EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 1997, kterým se zavádějí formuláře pro databázový systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadechText s významem pro EHP.

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; Zrušeno 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138Úřední věstník L 052 , 22/02/1997 S. 0022 - 0030


Rozhodnutí Komise

ze dne 3. února 1997,

kterým se zavádějí formuláře pro databázový systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(Text s významem pro EHP)

(97/138/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [1], a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že formuláře pro údaje a struktura údajů by měly být pravidelně na základě praktických zkušeností přezkoumávány a v případě potřeby revidovány;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou ve shodě se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí, které se vztahuje na veškeré obaly uvedené na trh Společenství a na veškeré obalové odpady podle čl. 2 odst. 1 směrnice 94/62/ES, je vytvořit formuláře pro databázový systém o obalech a obalových odpadech, které mají být zavedeny s cílem umožnit členským státům a Komisi monitorovat provádění cílů směrnice 94/62/ES.

Tyto formuláře mají sloužit k harmonizaci charakteristik a podoby připravovaných údajů a dosažení slučitelnosti údajů z členských států.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí:

- platí v případě potřeby definice uvedené v článku 3 směrnice 94/62/ES,

- "kombinovaným obalem" se rozumí obal vyrobený z různých materiálů, které od sebe nelze ručně oddělit, přičemž žádný z nich nepřesahuje určitý podíl hmotnosti, a který se stanoví postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES. Stejným postupem mohou být stanoveny případné výjimky pro některé materiály.

Článek 3

Formuláře uvedené v přílohách musí být vyplňovány každý rok, počínaje údaji pro rok 1997, musí zahrnovat vždy celý každý kalendářní rok a Komisi musí být poskytnuty vždy do 18 měsíců od konce příslušného roku. Zároveň se zprávami členských států zpracovanými podle článku 17 směrnice 94/62/ES musí být Komisi předloženy také tyto formuláře.

Článek 4

Členské státy předloží Komisi příslušné kvalitativní informace o hladinách koncentrací těžkých kovů v obalech ve smyslu článku 11 směrnice 94/62/ES a o přítomnosti škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů ve smyslu třetí odrážky bodu 1 přílohy II směrnice 94/62/ES.

Členské státy též předloží Komisi kvantitativní informace o obalových odpadech, které jsou považovány za nebezpečné v důsledku kontaminace obsahem výrobku ve smyslu směrnice Rady 91/689/EHS [2] a rozhodnutí Rady 94/904/EHS [3], zejména pokud tyto odpady nejsou vhodné k dalšímu využití.

Zpráva musí být Komisi předložena nejpozději do konce prvního pětiletého období, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES. Tento postup se bude každých pět let opakovat.

Článek 5

Členské státy předloží Komisi vyplněné formuláře zavedené tímto rozhodnutím spolu s příslušným popisem způsobu, jakým byly údaje zpracovány, i s popisem hlavních charakteristik databází, z nichž údaje pocházejí.

Zejména bude tento popis obsahovat odhady použité při výpočtu množství a podílu dále využitých a recyklovaných obalových odpadů a podílu používaných obalových odpadů.

Článek 6

Údaje o hmotnosti obalových odpadů recyklovaných nebo dále využitých, které mají být uvedeny v příloze III (tabulky 3, 4.1 a 4.2), se vztahují k množstvím obalových odpadů do účinného recyklačního procesu nebo procesu využití.

Pro výpočty těchto množství je možno použít pouze odpady vznikající z obalů uvedených na trh, s vyloučením všech zbytků z výroby obalů a obalových materiálů nebo z jakéhokoli jiného výrobního procesu.

Článek 7

Údaje uvedené v formulářích jsou určeny ke monitorování provádění cílů směrnice 94/62/ES, dále slouží k informačním účelům a jako základ pro budoucí rozhodování.

Vyplnění přílohy II (tabulky 2) je nepovinné.

Rozdělení údajů v příloze III (tabulky 3, 4.1 a 4.2) na organickou recyklaci, další způsoby recyklace, energetické využití a další formy využití, spalování a skládkování slouží pouze pro informační účely a je nepovinné.

Uvedení údajů ve sloupcích označených jako "celkem", "recyklace celkem" a "využití celkem" je povinné. Uvedení údajů ve sloupcích označených jako "vytříděno pro recyklaci" je nepovinné.

Obalové materiály, u nichž je poskytnutí požadovaných údajů povinné, jsou sklo, plasty, papír a lepenka a kovy.

Článek 8

Komise v postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES přezkoumá rámec pro poskytování údajů členskými státy s cílem dosáhnout toho, aby byly poskytované údaje shodného typu a byly porovnatelné. V tomto rámci mají být přezkoumány i definice, které budou použity, včetně definice kombinovaných obalů, a intervaly přesnosti, ve kterých se údaje mají pohybovat.

Členské státy zajistí, aby poskytované údaje byly v souladu s tímto rámcem.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. února 1997.

Za Komisi

Ritt bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

[2] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

[3] Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Tabulka 1

Množství obalů uvedených na trh v členském státě

+++++ TIFF +++++

1. Sloupce 2, 3 a 4 je třeba vyplnit v případě, že metodika použitá pro vyplnění sloupce 5 je založena na statistických údajích týkajících se výroby, dovozu a vývozu.

2. Sloupce 3 a 4 je možno dále rozdělit na údaje o prázdných a plných obalech.

3. Poskytnutí údajů týkajících se rozdělení plastů na jednotlivé kategorie, rozdělení kovů na ocel a hliník, kombinovaných materiálů a dřeva je dobrovolné. Vyplnění šedě vyznačených políček formuláře je nepovinné.

4. Údaje o kombinovaných materiálech mohou být buď zahrnuty v celkové hmotnosti pod údaje o materiálu, který v nich převládá, anebo rozděleny podle jednotlivých materiálů.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Tabulka 2

Opakovaně použitelné obaly

+++++ TIFF +++++

Vyplnění tabulky 2 je nepovinné a tabulka je určena pouze pro kategorie výrobků a/nebo obalů, které vnitrostátní orgány považují za relevantní vzhledem k článku 5 směrnice 94/62/ES.

Sloupce týkající se druhů obalů a výrobků, které mají být dále využity, mají být vyplněny pouze tehdy, jedná-li se o údaje týkající se vnitrostátních systémů pro opakované použití. V případě potřeby je možno názvy sloupců přizpůsobit aktuálním systémům.

Jsou-li údaje dostupné, mohou být obecné položky označené jako nápoje/potraviny/jiné rozděleny dále podle vzniku, např. obaly na minerální vody, nealkoholické nápoje, mléko, alkoholické nápoje, maso, ryby, práškové detergenty atd.

Poskytované údaje a jejich přesnost mají odpovídat s jejich dostupnosti a s vynaloženým nákladům a mohou být přizpůsobeny situacím v členských státech.

Poznámky:

"Jednotkami v oběhu" | se rozumí počet jednotek účastnících se systému zpětného odběru. |

"Ročním počtem oběhů" | se rozumí průměrný roční počet oběhů, kterými jednotka v oběhu projde. |

Začerněná políčka značí, že jejich vyplnění pro určitý materiál není podstatné.

Množství vztahující se k nápojům/tekutinám je nutno udávat v litrech, ostatní množství v kilogramech.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Tabulka 3

Množství obalových odpadů (v tunách), které vzniká a se kterým se v členském státě nakládá

+++++ TIFF +++++

Tabulka 4.1

Sledovaná množství obalových odpadů (v tunách), které v členském státě vznikají a jsou využity mimo něj

+++++ TIFF +++++

Tabulka 4.2

Sledovaná množství obalových odpadů (v tunách), které vznikají mimo členský stát, a jsou využívány v něm

+++++ TIFF +++++

Poznámka k tabulkám 3, 4.1 a 4.2

1. Rozdělení údajů do tabulky 3 na komunální a jiné odpady je nepovinné.

2. Sloupec "celkem" je závazný. Vyplnění sloupce "vytříděno pro recyklaci" je nepovinné.

3. Vyplnění sloupce "organická recyklace" a sloupce "jiné formy recyklace" je dobrovolné.

Vyplnění sloupce "recyklace celkem" je nepovinné.

4. Vyplnění sloupce "energetické využití" a sloupce "jiné formy využití" je nepovinné.

Vyplnění sloupce "využití celkem" je nepovinné.

5. Vyplnění sloupce "spalování" a sloupce "skládkování" je nepovinné.

6. Poskytnutí údajů týkajících se rozdělení plastů na jednotlivé kategorie, kovů na ocel a hliník, kombinovaných materiálů a dřeva je nepovinné.

7. Údaje týkající se "kombinovaných materiálů" mohou být zahrnuty buď v celkové hmotnosti pod údaje o materiálu, který v nich převládá, anebo rozděleny podle jednotlivých materiálů.

8. Začerněná políčka nejsou relevantní pro všechny případy. Vyplnění políček označených šedě je nepovinné.

--------------------------------------------------

Top