Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0075

Směrnice Rady 96/75/ES ze dne 19. listopadu 1996 o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství

OJ L 304, 27.11.1996, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 508 - 510
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 52 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/75/oj

31996L0075Úřední věstník L 304 , 27/11/1996 S. 0012 - 0014


Směrnice Rady 96/75/ES

ze dne 19. listopadu 1996

o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že rostoucí problémy zatížení silnic a železnic, dopravní bezpečnosti, životního prostředí, úspory energie a životní úrovně občanů si ve veřejném zájmu žádají větší rozvoj a lepší využití dopravního potenciálu vnitrozemské vodní dopravy, zejména zlepšení její konkurenceschopnosti;

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o systémech obchodní činnosti ve vnitrozemské vodní dopravě nepřispívají k řádnému fungování vnitřního trhu v tomto odvětví; že proto by měla být na úrovni Společenství zavedena společná opatření pro celý trh vnitrozemské vodní dopravy ve smyslu usnesení Rady ze dne 24. října 1994 o strukturálních zlepšeních ve vnitrozemské vodní dopravě [4];

vzhledem k tomu, že řádné fungování vnitřního trhu ve vnitrozemské vodní dopravě vyžaduje uzpůsobení organizace pronájmu na základě rotace směrem k větší obchodní pružnosti s cílem dosáhnout systému volného pronájmu a tvorby cen;

vzhledem k tomu, že by za tímto účelem pro přechodné období mělo být přijato opatření, kterým by byla oblast působnosti systému rotace postupně omezována tak, aby se dopravci mohli přizpůsobit podmínkám volného trhu a případně vytvořit obchodní seskupení lépe vyhovující logistickým potřebám lodních dopravců;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity je jak nezbytné, tak dostatečné stanovit na úrovni Společenství jednotný časový plán postupné liberalizace trhu při ponechání odpovědnosti za provedení této liberalizace na členských státech;

vzhledem k tomu, že musí být přijata opatření umožňující zásah do příslušného dopravního trhu v případě vážného narušení; že by proto Komise měla mít pravomoc učinit vhodná opatření postupem projednávání v poradním výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se:

a) "systémem pronájmu na základě rotace" rozumí systém přidělování poptávky zákazníků na přepravu nákladu na základě pořadí uvolnění plavidel po vyložení nákladu za předem stanovených cen a podmínek. Dopravci jsou podle pořadí registrace k rotaci vyzváni, aby si postupně vybrali z nabízených přepravních operací. Ti, kteří volbu nevyužijí, si však udržují své místo v pořadí;

b) "dopravcem" rozumí vlastník nebo provozovatel jednoho nebo více plavidel vnitrozemské plavby;

c) "příslušným orgánem" rozumí orgán pověřený členským státem řízením a organizací systému pronájmu na základě rotace;

d) "vážným narušením trhu" rozumí výskyt obtíží na trhu vnitrozemské vodní dopravy, které jsou specifické pro tento trh a které mohou vést k vážnému a potenciálně přetrvávajícímu převisu nabídky nad poptávkou, jenž by mohl vážně ohrozit finanční rovnováhu a přežití velkého počtu dopravců ve vnitrozemské vodní dopravě, pokud krátkodobé a střednědobé prognózy na daném trhu nenaznačují podstatné a trvalé zlepšení.

Článek 2

V oblasti vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravy ve Společenství se smlouvy mezi dotyčnými partnery volně uzavírají a ceny se volně dojednávají.

Článek 3

Odchylně od článku 2 mohou členské státy v přechodném období až do 1. ledna 2000 zachovat systém minimálních povinných tarifů a systémy pronájmu na základě rotace, pokud:

- jsou v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 4, 5 a 6 a

- zavedené systémy rotace a tvorby cen jsou volně dostupné za stejných podmínek všem dopravcům členských států.

Článek 4

Během přechodného období podle článku 3 nesmí být předmětem systému pronájmu na základě rotace

a) přeprava ropy a plynu, tekutého nákladu a pevného hromadného nákladu, zvláštního nákladu jako například těžkého a nedělitelného nákladu, přeprava kontejnerů, přeprava v areálu přístavu, jakýkoliv druh přepravy pro vlastní potřebu a jakýkoliv druh dopravních operací, které již nepatří do systému pronájmu na základě rotace;

b) přeprava, s níž tento systém neumí účinně zacházet, zejména

- doprava vyžadující zařízení pro manipulaci se zbožím,

- kombinovaná doprava, zejména intermodální doprava, kde jsou trasy v zásadě vedeny po vnitrozemských vodních cestách a jejichž výchozí nebo konečné úseky (co nejkratší) jsou vedeny po silnici či železnici.

Článek 5

Během přechodného období podle článku 3 učiní členské státy nezbytné kroky k co největšímu zpružnění systémů pronájmu na základě rotace, zejména

- zajistí lodním dopravcům možnost uzavírat smlouvy na opakované cesty, tedy na sebe navazující cesty za použití stejného plavidla,

- zajistí vynětí a volné dojednání jednotlivých či opakovaných cest nabídnutých dvakrát za sebou podle systému pronájmu na základě rotace, které nenašly zájemce.

Článek 6

V období dvou let od vstupu této směrnice v platnost přijmou členské státy zúčastněné v systému pronájmu na základě rotace nezbytná opatření umožňující lodním dopravcům volnou volbu mezi třemi typy smluv:

- smlouvy na časovém základě včetně smlouvy o pronájmu, kdy dopravce poskytne jedno nebo více plavidel a posádku na určitou dobu výlučně k dispozici zákazníkovi pro přepravu zboží pro tohoto zákazníka proti zaplacení stanovené částky za den. Strany uzavírají smlouvu volně,

- smlouvy o objemu, kdy se dopravce zavazuje dopravit v období stanoveném smlouvou daný objem proti zaplacení sazby za tunu nákladu. Strany uzavírají smlouvu volně a musí se týkat velkých objemů,

- smlouvy na jednotlivou cestu nebo opakované cesty.

Článek 7

1. V případě vážného narušení trhu vnitrozemské vodní dopravy může Komise, aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 ze dne 27. dubna 1989 o strukturálních zlepšeních ve vnitrozemské vodní dopravě [5], na žádost členského státu přijmout vhodná opatření a zejména opatření, určená k zabránění jakéhokoli nového nárůstu dopravní kapacity nabízené na daném trhu. Rozhodnutí se přijímají postupem podle čl. 8 odst. 2.

2. Jestliže členský stát požádá o vhodná opatření, musí být rozhodnutí přijato do tří měsíců od obdržení této žádosti.

3. Žádost členského státu o přijetí vhodných opatření musí být doprovázena všemi informacemi potřebnými k posouzení hospodářské situace v daném odvětví, zejména

- uvedení průměrných nákladů a cen různých druhů dopravy,

- sazby za využití lodního prostoru,

- předpověď vývoje poptávky.

Tyto informace mohou být použity pouze ke statistickým účelům. Nesmějí být použity pro daňové účely ani sděleny třetí straně.

4. Rozhodnutí přijatá na základě tohoto článku, jejichž použitelnost nesmí překročit dobu trvání narušení trhu, jsou neprodleně oznámena členským státům.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený směrnicí 91/672/EHS [6].

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, případně hlasováním.

Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

Článek 9

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1997. Neprodleně o nich informují Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy obsahují odkaz na tuto směrnici nebo je takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy neprodleně sdělí Komisi informace o znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. listopadu 1996.

Za Radu

předseda

H. Coveney

[1] Úř. věst. C 318, 29.11.1995, s. 8.

[2] Úř. věst. C 39, 12.2.1996, s. 96.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. února 1996 (Úř. věst. C 65, 4.3.1996, s. 32), společný postoj Rady ze dne 27. června 1996 (Úř. věst. C 264, 11.9.1996) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. září 1996 (Úř. věst. C 320, 28.6.1996).

[4] Úř. věst. C 309, 5.11.1994, s. 5.

[5] Úř. věst. L 116, 28.4.1989, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2254/96 (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 1).

[6] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

Top