Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1312

Nařízení Komise (ES) č. 1312/96 ze dne 8. července 1996, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

OJ L 170, 9.7.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implicitně zrušeno 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1312/oj

31996R1312Úřední věstník L 170 , 09/07/1996 S. 0008 - 0010


Nařízení Komise (ES) č. 1312/96

ze dne 8. července 1996,

kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1311/96 [2], a zejména na články 7 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90 musí být maximální limity reziduí stanoveny postupně pro všechny farmakologicky účinné látky, které jsou používány ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích určených k podání zvířatům určeným k produkci potravin;

vzhledem k tomu, že maximální limity reziduí mohou být stanoveny až poté, co Výbor pro veterinární léčivé přípravky zhodnotí všechny významné informace, které se týkají bezpečnosti reziduí příslušných látek pro spotřebitele potravin živočišného původu a vlivu reziduí na průmyslové zpracování potravin;

vzhledem k tomu, že při stanovování maximálních limitů pro rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu je nezbytné výslovně uvést druhy zvířat, u kterých mohou být rezidua přítomna, povolené hladiny ve všech významných poživatelných tkáních získávaných z ošetřených zvířat (cílová tkáň) a charakter rezidua, které je významné pro sledování reziduí (indikátorové reziduum);

vzhledem k tomu, že pro kontrolu reziduí, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech Společenství, musí být maximální limity reziduí obecně stanoveny pro cílové tkáně jater nebo ledvin; že játra a ledviny jsou však často z jatečných těl, která jsou předmětem mezinárodního obchodu, odstraňovány a maximální limity reziduí proto musí být rovněž vždy stanoveny i pro svalovou tkáň a tkáň tukovou;

vzhledem k tomu, že v případě veterinárních léčivých přípravků, které jsou určeny k použití u nosnic, u zvířat produkujících mléko nebo u včel, musí být maximální limity reziduí stanoveny rovněž pro vejce, mléko či med;

vzhledem k tomu, že klenbuteroliumchlorid musí být zařazen do přílohy III nařízení (EHS) č. 2377/90, aby bylo umožněno dokončení vědeckých studií;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 96/22/ES [3] o zákazu používání některých látek, které mají hormonální nebo thyreostatické působení, a beta agonistů v chovech hospodářských zvířat, zakazuje používání klenbuterolu u všech hospodářských zvířat, s výjimkou některých léčebných účelů u koní a u krav;

vzhledem k tomu, že před tím, než toto nařízení vstoupí v platnost, musí být stanovena lhůta 60 dnů k tomu, aby členské státy mohly učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na rozhodnutí o registraci příslušných veterinárních léčivých přípravků vydaná v souladu se směrnicí Rady 81/851/EHS [4] naposledy pozměněnou směrnicí 93/40/EHS [5], aby byla zohledněna ustanovení tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EHS) č. 2377/90 se tímto mění tak, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 1996.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. L 170, 9.7.1996, s. 4.

[3] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

[4] Úř. věst. L 317, 6.11.1981, s. 1.

[5] Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 31.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. C. Příloha III se mění takto:

3. Látky působící na nervový systém

3.2 Látky působící na vegetativní nervový systém

3.2.2 β2 sympatomimetika

Farmakologicky účinná látka (účinné látky) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení |

3.2.2.1Klenbuteroliumchlorid | Klenbuterol | Skot | 0,5 μg/kg | Játra, ledviny | Prozatímní MRL platí do 1.7. 2000 |

0,1 μg/kg | Svalovina | Indikace: výlučně pro uvolnění stahů dělohy u krav při porodu |

0,05 μg/kg | Mléko | |

Koňovití | 0,5 μg/kg | Játra, ledviny | Prozatímní MRL platí do 1.7. 2000 |

0,1 μg/kg | Svalovina | Indikace: uvolnění stahů dělohy a léčba onemocnění dýchacího ústrojí |

--------------------------------------------------

Top