚRNICE 91/492/EHS

| Název |

T1 | Lac de Tunis (Nord) |

T2 | Canal de Tunis |

B1 | Menzel Jemil |

B2 | Faroua |

S1 | Sfax Nord |

S2 | Gargour |

S3 | Guetifa |

S4 | O. Maltine Nord |

S5 | O. Maltine Sud |

S6 | Skhira |

G1 | Gabès Nord |

G2 | Gabès Sud 1 |

G3 | Gabès Sud 2 |

M1 | Médenine Nord |

M2 | Lagune Boughrara |

M3 | Djerba Nord |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

SEZNAM PROVOZOVEN SCHVÁLENÝCH PRO VÝVOZ DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Číslo | Název | Adresa |

P.U 200 | M. A. Trad | Port de Zarzouna-Bizerte |

P.U 300 | Prince Export | Port Prince-Nabeul |

P.U 306 | Médipêche el ghoul | Sidi Daoud-Nabeul |

--------------------------------------------------

Top