EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0408

Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže

OJ L 243, 11.10.1995, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 231 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/408/oj

31995D0408Úřední věstník L 243 , 11/10/1995 S. 0017 - 0020


Rozhodnutí Rady

ze dne 22. června 1995

o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže

(95/408/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živí mlži jsou obsaženi v seznamu produktů stanoveném v příloze II Smlouvy; že hygienické předpisy produkce a uvádění na trh byly stanoveny na úrovni Společenství;

vzhledem k tomu, že se na dovozy ze třetích zemí vztahují předpisy Společenství; že tyto předpisy vyžadují vypracování seznamů zařízení třetích zemích, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů podle čl. 14 B odst. 2 písm. a) směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [3], čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetíchzemí [4], čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh [5], čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [6], čl. 16 odst. 3 písm. a) směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o problémech hygienické a veterinární kontroly vztahujících se k lovu volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh [7], čl. 23 odst. 3 písm. a) směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [8] a čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [9];

vzhledem k tomu, že je během přechodného období nutné zavést zjednodušený schvalovací proces, za účelem poskytnutí doby nutné k provedení inspekcí Společenství ve třetích zemích, aby bylo zajištěno, že zařízení třetích zemí odpovídají ustanovením Společenství, a aby nedošlo k přerušení obchodu se třetími zeměmi,

vzhledem k tomu, že během přechodného období musí příslušný orgán dotyčné třetí země zaručit soulad s předpisy Společenství o ochraně veřejného zdraví a zdraví zvířat; že zařízení může být uvedeno na seznamu pouze pokud dotyčná třetí země poskytla nezbytné záruky za dodržování pravidel Společenství;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit postup úzké a účinné spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého veterinárního výboru;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit podmínky, za kterých může Rada prodloužit prozatímní opatření, aby případně nedošlo k přerušením toku tradičního obchodu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Toto rozhodnutí se vztahuje na vypracování a úpravy prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet produkty vymezené čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [10]. Tyto seznamy zařízení zůstanou v platnosti do vypracování konečných seznamů zařízení v souladu s ustanoveními různých směrnic o hygienických předpisech vztahujících se na každý z dotyčných produktů.

2. Článek 2 tohoto rozhodnutí se však nevztahuje na vypracování seznamů zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy mohou dovážet čerstvé maso podle čl. 1 třetího pododstavce směrnice 72/462/EHS.

Článek 2

1. Komise může postupem podle článku 4 vypracovat prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých jsou povoleny dovozy jednotlivých produktů, na které se vztahuje článek 1, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zařízení se musejí nacházet ve třetí zemi nebo v části třetí země ze seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz dotyčných produktů;

b) zařízení se musejí nacházet ve třetí zemi nebo části třetí země, pro kterou byly postupem podle ustanovení zvláštních směrnic stanoveny příslušné podmínky dovozu a osvědčování dotyčných produktů;

c) příslušný orgán dotyčné třetí země poskytl Společenství dostačující záruky za to, že zařízení, která jsou na seznamu nebo seznamech zařízení, splňují příslušné hygienické požadavky Společenství a úředně schválil vývozy ze zařízení na těchto seznamech do Společenství;

d) příslušný orgán třetí země má skutečnou pravomoc pozastavit zařízení, za které se zaručil, vývozní činnost do Společenství v případě nedodržování těchto záruk;

e) inspekční cesta Společenství nebo členského státu ověřila strukturu a organizaci příslušného orgánu zodpovědného za schvalování zařízení, jakož i jeho pravomoci a záruky, které může poskytnout při provádění předpisů Společenství. Toto ověření musí být doprovázeno inspekcí několika zařízení na seznamu nebo seznamech poskytnutých třetí zemí.

2. Pro produkty rybolovu vymezené v čl. 2 odst. 1 směrnice 91/493/EHS, vypracuje Komise v souladu s postupem podle článku 4 seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu, poskytne-li příslušný orgán třetí země Komisi záruky, které jsou při nejmenším rovnocenné zárukám podle směrnice 91/493/EHS.

3. Komise může postupem podle článku 5 pozměnit nebo doplnit seznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 s ohledem na nové dostupné informace.

4. Pokud nebyly splněny podmínky uvedené v odst. 1 písm. e), může Komise, jsou-li všechny ostatní podmínky dodržovány, vypracovat prozatímní seznam zařízení, ze kterých jsou dovozy povoleny v souladu s postupem podle článku 4. Dovozy ze zařízení na těchto seznamech však nebudou moci využívat snížených fyzických kontrol podle čl. 8 odst. 3 směrnice 90/675/EHS až do výsledků informací poskytnutých podle čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice o dovozech z těchto zařízení této třetí země.

Článek 3

1. Postup podle článku 5 může být rovněž použit:

i) k úpravě seznamů schválených zařízení, které byly vypracovány v souladu s čl. 4 směrnice 72/462/EHS podle informací poskytnutých dotyčnou třetí zemí;

ii) k úpravě seznamů zařízení a/nebo seznamů rybářských výrobních plavidel, které byly vypracovány v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice 91/493/EHS podle informací poskytnutých dotyčnou třetí zemí;

iii) k úpravě seznamů zařízení vypracovaných v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice 91/492/EHS a seznamů produkčních oblastí vymezených podle čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu ii) uvedené směrnice podle informací poskytnutých dotyčnou třetí zemí;

iv) k úpravě seznamů zařízení vypracovaných podle čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice 92/118/EHS.

2. Považuje-li to Komise za nutné, provede před úpravou seznamu kontrolu na místě.

Článek 4

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému veterinárnímu výboru ustaveném rozhodnutím 68/361/EHS [11] (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud do vypršení lhůty 14 dnů ode dne, kdy jí byl návrh předán, nepřijme Rada rozhodnutí, přijme navrhovaná opatření Komise, nevysloví-li se Rada proti opatřením prostou většinou.

Článek 5

1. Komise sdělí členským státům úpravy seznamů zařízení navržené dotyčnou třetí zemí ve lhůtě pěti pracovních dnů od data přijetí navržených úprav.

2. Členské státy mají sedm pracovních dnů ode dne doručení úprav seznamů zařízení, které jsou zmíněny v odstavci 1, aby Komisi písemně předložily veškeré připomínky.

3. i) Pokud alespoň jeden členský stát vznese písemné připomínky, informuje o tom Komise členské státy ve lhůtě podle odstavce 1 a zařadí bod na další zasedání Stálého veterinárního výboru, aby rozhodl postupem podle článku 4.

ii) Nevznesou-li členské státy žádné připomínky ve lhůtě podle odstavce 2, jsou úpravy seznamu považovány členskými státy za přijaté. Komise informuje členské státy ve lhůtě podle odstavce 1 a dovozy z těchto zařízení budou povoleny pět pracovních dnů ode dne přijetí této informace členskými státy.

4. Komise musí pravidelně v nejméně šestiměsíčních intervalech přijímat rozhodnutí nutná k aktualizaci seznamů zařízení a vyhlašovat je v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Zrušuje se rozhodnutí 94/941/EHS.

Článek 7

Komise může postupem podle článku 4 přijímat přechodná opatření, aby usnadnila vytváření a systematické používání prozatímních seznamů zařízení podle ustanovení tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Pro účely tohoto rozhodnutí se použije článek 19 směrnice 90/675/EHS o zavádění ochranných opatření. Zjistí-li se opakované porušení předpisů, odstraní Komise dotčené zařízení z prozatímního seznamu.

Článek 9

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 1996, nerozhodne-li Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o prodloužení.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. června 1995.

Za Radu

předseda

Ph. Vasseur

[1] Úř. věst. C 208, 28.7.1994, s. 9.

[2] Úř. věst. C 276, 3.10.1994, s. 13.

[3] Úř. věst. L 55, 8. 3. 1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/119/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1).

[4] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (EHS) č. 1601/92 (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13).

[5] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná dohodou o EHP.

[6] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná dohodou o EHP.

[7] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/116/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 1).

[8] Úř. věst. L 268, 14.9.1994, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 94/330/ES (Úř. věst. L 146, 11.6.1994, s. 23).

[9] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 94/723/ES (Úř. věst. L 288, 9.11.1994, s. 48).

[10] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (EHS) č. 1601/92 (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13).

[11] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

Top