Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0747

Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 1997, kterým se stanoví rozsah a četnost odběru vzorků podle směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktechText s významem pro EHP

OJ L 303, 6.11.1997, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 51 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 51 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 49 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/747/oj

31997D0747Úřední věstník L 303 , 06/11/1997 S. 0012 - 0015


Rozhodnutí Komise

ze dne 27. října 1997,

kterým se stanoví rozsah a četnost odběru vzorků podle směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech

(Text s významem pro EHP)

(97/747/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že příloha IV směrnice 96/23/ES stanoví rozsah a četnost odběru vzorků pro živá zvířata a některé produkty uvedené v příloze II a pověřuje Komisi úkolem stanovit rozsah a četnost odběru vzorků pro některé další živočišné produkty;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních prohlídek a kontrol podle směrnic 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS [2], naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES [3], stanovila v příloze B poplatky určené k zajištění toho, aby byly prováděny kontroly živých zvířat a produktů živočišného původu stanovené ve směrnici 96/23/ES;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím ke zkušenostem se stávajícími vnitrostátními opatřeními i k informacím sděleným Komisi na základě stávajících požadavků Společenství by měly být rozsah a četnost odběru vzorků rovněž stanoveny pro živočišné produkty, které dosud nejsou uvedeny v příloze IV směrnice 96/23/ES;

vzhledem k tomu, že rozsah a četnost odběru vzorků stanovené v tomto rozhodnutí musejí být začleněny do plánů monitoringu reziduí nejpozději při aktualizaci pro rok 1999, kterou mají členské státy předložit do 31. března 1999;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozsah a četnost odběru vzorků pro účely zjištění některých látek a jejich reziduí v mléce, vejcích, králičím mase a mase volně žijící zvěře a farmové zvěře a v medu jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí, která doplňuje rozsah a četnost odběru vzorků stanovené v příloze IV směrnice 96/23/ES.

Článek 2

Rozsah a četnost odběru vzorků uvedené v článku 1 musejí být v souladu s aktualizovanými plány monitoringu reziduí předloženými členskými státy pro rok 1999.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. října 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. L 32, 5.2.1985, s. 14.

[3] Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

KAPITOLA 1

MLÉKO

1. Kravské mléko

A. Požadavky na odběr vzorků

- Každý úřední vzorek musí být odebrán příslušným úředním orgánem takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit hospodářství původu mléka.

- Vzorky mohou být podle výběru členských států odebrány:

a) na úrovni hospodářství ze sběrných nádob na mléko,

b) nebo na úrovni mlékárenského průmyslu před vyprázdněním silniční cisterny naplněné mlékem.

- Odchylku od výše uvedené zásady zpětného zjištění hospodářství původu lze přijmout pro látky nebo rezidua uvedené ve skupině B 3 a), b) a c) směrnice Rady 96/23/ES.

- Vzorky musejí být odebrány pouze ze syrového mléka.

Velikost vzorku závisí na použité metodě vyšetření.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat 1 vzorku na 15000 tun roční produkce mléka, odebere se alespoň 300 vzorků.

Musí být dodržováno následující rozdělení:

a) 70 % vzorků musí být vyšetřeno na přítomnost reziduí veterinárních léčiv. V takovém případě musí být každý vzorek testován nejméně na čtyři různé složky nejméně ze tří následujících skupin: A 6, B 1, B 2 a) a B 2 e) přílohy I směrnice 96/23/ES,

b) 15 % vzorků musí být vyšetřeno na přítomnost reziduí popsaných ve skupině B 3 přílohy I směrnice 96/23/ES.

c) Zůstatek (15 %) má být rozvržen na základě situace členského státu.

2. Mléko ostatních druhů zvířat (ovcí, koz, koní)

Počet vzorků pro tyto druhy musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů. Mléko těchto druhů musí být zahrnuto do plánu odběru vzorků jako dodatečné vzorky ke vzorkům odebraným pro kravské mléko.

KAPITOLA 2

VEJCE

1. Slepičí vejce

A. Požadavky na odběr vzorků

- Každý úřední vzorek musí být odebrán příslušným úředním orgánem takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit hospodářství původu vajec.

- Vzorky mohou být podle výběru členských států odebrány:

a) na úrovni hospodářství,

b) nebo na úrovni třídírny.

- Velikost vzorku je alespoň 12 vajec v závislosti na použité metodě vyšetření.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat alespoň 1 vzorku na 1000 tun roční produkce konzumních vajec, odebere se alespoň 200 vzorků. Rozdělení vzorků může určit každý členský stát na základě struktury průmyslu, zejména pokud jde o úroveň jeho integrace.

Nejméně 30 % vzorků musí být odebráno v třídírnách, které představují nejvýznamnější podíl vajec určených k lidské spotřebě.

Musí být dodržováno následující rozdělení:

- 70 % vzorků musí být vyšetřeno na přítomnost nejméně jedné složky z každé následující skupiny: skupiny A 6, B 1 a B 2 b) uvedené v příloze II směrnice 96/23/ES.

- 30 % vzorků se přidělí podle situace v daném členském státě, musí však zahrnovat určitý počet vyšetření na látky skupiny B 3 a) přílohy I směrnice 96/23/ES.

2. Vejce od jiných druhů drůbeže

Počet vzorků pro tyto druhy musí být stanoven každým členským státem na základě úrovně produkce a zjištěných problémů. Vejce od těchto druhů musejí být zahrnuta do plánu odběru vzorků jako dodatečné vzorky ke vzorkům odebraným pro slepičí vejce.

KAPITOLA 3

KRÁLIČÍ MASO A MASO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE A FARMOVÉ ZVĚŘE

1. Králičí maso

A. Požadavky na odběr vzorků

Jeden vzorek se skládá z jednoho nebo více zvířat od téhož producenta, a to podle požadavků metod vyšetření.

- Každý úřední vzorek musí být odebrán příslušným úředním orgánem takovým způsobem, že je vždy možné zpětně zjistit hospodářství původu králíků.

- Vzorky mohou být podle struktury produkce králíků v každém členském státě odebrány:

a) na úrovni hospodářství;

b) nebo na úrovni registrovaných jatek (ve smyslu směrnice Rady 91/495/EHS [1].

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 96/23/ES, několik dodatečných vzorků pitné vody a krmiv může být odebráno na úrovni hospodářství pro účely kontroly zakázaných látek.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat alespoň 10 vzorkům na 300 tun roční produkce (mrtvé hmotnosti) pro prvních 3000 tun produkce a 1 vzorku pro každých dalších 300 tun.

Musí být dodržováno následující rozdělení (odkaz na přílohu I směrnice 96/23/ES):

- Skupina A: 30 % celkového počtu vzorků,

70 % má sloužit k ověření látek skupiny A 6,

30 % má sloužit k ověření látek ostatních podskupin skupiny A.

- Skupina B: 70 % celkového počtu vzorků

30 % má sloužit k ověření látek skupiny B 1,

30 % má sloužit k ověření látek skupiny B 2,

10 % má sloužit k ověření látek skupiny B 3.

Zbytek má být rozvržen na základě situace členského státu.

Tato čísla budou přezkoumána do dvou let od přijetí tohoto rozhodnutí.

2. Farmová zvěř

A. Požadavky na odběr vzorků

Velikost vzorku závisí na použité metodě vyšetření.

Vzorky musejí být odebrány na úrovni zpracovatelské jednotky. Musí být možné zpětně zjistit hospodářství původu zvířat nebo jejich masa.

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 96/23/ES, několik dodatečných vzorků pitné vody a krmiv může být odebráno na úrovni hospodářství pro účely kontroly zakázaných látek.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat alespoň 100 vzorkům.

Musí být dodržováno následující rozdělení:

- Skupina A: 20 % celkového počtu vzorků,

Většina vzorků má sloužit k ověření látek skupiny A 5 a skupiny A 6.

- Skupina B: 70 % celkového počtu vzorků.

Rozdělení musí být následující:

30 % má sloužit k ověření látek skupiny B 1,

30 % má sloužit k ověření látek skupiny B 2 a) a b),

10 % má sloužit k ověření látek skupiny B 2 c) a e),

30 % má sloužit k ověření látek skupiny B 3.

Zůstatek (10 %) má být rozvržen na základě zkušenosti členského státu.

Členské státy poskytnou Komisi údaje o národní produkci farmového masa určeného k lidské spotřebě. Na základě těchto údajů budou výše uvedená čísla přezkoumána do jednoho roku od přijetí tohoto rozhodnutí.

3. Volně žijící zvěř

A. Požadavky na odběr vzorků

Velikost vzorku závisí na použité metodě vyšetření.

Vzorky musejí být odebrány na úrovni zpracovatelské jednotky nebo v místě lovu.

Musí být možné zpětně zjistit region, v němž byla zvířata ulovena.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat alespoň 100 vzorkům.

Tyto vzorky musejí být odebrány pro účely vyšetření na rezidua chemických prvků.

Členské státy poskytnou Komisi údaje o roční národní produkci volně žijící zvěře určené k lidské spotřebě. Na základě těchto údajů budou výše uvedená čísla přezkoumána do jednoho roku od přijetí tohoto rozhodnutí.

KAPITOLA 4

MED

A. Požadavky na odběr vzorků

Velikost vzorku závisí na použité metodě vyšetření.

Vzorky mohou být odebrány v jakémkoliv stupni procesu produkce, pokud bude možné zpětně zjistit původního producenta medu.

B. Rozsah a četnost odběru vzorků

Počet každoročně odebíraných vzorků musí odpovídat alespoň 10 vzorkům na 300 tun roční produkce pro prvních 3000 tun produkce a 1 vzorku pro každých dalších 300 tun.

Musí být dodržováno následující rozdělení:

- Skupina B 1 a skupina B 2 c): 50 % celkového počtu vzorků,

- Skupina B 3 a), b) a c): 40 % celkového počtu vzorků.

Zůstatek (10 %) má být rozvržen na základě zkušenosti členských států. Mělo by se provést zejména šetření na mykotoxiny.

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41.

--------------------------------------------------

Top