Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EC: Commission Decision of 19 May 1998 amending for the second time Commission Decision 93/42/EEC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Sweden and amending Commission Decision 95/109/EC (notified under document number C(1998) 1355) (Text with EEA relevance)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362Official Journal L 163 , 06/06/1998 P. 0048 - 0049


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. května 1998,

kterým se podruhé mění rozhodnutí Komise 93/42/EHS o dalších zárukách týkajících se infekční bovinní rhinotracheitidy u skotu určeného pro členské státy nebo oblasti členských států prosté této choroby, pokud jde o Švédsko, a o změně rozhodnutí Komise 95/109/ES

(oznámeno pod číslem K(1998) 1355)

(Text s významem pro EHS)

(98/362/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství[1], naposledy pozměněnou a aktualizovanou směrnicí Rady 97/12/ES[2], a zejména na čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že program eradikace infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR) ve Švédsku byl schválen rozhodnutím Komise 95/71/ES[3]; že o tomto programu se má za to, že umožnil úspěšnou eradikaci této choroby ve Švédsku;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 95/109/ES[4] byly Švédsku poskytnuty některé další záruky k zabezpečení dosaženého pokroku a k úspěšnému završení započatého programu IBR;

vzhledem k tomu, že Švédsko má za to, že jeho území je prosté infekční bovinní rhinotracheitidy, a předložilo Komisi odpovídající podpůrnou dokumentaci;

vzhledem k tomu, že švédské orgány uplatňují na vnitrostátní pohyb skotu pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům stanoveným v tomto rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 93/42/EHS[5] pozměněné rozhodnutím 94/962/ES[6] poskytuje další záruky týkající se infekční bovinní rinotracheitidy u skotu určeného pro Dánsko a Finsko;

vzhledem k tomu, že je třeba navrhnout některé další záruky, aby byl zabezpečen pokrok dosažený ve Švédsku; že je proto třeba pozměnit uvedené rozhodnutí, aby tytéž záruky mohly být poskytnuty Švédsku;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 93/42/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Druhý řádek přílohy rozhodnutí 95/109/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. května 1998.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise

PŘÍLOHA

Členský stát Oblast

Dánsko Všechny oblasti

Finsko Všechny oblasti

Švédsko Všechny oblasti

[1] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[2] Úř. věst. L 109, 25.4.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 59, 17.3.1997, s. 33.

[4] Úř. věst. L 79, 7.4.1995, s. 32.

[5] Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 50.

[6] Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 27.

Top