Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2868

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

OJ L 303, 15.12.1995, p. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 189 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 84 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Zrušeno 32017R1430 . Latest consolidated version: 27/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2868/oj

31995R2868Úřední věstník L 303 , 15/12/1995 S. 0001 - 0032


Nařízení Komise (ES) č. 2868/95

ze dne 13. prosince 1995,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [1] ve znění nařízení (ES) č. 3288/94 [2], a zejména na článek 140 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 40/94 (dále jen "nařízení") vytváří nový systém ochranných známek, který umožňuje získat na základě přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen "úřad") ochrannou známku mající účinky na celém území Společenství;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem obsahuje nařízení nezbytná ustanovení o řízení vedoucím k zápisu ochranné známky Společenství, jakož i o správě ochranných známek Společenství, o odvoláních proti rozhodnutím úřadu a o řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství;

vzhledem k tomu, že článek 140 uvedeného nařízení stanoví, že pravidla pro provedení uvedeného nařízení stanoví prováděcí nařízení;

vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení se má přijmout v souladu s postupem stanoveným v článku 141 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že toto prováděcí nařízení proto stanovuje pravidla nezbytná k provedení ustanovení nařízení o ochranných známkách Společenství;

vzhledem k tomu, že by tato pravidla měla zajistit hladký a účinný průběh řízení před úřadem;

vzhledem k tomu, že podle čl. 116 odst. 1 uvedeného nařízení se všechny náležitosti přihlášky ochranné známky Společenství uvedené v čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, jakož i všechny další údaje, jejichž zveřejnění je uloženo tímto prováděcím nařízením, zveřejní ve všech úředních jazycích Společenství;

vzhledem k tomu, že není vhodné, aby samotná ochranná známka, jména, adresy, dny a jakékoli podobné údaje byly překládány a zveřejňovány ve všech úředních jazycích Společenství;

vzhledem k tomu, že by měl úřad poskytnout pro řízení před úřadem standardní formuláře ve všech úředních jazycích Společenství;

vzhledem k tomu, že všechna opatření upravená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komise přijatým podle článku 141 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pravidla k provedení nařízení jsou tato:

HLAVA I

ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE

Pravidlo 1

Obsah přihlášky

1. Přihláška ochranné známky Společenství obsahuje:

a) žádost o zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství;

b) jméno, adresu a státní příslušnost přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen. Jména fyzických osob se uvádějí v pořadí příjmení a jméno (jména) osoby. Názvy právnických osob, jakož i subjektů spadajících pod ustanovení článku 3 nařízení se uvádějí v jejich úředním znění, které může být obvyklým způsobem zkráceno; kromě toho se uvede právo státu, kterým se řídí. Mohou být uvedeny telegrafické a dálnopisné adresy, telefonní, jakož i faxová čísla a údaje pro komunikační spojení. Každý přihlašovatel uvádí zpravidla pouze jednu adresu; pokud je uvedeno více adres, přihlíží se pouze k první uvedené adrese, ledaže by přihlašovatel označil jednu z těchto adres jako adresu pro doručování;

c) seznam výrobků a služeb, pro které se má ochranná známka zapsat podle pravidla 2;

d) vyobrazení známky podle pravidla 3;

e) pokud přihlašovatel jmenoval zástupce, jeho jméno a místo podnikání podle bodu b); má-li zástupce více než jedno sídlo nebo existují-li dva nebo více zástupců s různými sídly, uvede se v přihlášce, která z těchto adres se použije jako adresa pro doručování; není-li to označeno, bude se za adresu pro doručování považovat pouze první uvedená adresa;

f) uplatňuje-li se právo přednosti z dřívější přihlášky podle článku 30 nařízení, prohlášení v tomto smyslu s uvedením dne podání a státu, ve kterém nebo pro který byla dřívější přihláška podána;

g) uplatňuje-li se výstavní priorita podle článku 33 nařízení, prohlášení v tomto smyslu s uvedením názvu výstavy a dne prvního vystavení výrobků nebo služeb;

h) uplatňuje-li se seniorita jedné nebo více starších ochranných známek zapsaných v členském státě, včetně ochranné známky zapsané pro území Beneluxu nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát (dále jen "starší zapsané ochranné známky" ve smyslu článku 34 nařízení), prohlášení v tomto smyslu s uvedením členského státu nebo členských států, ve kterých nebo pro které byla starší ochranná známka zapsána, den účinnosti příslušného zápisu, číslo příslušného zápisu a výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána;

i) případné prohlášení, že jde o přihlášku kolektivní ochranné známky Společenství podle článku 64 nařízení;

j) údaj o jazyce, kterým byla přihláška vyplněna, a druhém jazyce podle čl. 115 odst. 3 nařízení;

k) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

2. Přihláška kolektivní ochranné známky Společenství může obsahovat pravidla, kterými se řídí její užívání.

3. Přihláška může obsahovat prohlášení přihlašovatele, že se vzdává veškerých výhradních práv k prvkům ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost a které přihlašovatel určí.

4. Je-li několik přihlašovatelů, může přihláška obsahovat jmenování jednoho přihlašovatele nebo zástupce jako společného zástupce.

Pravidlo 2

Seznam výrobků a služeb

1. Pro klasifikaci výrobků a služeb se použije obecná klasifikace uvedená v článku 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění zboží a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění pozdějších předpisů.

2. Seznam výrobků a služeb se uvede tak, aby jasně označoval povahu výrobků a služeb a aby každá položka mohla být zařazena jen do jedné třídy Niceské klasifikace.

3. Výrobky a služby se zpravidla seskupí podle tříd Niceské klasifikace, přičemž se před každou skupinou uvede číslo třídy této klasifikace, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a seřadí se podle této klasifikace.

4. Klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům. Výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle Niceské klasifikace, a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do odlišných tříd podle Niceské klasifikace.

Pravidlo 3

Vyobrazení ochranné známky

1. Nepřeje-li si přihlašovatel uplatňovat nárok na zvláštní grafické vyobrazení nebo barvu, zobrazí se známka v běžném písmu, jako například při psaní písmen, číslic a znaků do přihlášky. Použití malých i velkých písmen je přípustné a je úřadem dodržováno i při zveřejnění známky a zápisu.

2. V jiných případech, než jsou uvedeny v odstavci 1, se známka zobrazí na samostatném listu papíru, odděleně od znění přihlášky. List, na kterém je známka vyobrazena, nesmí přesáhnout formát DIN A4 (výška 29,7 cm, šířka 21 cm) a prostor využitý pro reprodukci známky (obrazec sazby) nesmí být větší než 26,2 cm x 17 cm. Po levé straně se ponechá okraj nejméně 2,5 cm. Pokud to není zřejmé, označí se správné umístění známky uvedením slova "nahoře" (horní část) na každou reprodukci. Reprodukce známky musí být takové kvality, aby mohla být zmenšena nebo zvětšena na velikost maximální šířky 8 cm a výšky 16 cm pro zveřejnění ve Věstníku ochranných známek Společenství. Samostatný list musí rovněž obsahovat jméno a adresu přihlašovatele. Předkládají se čtyři kopie samostatného listu s reprodukcí známky.

3. V případech, kdy se použije odstavec 2, uvede se v přihlášce údaj o této skutečnosti. Přihláška může obsahovat popis ochranné známky.

4. Žádá-li se o zápis trojrozměrné známky, uvede se v přihlášce údaj o této skutečnosti. Vyobrazení ochranné známky spočívá ve fotografické reprodukci nebo grafickém vyobrazení známky. Vyobrazení může obsahovat až šest různých perspektiv vyobrazení ochranné známky.

5. Žádá-li se o zápis barevné ochranné známky, uvede se v přihlášce údaj o této skutečnosti. Uvedou se rovněž barvy, které tvoří známku. Reprodukce podle odstavce 2 spočívá v barevném provedení známky.

6. Prezident úřadu může s ohledem na požadavky odstavce 2 stanovit, že může být známka reprodukována ve znění přihlášky samotné a nikoli na samostatném listu papíru a že počet kopií vyobrazení známky může být nižší než čtyři.

Pravidlo 4

Poplatky za přihlášku

Poplatky, které je nutné za přihlášku zaplatit, jsou:

a) základní poplatek;

a

b) poplatek za třídu od čtvrté třídy, do které zboží nebo služby podle pravidla 2 patří.

Pravidlo 5

Podání přihlášky

1. Úřad vyznačí na dokumentech, které se k přihlášce přikládají, den jejich přijetí a spisové číslo přihlášky. Úřad přihlašovateli bez prodlení vydá potvrzení, které obsahuje alespoň spisové číslo, vyobrazení, popis nebo jinou identifikaci známky, povahu a počet dokumentů a den jejich přijetí.

2. Je-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu podle článku 25 nařízení, očísluje podací úřad všechny stránky přihlášky arabskými čísly. Před postoupením přihlášky podací úřad vyznačí na dokumentech, ze kterých se přihláška skládá, den přijetí a počet stran. Podací úřad vydá přihlašovateli bez prodlení potvrzení, které obsahuje alespoň povahu a počet dokumentů a den jejich přijetí.

3. Obdrží-li úřad přihlášku postoupenou ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadem pro ochranné známky Beneluxu, vyznačí na přihlášce den přijetí a spisové číslo a vydá přihlašovateli bez prodlení potvrzení podle odst. 1 druhé věty, přičemž uvede den přijetí přihlášky úřadem.

Pravidlo 6

Uplatnění práva přednosti

1. Je-li v přihlášce uplatněno právo přednosti jedné nebo více dřívějších přihlášek podle článku 30 nařízení, uvede přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání spisové číslo dřívější přihlášky a předloží její kopii. Kopie musí být ověřena orgánem, který dřívější přihlášku přijal, jako přesná kopie dřívější přihlášky a musí k ní být připojeno potvrzení vydané tímto orgánem, potvrzující den podání dřívější přihlášky.

2. Přeje-li si přihlašovatel uplatnit právo přednosti z jedné nebo více dřívějších přihlášek podle článku 30 nařízení následně po podání přihlášky, předloží do dvou měsíců od podání prohlášení o právu přednosti s uvedením dne podání a státu, ve kterém nebo pro který byla dřívější přihláška podána. Údaje a dokumenty uvedené v odstavci 1 se úřadu předloží do tří měsíců od přijetí prohlášení o právu přednosti.

3. Pokud jazyk dřívější přihlášky není jedním z jazyků úřadu, vyzve úřad přihlašovatele, aby předložil ve lhůtě úřadem stanovené, která nesmí být kratší než tři měsíce, překlad dřívější přihlášky do jednoho z těchto jazyků.

4. Prezident úřadu může stanovit, že dokumenty, které má přihlašovatel předložit, nemusí obsahovat vše, co se požaduje podle odstavce 1, pokud jsou požadované informace úřadu k dispozici z jiných zdrojů.

Pravidlo 7

Výstavní priorita

1. Byla-li v přihlášce uplatněna výstavní priorita podle článku 33 nařízení, předloží přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání osvědčení vydané na výstavě orgánem odpovědným za ochranu průmyslového vlastnictví. Toto osvědčení potvrdí, že známka byla skutečně používána na zboží a služby, a musí uvádět údaj o tom, kdy byla výstava zahájena, a pokud první veřejné užití nesouhlasí se dnem zahájení výstavy, den tohoto prvního veřejného užití. Osvědčení musí být doloženo identifikací skutečného užívání známky, řádně ověřenou výše uvedeným orgánem.

2. Přeje-li si přihlašovatel uplatnit výstavní prioritu následně po podání přihlášky, předloží prohlášení o právu přednosti s uvedením názvu výstavy a dne prvního vystavení výrobků nebo služeb do dvou měsíců ode dne podání. Údaje a doklady uvedené v odstavci 1 se předloží úřadu do tří měsíců od přijetí prohlášení o právu přednosti.

Pravidlo 8

Uplatnění seniority národní ochranné známky

1. Bylo-li v přihlášce uplatněno právo seniority jedné nebo více starších zapsaných ochranných známek ve smyslu článku 34 nařízení, předloží přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání kopii příslušného zápisu. Kopie musí být ověřena příslušným orgánem jako přesná kopie zápisu.

2. Přeje-li si přihlašovatel uplatnit senioritu jedné nebo více starších zapsaných ochranných známek ve smyslu článku 34 nařízení následně po podání přihlášky, předloží do dvou měsíců ode dne podání prohlášení o právu přednosti s uvedením členského státu nebo členských států, ve kterých nebo pro které byla známka zapsána, dne účinnosti příslušného zápisu, čísla příslušného zápisu a výrobky nebo služby, pro které byla známka zapsána. Důkaz uvedený v odstavci 1 se předloží úřadu do tří měsíců od přijetí prohlášení o právu seniority.

3. Úřad informuje Úřad pro ochranné známky Beneluxu nebo ústřední úřad průmyslového vlastnictví členského státu příslušný pro uplatnění seniority.

4. Prezident úřadu může stanovit, že přihlašovatel nemusí předložit všechny doklady, které jsou uvedeny v odstavci 1, pokud jsou požadované informace úřadu k dispozici z jiných zdrojů.

Pravidlo 9

Průzkum náležitostí pro přiznání dne podání a formálních náležitostí

1. Nesplňuje-li přihláška náležitosti pro přiznání dne podání, protože:

a) přihláška neobsahuje:

i) žádost o zápis ochranné známky jako ochranné známky Společenství;

ii) údaje o totožnosti přihlašovatele;

iii) seznam výrobků a služeb, pro které má být známka zapsána;

iv) vyobrazení ochranné známky; nebo

b) základní poplatek za přihlášku nebyl zaplacen do jednoho měsíce od podání přihlášky u úřadu nebo, byla-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu, u tohoto úřadu,

sdělí úřad přihlašovateli, že z důvodu těchto nedostatků nelze přiznat den podání.

2. Jsou-li nedostatky uvedené v odstavci 1 odstraněny do dvou měsíců od přijetí oznámení, je den odstranění nedostatků stanoven jako den podání. Nejsou-li nedostatky do uplynutí této lhůty odstraněny, nepovažuje se přihláška za přihlášku ochranné známky Společenství. Veškeré zaplacené poplatky se vracejí.

3. Ukáže-li průzkum, přestože byl přiznán den podání, že:

a) nejsou splněny požadavky uvedené v pravidlech 1, 2 a 3 nebo jiné formální náležitosti přihlášky stanovené v nařízení nebo v těchto pravidlech;

b) úřad neobdržel všechny poplatky za třídy splatné podle pravidla 4 písm. b) zjištěné v souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 2869/95 [3] (dále jen "nařízení o poplatcích");

c) v samotné přihlášce nebo do dvou měsíců ode dne podání bylo uplatněno právo přednosti podle pravidla 6 a 7, ale nejsou splněny ostatní požadavky těchto pravidel;

d) v samotné přihlášce nebo do dvou měsíců ode dne podání byla uplatněna seniorita podle pravidla 8, ale nejsou splněny ostatní požadavky pravidla 8;

vyzve úřad přihlašovatele, aby nedostatky odstranil ve lhůtě, kterou mu stanoví.

4. Nejsou-li nedostatky uvedené v odst. 3 písm. a) odstraněny před uplynutím lhůty, úřad přihlášku zamítne.

5. Nejsou-li před uplynutím lhůty zaplaceny dlužné poplatky za třídy, považuje se přihláška za vzatou zpět, pokud není zřejmé, kterou třídu nebo které třídy má zaplacená částka pokrýt. Nejsou-li tu jiná kritéria pro určení, které třídy mají být pokryty, vezme úřad v úvahu třídy v pořadí klasifikace. Přihláška se považuje za vzatou zpět ve vztahu k těm třídám, za které nebyly zaplaceny poplatky za třídu nebo nebyly zaplaceny v plné výši.

6. Týkají-li se nedostatky uvedené v odstavci 3 uplatnění práva přednosti, dochází ke ztrátě práva přednosti pro tuto přihlášku.

7. Týkají-li se nedostatky uvedené v odstavci 3 uplatnění seniority, dochází ke ztrátě práva seniority ve vztahu k této přihlášce.

8. Týkají-li se nedostatky uvedené v odstavci 3 pouze některých výrobků nebo služeb, úřad přihlášku zamítne, případně dojde ke ztrátě práva přednosti nebo seniority pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.

Pravidlo 10

Průzkum podmínek ve vztahu ke způsobilosti být majitelem

Pravidlo 11

Průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu

1. Nemůže-li být podle článku 7 nařízení ochranná známka zapsána pro veškeré zboží či služby nebo kteroukoli jejich část, pro které byla přihlášena, sdělí úřad přihlašovateli důvody zamítnutí zápisu. Úřad stanoví lhůtu, ve které přihlašovatel může vzít přihlášku zpět nebo ji změnit nebo předložit své připomínky.

2. Je-li ve smyslu čl. 38 odst. 2 nařízení zápis ochranné známky Společenství podmíněn prohlášením přihlašovatele, že se vzdává výlučného práva k těm prvkům známky, které nemají rozlišovací způsobilost, oznámí to úřad přihlašovateli s uvedením důvodů a vyzve jej, aby předložil příslušné prohlášení ve lhůtě, kterou mu stanoví.

3. Neodstraní-li přihlašovatel ve lhůtě důvody pro zamítnutí zápisu nebo nevyrovná-li se s podmínkou uvedenou v odstavci 2, úřad přihlášku zcela nebo zčásti zamítne.

Pravidlo 12

Zveřejnění přihlášky

Zveřejněná přihláška obsahuje:

a) jméno a adresu přihlašovatele;

b) případně jméno a místo podnikání zástupce jmenovaného přihlašovatelem, jiného, než je zástupce ve smyslu čl. 88 odst. 3) první věty nařízení; je-li více zástupců se stejným místem podnikání, zveřejní se pouze jméno a adresa zástupce uvedeného na prvním místě a dále se uvede "a další"; je-li více zástupců s různými místy podnikání, zveřejní se pouze adresa pro doručování určená podle pravidla 1 odst. 1 písm. e); je-li jmenováno sdružení zástupců podle pravidla 76 odst. 9, zveřejní se pouze jméno a místo podnikání sdružení;

c) reprodukce známky spolu s údaji a popisem podle pravidla 3; žádá-li se o zápis v barevném provedení, obsahuje zveřejnění údaj "v barvě" a uvede se barva nebo barvy, které známku tvoří;

d) seznam výrobků a služeb podle tříd Niceské klasifikace, přičemž se před každou skupinou uvede číslo třídy této klasifikace, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a uvedených v pořadí tříd této klasifikace;

e) den podání a spisové číslo;

f) případně náležitosti pro uplatnění práva přednosti podle článku 30 nařízení;

g) případně náležitosti pro uplatnění výstavní priority podle článku 33 nařízení;

h) případně náležitosti pro uplatnění seniority podle článku 34 nařízení;

i) případně prohlášení, že známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání podle čl. 7 odst. 3 nařízení;

j) případně prohlášení, že jde o přihlášku kolektivní ochranné známky Společenství;

k) případně prohlášení přihlašovatele, že neuplatňuje výlučné právo k určitému prvku známky podle pravidla 1 odst. 3 nebo pravidla 11 odst. 2;

l) jazyk, ve kterém byla přihláška podána, a druhý jazyk, který přihlašovatel uvedl podle čl. 115 odst. 3 nařízení.

Pravidlo 13

Změna přihlášky

1. Žádost o změnu přihlášky podle čl. 44 nařízení obsahuje:

a) spisové číslo přihlášky;

b) jméno a adresu přihlašovatele podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

c) jmenoval-li přihlašovatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) údaj o části přihlášky, která se má opravit nebo změnit, a tuto část v její opravené nebo změněné podobě;

e) týká-li se změna vyobrazení známky, změněné vyobrazení známky podle pravidla 3.

2. Podléhá-li žádost o provedení změn zaplacení poplatku, považuje se žádost za podanou až po zaplacení příslušného poplatku. Nebyl-li poplatek zaplacen nebo nebyl-li zaplacen v plné výši, úřad to přihlašovateli vhodným způsobem sdělí.

3. Nejsou-li splněny náležitosti týkající se změny přihlášky, sdělí úřad nedostatky přihlašovateli. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o změnu zamítne.

4. Je-li změna zveřejněna podle čl. 44 odst. 2 nařízení, platí přiměřeně pravidla 15 až 22.

5. Pro změnu téhož prvku ve dvou nebo více přihláškách téhož přihlašovatele lze podat jednu žádost. Podléhá-li žádost o změnu zaplacení poplatku, platí se poplatek za každou přihlášku, která se má změnit.

6. Odstavce 1 až 5 platí přiměřeně i pro žádosti o opravu jména nebo místa podnikání zástupce jmenovaného přihlašovatelem. Tyto žádosti nepodléhají zaplacení poplatku.

Pravidlo 14

Oprava chyb ve zveřejnění

1. Obsahuje-li zveřejněná přihláška chybu, kterou lze přičíst úřadu, opraví úřad chybu z moci úřední nebo na žádost přihlašovatele.

2. Podá-li přihlašovatel žádost podle odstavce 1, platí přiměřeně pravidlo 13. Žádost nepodléhá placení poplatku.

3. Opravy provedené podle tohoto pravidla se zveřejní.

4. Týká-li se oprava seznamu výrobků nebo služeb nebo vyobrazení známky, platí přiměřeně čl. 42 odst. 2 nařízení a pravidla 15 až 22.

HLAVA II

NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ A DŮKAZ O UŽÍVÁNÍ

Pravidlo 15

Obsah sdělení o námitce

1. Námitku lze podat s ohledem na jednu nebo více starších známek ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení (dále jen "starší známky") nebo s ohledem na jedno nebo více jiných starších práv ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení (dále jen "starší práva").

2. Sdělení o námitce obsahuje:

a) pokud jde o přihlášku, proti které se námitka podává:

i) spisové číslo přihlášky, proti které se námitka podává;

ii) údaj o výrobcích a službách uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství, proti které se námitka podává;

iii) jméno přihlašovatele ochranné známky Společenství;

b) pokud jde o starší známku nebo starší právo, na základě kterého se námitka podává:

i) podává-li se námitka na základě starší známky, prohlášení v tom smyslu a údaj o tom, že starší známka je ochrannou známkou Společenství, nebo údaj o tom, ve kterém členském státě nebo členských státech, případně včetně území Beneluxu, byla starší známka přihlášena nebo zapsána nebo, je-li starší známka mezinárodně zapsanou ochrannou známkou, uvedení členského státu nebo členských států, případně včetně území Beneluxu, pro které byla ochrana této známky rozšířena;

ii) je-li k dispozici, spisové číslo nebo číslo zápisu a den podání, včetně dne vzniku práva přednosti starší známky;

iii) je-li námitka podána na základě starší známky, která je obecně známou ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. c) nařízení, sdělení v tom smyslu spolu s údajem, ve kterém členském státě nebo členských státech je známka obecně známou;

iv) je-li námitka podána na základě starší známky, která má dobré jméno ve smyslu článku 8 odst. 5 nařízení, sdělení v tom smyslu spolu s údajem, kde je tato starší známka zapsána nebo přihlášena podle bodu i);

v) je-li námitka podána na základě staršího práva, sdělení v tom smyslu spolu s údajem, ve kterém členském státě nebo členských státech toto starší právo existuje;

vi) vyobrazení a případně také popis starší známky nebo staršího práva;

vii) výrobky a služby, pro které byla starší známka zapsána nebo přihlášena nebo ve vztahu ke kterým je starší známka obecně známá ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo má dobré jméno podle čl. 8 odst. 5 nařízení; podavatel námitek při výčtu veškerých výrobků a služeb, pro které je starší známka chráněna, uvede také ty výrobky a služby, na základě kterých je námitka podána;

c) pokud jde o osobu, která podala námitky:

i) je-li námitka podána majitelem starší známky nebo staršího práva, jeho jméno a adresu podle pravidla 1 odst. 1 písm. b) a sdělení, že je majitelem takové známky nebo práva;

ii) je-li námitka podána nabyvatelem licence, jméno nabyvatele licence a jeho adresu podle pravidla 1 odst. 1) písm. b) a sdělení, že je oprávněn námitku podat;

iii) je-li námitka podána právním nástupcem zapsaného majitele ochranné známky Společenství, který nebyl dosud zapsán jako nový majitel, sdělení v tom smyslu, dále jméno a adresu osoby, která podala námitky, podle pravidla 1 odst. 1 písm. b), údaj o tom, kdy úřad obdržel žádost o zápis nového majitele nebo, není-li tato informace k dispozici, kdy byla žádost úřadu odeslána;

iv) je-li námitka podána na základě staršího práva osobou, která není majitelem tohoto práva, jméno této osoby a její adresu podle pravidla 1 odst. 1 písm. b) a sdělení, že je oprávněna podle příslušných vnitrostátních právních předpisů toto právo vykonávat;

v) jmenovala-li osoba, která podala námitky, svého zástupce, jméno zástupce a jeho místo podnikání podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) uvedení důvodů, pro které je námitka podána.

3. Odstavce 1 a 2 se vztahují přiměřeně i na námitku podanou podle čl. 8 odst. 3 nařízení.

Pravidlo 16

Skutečnosti, důkazy a argumenty uváděné na podporu námitky

1. Každé sdělení o námitce může obsahovat podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech předkládaných na podporu námitky, doplněné příslušnou podpůrnou dokumentací.

2. Je-li námitka podána na základě starší známky, která není ochrannou známkou Společenství, je třeba sdělení o námitce pokud možno doložit důkazem o zápisu nebo podání přihlášky starší známky, jako je osvědčení o zápisu. Je-li námitka podána na základě obecně známé známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení nebo na základě známky mající dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení, sdělení o námitce je třeba zpravidla doložit důkazem svědčícím o tom, že jde o obecně známou známku nebo o známku mající dobré jméno. Je-li námitka podána na základě jiného staršího práva, je třeba sdělení o námitce zpravidla doložit příslušným důkazem o získání a rozsahu ochrany tohoto práva.

3. Nejsou-li podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech a jiná podpůrná dokumentace uvedené v odstavci 1 a důkazy uvedené v odstavci 2 předloženy spolu se sdělením o námitce nebo následně, mohou být předloženy i po zahájení námitkového řízení ve lhůtě, kterou může úřad stanovit podle pravidla 20 odst. 2.

Pravidlo 17

Užívání jazyků v námitkovém řízení

1. Není-li sdělení o námitce podáno v jazyce přihlášky ochranné známky Společenství, pokud je tento jazyk jedním z jazyků úřadu, nebo ve druhém jazyce uvedeném při podání přihlášky, předloží osoba, která podala námitky, překlad sdělení o námitce do jednoho z těchto jazyků ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty k podání námitek.

2. Nejsou-li důkazy na podporu námitky ve smyslu pravidla 16 odst. 1 a 2 podány v jazyce námitkového řízení, předloží osoba, která podává námitky, překlad těchto důkazů do tohoto jazyka do jednoho měsíce od uplynutí lhůty k podání námitek, nebo případně ve lhůtě stanovené úřadem podle pravidla 16 odst. 3.

3. Informuje-li osoba, která podává námitky, nebo přihlašovatel úřad přede dnem, ke kterému se námitkové řízení považuje za zahájené podle pravidla 19 odst. 1, že se přihlašovatel a osoba, která podává námitky, dohodli na jiném jazyce pro námitkové řízení podle čl. 115 odst. 7 nařízení, předloží osoba, která podává námitky, pokud sdělení o námitce nebylo podáno v tomto jazyce, překlad sdělení o námitce do tohoto jazyka do jednoho měsíce od uvedeného dne.

Pravidlo 18

Zamítnutí námitky jako nepřípustné

1. Zjistí-li úřad, že sdělení o námitce neodpovídá článku 42 nařízení, nebo že sdělení o námitce neurčuje jasně přihlášku, proti které se námitka podává, nebo starší známku či starší právo, na základě kterých se námitka podává, zamítne úřad námitku jako nepřípustnou, nejsou-li tyto nedostatky odstraněny před uplynutím lhůty pro podání námitek. Nebyl-li ve lhůtě pro podání námitek zaplacen poplatek za podání námitek, má se za to, že námitka nebyla podána. Byl-li poplatek za podání námitek zaplacen po uplynutí lhůty k podání námitek, vrací se osobě, která námitky podala.

2. Zjistí-li úřad, že sdělení o námitce neodpovídá jiným ustanovením nařízení nebo tohoto předpisu, informuje o tom osobu, která námitky podala, a vyzve ji k odstranění uvedených nedostatků do dvou měsíců. Nejsou-li nedostatky před uplynutím stanovené lhůty odstraněny, zamítne úřad námitku jako nepřípustnou.

3. Rozhodnutí o zamítnutí námitky jako nepřípustné podle odstavce 1 nebo 2 se doručí i přihlašovateli.

Pravidlo 19

Zahájení námitkového řízení

1. Nezamítne-li úřad námitku podle pravidla 18, sdělí námitku přihlašovateli a vyzve jej, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, předložil své připomínky. Úřad upozorní přihlašovatele na skutečnost, že se námitkové řízení považuje za zahájené dva měsíce po doručení sdělení, pokud přihlašovatel úřadu před uplynutím této lhůty nesdělí, že bere přihlášku zpět nebo omezuje přihlášku na výrobky a služby, proti kterým námitka nesměřuje.

2. Úřad může podle pravidla 71 prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 1 druhé větě, je-li žádost podána společně přihlašovatelem i osobou, která podává námitky.

3. Je-li přihláška vzata zpět nebo omezena ve lhůtě uvedené v odstavci 1 druhé větě nebo v prodloužené lhůtě podle odstavce 2, informuje o tom úřad osobu, která podala námitky a vrátí jí poplatek za podání námitek.

Pravidlo 20

Přezkoumání námitky

1. Není-li přihláška vzata zpět nebo omezena podle pravidla 19, předloží přihlašovatel své připomínky ve lhůtě, kterou stanovil úřad ve sdělení uvedeném v pravidle 19 odst. 1 první větě.

2. Neobsahuje-li sdělení o námitce podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech uvedených v pravidle 16 odst. 1 a 2, vyzve úřad osobu, která podala námitky, aby tyto podrobnosti sdělila ve lhůtě, kterou jí úřad stanoví. Každé sdělení osoby, která podala námitky, se doručí přihlašovateli, který dostane příležitost odpovědět ve lhůtě úřadem stanovené.

3. Nepodá-li přihlašovatel žádné připomínky, může úřad rozhodnout o námitce na základě dostupných důkazů.

4. Připomínky přihlašovatele se sdělí osobě, která podala námitky, kterou úřad vyzve, považuje-li to na nezbytné, aby odpověděla ve lhůtě, kterou úřad stanoví.

5. Omezí-li přihlašovatel podle článku 44 odst. 1 nařízení seznam výrobků a služeb, sdělí to úřad osobě, která podala námitky, a vyzve ji, aby ve lhůtě, kterou jí stanoví, předložila vyjádření, zda trvá na námitce, a pokud ano, ve vztahu ke kterým zbývajícím výrobkům a službám.

6. Úřad může přerušit námitkové řízení, je-li námitka podána na základě přihlášky podle čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení, a to až do doby pravomocného rozhodnutí v tomto řízení, nebo tehdy, jsou-li tu jiné takové okolnosti, pro které je toto přerušení vhodné.

Pravidlo 21

Více námitek

1. Je-li proti přihlášce ochranné známky Společenství podáno více námitek, může je úřad projednat v jednom řízení. Úřad může následně rozhodnout, že nadále takto projednávány nebudou.

2. Ukáže-li předběžné projednání jedné nebo více námitek, že ochranná známka Společenství, pro kterou byla podána přihláška, nemusí být schopna zápisu ve vztahu k některým nebo veškerým výrobkům nebo službám, pro které se zápis požaduje, může úřad řízení o dalších námitkách přerušit. Úřad informuje zbývající osoby, které podaly námitky, o všech příslušných rozhodnutích vydaných v těch řízeních, která pokračují.

3. Stalo-li se rozhodnutí o zamítnutí přihlášky pravomocným, považují se námitky, ohledně kterých bylo rozhodnutí odloženo podle odstavce 2, za vyřízené, a osoby, které podaly námitky, jsou o tom informovány. Takové vyřízení se považuje za případ, kdy nedošlo k rozhodnutí ve věci ve smyslu čl. 81 odst. 4 nařízení.

4. Úřad vrátí 50 % poplatku za podání námitek každé osobě, která je podala, jejíž námitka se považuje za vyřízenou podle odstavce 1, 2 a 3.

Pravidlo 22

Důkaz o užívání

1. Má-li podle čl. 43 odst. 2 nebo 3 nařízení osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ji úřad, aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. Nepředloží-li osoba, která podala námitky, tento důkaz před uplynutím lhůty, úřad námitku zamítne.

2. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka, a důkazy na podporu těchto údajů podle odstavce 3.

3. Důkazy se zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení.

4. Nejsou-li důkazy předložené podle odstavce 1, 2 a 3 v jazyce námitkového řízení, může úřad vyzvat osobu, která podala námitky, aby poskytla překlad těchto důkazů do tohoto jazyka ve lhůtě, kterou jí úřad stanoví.

HLAVA III

ŘÍZENÍ O ZÁPISU

Pravidlo 23

Zápis ochranné známky

1. Poplatek za zápis stanovený v článku 45 nařízení se skládá ze:

a) základního poplatku;

a

b) poplatku za třídu od čtvrté třídy, pro kterou má být známka zapsána.

2. Nebyla-li podána žádná námitka nebo byla-li námitka vyřízena zpětvzetím, zamítnutím nebo jinak, vyzve úřad přihlašovatele, aby zaplatil poplatek za zápis do dvou měsíců od doručení výzvy.

3. Není-li poplatek za zápis zaplacen včas, může být ještě platně zaplacen do dvou měsíců od doručení upozornění o nedodržení lhůty splatnosti, pokud je v této lhůtě zaplacen i příplatek stanovený v nařízení o poplatcích.

4. Po zaplacení poplatku za zápis se přihlášená ochranná známka spolu s údaji uvedenými v pravidle 84 odst. 2 zapíše do rejstříku ochranných známek Společenství.

5. Zápis se zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství.

6. Není-li přihlášená ochranná známka zapsána, poplatek za zápis se vrátí.

Pravidlo 24

Osvědčení o zápisu

1. Úřad vydá majiteli ochranné známky osvědčení o zápisu, které obsahuje údaje, které jsou uvedeny v rejstříku, stanovené v pravidle 84 odst. 2, a sdělení v tom smyslu, že tyto údaje byly do rejstříku zapsány.

2. Majitel ochranné známky může požádat, aby mu byly po zaplacení poplatku vystaveny ověřené nebo neověřené kopie tohoto osvědčení.

Pravidlo 25

Změna zápisu

1. Žádost o změnu zápisu podle čl. 48 odst. 2 nařízení musí obsahovat:

a) číslo zápisu;

b) jméno a adresu majitele ochranné známky podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

c) pokud majitel jmenoval zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) údaj o prvku ve vyobrazení známky, který má být změněn, a tento prvek ve změněné podobě;

e) vyobrazení známky ve změněné podobě podle pravidla 3.

2. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku. Nebyl-li poplatek zaplacen nebo nebyl-li zaplacen v plné výši, sdělí to úřad žadateli.

3. Nejsou-li splněny náležitosti týkající se změny v zápisu, sdělí úřad nedostatek žadateli. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost zamítne.

4. Je-li zápis změny napaden podle čl. 48 odst. 3 nařízení, použijí se přiměřeně ustanovení o námitkách obsažená v nařízení a v těchto pravidlech.

5. O změnu téhož prvku ve dvou či více zápisech pro stejného majitele lze požádat v jedné žádosti. Poplatek se platí za každý zápis, který má být změněn.

Pravidlo 26

Změna jména nebo adresy majitele ochranné známky Společenství nebo jeho zapsaného zástupce

1. Změna jména nebo adresy majitele ochranné známky Společenství, která není změnou ochranné známky Společenství podle čl. 48 odst. 2 nařízení a která není důsledkem plného nebo částečného převodu ochranné známky, se na žádost majitele zapíše do rejstříku.

2. Žádost o změnu jména nebo adresy majitele ochranné známky obsahuje:

a) číslo zápisu ochranné známky;

b) jméno a adresu majitele známky podle zápisu v rejstříku;

c) uvedení změny jména a adresy majitele známky podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) pokud majitel jmenoval zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e).

3. Žádost nepodléhá placení poplatku.

4. O změnu jména a adresy ve dvou nebo více zápisech pro stejného majitele lze požádat v jedné žádosti.

5. Nejsou-li splněny náležitosti týkající se zápisu změny, sdělí úřad tento nedostatek žadateli. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě, kterou úřad stanoví, úřad žádost zamítne.

6. Odstavce 1 až 5 se vztahují přiměřeně i na změnu jména a adresy zapsaného zástupce.

7. Odstavce 1 až 6 se vztahují přiměřeně na přihlášky ochranných známek Společenství. Změna se vyznačí ve spisech vedených úřadem o přihlášce ochranné známky Společenství.

Pravidlo 27

Oprava chyb a nedostatků v rejstříku a ve zveřejnění zápisu

1. Je-li v zápisu známky nebo zveřejnění zápisu chyba, kterou lze přičíst úřadu, úřad chybu opraví z moci úřední nebo na žádost majitele.

2. Podá-li takovou žádost majitel, použije se přiměřeně pravidlo 26. Žádost nepodléhá zaplacení poplatku.

3. Úřad zveřejní opravy provedené podle tohoto pravidla.

Pravidlo 28

Uplatnění seniority po zápisu ochranné známky Společenství

1. Žádost podle článku 35 nařízení o přiznání seniority jedné nebo několika dříve zapsaných ochranných známek uvedených v článku 34 nařízení musí obsahovat:

a) číslo zápisu ochranné známky Společenství;

b) jméno a adresu majitele ochranné známky Společenství podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

c) jmenoval-li majitel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) údaj, ve kterém členském státě (členských státech) nebo pro který členský stát (členské státy) byla starší známka zapsána, den účinnosti příslušného zápisu, číslo příslušného zápisu a výrobky a služby, pro které je starší známka zapsána;

e) uvedení výrobků a služeb, ve vztahu ke kterým se uplatňuje seniorita;

f) kopii příslušného zápisu; kopie musí být ověřena příslušným orgánem jako přesná kopie zápisu.

2. Nejsou-li splněny náležitosti týkající se uplatnění seniority, sdělí úřad nedostatek žadateli. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě úřadem stanovené, úřad žádost zamítne.

3. Úřad informuje Úřad pro ochranné známky Beneluxu nebo ústřední úřad průmyslového vlastnictví příslušného členského státu o účinném uplatnění seniority.

4. Prezident úřadu může stanovit, že žadatel nemusí předložit všechny dokumenty, které jsou uvedeny v odst. 1 písm. f), pokud jsou požadované informace k úřadu k dispozici z jiných zdrojů.

HLAVA IV

OBNOVENÍ

Pravidlo 29

Oznámení o uplynutí doby platnosti zápisu

Pravidlo 30

Obnovení zápisu

1. Žádost o obnovení zápisu musí obsahovat:

a) je-li žádost podána majitelem ochranné známky, jeho jméno a adresu podle pravidla 1 odst. 1 písm b);

b) je-li žádost podána osobou výslovně k tomu zmocněnou majitelem ochranné známky, jméno a adresu této osoby a důkaz, že je zmocněna žádost podat;

c) jmenoval-li žadatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) číslo zápisu;

e) sdělení, že se žádá o obnovení pro veškeré výrobky a služby, na které se zápis vztahuje, nebo, nežádá-li se o obnovení pro veškeré výrobky a služby, pro které je známka zapsána, uvedení těch tříd nebo těch výrobků a služeb, pro které se o obnovení žádá, nebo těch tříd nebo výrobků a služeb, pro které se o obnovení nežádá, podle tříd Niceské klasifikace, přičemž před každou třídou je uvedeno číslo třídy této klasifikace, kam tato skupina výrobků nebo služeb patří, a uvedených v pořadí tříd této klasifikace.

2. Poplatky podle článku 47 nařízení za obnovení zápisu ochranné známky Společenství se skládají ze:

a) základního poplatku;

b) z poplatku za každou třídu od čtvrté třídy, pro které se žádá o obnovení zápisu ve smyslu odst. 1 písm. e); a

c) z případného příplatku za opožděné zaplacení poplatku za obnovení zápisu nebo za opožděné podání žádosti o obnovení zápisu podle čl. 47 odst. 3 nařízení, uvedeného v nařízení o poplatcích.

3. Je-li žádost o obnovení zápisu podána ve lhůtách stanovených v čl. 47 odst. 3 nařízení, ale nejsou splněny jiné podmínky pro obnovení zápisu podle článku 47 nařízení a není vyhověno tomuto předpisu, oznámí úřad žadateli zjištěné nedostatky. Je-li žádost podána osobou, kterou k tomu majitel ochranné známky výslovně zmocnil, obdrží majitel ochranné známky kopii oznámení.

4. Není-li podána žádost o obnovení zápisu nebo je-li podána po uplynutí lhůty uvedené v čl. 47 odst. 3 třetí větě nařízení, nebo nejsou-li zaplaceny poplatky nebo jsou-li zaplaceny až po uplynutí příslušné lhůty, nebo nejsou-li v této lhůtě odstraněny nedostatky, rozhodne úřad, že zápis zanikl, a sdělí to majiteli ochranné známky Společenství a případně přihlašovateli a osobě, o které je v rejstříku uvedeno, že má ke známce práva. Nestačí-li zaplacené poplatky k pokrytí všech tříd výrobků a služeb, pro které se žádá o obnovení zápisu, k takovému rozhodnutí nedojde, je-li zřejmé, na kterou třídu nebo které třídy se mají vztahovat. Nejsou-li tu jiná kritéria, vezme úřad v úvahu třídy v pořadí podle klasifikace.

5. Stane-li se rozhodnutí vydané podle odstavce 4 pravomocným, vymaže úřad ochrannou známku z rejstříku. Výmaz nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy uplynula doba platnosti stávajícího zápisu.

6. Pokud byly zaplaceny poplatky za obnovení zápisu uvedené v odstavci 2, ale zápis nebyl obnoven, tyto poplatky se vrátí.

HLAVA V

PŘEVOD, LICENCE A JINÁ PRÁVA, ZMĚNY

Pravidlo 31

Převod

1. Žádost o zápis převodu podle čl. 17 nařízení musí obsahovat:

a) číslo zápisu ochranné známky Společenství;

b) údaje o novém majiteli podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

c) netýká-li se převod veškerých výrobků a služeb, potom je třeba uvést údaje o těch zapsaných výrobcích nebo službách, kterých se převod týká;

d) doklady, které řádně zakládají převod podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení.

2. Žádost může případně obsahovat i jméno a místo podnikání zástupce nového majitele podle pravidla 1 odst. 1 písm. e).

3. Převody na fyzické nebo právnické osoby, které nemohou být majiteli ochranné známky Společenství podle článku 5 nařízení, se nezapíší.

4. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku. Není-li poplatek zaplacen nebo není-li zaplacen v plné výši, sdělí to úřad žadateli.

5. Dostatečným dokladem o převodu podle odst. 1 písm. d) je:

a) žádost o zápis převodu podepsaná zapsaným majitelem nebo jeho zástupcem a nabyvatelem nebo jeho zástupcem; nebo

b) žádost, ke které je v případě, že je podána nabyvatelem, přiloženo prohlášení podepsané zapsaným majitelem nebo jeho právním nástupcem, že souhlasí se zapsáním nabyvatele; nebo

c) žádost doložená vyplněným formulářem o převodu nebo dokumentem uvedeným v pravidle 83 odst. 1 písm. d), podepsaným zapsaným majitelem nebo jeho zástupcem a nabyvatelem nebo jeho zástupcem.

6. Nejsou-li splněny podmínky týkající se zápisu převodu uvedené v čl. 17 odst. 1 až 4 nařízení, v odstavcích 1 až 4 výše nebo v jiném použitelném ustanovení tohoto předpisu, sdělí úřad žadateli tyto nedostatky. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o zápis převodu zamítne.

7. Pro zápis převodu dvou nebo více známek lze podat jednu žádost, jsou-li ve všech případech majitel i nabyvatel stejní.

8. Odstavce 1 až 7 se přiměřeně vztahují i na přihlášky ochranných známek Společenství. Převod se zapíše do spisů týkajících se přihlášky ochranné známky vedených úřadem.

Pravidlo 32

Částečné převody

1. Týká-li se žádost o zápis převodu pouze některých výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána, uvedou se v žádosti údaje o výrobcích a službách, kterých se převod týká.

2. Zboží a služby z původního zápisu se rozdělí mezi zbývající zápis a nový zápis tak, aby se výrobky a služby ve zbývajícím zápisu a novém zápisu nepřekrývaly.

3. Na zápisy částečného převodu se přiměřeně vztahuje pravidlo 31.

4. Úřad založí pro nový zápis samostatný spis, který tvoří úplné kopie spisu původního zápisu a žádost o zápis částečného převodu; kopie této žádosti se založí i do spisu zbývajícího zápisu. Úřad rovněž přidělí novému zápisu nové číslo.

5. Každá žádost podaná původním majitelem, která je v řízení ve vztahu k původnímu zápisu, se považuje za žádost, která je v řízení ve vztahu ke zbývajícímu zápisu i k novému zápisu. Podléhá-li tato žádost placení poplatků a tyto poplatky byly původním majitelem zaplaceny, není nový majitel povinen platit za takovou žádost žádné dodatečné poplatky.

Pravidlo 33

Zápis licencí a jiných práv

1. Pravidlo 31 odst. 1 písm. a), b) a c), odst. 2, 4 a 7 se přiměřeně vztahuje i na zápis udělení nebo převodu licence, na zápis zřízení nebo převodu věcných práv k ochranné známce Společenství a na zápis opatření k vynucení práv. Je-li však ochranná známka Společenství zahrnuta do konkurzního nebo obdobného řízení, nepodléhá žádost příslušného vnitrostátního orgánu o zápis této skutečnosti do rejstříku zaplacení poplatku.

2. Je-li ochranná známka Společenství předmětem licence jen pro některé výrobky a služby, pro které je známka zapsána, nebo jen pro část Společenství nebo na omezenou dobu, uvedou se v žádosti o zápis výrobky a služby nebo část Společenství nebo doba, na kterou se licence uděluje.

3. Nejsou-li podmínky pro zápis uvedené v článcích 19, 20 nebo 22 nařízení nebo v odstavcích 1 a 2 výše nebo v jiném použitelném ustanovení předpisu splněny, sdělí úřad žadateli tento nedostatek. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o zápis zamítne.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se přiměřeně použijí i na přihlášky ochranných známek Společenství. Licence, věcná práva a opatření k vynucení práv se zapíší do spisů týkajících se přihlášky ochranné známky vedených úřadem.

Pravidlo 34

Zvláštní ustanovení pro zápis licence

1. Licence ve vztahu k ochranné známce Společenství se zapíše do rejstříku jako licence výlučná, požádá-li o to majitel ochranné známky nebo nabyvatel licence.

2. Licence ve vztahu k ochranné známce Společenství se zapíše do rejstříku jako sublicence, je-li poskytnuta nabyvatelem licence, jehož licence je zapsána v rejstříku.

3. Licence ve vztahu k ochranné známce Společenství se zapíše do rejstříku jako licence omezená, pokud jde o výrobky a služby, nebo jako licence územně omezená, je-li poskytnuta pouze pro část výrobků a služeb, pro které je známka zapsána, nebo je-li poskytnuta pouze pro část území Společenství.

4. Licence ve vztahu k ochranné známce Společenství se zapíše do rejstříku jako licence dočasná, je-li poskytnuta jen na omezenou dobu.

Pravidlo 35

Výmaz nebo změna zápisu licencí a jiných práv

1. Zápis provedený podle pravidla 33 odst. 1 se na žádost některé z dotčených osob vymaže.

2. Žádost musí obsahovat:

a) číslo zápisu ochranné známky Společenství;

a

b) údaje o právu, jehož zápis má být vymazán.

3. Žádost o výmaz zápisu licence nebo jiného práva se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku. Není-li poplatek zaplacen nebo není zaplacen v plné výši, sdělí to úřad žadateli. Žádost příslušného vnitrostátního orgánu o výmaz zápisu v případě, kdy byla ochranná známka Společenství zahrnuta do konkurzního nebo obdobného řízení, však nepodléhá placení poplatků.

4. Žádost je třeba doložit dokumenty prokazujícími, že zapsané právo již neexistuje, nebo prohlášením nabyvatele licence nebo majitele jiného práva, že souhlasí s výmazem zápisu.

5. Nejsou-li podmínky pro výmaz zápisu splněny, sdělí úřad nedostatek žadateli. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o výmaz zápisu zamítne.

6. Odstavce 1, 2, 4 a 5 se přiměřeně vztahují i na žádost o změnu zápisu provedeného podle pravidla 33 odst. 1.

7. Odstavce 1 až 6 se přiměřeně vztahují i na zápisy ve spisech provedené podle pravidla 33 odst. 4.

HLAVA VI

VZDÁNÍ SE

Pravidlo 36

Vzdání se

1. Oznámení o vzdání se podle článku 49 nařízení musí obsahovat:

a) číslo zápisu ochranné známky Společenství;

b) jméno a adresu majitele podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

c) byl-li jmenován zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

d) týká-li se oznámení o vzdání se pouze některých výrobků a služeb, pro které je známka zapsána, výrobky a služby, pro které se oznamuje, nebo výrobky a služby, pro které známka zůstává zapsaná.

2. Je-li zapsáno v rejstříku právo třetí osoby týkající se ochranné známky Společenství, je dostatečným důkazem jejího souhlasu se vzdáním se, podepíše-li majitel tohoto práva nebo jeho zástupce prohlášení o souhlasu se vzdáním se. Byla-li zapsána licence, zapíše se vzdání se za tři měsíce po dni, kdy majitel ochranné známky Společenství ujistí úřad, že informoval nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se známky. Předloží-li úřadu majitel před uplynutím této lhůty důkaz o tom, že nabyvatel licence poskytl svůj souhlas, zapíše se vzdání se neprodleně.

3. Nejsou-li splněny náležitosti vzdání se, sdělí úřad nedostatky oznamovateli. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad zápis vzdání se do rejstříku zamítne.

HLAVA VII

ZRUŠENÍ A NEPLATNOST

Pravidlo 37

Návrh na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti

Žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti podle článku 55 nařízení, která se předkládá úřadu, musí obsahovat:

a) pokud jde o zápis, o jehož zrušení nebo prohlášení neplatnosti se žádá:

i) číslo zápisu ochranné známky Společenství, o jehož zrušení nebo prohlášení neplatnosti se žádá;

ii) jméno a adresu majitele ochranné známky Společenství, ve vztahu k níž se o zrušení nebo prohlášení neplatnosti žádá;

iii) výčet zapsaných výrobků a služeb, ve vztahu k nimž se o zrušení nebo prohlášení neplatnosti žádá;

b) pokud jde o důvody, o které se žádost opírá:

i) v případě žádosti podle článků 50 nebo 51 nařízení, uvedení důvodů, o které se žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti opírá;

ii) v případě žádosti podle čl. 52 odst. 1 nařízení, údaje o právu, o které se žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti opírá, a je-li to nezbytné, údaje svědčící o tom, že žadatel je oprávněn uvádět starší právo jako důvod neplatnosti;

iii) v případě návrhu podle čl. 52 odst. 2 nařízení, údaje o právu, o které se žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti opírá, a údaje svědčící o tom, že žadatel je majitelem staršího práva uvedeného v čl. 52 odst. 2 nařízení nebo že je podle příslušných vnitrostátních právních předpisů oprávněn uplatnit nárok k tomuto právu;

iv) údaje o skutečnostech, důkazech a argumentech předložených na podporu těchto důvodů;

c) pokud jde o žadatele:

i) jeho jméno a adresu podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

ii) jmenoval-li navrhovatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e).

Pravidlo 38

Jazyky používané v řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti

1. Není-li návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podán v jazyce přihlášky ochranné známky Společenství, pokud je tento jazyk jedním z jazyků úřadu, nebo ve druhém jazyce uvedeném při podání přihlášky, předloží žadatel o zrušení nebo prohlášení neplatnosti překlad své žádosti do jednoho z těchto dvou jazyků ve lhůtě jednoho měsíce od podání návrhu.

2. Nejsou-li důkazy na podporu žádosti podány v jazyce řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, předloží žadatel překlad těchto důkazů do tohoto jazyka ve lhůtě dvou měsíců od podání těchto důkazů.

3. Sdělí-li žadatel o zrušení nebo prohlášení neplatnosti nebo majitel ochranné známky Společenství úřadu před uplynutím lhůty dvou měsíců ode dne, kdy bylo majiteli ochranné známky Společenství doručeno sdělení podle pravidla 40 odst. 1, že souhlasí s jiným jazykem řízení podle čl. 115 odst. 7 nařízení, předloží žadatel, pokud návrh nebyl podán v tomto jazyce, překlad návrhu do tohoto jazyka ve lhůtě jednoho měsíce od uvedeného dne.

Pravidlo 39

Zamítnutí žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti pro nepřípustnost

1. Zjistí-li úřad, že žádost neodpovídá článku 55 nařízení, pravidlu 37 nebo jinému ustanovení nařízení nebo tohoto předpisu, informuje o tom žadatele a vyzve jej, aby odstranil zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě. Nejsou-li nedostatky před uplynutím lhůty odstraněny, zamítne úřad žádost jako nepřípustnou.

2. Zjistí-li úřad, že nebyly zaplaceny příslušné poplatky, sdělí to žadateli a informuje jej, že návrh nebude považován za podaný, nebudou-li příslušné poplatky zaplaceny ve stanovené lhůtě. Jsou-li poplatky zaplaceny až po uplynutí lhůty stanovené úřadem, vrátí se žadateli.

3. Jakékoliv rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti podle odstavce 1 se sdělí žadateli. Má-li se za to, že žádost nebyla podána podle odstavce 2, sdělí to úřad žadateli.

Pravidlo 40

Projednání žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti

1. Nezamítne-li úřad žádost podle pravidla 39, zašle žádost majiteli ochranné známky Společenství a vyzve jej, aby se k ní vyjádřil ve lhůtě, kterou úřad stanoví.

2. Nevyjádří-li se majitel ochranné známky Společenství, může úřad rozhodnout o zrušení nebo prohlášení neplatnosti na základě důkazů, které má k dispozici.

3. Veškerá vyjádření majitele ochranné známky Společenství se sdělí žadateli, kterého úřad vyzve, aby ve lhůtě stanovené úřadem odpověděl, považuje-li to za nezbytné.

4. Veškerá sdělení podle čl. 56 odst. 1 nařízení a veškerá vyjádření podaná v této souvislosti se zašlou dotčeným stranám.

5. Má-li žadatel podle čl. 56 odst. 2 nebo 3 nařízení poskytnout důkaz o užívání nebo doložit řádné důvody pro neužívání, použije se přiměřeně pravidlo 22.

Pravidlo 41

Více žádostí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti

1. Bylo-li podáno více žádostí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ve vztahu k téže ochranné známce Společenství, může je úřad projednat v jednom řízení. Úřad může následně rozhodnout, že nadále takto projednávány nebudou.

2. Pravidlo 21 odst. 2, 3 a 4 se použije přiměřeně.

HLAVA VIII

KOLEKTIVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

Pravidlo 42

Použitelná ustanovení

Pravidlo 43

Pravidla pro kolektivní ochranné známky Společenství

1. Neobsahuje-li přihláška kolektivní ochranné známky Společenství pravidla pro její užívání podle článku 65 nařízení, je třeba předložit tato pravidla úřadu do dvou měsíců ode dne podání přihlášky.

2. Pravidla pro užívání kolektivní ochranné známky Společenství musí obsahovat:

a) jméno přihlašovatele a jeho místo podnikání;

b) předmět činnosti sdružení nebo cíl, za jakým byla právnická osoba podle veřejného práva zřízena;

c) orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo uvedenou právnickou osobu;

d) podmínky členství;

e) osoby oprávněné známku užívat;

f) případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí;

g) případné oprávnění ve smyslu čl. 65 odst. 2 druhé věty nařízení.

HLAVA IX

PŘEVOD

Pravidlo 44

Žádost o převod

1. Žádost o převod přihlášky ochranné známky Společenství nebo zapsané ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky podle článku 108 nařízení musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele o převod podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

b) jmenoval-li žadatel o převod zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

c) spisové číslo přihlášky ochranné známky Společenství nebo číslo zápisu ochranné známky Společenství;

d) den podání přihlášky ochranné známky Společenství, a případně údaje o uplatnění práva přednosti pro přihlášku ochranné známky Společenství podle článků 30 a 33 nařízení a údaje o uplatnění seniority podle článků 34 a 35 nařízení;

e) vyobrazení ochranné známky v souladu s přihláškou nebo zápisem;

f) uvedení členského státu nebo členských států, ve vztahu k nimž se o převod žádá;

g) netýká-li se žádost veškerých výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána nebo pro které byla známka zapsána, údaj o výrobcích a službách, pro které se žádá o převod, a pokud se žádá o převod ve vztahu k více než jednomu členskému státu a seznam výrobků a služeb není pro všechny členské státy stejný, údaj o příslušných výrobcích a službách pro každý členský stát;

h) žádá-li se o převod podle čl. 108 odst. 4 nařízení, sdělení v tomto smyslu;

i) žádá-li se o převod podle čl. 108 odst. 5 nařízení po zpětvzetí přihlášky, sdělení v tom smyslu spolu s uvedením dne, ke kterému byla přihláška vzata zpět;

j) žádá-li se o převod podle čl. 108 odst. 5 nařízení v důsledku neobnovení zápisu, sdělení v tom smyslu spolu s uvedením dne, kdy uplynula doba ochrany; tříměsíční lhůta uvedená v čl. 108 odst. 5 nařízení začíná běžet dnem, který následuje po posledním dni, kdy lze ještě podat žádost o obnovení zápisu podle čl. 47 odst. 3 nařízení;

k) žádá-li se o převod podle čl. 108 odst. 6 nařízení, sdělení v tom smyslu s uvedením dne, kdy se stalo rozhodnutí vnitrostátního soudu pravomocným, a kopii tohoto rozhodnutí.

2. Požaduje-li se kopie soudního rozhodnutí podle odst. 1 písm. k), může být tato kopie předložena v jazyce, ve kterém bylo přijato rozhodnutí.

Pravidlo 45

Projednání žádosti o převod

1. Nesplňuje-li žádost o převod požadavky čl. 108 odst. 1 nařízení nebo nebyla-li podána ve lhůtě tří měsíců, úřad ji zamítne.

2. Nebyl-li ve lhůtě tří měsíců zaplacen poplatek za převod, sdělí úřad žadateli, že se žádost o převod nepovažuje za podanou.

3. Nejsou-li splněny jiné požadavky pro převod podle pravidla 44 nebo jiného ustanovení o žádosti, sdělí to úřad žadateli a vyzve jej, aby nedostatky ve lhůtě stanovené úřadem odstranil. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, úřad žádost o převod zamítne.

Pravidlo 46

Zveřejnění žádosti o převod

1. Týká-li se žádost o převod přihlášky ochranné známky Společenství, která již byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství podle článku 40 nařízení, nebo týká-li se žádost o převod ochranné známky Společenství, zveřejní se žádost o konverzi ve Věstníku ochranných známek Společenství.

2. Zveřejnění žádosti o převod musí obsahovat:

a) spisové číslo nebo číslo zápisu ochranné známky, ve vztahu k níž se o převod žádá;

b) odkaz na předchozí zveřejnění přihlášky nebo zápis ve Věstníku ochranných známek Společenství;

c) uvedení členského státu nebo členských států, ve vztahu k nimž se o převod žádá;

d) netýká-li se žádost veškerých výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána nebo pro které byla známka zapsána, údaj o výrobcích a službách, pro které se o převod žádá;

e) žádá-li se o převod ve vztahu k více než jednomu členskému státu a seznam výrobků a služeb není pro všechny členské státy stejný, údaj o příslušných výrobcích a službách pro každý členský stát;

f) den žádosti o převod.

Pravidlo 47

Postoupení ústředním úřadům průmyslového vlastnictví členských států

HLAVA X

ODVOLÁNÍ

Pravidlo 48

Obsah odvolání

1. Odvolání musí obsahovat:

a) jméno a adresu odvolatele podle pravidla 1 odst. 1 písm. b);

b) jmenoval-li odvolatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle pravidla 1 odst. 1 písm. e);

c) údaj o napadeném rozhodnutí a o rozsahu, v jakém se žádá o změnu nebo zrušení rozhodnutí.

2. Odvolání se podává v jazyce řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno.

Pravidlo 49

Zamítnutí odvolání pro nepřípustnost

1. Nevyhovuje-li odvolání článkům 57, 58 a 59 nařízení a pravidlu 48 odst. 1 písm. c) a odst. 2, zamítne je odvolací senát jako nepřípustné, pokud nejsou nedostatky odstraněny před uplynutím lhůty stanovené v článku 59 nařízení.

2. Zjistí-li odvolací senát, že odvolání nevyhovuje jiným ustanovením nařízení nebo tohoto předpisu, zejména pravidlu 48 odst. 1 písm. a) a b), informuje o tom odvolatele a vyzve jej, aby uvedené nedostatky odstranil ve lhůtě stanovené odvolacím senátem. Není-li odvolání včas opraveno, zamítne jej odvolací senát jako nepřípustné.

3. Není-li do uplynutí lhůty pro podání odvolání zaplacen poplatek za odvolání podle článku 59 nařízení, má se za to, že odvolání nebylo podáno, a poplatek za odvolání se odvolateli vrátí.

Pravidlo 50

Projednání odvolání

1. Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o řízení před oddělením, které vydalo rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, přiměřeně i pro odvolací řízení.

2. Rozhodnutí odvolacího senátu musí obsahovat:

a) sdělení, že je vydáno senátem;

b) den vydání rozhodnutí;

c) jména předsedy a ostatních zúčastněných členů odvolacího senátu;

d) jméno příslušného pracovníka spisovny;

e) jména účastníků a jejich zástupců;

f) seznam právních otázek, které mají být rozhodnuty;

g) přehled skutečností;

h) odůvodnění;

i) rozhodnutí odvolacího senátu, včetně případného rozhodnutí o nákladech.

3. Rozhodnutí podepíše předseda a ostatní členové odvolacího senátu, jakož i pracovník spisovny odvolacího senátu.

Pravidlo 51

Vrácení poplatků za odvolání

HLAVA XI

OBECNÁ USTANOVENÍ

Část A

Rozhodnutí a sdělení úřadu

Pravidlo 52

Forma rozhodnutí

1. Rozhodnutí úřadu jsou písemná a uvádějí důvody, o které se opírají. Probíhá-li před úřadem ústní jednání, může být rozhodnutí vyhlášeno ústně. Následně se účastníkům doručí písemné rozhodnutí.

2. Rozhodnutí úřadu, proti kterým lze podat odvolání, musí obsahovat poučení o tom, že odvolání se podává písemně u úřadu do dvou měsíců od doručení příslušného rozhodnutí. Sdělení rovněž musí obsahovat upozornění účastníků na ustanovení článků 57, 58 a 59 nařízení. Účastníci se nemohou dovolávat nedostatku poučení o možnosti podat odvolání.

Pravidlo 53

Oprava chyb v rozhodnutích

Pravidlo 54

Zjištění ztráty práv

1. Zjistí-li úřad, že z nařízení nebo z tohoto předpisu vyplývá ztráta práv, aniž bylo vydáno rozhodnutí, sdělí to dotyčné osobě podle článku 77 nařízení a upozorní ji na podstatu odstavce 2 tohoto pravidla.

2. Domnívá-li se dotyčná osoba, že zjištění úřadu je nesprávné, může do dvou měsíců od doručení sdělení uvedeného v odstavci 1 požádat úřad o rozhodnutí ve věci. Toto rozhodnutí se vydá jen tehdy, nesouhlasí-li úřad s osobou, která o to žádá; jinak úřad změní své zjištění a informuje o tom osobu, která o rozhodnutí požádala.

Pravidlo 55

Podpis, jméno, pečeť

1. Každé rozhodnutí, sdělení nebo oznámení úřadu musí obsahovat údaj o oddělení nebo útvaru úřadu, jakož i jméno nebo jména odpovědného pracovníka či pracovníků. Musí být podepsáno pracovníkem nebo pracovníky nebo být opatřeno místo podpisu předtištěnou nebo otištěnou pečetí úřadu.

2. Prezident úřadu může rozhodnout, že lze použít i jiné prostředky pro uvedení oddělení nebo útvaru a jména odpovědného pracovníka nebo pracovníků nebo jinou identifikaci, než je pečeť, pokud jsou rozhodnutí, sdělení a oznámení předávána faxem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

Část B

Ústní jednání a dokazování

Pravidlo 56

Předvolání k ústnímu jednání

1. Účastníci se předvolávají k ústnímu jednání podle článku 75 nařízení a upozorňují se na odstavec 3 tohoto pravidla. Předvolání je třeba zaslat nejméně jeden měsíc předem, ledaže by účastníci souhlasili s kratší lhůtou.

2. Při vydání předvolání upozorní úřad účastníky na otázky, které podle jeho názoru mají být projednány za účelem vydání rozhodnutí.

3. Nedostaví-li se účastník, který byl řádně předvolán, k ústnímu jednání před úřadem, může řízení pokračovat bez něj.

Pravidlo 57

Dokazování u úřadu

1. Považuje-li úřad za nezbytné vyslechnout účastníky, svědky nebo znalce nebo provést ohledání, vydá o tom rozhodnutí s uvedením zamýšlených důkazních prostředků, skutečností, které mají být prokázány, a dne, času a místa výslechu nebo ohledání. Požádá-li o výslech svědků nebo znalců účastník, stanoví úřad v rozhodnutí lhůtu, ve které musí žadatel sdělit úřadu jména a adresy svědků a znalců, o jejichž výslech účastník žádá.

2. Předvolání účastníka, svědka nebo znalce k výslechu se provede alespoň jeden měsíc předem, ledaže by souhlasili s kratší lhůtou. Předvolání musí obsahovat:

a) výpis z rozhodnutí podle odstavce 1, ve kterém je uveden zejména den, čas a místo nařízeného výslechu, a dále skutečnosti, ohledně kterých mají být účastníci, svědci nebo znalci vyslechnuti;

b) jména účastníků řízení a údaje o nárocích, které mohou svědci nebo znalci uplatnit podle pravidla 59 odst. 2 až 5.

Pravidlo 58

Pověření znalců

1. Úřad rozhodne, v jaké formě předloží posudek znalec, kterého jmenuje.

2. Zadání znaleckého posudku musí obsahovat:

a) přesný popis jeho úkolu;

b) lhůtu stanovenou pro předložení znaleckého posudku;

c) jména účastníků řízení;

d) údaje o nárocích, které může uplatnit podle pravidla 59 odst. 2, 3 a 4.

3. Kopie písemného posudku se zašle účastníkům.

4. Účastníci mohou podat protest proti znalci z důvodu jeho nezpůsobilosti nebo ze stejných důvodů, z jakých lze podat protest proti průzkumovému referentovi nebo členovi námitkového oddělení nebo odvolacího senátu podle čl. 132 odst. 1 a 3 nařízení. O protestu rozhodne příslušné oddělení úřadu.

Pravidlo 59

Náklady dokazování

1. Provedení důkazu úřadem může být podmíněno tím, že účastník, který požádal o provedení důkazu, složí u Úřadu částku, jejíž výše se stanoví podle předpokládaných nákladů na dokazování.

2. Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a dostaví se k úřadu, mají nárok na náhradu přiměřených cestovních výdajů a stravného. Úřad jim může na tyto výdaje vyplatit zálohu. První věta platí i pro svědky a znalce, kteří se dostaví k úřadu, aniž byli předvoláni, a jsou vyslechnuti jako svědci nebo znalci.

3. Svědci, kteří mají nárok na náhradu podle odstavce 2, mají rovněž nárok na přiměřenou náhradu za ztrátu výdělku a znalci na odměnu za práci. Tyto částky se vyplatí svědkům a znalcům poté, co splnili svou povinnost nebo úkol, pokud tito svědci nebo znalci byli úřadem předvoláni z moci úřední.

4. Výši částek a záloh, které se vyplatí podle odstavce 1, 2 a 3, stanoví prezident úřadu a zveřejní se v Úředním věstníku úřadu. Výše částek se vypočítá stejně, jako náhrada a mzdy zaměstnanců ve stupních A4 až A8, v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a jeho přílohou VII.

5. Konečná odpovědnost zaplatit částky uvedené v odstavci 1 až 4 spočívá na:

a) úřadu, pokud úřad z moci úřední považoval za nezbytné provést výslech svědků nebo znalců;

nebo

b) účastníkovi, pokud požádal o provedení výslechu svědků nebo znalců, s výhradou rozhodnutí o rozdělení a stanovení nákladů podle článků 81 a 82 nařízení a pravidla 94. Tento účastník zaplatí úřadu náhradu za všechny řádně vyplacené zálohy.

Pravidlo 60

Protokol o ústním jednání a dokazování

1. O ústním jednání a provádění důkazů se vyhotoví protokol, který obsahuje podstatné skutečnosti z ústního jednání nebo provádění důkazů, závažná prohlášení účastníků, svědecké výpovědi účastníků, svědků nebo znalců a výsledek případného ohledání.

2. Protokol o svědecké výpovědi svědka, znalce nebo účastníka je přečten nebo jim je předložen tak, aby jej mohli prostudovat. V protokolu se uvede, že tato formalita byla dodržena a že osoba, která vypovídala, protokol schválila. Není-li souhlas poskytnut, zaznamenají se námitky.

3. Protokol podepíše pracovník, který jej vyhotovil, a pracovník, který vedl ústní jednání nebo dokazování.

4. Účastníci obdrží kopii protokolu.

5. Na žádost zpřístupní úřad účastníkům přepisy záznamů z ústního jednání, a to ve formě přepisu na stroji nebo jiné podobě, kterou lze přečíst strojem. Zpřístupnění záznamu z ústního jednání podle odstavce 1 podléhá zaplacení nákladů, které úřadu vznikly při pořizování tohoto přepisu. Částku, která má být zaplacena, stanoví prezident úřadu.

Část C

Doručování

Pravidlo 61

Obecná ustanovení o doručování

1. V řízení před úřadem se doručují sdělení v podobě originálů, jejich ověřených kopií nebo kopií opatřených pečetí úřadu nebo dokumentů vytištěných počítačem a opatřených touto pečetí. Kopie dokumentů vyhotovených účastníky samotnými takové ověření nevyžadují.

2. Doručování se provádí:

a) poštou podle pravidla 62;

b) předáním podle pravidla 63;

c) uložením v poštovní přihrádce úřadu podle pravidla 64;

d) faxem a jinými technickými komunikačními prostředky podle pravidla 65;

e) veřejným oznámením podle pravidla 66.

Pravidlo 62

Doručení poštou

1. Rozhodnutí, od kterých běží lhůta pro podání odvolání, předvolání a jiné dokumenty určené prezidentem úřadu se doručují doporučeným dopisem s doručenkou. Rozhodnutí a sdělení, od kterých běží jiná lhůta, se doručují doporučeným dopisem, pokud prezident úřadu nestanoví jinak. Všechna ostatní sdělení se zasílají obyčejným dopisem.

2. Doručení adresátům, kteří nemají trvalé bydliště ani sídlo ani nejsou usazeni ve Společenství a nejmenovali zástupce podle čl. 88 odst. 2 nařízení, se provede odesláním dokumentu, který má být doručen, obyčejným dopisem na poslední adresu adresáta, která je úřadu známa. Doručení se považuje za provedené odesláním zásilky.

3. Provádí-li se doručení doporučeným dopisem s doručenkou nebo bez ní, považuje se za doručený adresátovi desátý den po odeslání, ledaže adresát nebyl zastižen nebo mu byl dopis doručen později. V případě jakéhokoli sporu je na úřadu, aby doložil, že dopis došel svého určení nebo případně doložil den, kdy byl adresátovi doručen.

4. Doručení doporučeným dopisem s doručenkou nebo bez ní se považuje za provedené i tehdy, pokud adresát odmítne dopis převzít.

5. Pokud není doručování poštou upraveno odstavci 1 až 4, použijí se právní předpisy státu, na jehož území se doručuje.

Pravidlo 63

Doručení předáním

Pravidlo 64

Doručení uložením v poštovní přihrádce úřadu

Pravidlo 65

Doručení faxem a jinými technickými komunikačními prostředky

1. Doručení faxem se provádí odesláním originálu nebo kopie dokumentu ve smyslu pravidla 61 odst. 1, který má být doručen. Podrobnosti tohoto odeslání stanoví prezident úřadu.

2. Podrobnosti doručování jinými technickými komunikačními prostředky stanoví prezident úřadu.

Pravidlo 66

Veřejné oznámení

1. Nelze-li zjistit adresu adresáta nebo pokud se ukázalo doručení podle pravidla 62 odst. 1 nemožným i po druhém pokusu ze strany úřadu, provede se doručení veřejným oznámením. Toto oznámení se zveřejní alespoň ve Věstníku ochranných známek Společenství.

2. Prezident úřadu stanoví, jak se veřejné oznámení provede, a určí začátek jednoměsíční lhůty, po jejímž uplynutí se dokument považuje za doručený.

Pravidlo 67

Doručení zástupcům

1. Byl-li jmenován zástupce nebo je-li přihlašovatel uvedený na prvním místě ve společné přihlášce považován za společného zástupce podle pravidla 75 odst. 1, doručují se sdělení tomuto jmenovanému nebo společnému zástupci.

2. Bylo-li jmenováno několik zástupců pro jednoho účastníka, postačí doručení jedinému z nich, pokud nebyla uvedena zvláštní adresa pro doručování podle pravidla 1 odst. 1 písm. e).

3. Jmenovalo-li několik účastníků společného zástupce, postačí doručení jednoho dokumentu společnému zástupci.

Pravidlo 68

Vady doručování

Pravidlo 69

Doručení dokumentů v případě několika účastníků

Část D

Lhůty

Pravidlo 70

Počítání lhůt

1. Lhůty se počítají na celé roky, měsíce, týdny nebo dny.

2. Počítání začíná dnem, který následuje po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, je-li touto skutečností úkon v řízení nebo uplynutí jiné lhůty. Je-li touto skutečností doručení, považuje se za rozhodnou skutečnost přijetí doručovaného dokumentu, není-li stanoveno jinak.

3. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden rok nebo určitý počet let, uplyne v příslušném následujícím roce, v měsíci a dni, který se pojmenováním a číslem shoduje s měsícem a dnem, kdy tato skutečnost nastala. Není-li v příslušném měsíci den tohoto čísla, uplyne lhůta posledním dnem v měsíci.

4. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden měsíc nebo určitý počet měsíců, uplyne v příslušném následujícím měsíci dnem, který se číslem shoduje se dnem, kdy tato skutečnost nastala. Je-li den, kdy tato skutečnost nastala, posledním dnem v měsíci, nebo není-li v příslušném následujícím měsíci den s takovým číslem, uplyne lhůta posledním dnem v měsíci.

5. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden týden nebo určitý počet týdnů, uplyne v příslušném následujícím týdnu dnem, který se pojmenováním shoduje se dnem, kdy tato skutečnost nastala.

Pravidlo 71

Trvání lhůt

1. Má-li být podle nařízení nebo tohoto předpisu délka lhůty stanovena úřadem, činí tato lhůta, má-li účastník trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen ve Společenství, nejméně jeden měsíc, nebo nejsou-li tyto podmínky splněny, nejméně dva měsíce, nejvíce však šest měsíců. Úřad může, je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, prodloužit stanovenou lhůtu, požádá-li o to účastník a je-li žádost podána před uplynutím původní lhůty.

2. Je-li tu více účastníků, může úřad prodloužení lhůty podmínit souhlasem ostatních účastníků.

Pravidlo 72

Uplynutí lhůty ve zvláštních případech

1. Uplyne-li lhůta v den, kdy úřad není otevřen pro přijímání dokumentů nebo kdy z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, není běžná pošta doručována v místě, kde má úřad sídlo, prodlužuje se lhůta až do prvního dne po takových dnech, kdy je úřad otevřen pro přijímání dokumentů a kdy je doručována běžná pošta. Dny uvedené v první větě stanoví prezident úřadu před začátkem každého kalendářního roku.

2. Uplyne-li lhůta v den, kdy došlo k obecnému přerušení nebo následnému narušení doručování pošty ve členském státě nebo mezi členským státem a úřadem, prodlužuje se lhůta až do prvního dne po ukončení období přerušení nebo narušení pro účastníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v tomto státě nebo jmenovali zástupce s místem podnikání v tomto státě. Je-li dotčeným členským státem ten stát, ve kterém má sídlo úřad, platí toto ustanovení pro všechny účastníky. Trvání výše uvedeného období stanoví prezident úřadu.

3. Odstavce 1 a 2 se přiměřeně použijí i na lhůty stanovené v nařízení nebo v tomto předpise v případě úkonů, které mají být provedeny příslušným orgánem ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení.

4. Dojde-li k přerušení nebo narušení řádného fungování úřadu v důsledku mimořádné události, například přírodní katastrofy nebo stávky, takže jsou zpožděna veškerá sdělení úřadu účastníkům, kterých se uplynutí lhůt týká, pak úkony, které měly být učiněny v této lhůtě, lze ještě platně učinit do jednoho měsíce po doručení opožděného sdělení. Den začátku a konce takového přerušení nebo narušení stanoví prezident úřadu.

Část E

Přerušení řízení

Pravidlo 73

Přerušení řízení

1. Řízení před úřadem se přeruší:

a) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti přihlašovatele nebo majitele ochranné známky Společenství nebo osoby oprávněné podle vnitrostátních právních předpisů jednat jeho jménem. Pokud se uvedené skutečnosti nedotkly oprávnění zástupce jmenovaného podle článku 89 nařízení, přeruší se řízení jen na žádost tohoto zástupce;

b) v případě, kdy přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství v důsledku řízení vedeného proti jeho majetku nemůže z právních důvodů pokračovat v řízení před úřadem;

c) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti zástupce přihlašovatele nebo majitele ochranné známky Společenství nebo v případě, kdy nemůže z právních důvodů v důsledku řízení vedeného proti jeho majetku pokračovat v řízení před úřadem.

2. Pokud byl v případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) úřad informován o totožnosti osoby oprávněné pokračovat v řízení před úřadem, sdělí úřad této osobě i ostatním účastníkům, že řízení bude pokračovat ode dne, který stanoví úřad.

3. V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) pokračuje řízení tehdy, když byl úřad informován o jmenování nového zástupce přihlašovatele nebo když úřad doručil ostatním účastníkům sdělení o jmenování nového zástupce majitele ochranné známky. Nebyl-li do tří měsíců od přerušení řízení úřad informován o jmenování nového zástupce, sdělí to přihlašovateli nebo majiteli ochranné známky:

a) je-li použitelný čl. 88 odst. 2 nařízení, že se bude přihláška ochranné známky Společenství považovat za vzatou zpět, nebude-li informace poskytnuta do dvou měsíců po doručení tohoto sdělení; nebo

b) není-li použitelný čl. 88 odst. 2 nařízení, že se bude v řízení pokračovat s přihlašovatelem nebo s majitelem ochranné známky Společenství ode dne doručení tohoto sdělení.

4. Jiné lhůty, než lhůty k placení poplatků za obnovení ochrany, které platily pro přihlašovatele nebo majitele ochranné známky Společenství ke dni přerušení řízení, začnou běžet znovu ode dne, kterým se pokračuje v řízení.

Část F

Upuštění od vymáhání pohledávek

Pravidlo 74

Upuštění od vymáhání pohledávek

Část G

Zastupování

Pravidlo 75

Jmenování společného zástupce

1. Je-li více než jeden přihlašovatel a v přihlášce ochranné známky Společenství není uveden společný zástupce, považuje se za společného zástupce přihlašovatel uvedený v přihlášce na prvním místě. Musí-li však jeden z přihlašovatelů jmenovat kvalifikovaného zástupce, považuje se tento zástupce za společného zástupce, pokud kvalifikovaného zástupce nejmenuje přihlašovatel uvedený na prvním místě. Totéž platí přiměřeně i pro účastníky, kteří jednají společně při podání námitky nebo žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, a pro spolumajitele ochranné známky Společenství.

2. Dochází-li v průběhu řízení k převodu na jednu nebo několik osob a tyto osoby nejmenovaly společného zástupce, použije se odstavec 1. Není-li jeho použití možné, vyzve úřad tyto osoby, aby jmenovaly společného zástupce do dvou měsíců. Není-li této výzvě vyhověno, jmenuje společného zástupce úřad.

Pravidlo 76

Plná moc

1. Zástupci jednající před úřadem musí předložit podepsanou plnou moc, která se založí do spisu. Plná moc se může vztahovat na jednu či více přihlášek nebo na jednu či více zapsaných ochranných známek.

2. Může být předložena i neomezená plná moc, která opravňuje zástupce jednat ve vztahu ke všem úkonům týkajícím se ochranných známek účastníka, který plnou moc vystavil.

3. Plnou moc lze předložit v kterémkoli úředním jazyce úřadu a v jazyce řízení, pokud tento jazyk není jedním z úředních jazyků úřadu.

4. Je-li jmenování zástupce oznámeno úřadu, musí být ve lhůtě stanovené úřadem předložena plná moc. Není-li plná moc předložena včas, pokračuje se v řízení se zastoupeným. Procesní úkony učiněné zástupcem, kromě podání přihlášky, se nepovažují za provedené, pokud je zastoupený neschválí. Tím není dotčeno použití čl. 88 odst. 2 nařízení.

5. Odstavce 1 až 3 se přiměřeně použijí i na odvolání plné moci.

6. Na zástupce, který již nemá plnou moc, se pohlíží i nadále jako na zástupce, dokud není ukončení jako plné moci oznámeno úřadu.

7. Plná moc vůči úřadu nekončí úmrtím osoby, která ji vystavila, není-li v ní stanoveno jinak.

8. Jmenoval-li účastník několik zástupců, mohou jednat společně nebo každý zvlášť bez ohledu na to, zda jejich plné moci stanoví opak.

9. Plná moc vystavená na sdružení zástupců se považuje za plnou moc pro každého zástupce, který může prokázat, že jedná v rámci tohoto sdružení.

Pravidlo 77

Zastupování

Pravidlo 78

Změna v seznamu kvalifikovaných zástupců

1. Zápis kvalifikovaného zástupce v seznamu kvalifikovaných zástupců ve smyslu článku 89 nařízení se na jeho žádost vymaže.

2. Zápis kvalifikovaného zástupce se bez dalšího vymaže:

a) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti kvalifikovaného zástupce;

b) není-li již kvalifikovaný zástupce příslušníkem členského státu, pokud mu prezident úřadu neudělí výjimku podle čl. 89 odst. 4 písm. b) nařízení;

c) nemá-li již kvalifikovaný zástupce místo podnikání nebo místo výkonu zaměstnání ve Společenství;

d) nemá-li již kvalifikovaný zástupce oprávnění uvedené v čl. 89 odst. 2 písm. c) první větě nařízení.

3. Zápis kvalifikovaného zástupce pozastaví úřad z moci úřední, bylo-li pozastaveno jeho oprávnění zastupovat fyzické nebo právnické osoby před úřadem průmyslového vlastnictví členského státu ve smyslu čl. 89 odst. 2 písm c) první věty.

4. Osoba, jejíž zápis byl vymazán, se na žádost podle čl. 89 odst. 3 nařízení znovu zapíše do seznamu kvalifikovaných zástupců, pokud již důvody pro výmaz pominuly.

5. Úřad pro ochranné známky Beneluxu a ústřední úřady průmyslového vlastnictví dotčených členských států informují neprodleně úřad o všech významných skutečnostech podle odstavců 2 a 3, pokud jsou jim známy.

6. Změny v seznamu kvalifikovaných zástupců se zveřejňují v Úředním věstníku úřadu.

Část H

Písemná sdělení a formuláře

Pravidlo 79

Písemná sdělení a formuláře

Přihlášky ochranných známek Společenství, jakož i všechny další žádosti podle nařízení a jiná sdělení určená úřadu se podávají takto:

a) předáním podepsaného originálu dotčeného dokumentu úřadu například poštou, osobním předáním nebo jinými prostředky; přílohy k dokumentům nemusí být podepsány;

b) zasláním podepsaného originálu faxem podle pravidla 80;

c) dálnopisem nebo telegraficky podle pravidla 81;

d) předáním obsahu sdělení elektronickými prostředky podle pravidla 82.

Pravidlo 80

Sdělení faxem

1. Je-li podána úřadu přihláška ochranné známky faxem a obsahuje-li přihláška reprodukci známky podle pravidla 3 odst. 2, která nesplňuje požadavky uvedeného pravidla, předloží se úřadu předepsaný počet originálních reprodukcí podle pravidla 79 písm a). Obdrží-li úřad reprodukce ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel fax, považuje se přihláška za přijatou úřadem dnem převzetí faxu. Obdrží-li úřad reprodukce po uplynutí této lhůty a je-li reprodukce nezbytná pro přiznání dne podání, považuje se přihláška za přijatou úřadem dnem převzetí reprodukcí.

2. Je-li sdělení obdržené faxem neúplné nebo nečitelné nebo má-li úřad oprávněné pochybnosti, pokud jde o přesnost přenosu, informuje o tom úřad odesílatele a vyzve jej, aby ve lhůtě stanovené úřadem odeslal originál faxem znovu, nebo aby předložil originál podle pravidla 79 písm. a). Je-li výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, považuje se za den přijetí nového faxu nebo originálu den přijetí původního sdělení za předpokladu, že týkají-li se nedostatky přiznání dne podání přihlášky ochranné známky, použijí se ustanovení o dni podání. Není-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, má se za to, že sdělení nebylo přijato.

3. Sdělení, které úřad obdržel faxem, se považuje za řádně podepsané, objevuje-li se reprodukce podpisu na tisku z faxu.

4. Prezident úřadu může stanovit dodatečné požadavky týkající se sdělení zasílaných faxem, například požadavky na technické zařízení, které má být použito, technické údaje týkající se sdělení a způsoby identifikace odesílatele.

Pravidlo 81

Sdělení dálnopisem nebo telegraficky

1. Je-li přihláška ochranné známky podána úřadu dálnopisem nebo telegraficky a obsahuje-li přihláška reprodukci známky podle pravidla 3 odst. 2, použije se přiměřeně pravidlo 80 odst. 1.

2. Je-li sdělení zasláno dálnopisem nebo telegraficky, použije se přiměřeně pravidlo 80 odst. 2.

3. Je-li sdělení zasláno dálnopisem nebo telegraficky, považuje se uvedení jména odesílatele za rovnocenné jeho podpisu.

Pravidlo 82

Sdělení elektronickými prostředky

1. Je-li přihláška ochranné známky podána elektronickými prostředky a obsahuje-li reprodukci známky podle pravidla 3 odst. 2, použije se přiměřeně pravidlo 80 odst. 1.

2. Je-li sdělení zasláno elektronickými prostředky, použije se přiměřeně pravidlo 80 odst. 2.

3. Je-li sdělení zasláno úřadu elektronickými prostředky, považuje se uvedení jména odesílatele za rovnocenné jeho podpisu.

4. Prezident úřadu stanoví požadavky týkající se sdělení zasílaných elektronickými prostředky, například požadavky na technické zařízení, které má být použito, technické údaje týkající se sdělení nebo způsoby identifikace odesílatele.

Pravidlo 83

Formuláře

1. Úřad poskytne zdarma formuláře pro:

a) podání přihlášky ochranné známky Společenství;

b) podání námitek proti zápisu ochranné známky Společenství;

c) podání žádosti o změnu přihlášky nebo zápisu za účelem opravy jmen a adres a chyb;

d) podání žádosti o zápis převodu, formulář převodu a doklad o převodu podle pravidla 31 odst. 5;

e) žádost o zápis licence;

f) žádost o obnovení zápisu ochranné známky Společenství;

g) návrh na zrušení ochranné známky Společenství nebo prohlášení její neplatnosti;

h) žádost o navrácení do původního stavu;

i) podání odvolání;

j) vystavení plné moci pro zástupce, a to ve formě plné moci pro jednotlivý úkon nebo neomezené plné moci.

2. Úřad může poskytnout zdarma i jiné formuláře.

3. Úřad poskytne formuláře uvedené v odstavcích 1 a 2 ve všech úředních jazycích Společenství.

4. Úřad dá formuláře zdarma k dispozici Úřadu pro ochranné známky Beneluxu a ústředním úřadům průmyslového vlastnictví členských států.

5. Úřad může rovněž poskytnout formuláře v podobě, kterou lze přečíst strojem.

6. Účastníci řízení před úřadem používají formuláře poskytnuté úřadem nebo jejich kopie nebo formuláře stejného obsahu a formátu jako tyto formuláře, například formuláře vytvořené pomocí elektronického zpracování dat.

7. Formuláře se vyplňují tak, aby umožňovaly automatické uložení obsahu do počítače, například rozpoznáváním znaků nebo skenováním.

Část I

Informování veřejnosti

Pravidlo 84

Rejstřík ochranných známek Společenství

1. Rejstřík ochranných známek Společenství může být veden v podobě elektronické databáze.

2. Rejstřík ochranných známek Společenství obsahuje tyto záznamy:

a) den podání přihlášky;

b) spisové číslo přihlášky;

c) den zveřejnění přihlášky;

d) jméno, adresu a státní příslušnost přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen;

e) jméno a místo podnikání jiného zástupce, než je zástupce ve smyslu čl. 88 odst. 3 první věty nařízení; je-li tu více než jeden zástupce, zapíše se pouze jméno a místo podnikání zástupce uvedeného na prvním místě, a dále se uvede "a další"; je-li jmenováno sdružení zástupců, zapíše se pouze jméno a adresa sdružení;

f) reprodukce známky s označením jejího druhu, nejde-li o známku ve smyslu pravidla 3 odst. 1; je-li zapsána známka v barevném provedení, uvede se údaj "v barvě" s uvedením barvy nebo barev, které tvoří známku; případně popis známky;

g) výrobky a služby uvedené podle názvů, seskupené podle tříd Niceské klasifikace; před každou skupinu se uvede číslo třídy této klasifikace, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a seřadí se v pořadí tříd této klasifikace;

h) údaje o uplatnění práva přednosti podle článku 30 nařízení;

i) údaje o uplatnění výstavní priority podle článku 33 nařízení;

j) údaje o uplatnění seniority starší zapsané ochranné známky podle článku 34 nařízení;

k) sdělení, že známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení;

l) prohlášení přihlašovatele, že se vzdává výlučného práva k některým prvkům známky podle čl. 38 odst. 2 nařízení;

m) údaj o tom, že jde o kolektivní ochrannou známku;

n) jazyk, ve kterém byla přihláška podána, a druhý jazyk, který přihlašovatel v přihlášce uvedl podle čl. 115 odst. 3 nařízení;

o) den zápisu známky do rejstříku a číslo zápisu.

3. Rejstřík ochranných známek Společenství obsahuje také tyto záznamy, u kterých se vždy uvede den provedení záznamu:

a) změny jména, adresy nebo státní příslušnosti majitele ochranné známky Společenství nebo státu, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen;

b) změny jména nebo místa podnikání jiného zástupce, než je zástupce ve smyslu čl. 88 odst. 3 první věty nařízení;

c) je-li jmenován nový zástupce, jméno a místo podnikání tohoto zástupce;

d) změny známky ve smyslu článku 48 nařízení a opravy chyb;

e) sdělení o změnách v pravidlech pro užívání kolektivní ochranné známky podle článku 69 nařízení;

f) údaje o uplatnění senioriy starší zapsané ochranné známky ve smyslu článku 34 nařízení, podle článku 35 nařízení;

g) úplný nebo částečný převod podle článku 17 nařízení;

h) zřízení nebo převod věcného práva podle článku 19 nařízení a povaha tohoto věcného práva;

i) opatření k vynucení práva podle článku 20 nařízení a konkurzní nebo obdobné řízení podle článku 21 nařízení;

j) poskytnutí nebo převod licence podle článku 22 nařízení a případně druh licence podle pravidla 34;

k) obnovení zápisu podle článku 47 nařízení, den, kdy nabývá účinnosti, a případná omezení podle čl. 47 odst. 4 nařízení;

l) zápis o tom, že bylo zjištěno uplynutí doby platnosti zápisu podle článku 47 nařízení;

m) prohlášení majitele ochranné známky o vzdání se podle článku 49 nařízení;

n) den podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podle článku 55 nařízení nebo podání protinávrhu podle čl. 96 odst. 4 nařízení;

o) den a obsah rozhodnutí o návrhu nebo o protinávrhu podle čl. 56 odst. 6 nebo čl. 96 odst. 6 třetí věty nařízení;

p) zápis o přijetí žádosti o převod podle čl. 109 odst. 2 nařízení;

q) výmaz zástupce zapsaného podle odst. 2 písm. e);

r) zrušení seniority národní známky;

s) změna nebo výmaz údajů uvedených v písmenech h), i) a j) z rejstříku.

4. Prezident úřadu může stanovit, že se do rejstříku budou zapisovat i jiné údaje, než jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3.

5. Všechny změny v rejstříku se sdělí majiteli ochranné známky.

6. Na žádost a po zaplacení poplatku poskytuje úřad ověřené nebo neověřené výpisy z rejstříku.

Část J

Věstník ochranných známek Společenství a Úřední věstník Úřadu

Pravidlo 85

Věstník ochranných známek Společenství

1. Věstník ochranných známek Společenství je vydáván pravidelně. Úřad může veřejnosti poskytovat vydání Věstníku na CD-ROMu nebo v jiné podobě, kterou lze přečíst strojem.

2. Věstník ochranných známek Společenství obsahuje zveřejnění přihlášek a záznamů v rejstříku, jakož i jiných údajů týkajících se přihlášek nebo zápisů ochranných známek, jejichž zveřejnění je uloženo nařízením nebo těmito pravidly.

3. Jsou-li údaje, jejichž zveřejnění je uloženo nařízením nebo těmito pravidly, zveřejněny ve Věstníku ochranných známek Společenství, považuje se den vydání uvedený ve Věstníku za den zveřejnění těchto údajů.

4. Pokud záznamy týkající se zápisu ochranné známky neobsahují žádné změny ve srovnání se zveřejněním přihlášky, provede se zveřejnění těchto záznamů cestou odkazů na údaje obsažené ve zveřejnění přihlášky.

5. Údaje z přihlášky ochranné známky Společenství uvedené v čl. 26 odst. 1 nařízení, jakož i jiné údaje, jejichž zveřejnění ukládá pravidlo 12, se zveřejňují ve všech úředních jazycích Společenství.

6. Úřad přihlédne ke každému překladu podanému přihlašovatelem. Není-li jazyk přihlášky jedním z jazyků úřadu, zašle se přihlašovateli překlad do druhého jazyka uvedeného přihlašovatelem. Přihlašovatel může navrhnout změny v překladu ve lhůtě, kterou stanoví úřad. Neodpoví-li přihlašovatel v této lhůtě nebo považuje-li úřad navržené změny za nevhodné, zveřejní se překlad navržený úřadem.

Pravidlo 86

Úřední věstník úřadu

1. Úřední věstník úřadu je vydáván pravidelně. Úřad může veřejnosti poskytnout vydání Úředního věstníku na CD-ROMu nebo v jiné podobě, kterou lze přečíst strojem.

2. Úřední věstník se vydává v jazycích úřadu. Prezident úřadu může stanovit, že se některé údaje budou zveřejňovat ve všech úředních jazycích Společenství.

Pravidlo 87

Databanka

1. Úřad vede elektronickou databanku s údaji o přihláškách ochranných známek a zápisech do rejstříku. Úřad může rovněž zpřístupnit obsah této databanky na CD-ROMu nebo v jiné podobě, kterou lze přečíst strojem.

2. Prezident úřadu stanoví podmínky přístupu do databanky a způsob, jakým může být obsah této databanky zpřístupněn v podobě, kterou lze přečíst strojem, včetně poplatků za tyto úkony.

Část K

Nahlížení do spisů a vedení spisů

Pravidlo 88

Části spisu, do kterých nelze nahlížet

Části spisu, do kterých nelze nahlížet podle čl. 84 odst. 4 nařízení, jsou:

a) dokumenty týkající se vyloučení a protestu podle článku 132 nařízení;

b) návrhy rozhodnutí a stanovisek a všechny ostatní vnitřní dokumenty používané pro přípravu rozhodnutí a stanovisek;

c) části spisu, o jejichž uchování v tajnosti projevil před podáním žádosti o nahlédnutí do spisu účastník zvláštní zájem, pokud nahlédnutí do této části spisu není odůvodněno prvořadými oprávněnými zájmy účastníka, který o nahlédnutí žádá.

Pravidlo 89

Postup při nahlížení do spisů

1. Nahlížení do spisů přihlášek ochranných známek Společenství nebo zapsaných ochranných známek Společenství se provede buď nahlížením do originálních dokumentů nebo do jejich kopií, nebo technickými prostředky pro uchovávání, jsou-li takto spisy uchovávány. Způsoby nahlížení stanoví prezident úřadu. Žádost o nahlédnutí do spisu se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku.

2. Žádá-li se o nahlédnutí do spisu, musí žádost obsahovat údaje a doklady o tom, že přihlašovatel:

a) souhlasí s nahlédnutím do spisu; nebo

b) uvedl, že po zápisu ochranné známky uplatní práva ze zápisu vůči účastníkovi, který žádá o nahlédnutí do spisu.

3. Nahlédnutí do spisu se provádí v prostorách úřadu.

4. Na žádost se nahlédnutí do spisu provede vydáním kopií dokumentů ze spisu. Za tyto kopie se platí poplatky.

5. Úřad vydá na žádost ověřené nebo neověřené kopie přihlášky ochranné známky Společenství nebo těch dokumentů ze spisu, jejichž kopie lze vydat podle odstavce 4, po zaplacení poplatku.

Pravidlo 90

Sdělení informací obsažených ve spise

Pravidlo 91

Vedení spisů

1. Úřad vede spisy týkající se přihlášek ochranných známek Společenství a zapsaných ochranných známek Společenství nejméně pět let od konce roku, ve kterém:

a) je přihláška zamítnuta nebo vzata zpět nebo se považuje za vzatou zpět;

b) doba zápisu ochranné známky Společenství zcela uplyne podle článku 47 nařízení;

c) je do rejstříku zapsáno úplné vzdání se podle článku 49 nařízení;

d) ochranná známka Společenství je zcela vymazána z rejstříku podle čl. 56 odst. 6 nařízení nebo čl. 96 odst. 6 nařízení.

2. Prezident úřadu stanoví formu, v jaké jsou spisy vedeny.

Část L

Správní spolupráce

Pravidlo 92

Výměna informací a sdělení mezi úřadem a orgány členských států

1. Úřad a ústřední orgány průmyslového vlastnictví členských států si navzájem na žádost sdělují důležité informace o podáních přihlášek ochranných známek Společenství a národních ochranných známek a o řízeních ve věci těchto přihlášek a známek zapsaných na základě těchto řízení. Tato sdělení nepodléhají omezením uvedeným v článku 84 nařízení.

2. Styky mezi úřadem a soudy nebo orgány členských států, které vznikají při uplatňování nařízení nebo těchto pravidel, se uskutečňují přímo mezi těmito orgány. Tyto styky mohou probíhat rovněž prostřednictvím ústředních orgánů průmyslového vlastnictví členských států.

3. Výlohy týkající se sdělení podle odstavců 1 a 2 hradí orgán sám, přičemž poplatky se neúčtují.

Pravidlo 93

Nahlížení do spisů soudy nebo orgány členských států nebo jejich prostřednictvím

1. Nahlížení do spisů týkajících se přihlášených nebo zapsaných ochranných známek Společenství soudy nebo orgány členských států je nahlížením do originálních dokumentů nebo jejich kopií, jinak se nepoužije pravidlo 89.

2. Soudy nebo státní zastupitelství členských států mohou v rámci řízení, která před nimi probíhají, nechat do spisů nebo jejich kopií předaných úřadem nahlédnout třetí osoby. Toto nahlédnutí podléhá článku 84 nařízení. Úřad si neúčtuje za toto nahlédnutí žádný poplatek.

3. Úřad při předání spisů nebo jejich kopií soudům nebo státním zastupitelstvím upozorní na omezení, kterým nahlížení do spisů týkajících se přihlášených nebo zapsaných ochranných známek Společenství podléhá podle článku 84 nařízení a pravidla 88.

Část M

Náklady

Pravidlo 94

Rozdělení a stanovení nákladů

1. Rozdělení nákladů podle čl. 81 odst. 1 a 2 nařízení se projedná v rámci rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství, nebo v rozhodnutí o odvolání.

2. Rozdělení nákladů podle čl. 81 odst. 3 a 4 nařízení se projedná v rámci rozhodnutí o nákladech řízení námitkovým oddělením, zrušovacím oddělením nebo odvolacím senátem.

3. K žádosti o stanovení výše nákladů podle čl. 81 odst. 6 první věty nařízení se připojí soupis nákladů s příslušnými doklady. Žádost je přípustná pouze tehdy, stalo-li se rozhodnutí, ve vztahu ke kterému se o stanovení výše nákladů žádá, pravomocným. Výše nákladů může být stanovena, jakmile se prokáže jejich věrohodnost.

4. Žádost o přezkoumání rozhodnutí tajemníka o výši nákladů k úhradě podle čl. 81 odst. 6 druhé věty nařízení spolu s uvedením důvodů, o které se opírá, musí být podána u úřadu do jednoho měsíce ode dne doručení přiznání náhrady nákladů. Považuje se za podanou až po zaplacení poplatku za přezkoumání výše nákladů.

5. Námitkové oddělení, zrušovací oddělení nebo odvolací senát vydají rozhodnutí o žádosti uvedené v odstavci 4 bez ústního jednání.

6. Poplatky, které hradí podle čl. 81 odst. 1 nařízení účastník, který neměl v řízení úspěch, se omezí na poplatky, které zaplatil druhý účastník za námitky, za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství.

7. Nezbytné náklady řízení, které skutečně vznikly účastníkovi, který měl v řízení úspěch, hradí podle čl. 81 odst. 1 nařízení účastník, který neměl v řízení úspěch, na základě těchto nejvyšších sazeb:

a) cestovní výlohy jednoho účastníka za cestu tam a zpět z místa jeho bydliště nebo místa podnikání do místa, kde probíhá ústní jednání nebo dokazování, takto:

i) náklady na jízdné první vozovou třídou včetně obvyklých dopravních příplatků, nepřesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km;

ii) náklady na leteckou přepravu v turistické třídě, přesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km nebo jde-li o cestu přes moře;

b) výdaje na pobyt jednoho účastníka rovnající se dennímu stravnému pro úředníky ve stupních A4 až A8 ve smyslu článku 13 přílohy VII Služebního řádu úředníků Evropského společenství;

c) cestovní výlohy zástupců ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení a svědků a znalců, ve výši stanovené v písmenu a);

d) výdaje na pobyt zástupců ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení a svědků a znalců, ve výši stanovené v písmenu b);

e) náklady vzniklé při provádění důkazů v podobě výslechů svědků, znaleckých posudků nebo ohledání;

do výše 300 ECU za řízení;

f) náklady na zastupování ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení,

i) osoby, která podala námitky, v námitkovém řízení:

do výše 250 ECU;

ii) přihlašovatele v námitkovém řízení:

do výše 250 ECU;

iii) žadatele v řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství:

do výše 400 ECU;

iv) majitele ochranné známky Společenství v řízení o jejím zrušení nebo prohlášení neplatnosti:

do výše 400 ECU;

v) odvolatele v odvolacím řízení:

do výše 500 ECU;

vi) žalovaného v odvolacím řízení:

do výše 500 ECU;

zahrnuje-li dokazování v některém z výše uvedených řízení také výslech svědků, znalecké posudky nebo ohledání, přizná se na náklady zastoupení dodatečná částka až do výše 600 ECU pro jedno řízení;

g) je-li účastník, který měl v řízení úspěch, zastoupen více než jedním zástupcem ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení, nese účastník, který neměl v řízení úspěch, náklady uvedené v písmenech c), d) a f) jenom pro jednu osobu;

h) účastník, který neměl v řízení úspěch, není povinen hradit účastníkovi, který měl v řízení úspěch, žádné jiné náklady, výdaje a poplatky, než jsou uvedeny v písmenech a) až g).

Část N

Jazyky

Pravidlo 95

Žádosti a prohlášení

Aniž je dotčen čl. 115 odst. 5 nařízení,

a) všechny žádosti nebo prohlášení týkající se přihlášky ochranné známky Společenství lze podat v jazyce, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky Společenství, nebo ve druhém jazyce, který uvedl ve své přihlášce přihlašovatel;

b) všechny žádosti nebo prohlášení týkající se zapsané ochranné známky Společenství lze podat v některém z jazyků úřadu. Je-li však žádost podána na některém z formulářů poskytnutých úřadem podle pravidla 83, lze použít tento formulář v jakémkoli z úředních jazyků Společenství, pokud jsou textové části formuláře vyplněny v jednom z jazyků úřadu.

Pravidlo 96

Písemné řízení

1. Aniž je dotčen čl. 115 odst. 4 a 7 nařízení a nestanoví-li tento předpis jinak, může v písemném řízení před úřadem každý účastník používat kterýkoli jazyk úřadu. Není-li zvolený jazyk jazykem řízení, předloží účastník překlad do tohoto jazyka do jednoho měsíce ode dne předložení původního dokumentu. Je-li přihlašovatel ochranné známky Společenství jediným účastníkem řízení před úřadem a jazyk, ve kterém byla podána přihláška ochranné známky Společenství, není jedním z jazyků úřadu, lze také předložit překlad do druhého jazyka, který přihlašovatel uvedl v přihlášce.

2. Nestanoví-li tato pravidla jinak, lze podat dokumenty, kterých má být použito v řízení před úřadem, v kterémkoli úředním jazyce Společenství. Není-li jazyk těchto dokumentů jazykem řízení, může úřad požádat o předložení překladu ve lhůtě, kterou stanoví, a to buď do tohoto jazyka, nebo do jiného jazyka úřadu podle volby účastníka.

Pravidlo 97

Ústní jednání

1. Každý účastník ústního jednání před úřadem může místo jazyka řízení používat některý z dalších úředních jazyků Společenství pod podmínkou, že zajistí tlumočení do jazyka řízení. Probíhá-li ústní jednání v rámci řízení týkajícího se přihlášky ochranné známky, může přihlašovatel používat buď jazyk přihlášky, nebo druhý jazyk, který uvedl.

2. V ústním jednání týkajícím se přihlášky ochranné známky mohou pracovníci úřadu používat buď jazyk přihlášky nebo druhý jazyk uvedený přihlašovatelem. Ve všech ostatních ústních jednáních mohou místo jazyka řízení používat některý další jazyk úřadu pod podmínkou, že s tím účastník nebo účastníci jednání souhlasí.

3. Při dokazování může každý účastník, který má být vyslechnut, svědek nebo znalec, který není schopen vyjadřovat se přiměřeně v jazyce řízení, používat kterýkoli z úředních jazyků Společenství. Pokud bylo o dokazování rozhodnuto na žádost účastníka řízení, účastníci, kteří mají být vyslechnuti, svědci nebo znalci, kteří se vyjadřují v jazycích jiných, než je jazyk řízení, mohou být vyslechnuti pouze tehdy, pokud účastník, který o to požádal, zajistí tlumočení do tohoto jazyka. V jednáních týkajících se přihlášky ochranné známky lze používat místo jazyka přihlášky také druhý jazyk uvedený přihlašovatelem. V řízení, kde je jenom jeden účastník, může úřad na žádost účastníka připustit odchylky od ustanovení tohoto odstavce.

4. Souhlasí-li s tím účastníci i úřad, lze používat v ústním jednání kterýkoli úřední jazyk Společenství.

5. Úřad zajistí, je-li to nezbytné, na své náklady tlumočení do jazyka řízení nebo případně do jiných jím používaných jazyků, neodpovídá-li za tlumočení některý z účastníků řízení.

6. Sdělení pracovníků úřadu, účastníků řízení a svědků a znalců učiněná v některém z jazyků úřadu během ústního jednání se zapíší do protokolu v použitém jazyce. Sdělení učiněná v jiném jazyce se zapisují v jazyce řízení. Změny ve znění přihlášky ochranné známky Společenství se zapisují do protokolu v jazyce řízení.

Pravidlo 98

Ověření překladů

1. Má-li být předložen překlad dokumentu, může úřad vyžadovat, aby bylo ve lhůtě, kterou stanoví, předloženo ověření, že překlad odpovídá původnímu znění. Týká-li se ověření překladu dřívější přihlášky podle článku 30 nařízení, nesmí být tato lhůta kratší než tři měsíce ode dne podání přihlášky. Není-li ověření podáno ve stanovené lhůtě, má se za to, že dokument nebyl přijat.

2. Prezident úřadu může stanovit způsob ověřování překladů.

Pravidlo 99

Právní závaznost překladu

Část O

Organizace úřadu

Pravidlo 100

Vymezení povinností

1. Prezident úřadu určí průzkumové pracovníky a jejich počet, členy námitkových oddělení a zrušovacích oddělení, členy oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky. Vymezí povinnosti průzkumových referentů a útvarů.

2. Prezident úřadu může stanovit, že průzkumoví pracovníci mohou být také členy námitkových oddělení, zrušovacích oddělení a oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky, a že členové těchto oddělení mohou být také průzkumovými referenty.

3. Vedle povinností, které pro ně vyplývají z nařízení, může prezident úřadu stanovit průzkumovým referentům a členům námitkových oddělení, zrušovacích oddělení a oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky i další povinnosti.

4. Prezident úřadu může pověřit i jiné pracovníky úřadu, kteří nejsou průzkumovými referenty nebo členy útvarů uvedených v odstavci 1, plněním individuálních úkolů, které náleží průzkumovým referentům a členům námitkových oddělení, zrušovacích oddělení a oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky, a nečiní zvláštní obtíže.

HLAVA XII

VZÁJEMNOST

Pravidlo 101

Zveřejnění vzájemnosti

1. Je-li to nezbytné, požádá prezident úřadu Komisi o zjištění, zda stát, který není stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, přiznává vzájemnost ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 5 odst. 3 a článku 29 nařízení.

2. Zjistí-li Komise, že je vzájemnost podle odstavce 1 přiznávána, zveřejní v tomto smyslu sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství.

3. Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 5 odst. 3 a článku 29 nařízení se vztahují na příslušníky těchto států ode dne zveřejnění sdělení uvedeného v odstavci 2 v Úředním věstníku Evropských společenství, není-li ve sdělení uveden dřívější den použitelnosti. Jejich platnost končí dnem kdy je v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněno sdělení Komise v tom smyslu, že vzájemnost není již dále přiznávána, pokud sdělení neuvádí dřívější den použitelnosti.

4. Sdělení uvedená v odstavcích 2 a 3 se rovněž zveřejní v Úředním věstníku úřadu.

Článek 2

Přechodná ustanovení

1. Na přihláškách ochranné známky Společenství podaných během tří měsíců přede dnem stanoveným podle čl. 143 odst. 3 nařízení vyznačí úřad den podání stanovený podle uvedeného ustanovení a skutečný den přijetí přihlášky.

2. U těchto přihlášek se šestiměsíční přednostní lhůta podle článků 29 a 33 nařízení počítá ode dne stanoveného podle čl. 143 odst. 3 nařízení.

3. Úřad může vydat přihlašovateli potvrzení o převzetí přihlášky i přede dnem stanoveným podle čl. 143 odst. 3 nařízení.

4. Úřad může přihlášku podrobit průzkumu i přede dnem stanoveným podle čl. 143 odst. 3 nařízení a zaslat přihlašovateli sdělení s cílem odstranit nedostatky před tímto dnem. Rozhodnutí týkající se těchto přihlášek lze však vydat až po tomto dni.

5. Úřad ve vztahu k této přihlášce neprovede rešerši podle čl. 39 odst. 1 nařízení bez ohledu na to, zda bylo pro přihlášku uplatněno právo přednosti podle článků 29 nebo 33 nařízení.

6. Je-li den přijetí přihlášky ochranné známky Společenství úřadem, ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadem pro ochranné známky Beneluxu před započetím tříměsíční lhůty uvedené v čl. 143 odst. 4 nařízení, má se za to, že přihláška nebyla podána. Přihlašovatel bude v tom smyslu informován a přihláška se mu vrátí.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 1995.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83.

[3] Úř. věst. L 303/1, 15.12.1995, s. 33.

--------------------------------------------------

Top