EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0059

Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků

OJ L 291, 6.12.1995, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Zrušeno 32011L0064 . Latest consolidated version: 27/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/59/oj

31995L0059Úřední věstník L 291 , 06/12/1995 S. 0040 - 0045


Směrnice Rady 95/59/ES

ze dne 27. listopadu 1995

o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/464/EHS ze dne 19. prosince 1972 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [3] a druhá směrnice Rady 79/32/EHS ze dne 18. prosince 1978 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [4], byly mnohokrát a podstatně změněny; že z důvodu přehlednosti a účelnosti by měly být uvedené směrnice kodifikovány do jediného znění;

(2) vzhledem k tomu, že cílem Smlouvy je vytvořit hospodářskou unii, v jejímž rámci existuje poctivá hospodářská soutěž a jejíž vlastnosti se podobají vlastnostem vnitřního trhu; že pokud se jedná o tabákové výrobky, je předpokladem dosažení tohoto cíle, že v členských zemích nebudou daně ovlivňující spotřebu výrobků tohoto odvětví narušovat podmínky hospodářské soutěže a nebudou omezovat jejich volný pohyb ve Společenství;

(3) vzhledem k tomu, že pokud se jedná o spotřební daně, musí mít zejména harmonizace jejich struktury za následek takový stav, kdy hospodářská soutěž různých kategorií tabákových výrobků náležejících k téže skupině nebude narušována důsledky zdaňování, a následně otevření vnitrostátních trhů členských zemí;

(4) vzhledem k tomu, že struktura spotřební daně z cigaret musí kromě specifické složky vypočtené na jednotku výrobku zahrnovat i poměrnou složku, která vychází z maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní; že daň z obratu z cigaret má stejný dopad jako poměrná spotřební daň a tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při určování poměru mezi specifickou složkou spotřební daně a celkovým daňovým zatížením;

(5) vzhledem k tomu, že pokud se jedná o cigarety, lze výše uvedeného cíle nejlépe dosáhne pomocí systému, který umožní snížení daňového zatížení, a že by se pro tento účel měla daň ukládaná na tyto výrobky skládat z poměrné spotřební daně v kombinaci se specifickou spotřební daní, jejíž velikost určí každý členský stát podle kritérií Společenství;

(6) vzhledem k tomu, že struktura spotřebních daní z tabákových výrobků by měla být harmonizována postupně;

(7) vzhledem k tomu, že zásadní potřeba hospodářské soutěže vyžaduje systém volné tvorby cen pro všechny skupiny tabákových výrobků;

(8) vzhledem k tomu, že existuje několik druhů tabákových výrobků, lišící se od sebe vlastnostmi a způsobem použití;

(9) vzhledem k tomu, že je třeba vymezit tyto rozdílné druhy tabákových výrobků;

(10) vzhledem k tomu, že by z hospodářských důvodů měly být určitým členským státům povoleny dočasné odchylky;

(11) vzhledem k tomu, že je nutno rozlišovat mezi jemně řezaným tabákem k ruční výrobě cigaret a ostatními druhy tabáku ke kouření;

(12) vzhledem k tomu, že je nutno vymezit výrobce jako fyzickou nebo právnickou osobu, která vyrábí tabákové výrobky a určuje maximální maloobchodní prodejní cenu pro každý členský stát, ve kterém jsou dotyčné výrobky určeny ke spotřebě;

(13) vzhledem k tomu, že většina členských zemí poskytuje osvobození od spotřební daně nebo vrací spotřební daň u určitých tabákových výrobků v závislosti na tom, k čemu se používají; že takové osvobození nebo vrácení v případě zvláštního užití je třeba blíže určit v této směrnici;

(14) vzhledem k tomu, že tabákové smotky, které lze po prosté ruční manipulaci kouřit v daném stavu, je pro účely jednotného zdanění těchto výrobků třeba rovněž považovat za cigarety;

(15) vzhledem k tomu, že Spolková republika Německo by měla být oprávněna zdaňovat zmíněné smotky nejméně sazbou nebo pevnou částkou uplatňovanou na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret, a to nejpozději do 31. prosince 1998;

(16) vzhledem k tomu, že tato směrnice nesmí ovlivnit povinnosti členských zemí týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

Obecné zásady

Článek 1

1. Struktura spotřební daně, kterou členské země uvalují na tabákové výrobky, se harmonizuje v několika etapách.

2. Tato směrnice stanoví obecné zásady této harmonizace, jakož i zvláštní kritéria platná v jednotlivých etapách harmonizace.

3. O přechodu z jedné etapy harmonizace k následující rozhoduje Rada na návrh Komise s ohledem na výsledky dosažené v probíhající etapě opatřeními, které členské státy zavedly do svých systémů spotřebních daní, aby dosáhly souladu s předpisy platnými pro uvedenou etapu. Přechod z jedné etapy k následující lze odložit zejména tehdy, mohl-li by některému členskému státu způsobit nepřiměřené ztráty příjmů.

Článek 2

1. Za tabákové výrobky se považují

a) cigarety;

b) doutníky a doutníčky (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus);

c) tabák ke kouření:

- jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret,

- ostatní tabák ke kouření,

jak jsou vymezeny v článcích 3 až 7.

2. Rada přijme na návrh Komise předpisy nezbytné k určení způsobu, kterým se mají tabákové výrobky vymezit a dělit do skupin.

3. Aniž jsou dotčeny stávající předpisy Společenství, nepředjímají definice uvedené v článcích 3 až 7 výběr systémů nebo úrovní zdanění pro různé skupiny výrobků, na něž se odkazuje v těchto článcích.

Článek 3

Za doutníky nebo doutníčky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu, se považují

1. tabákové smotky tvořené zcela ze surového tabáku;

2. tabákové smotky s krycím listem ze surového tabáku;

3. tabákové smotky s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z obnoveného tabáku a s obalovým listem z obnoveného tabáku, je-li nejméně 60 % váhy tabákových částic alespoň 1,75 mm širokých i dlouhých a je-li obal přiložen ve tvaru šroubovice pod ostrým úhlem nejméně 30o k podélné ose doutníku;

4. tabákové smotky s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z obnoveného tabáku, činí-li jejich jednotková váha bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g, je-li nejméně 60 % váhy tabákových částic alespoň 1,75 mm širokých i dlouhých a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm.

Článek 4

1. Za cigarety se považují

a) tabákové smotky, jsou-li určeny ke kouření v daném stavu a které se nepovažují za doutníky nebo doutníčky ve smyslu článku 3;

b) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem vkládají do dutinek z cigaretového papíru;

c) tabákové smotky, které se jednoduchým neprůmyslovým postupem balí do cigaretového papíru.

Do 31. prosince 1998 je Spolková republika Německo oprávněna zdaňovat tabákové smotky podle písmene b) spotřební daní, jejíž sazba nebo pevná částka je nejméně rovna sazbě nebo pevné částce daně uplatňované na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.

2. Tabákový smotek podle odstavce 1 se pro účely spotřebních daní považuje za dvě cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 9 cm, ne však delší než 18 cm, jako tři cigarety, je-li bez filtru nebo náustku delší než 18 cm, ne však delší než 27 cm, atd.

Článek 5

Za tabák ke kouření se považují:

1. řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování;

2. tabákový odpad dodaný k maloobchodnímu prodeji, na který se nevztahují články 3 a 4 a který je určen ke kouření.

Článek 6

Tabák ke kouření, jak je vymezen v článku 5, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic užších než 1 mm, se považuje za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret. Členské země, které k 1. lednu 1993 neuplatňují tuto šířku řezu 1 mm, dosáhnou souladu s tímto ustanovením do 31. prosince 1997.

Členské země mohou dále považovat za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret tabák ke kouření, v němž je více než 25 % váhy tabákových částic širších než 1 mm a který se prodával nebo byl určen k prodeji pro ruční výrobu cigaret.

Článek 7

1. Za doutníky a doutníčky se považují rovněž výrobky skládající se částečně z jiných látek než z tabáku, které jinak splňují kritéria uvedená v článku 3, mají-li

- krycí list ze surového tabáku nebo

- krycí a obalový list z obnoveného tabáku nebo

- krycí list z obnoveného tabáku.

2. Za cigarety a tabák ke kouření se považují výrobky skládající se zcela nebo částečně z jiných látek než z tabáku, které jinak splňují kritéria uvedená v článcích 4 a 5.

Odchylně od prvního pododstavce se výrobky, které neobsahují žádný tabák, nepovažují za tabákové výrobky, jsou-li používány výhradně k lékařským účelům.

Článek 8

1. Cigarety vyráběné ve Společenství i dovážené z třetích zemí podléhají poměrné spotřební dani, která se vypočítává z nejvyšší maloobchodní prodejní ceny včetně cla, a dále specifické spotřební dani, která se vypočítává na jednotku výrobku.

2. Sazba poměrné spotřební daně a pevná částka specifické spotřební daně musí být stejná pro všechny cigarety.

3. V konečné etapě harmonizace struktury se ve všech členských zemích určí pro cigarety stejný poměr mezi specifickou spotřební daní a součtem poměrné spotřební daně a daně z obratu tak, aby rozpětí maloobchodních prodejních cen spravedlivě odráželo rozdíly v dodacích cenách výrobců.

4. Je-li toho třeba, může spotřební daň z cigaret zahrnovat minimální daňovou složku, jejíž strop určí pro každou etapu Rada na návrh Komise.

Článek 9

1. Za výrobce se považuje fyzická nebo právnická osoba podnikající ve Společenství, která zpracovává tabák na tabákové výrobky určené k maloobchodnímu prodeji.

Výrobci, popřípadě jejich zástupci nebo zmocněnci ve Společenství, a dovozci tabáku z třetích zemí mají právo určit nejvyšší maloobchodní prodejní cenu každého svého výrobku pro každou členskou zemi, ve kterých jsou příslušné výrobky určeny k propuštění pro domácí spotřebu.

Ustanovení druhého pododstavce však nemůže být překážkou použití vnitrostátních předpisů o kontrole cenové hladiny nebo dodržování stanovených cen, jsou-li v souladu s přepisy Společenství.

2. Pro zjednodušení vybírání spotřební daně mohou členské země pro každou skupinu tabákových výrobků určit rozpětí maloobchodních prodejních cen za podmínky, že každé takové rozpětí je dostatečně široké a rozlišené, aby odpovídalo různorodosti výrobků ve Společenství. Každé rozpětí se vztahuje na všechny výrobky náležející do skupiny tabákových výrobků, jíž se týká, bez ohledu na jakost, vnější úpravu, původ výrobků nebo použitý materiál, vlastnosti podniků nebo jiná kritéria.

Článek 10

1. Nejpozději v konečné etapě se harmonizují pravidla pro vybírání spotřební daně. Během předchozích etap se spotřební daň vybírá v zásadě prostřednictvím daňového značení. Vybírají-li členské země spotřební daň prostřednictvím daňového značení, jsou povinny zpřístupnit toto značení výrobcům a obchodníkům v ostatních členských zemích. Vybírají-li spotřební daň jiným způsobem, dbají členské státy na to, aby žádné administrativní ani technické překážky, které z toho vyplývají, neomezovaly vzájemný obchod mezi členskými zeměmi.

2. Pokud se jedná o podrobná pravidla pro vybírání a placení spotřební daně, podléhají dovozci a výrobci tabákových výrobků režimu uvedenému v odstavci 1.

Článek 11

Od spotřební daně mohou být osvobozeny tabákové výrobky, popřípadě daň z těchto výrobků vybraná může být vrácena, jedná-li se o

a) denaturované tabákové výrobky používané pro průmyslové nebo zahradnické účely;

b) tabákové výrobky zničené pod úředním dohledem;

c) tabákové výrobky určené výhradně pro vědecké zkoušky a pro zkoušky týkající se jakosti výrobku;

d) tabákové výrobky, které výrobce znovu zpracovává.

Členské státy určí podmínky a formality, na jejichž splnění váží poskytnutí uvedeného osvobození od daně nebo vrácení daně.

HLAVA II

Zvláštní ustanovení pro první etapu harmonizace

Článek 12

1. V souladu s čl. 1 odst. 3 pokrývá první etapa harmonizace struktury spotřební daně z tabákových výrobků období 60 měsíců od 1. července 1973.

2. Během první etapy harmonizace se použijí články 13 a 14.

Článek 13

1. Výše specifické spotřební daně z cigaret se určuje poprvé podle cigaret nejžádanější cenové kategorie podle údajů, které jsou k dispozici k 1. lednu 1973.

2. Bez ohledu na řešení, které bude v konečné etapě přijato pro poměr mezi specifickou a poměrnou složkou, nesmí být částka uvedená v odstavci 1 nižší než 5 % nebo vyšší než 75 % souhrnné výše poměrné spotřební daně a specifické spotřební daně ukládané na tyto cigarety.

3. Pokud bude spotřební daň ukládaná na cenovou kategorii uvedenou v odstavci 1 po 1. lednu 1973 změněna, určí se výše specifické spotřební daně s ohledem na nové daňové zatížení cigaret uvedených v odstavci 1.

Článek 14

Odchylně od čl. 8 odst. 1 může každý členský stát z vyměřovacího základu poměrné spotřební daně z cigaret vyloučit clo.

HLAVA III

Zvláštní ustanovení platná v druhé etapě harmonizace

Článek 15

1. Druhá etapa harmonizace struktury spotřební daně z tabákových výrobků začíná 1. července 1978.

2. Během druhé etapy harmonizace se použije článek 16.

Článek 16

1. Výše specifické spotřební daně z cigaret se určuje podle cigaret nejžádanější cenové kategorie podle údajů, které budou k dispozici k 1. lednu každého roku počínaje 1. lednem 1978.

2. Specifická složka spotřební daně nesmí být nižší než 5 % a vyšší než 55 % celkového daňového zatížení, které vychází ze souhrnu poměrné spotřební daně, specifické spotřební daně a daně z obratu ukládané na tyto cigarety.

3. Pokud bude spotřební daň nebo daň z obratu ukládaná na cenovou kategorii uvedenou v odstavci 1 po 1. lednu 1978 změněna, určí se výše specifické spotřební daně s ohledem na nové celkové daňové zatížení cigaret uvedených v odstavci 1.

4. Odchylně od čl. 8 odst. 1 může každý členský stát z vyměřovacího základu poměrné spotřební daně z cigaret vyloučit clo.

5. Členské státy mohou uvalit na cigarety a jemně řezaný tabák k balení cigaret minimální spotřební daň, pokud to nepovede ke zvýšení celkové daně na více než 90 % celkové daně z nejžádanější cenové kategorie cigaret, popřípadě nejžádanější cenové kategorie jemně řezaného tabáku k balení cigaret.

HLAVA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 17

Bude-li toho třeba, přijme Rada na návrh Komise prováděcí předpisy k této směrnici.

Článek 18

Členské země sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

1. Zrušují se směrnice uvedené v příloze I části A, aniž jsou dotčeny povinnosti členských zemí týkající se lhůt k provedení uvedených v příloze I části B.

2. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 20

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 21

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 1995.

Za Radu

předseda

P. Solbes Mira

[1] Úř. věst. C 56, 6.3.1995, s. 164.

[2] Úř. věst. C 133, 31.5.1995, s. 1.

[3] Úř. věst. L 303, 31.12.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/78/EHS (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 5).

[4] Úř. věst. L 10, 16.1.1979, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/78/EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ČÁST A

ZRUŠENÉ SMĚRNICE

(uvedené v článku 19)

1. směrnice 72/464/EHS

2. směrnice 79/32/EHS

a jejich následné změny:

- směrnice 74/318/EHS

- směrnice 75/786/EHS

- směrnice 76/911/EHS

- směrnice 77/805/EHS

- směrnice 80/369/EHS

- směrnice 80/1275/EHS

- směrnice 81/463/EHS

- směrnice 82/2/EHS

- směrnice 82/877/EHS

- směrnice 84/217/EHS

- směrnice 86/246/EHS

- směrnice 92/78/EHS.

ČÁST B

Směrnice | Lhůta k provedení |

- 72/464/EHS | 1. 7. [1] 1973 |

- 79/32/EHS | 1. 1. 1980 |

- 74/318/EHS | |

- 75/786/EHS | |

- 76/911/EHS | |

- 77/805/EHS | |

- 80/369/EHS | |

- 80/1275/EHS | |

- 81/463/EHS | |

- 82/2/EHS | |

- 82/877/EHS | |

- 84/217/EHS | |

- 86/246/EHS | 1. 1. 1986 |

- 92/78/EHS | 31. 12. 1992 |

[1] Spojené království a Irsko mohou tuto lhůtu prodloužit do 31. prosince 1977.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Tato směrnice | Směrnice 72/464/EHS | Směrnice 79/32/EHS |

Hlava I | Hlava I | |

Článek 1 odstavce 1 a 2 | Článek 1 odstavce 1 a 2 | |

Článek 1 odstavec 3 | Článek 1 odstavec 4 | |

Článek 2 odstavce 1 a 2 | Článek 3 odstavce 1 a 2 | Článek 1 odstavec 1 |

Článek 2 odstavec 3 | | Článek 1 odstavec 2 |

Článek 3 | | Článek 2 |

Článek 4 | | Článek 3 |

Článek 5 | | Článek 4 |

Článek 6 | | Článek 4a |

Článek 7 | | Článek 7 |

Článek 8 | Článek 4 | |

Článek 9 | Článek 5 | |

Článek 10 | Článek 6 | |

Článek 11 | Článek 6a | |

Hlava II | Hlava II | |

Článek 12 | Článek 7 | |

Článek 13 | Článek 8 | |

Článek 14 | Článek 9 | |

Hlava III | Hlava IIA | |

Článek 15 | Článek 10a | |

Článek 16 | Článek 10b | |

Hlava IV | Hlava III | |

Článek 17 | Článek 11 | |

Článek 18 | Článek 12 odstavec 2 | |

Článek 19 | -- | -- |

Článek 20 | -- | -- |

Článek 21 | Článek 13 | Článek 10 |

--------------------------------------------------

Top