EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

Směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19. června 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textiliíText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 169, 27.6.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; Implicitně zrušeno 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

31997L0037



Úřední věstník L 169 , 27/06/1997 S. 0074 - 0075


Směrnice Komise 97/37/ES

ze dne 19. června 1997,

kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií [1], a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že textilní výrobky mohou být uváděny na trh v rámci Společenství pouze tehdy, pokud budou vyhovovat ustanovením uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že tato směrnice o názvech textilií stanoví názvy textilních vláken ve výrobku pro označování etiketami nebo jiné označování, aby bylo zajištěno, že zájmy spotřebitele budou chráněny správnými informacemi;

vzhledem k tomu, že pouze textilní vlákna uvedená v příloze I uvedené směrnice mohou být použita ve složení textilních výrobků určených pro vnitřní trh Společenství; že je nezbytné přizpůsobit technickému pokroku přílohy obsahující seznam vláken, aby byla zařazena nová vlákna, která se objevila od poslední změny směrnice;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro směrnice o názvech a označování textilií etiketami,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 96/74/ES se mění takto:

1. Položka č. 2 se mění takto:

- ve sloupci "Název" se za slovo "guanako" vkládá slovo "kašgora",

- ve sloupci "Popis vlákna" se za slovo "guanako" vkládají slova "kašgorská koza" (kříženec kašmírské a angorské kozy).

2. Položka č. 30 se mění takto:

- slova ve sloupci "Název" znějí "polyamid nebo nylon",

- popis vláken se nahrazuje tímto:

"vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám".

3. Čísla 31 až 41 se nahrazují čísly 34 až 44.

4. Vkládá se nová položka č. 31:

- slovo ve sloupci "Název" zní "aramid",

- slova ve sloupci

"Popis vlákna"

znějí:

"vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85 % je napojeno přímo na dvě aromatická jádra, a pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb".

5. Vkládá se nová položka č. 32:

- slovo ve sloupci "Název" zní "polyimid",

- slova ve sloupci

"Popis vlákna"

znějí:

"vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky".

6. Vkládá se nová položka č. 33:

- slovo ve sloupci "Název" zní "lyocel",

- slova ve sloupci

"Popis vlákna"

znějí:

"regenerované celulosové vlákno získané procesem rozpouštění a spřádání v organickém rozpouštědle, bez tvorby derivátů",

- za slovo ve sloupci

"Název"

se vkládá odkaz na poznámku pod čarou. Poznámka pod čarou zní:

"Organickým rozpouštědlem“ se v podstatě rozumí směs organických chemikálií a vody".

7. V důsledku toho se položka č. 22 mění takto:

popis se nahrazuje tímto:

B

≥ 1,3

T + 2T

B

≥ 0,5

T

kde T je průměrná délková hmotnost v decitex".

Článek 2

Příloha II směrnice 96/74/ES se mění takto:

1. Čísla 31 až 41 se nahrazují čísly 34 až 44

2. Vkládá se nová položka č. 31:

slovo a číslo ve sloupcích Vlákna a Procentuální podíly znějí:

"Aramid | 8,00" |

3. Vkládá se nová položka č. 32:

slovo a číslo ve sloupcích Vlákna a Procentuální podíly znějí:

"Polyimid | 3,50" |

4. Vkládá se nová položka č. 33:

slovo a číslo ve sloupcích Vlákna a Procentuální podíly znějí:

"Lyocel | 13,00". |

Článek 3

1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s přílohou směrnice 96/74/ES nejpozději do 1. června 1998.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. června 1997.

Za Komisi

Emma bonino

členka Komise

[1] Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 38.

--------------------------------------------------

Top