EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3295

Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla

OJ L 341, 30.12.1994, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 016 P. 77 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 016 P. 77 - 82
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 318 - 323

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; Zrušeno 32003R1383

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3295/oj

31994R3295Úřední věstník L 341 , 30/12/1994 S. 0008 - 0013
Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 16 S. 0077
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 16 S. 0077


Nařízení Rady (ES) č. 3295/94

ze dne 22. prosince 1994,

kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 1988 vstoupilo v platnost nařízení Rady (EHS) č. 3842/86 ze dne 1. prosince 1986, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků do volného oběhu [4]; že na základě zkušeností získaných během prvních let jeho provádění lze vyvodit závěry z hlediska zlepšení funkce systému, který byl tímto nařízením zaveden;

vzhledem k tomu, že obchod s padělky a nedovolenými napodobeninami způsobuje výrobcům a obchodníkům respektujícím právní předpisy i držitelům autorských práv a práv příbuzných značnou škodu a klame spotřebitele; že by mělo být v co největší míře zabráněno v uvádění tohoto zboží na trh a měla by být přijata opatření s cílem vypořádat se účinně s touto protiprávní činností, aniž by tím byla ohrožena svoboda právně dovoleného obchodu; že tento cíl sledují rovněž snahy vyvíjené stejným směrem na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že pokud jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny a podobné výrobky dováženy ze třetích zemí, je důležité zakázat jejich propuštění do volného oběhu ve Společenství nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, a zahájit příslušné řízení, které by umožnilo celním orgánům postupovat tak, aby mohl být zákaz řádně dodržován;

vzhledem k tomu, že opatření přijaté celními orgány směřující k zákazu propuštění padělků nebo nedovolených napodobenin do volného oběhu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla by se mělo uplatnit i v případě vývozu nebo zpětného vývozu tohoto zboží ze Společenství;

vzhledem k tomu, že v případě režimů s podmíněným osvobozením od cla a zpětného vývozu podléhajícího oznamovací povinnosti je opatření celních orgánů na místě jen tehdy, pokud je při kontrole odhaleno zboží, u kterého je podezření, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny;

vzhledem k tomu, že Společenství přihlíží k podmínkám Smlouvy GATT o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví včetně obchodu s padělaným zbožím, zejména opatření na hranicích, která je třeba přijmout;

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout ustanovení, podle kterých by celní orgány byly zmocněny rozhodovat o předkládaných žádostech o přijetí opatření;

vzhledem k tomu, že opatření přijatá celními orgány by měla spočívat buď v pozastavení propuštění do volného oběhu, vývozu nebo zpětného vývozu zboží, u něhož je podezření, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny, nebo v zadržení tohoto zboží, pokud bylo propuštěno do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla nebo je zpětně vyváženo a podléhá oznamovací povinnosti, na dobu nezbytnou ke zjištění, zda jde skutečně o padělky nebo nedovolené napodobeniny;

vzhledem k tomu, že je vhodné povolit členským státům zadržet příslušné zboží na určitou dobu, a to i před tím, než držitel práv podal nebo potvrdil žádost, aby mu tak bylo umožněno podat žádost o přijetí opatření celního orgánu;

vzhledem k tomu, že by příslušný orgán měl činit rozhodnutí v případech, které mu byly předloženy, s odvoláním na kritéria, kterých se užívá při určení, zda zboží vyrobené v příslušném členském státě porušuje práva k duševnímu vlastnictví; že předpisy členských států o pravomoci soudních orgánů a řízeních před nimi nejsou tímto nařízením dotčeny;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit opatření, která se budou vztahovat na příslušné zboží, pokud se zjistí, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny; že tato opatření by měla nejenom připravit ty, kteří jsou odpovědni za obchod s tímto zbožím, o hospodářský zisk z takového obchodu a postihnout je, ale rovněž vytvořit i účinný odstrašující prostředek proti dalším obchodům tohoto druhu;

vzhledem k tomu, že s cílem zabránit vážnému narušení celního odbavování zboží v osobních zavazadlech cestujících je nezbytné vyloučit z působnosti tohoto nařízení zboží, které může být padělkem nebo nedovolenou napodobeninou dovážené z třetích zemí v rámci mezí stanovených předpisy Společenství o osvobození od cla;

vzhledem k tomu, že musí být zajištěno jednotné použití obecných pravidel stanovených tímto nařízením a za tímto účelem musí být upraven v rámci Společenství postup umožňující v přiměřené lhůtě přijetí opatření k provedení těchto pravidel a posílení vzájemné pomoci mezi členskými státy na straně jedné a mezi členskými státy a Komisí na straně druhé tak, aby byla zajištěna větší účinnost;

vzhledem k tomu, že bude vhodné vzít v úvahu možnost stoupajícího počtu práv k duševnímu vlastnictví, na která se vztahuje toto nařízení, mimo jiné s ohledem na zkušenosti získané při jeho používání;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3842/86 by tedy mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

1. Toto nařízení upravuje:

a) podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření v případě, že zboží, u kterého je podezření, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny:

- je navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu,

- je odhaleno při provádění kontrol zboží umístěného v režimu s podmíněným osvobozením od cla ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], nebo zpětně vyváženého, které podléhá oznamovací povinnosti, a

b) opatření, která příslušné orgány přijmou ve vztahu k tomuto zboží, pokud bylo zjištěno, že jde skutečně o padělky nebo nedovolené napodobeniny.

2. Pro účely tohoto nařízení se:

a) "padělky" rozumí:

- zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů,

- jakýkoli symbol ochranné známky (logo, etiketa, nálepka, leták, návod k použití nebo záruční list), bez ohledu na to, zda je předkládán samostatně či nikoli, za stejných podmínek jako zboží uvedené v první odrážce,

- obalové materiály označené ochrannými známkami předkládané samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v první odrážce;

b) "nedovolenými napodobeninami" rozumí zboží, které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorských práv nebo práv příbuzných nebo držitele práva k průmyslovým vzorům, ať již zapsaného podle vnitrostátních právních předpisů nebo nikoli, nebo bez souhlasu osoby mající v zemi výroby řádné povolení držitele, pokud výroba těchto kopií porušuje příslušné právo podle práva Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů;

c) "držitelem práva" rozumí držitel ochranné známky ve smyslu písmene a) a/nebo některého z práv uvedených v písmenu b) nebo jiná osoba oprávněná užívat tuto ochrannou známku a/nebo tato práva, nebo jejich zástupce;

d) "celním prohlášením s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu" rozumí celní prohlášení, které se podává podle článku 61 nařízení (EHS) č. 2913/92.

3. Šablona nebo matrice, která je zvlášť určena nebo přizpůsobena pro výrobu padělané ochranné známky nebo zboží označeného touto známkou nebo nedovolených napodobenin, se považuje za "padělek nebo nedovolenou napodobeninu", pokud užívání těchto šablon nebo matric porušuje práva držitele tohoto práva podle práva Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů.

4. Toto nařízení se nevztahuje na zboží, které je označeno ochrannou známkou se souhlasem držitele této ochranné známky nebo které je chráněno autorským právem nebo právem příbuzným nebo právem k průmyslovým vzorům a které bylo vyrobeno se souhlasem držitele tohoto práva, ale bez jeho souhlasu se ocitlo v některé ze situací uvedených v odst. 1 písm. a).

Nevztahuje se ani na zboží uvedené v prvním pododstavci, které bylo vyrobeno nebo je označeno ochrannou známkou za jiných podmínek, než jaké byly dohodnuty s držitelem příslušných práv.

KAPITOLA II

Zákaz propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla

Článek 2

Je zakázáno propouštět do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do kteréhokoli režimu s podmíněným osvobozením od cla zboží, o kterém bylo postupem stanoveným v článku 6 zjištěno, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny.

KAPITOLA III

Žádost o přijetí opatření celních orgánů

Článek 3

1. V každém členském státě může držitel práva podat u příslušného útvaru celního orgánu písemnou žádost o přijetí opatření celních orgánů, ocitne-li se zboží v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a).

2. Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat:

- dostatečně podrobný popis zboží, aby jej mohly celní orgány identifikovat,

- důkaz o tom, že žadatel je držitelem práv k příslušnému zboží.

Držitel práva musí rovněž poskytnout veškeré příslušné informace, které má k dispozici, aby bylo příslušnému celnímu útvaru umožněno rozhodnout s plnou znalostí věci, aniž by tyto informace byly podmínkou přípustnosti žádosti.

V případě nedovolených napodobenin tyto informace pokud možno zahrnují:

- místo, kde je zboží umístěno, nebo předpokládané místo určení,

- podrobnosti ke zjištění totožnosti zásilky nebo obalů,

- plánované datum dodání nebo odeslání zboží,

- použité dopravní prostředky,

- údaje o dovozci, vývozci nebo držiteli zboží.

3. Žádost musí uvést období, ve kterém se požaduje přijetí opatření celních orgánů.

4. Žádost může být zpoplatněna tak, aby byly pokryty správní náklady vzniklé při jejím vyřízení. Poplatek nesmí být neúměrný poskytnuté službě.

5. Příslušný celní útvar, u kterého byla žádost vypracovaná podle odstavce 2 podána, ji projedná a neprodleně sdělí písemně žadateli své rozhodnutí.

Pokud útvar žádosti vyhoví, upřesní lhůtu, ve které mohou celní orgány přijmout opatření. Tuto lhůtu může na žádost držitele práva prodloužit útvar, který vydal původní rozhodnutí.

Zamítnutí žádosti musí obsahovat odůvodnění a může být proti němu podán opravný prostředek.

6. Členské státy mohou vyžadovat, aby držitel práva, pokud jeho žádosti bylo vyhověno nebo pokud bylo podle čl. 6 odst. 1 přijato opatření uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), poskytl jistotu:

- k pokrytí své opřípadné dpovědnosti vůči osobám, kterých se týkají úkony uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), pokud řízení zahájené podle čl. 6 odst. 1 v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany držitele práva nepokračuje, nebo v případě, že je dodatečně shledáno, že zboží nejsou padělky nebo nedovolené napodobeniny,

- k zajištění úhrady nákladů vzniklých podle tohoto nařízení v souvislosti s držením zboží pod celním dohledem podle článku 6.

7. Držitel práva je povinen informovat útvar uvedený v odstavci 1, pokud právo již není platně zapsáno nebo uplynula ochranná doba.

8. Členské státy určí celní útvar, který je příslušný přijímat a projednávat žádosti uvedené v tomto článku.

Článek 4

Pokud je celnímu úřadu při kontrole prováděné v rámci celního řízení uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. a) a před podáním nebo přijetím žádosti držitele práva zřejmé, že zboží jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny, může celní orgán v souladu s předpisy platnými v příslušném členském státě oznámit držiteli práva, pokud je znám, možné porušení jeho práva. Celní orgán je oprávněn pozastavit propuštění zboží nebo zboží zadržet po dobu tří pracovních dnů, aby držiteli práva umožnil podat žádost o přijetí opatření podle článku 3.

Článek 5

Rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádosti držitele práv, je bezodkladně předáno celním orgánům členského státu, které pravděpodobně přijdou do styku se zbožím, o němž se v žádosti uvádí, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny.

KAPITOLA IV

Podmínky přijetí opatření celními orgány a orgány příslušnými vydat rozhodnutí ve věci

Článek 6

1. Pokud dojde celní úřad, kterému je podle článku 5 postoupeno rozhodnutí, jímž se žádosti držitele práva vyhovuje, po případné konzultaci s žadatelem k závěru, že zboží, které se nachází v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), odpovídá popisu padělků nebo nedovolených napodobenin uvedených v tomto rozhodnutí, pozastaví propuštění tohoto zboží nebo je zadrží.

Celní úřad neprodleně informuje celní útvar, který žádost projednal podle článku 3. Tento útvar nebo celní úřad informuje rovněž deklaranta a osobu, která požádala o přijetí opatření. V souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů, obchodního, průmyslového a profesního tajemství oznámí celní úřad nebo útvar, který žádost projednal, držiteli práva na jeho žádost jméno a adresu deklaranta a, pokud jsou známy, i jméno a adresu příjemce, aby bylo držiteli práva umožněno požádat příslušné orgány o vydání rozhodnutí ve věci. Celní úřad poskytne žadateli a osobám, kterých se týkají úkony uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), příležitost prohlédnout zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo které bylo zadrženo.

Při prohlídce zboží může celní úřad odebrat vzorky, aby bylo řízení urychleno.

2. Platné právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází zboží v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), se použijí pro:

a) postoupení věci orgánu příslušnému k vydání rozhodnutí ve věci a neprodlené informování celního útvaru nebo celního úřadu uvedeného v odstavci 1 o tomto postoupení, pokud postoupení neprovádí tento útvar nebo tento úřad;

b) vydání rozhodnutí tímto orgánem. Pokud příslušné předpisy Společenství neexistují, použijí se k vydání tohoto rozhodnutí stejná kritéria, která se užívají při posouzení, zda zboží vyrobené v příslušném členském státě porušuje práva držitele. Rozhodnutí vydané příslušným orgánem musí být odůvodněno.

Článek 7

1. Pokud není celní úřad uvedený v čl. 6 odst. 1 do deseti pracovních dnů od pozastavení propuštění nebo zadržení zboží informován, že věc byla předána orgánu příslušnému vydat rozhodnutí ve věci podle čl. 6 odst. 2 nebo že orgán k tomu oprávněný učinil předběžná opatření, bude zboží propuštěno, pokud byly splněny všechny celní formality a bylo zrušeno rozhodnutí o zadržení.

Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena nejvýše o 10 pracovních dnů.

2. V případě podezření, že zboží porušuje práva k průmyslovým vzorům, může držitel, dovozce nebo příjemce zboží dosáhnout propuštění zboží nebo zrušení jeho zadržení poskytnutím jistoty, za předpokladu, že:

- celní útvar nebo úřad uvedený v čl. 6 odst. 1 byl ve lhůtě stanovené v odstavci 1 informován, že věc byla předána orgánu příslušnému vydat rozhodnutí ve věci ve smyslu výše uvedeného odstavce 1,

- do uplynutí této lhůty orgán k tomu oprávněný neuložil předběžné opatření a

- byly splněny všechny celní formality.

Jistota musí být dostatečně vysoká pro ochranu zájmů držitele práva. Poskytnutím jistoty nejsou dotčeny jiné prostředky k nápravě, které má držitel práva k dispozici. Byla-li věc předána orgánu příslušnému k vydání rozhodnutí ve věci z jiného důvodu, než z podnětu držitele práva, bude jistota uvolněna, pokud tato osoba nevyužije svého práva zahájit soudní řízení do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy byla seznámena s pozastavením propuštění nebo zadržením. Pokud se použije druhý pododstavec odstavce 1, může být tato lhůta prodloužena nejvýše na 30 pracovních dnů.

3. Podmínky pro skladování zboží po dobu pozastavení jeho propuštění nebo zadržení stanoví každý členský stát.

KAPITOLA V

Ustanovení vztahující se na zboží, o kterém bylo zjištěno, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny

Článek 8

1. Aniž jsou dotčeny jiné právní prostředky, které má k dispozici držitel ochranné známky, o které bylo zjištěno, že byla padělána, nebo držitel autorského práva nebo práv příbuzných nebo práva k průmyslovým vzorům, o kterém bylo zjištěno, že bylo nedovoleně napodobeno, přijmou členské státy opatření nezbytná k tomu, aby bylo příslušným orgánům umožněno:

a) zpravidla a podle příslušných vnitrostátních právních předpisů zničit zboží, o kterém bylo zjištěno, že je padělané nebo bylo nedovoleně napodobeno, nebo je odstranit z obchodního oběhu tak, aby se zabránilo způsobení škody držiteli práva, a to bez jakékoli náhrady a aniž by vznikly náklady státu;

b) přijmout, pokud jde o toto zboží, jakákoli další opatření, která účinně zbaví odpovědné osoby hospodářského zisku z tohoto obchodu.

Tento účinek nemá zejména

- zpětný vývoz padělků nebo nedovolených napodobenin v nezměněném stavu,

- kromě výjimečných případů pouhé odstranění ochranných známek, které byly neoprávněně umístěny na padělky,

- propuštění zboží do jiného celního režimu.

2. Padělky nebo nedovolené napodobeniny mohou být přenechány ve prospěch státu. V tomto případě se použije odst. 1 písm. a).

3. Kromě informací poskytnutých podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce a za podmínek v něm stanovených sdělí celní úřad nebo příslušný útvar držiteli práva na jeho žádost jména a adresy odesílatele, dovozce nebo vývozce a výrobce zboží, o kterém bylo zjištěno, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny, a množství tohoto zboží.

KAPITOLA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 9

1. Pokud nestanoví právní předpisy členského státu, ve kterém je podána žádost jinak, nezakládá přijetí žádosti vypracované podle čl. 3 odst. 2 držiteli práva nárok na náhradu škody, pokud nejsou padělky nebo nedovolené napodobeniny celním úřadem odhaleny a pokud jsou propuštěny nebo není přijato opatření za účelem jejich zadržení podle čl. 6 odst. 1.

2. Pokud nestanoví právní předpisy členského státu, ve kterém je podána žádost jinak, celní úřad nebo jiný řádně zmocněný orgán vykonávající pravomoci, které jsou jim svěřeny v boji proti padělkům nebo nedovoleným napodobeninám, nejsou odpovědné osobám, kterých se týkají úkony uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nebo článku 4, pokud v důsledku jejich opatření utrpí ztrátu nebo škodu.

3. Občanskoprávní odpovědnost držitele práv upravují právní předpisy členského státu, v kterém se příslušné zboží ocitlo v některé ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a).

Článek 10

Toto nařízení se nevztahuje na zboží neobchodní povahy v osobních zavazadlech cestujících v rámci mezí stanovených pro osvobození od cla.

Článek 11

Každý členský stát stanoví sankce pro případ porušení článku 2. Tyto sankce musí být dostatečně přísné, aby vedly k dodržování příslušných ustanovení.

Článek 12

Nezbytná prováděcí ustanovení k tomuto nařízení se vydají postupem podle čl. 13 odst. 3 a 4.

Článek 13

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 247 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2. Výbor projedná každou otázku týkající se provádění tohoto nařízení, kterou mu předloží jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu.

3. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavostivěci. Stanovisko se přijímá většinou hlasů podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy o rozhodnutích, která má Rada přijímat na návrh Komise. Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států ve výboru přikládána váha způsobem stanoveným v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

4. Komise přijmé opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V takovém případě:

- Komise odloží provedení opatření, o kterých rozhodla, nejvýše o tři měsíce ode dne jejich sdělení,

- Rada může ve lhůtě uvedené v první odrážce přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 14

Členské státy sdělí Komisi všechny důležité informace o používání tohoto nařízení.

Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům.

Pro účely používání tohoto nařízení se použijí přiměřeně ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1468/81 ze dne 19. května 1981 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a o spolupráci těchto orgánů s Komisí k zajištění správného uplatňování celních nebo zemědělských právních předpisů [6].

Pravidla postupu při poskytování informací se stanoví v rámci prováděcích ustanovení podle čl. 13 odst. 2, 3 a 4.

Článek 15

Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost podá Komise na základě informací poskytnutých podle článku 14 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování systému, zejména pokud jde o hospodářské a sociální důsledky padělání a navrhne jeho případné změny a doplňky ve lhůtě dvou let od zahájení používání tohoto nařízení.

Článek 16

Nařízení (EHS) č. 3842/86 se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost zrušuje.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1994.

Za Radu

předseda

H. Seehofer

[1] Úř. věst. C 238, 2.9.1993, s. 9.

[2] Úř. věst. C 61, 28. 2. 1994.

[3] Úř. věst. C 52, 19.2.1994, s. 37.

[4] Úř. věst. L 357, 18.12.1986, s. 1.

[5] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 144, 2.6.1981, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 945/87 (Úř. věst. L 90, 2.4.1987, s. 3).

--------------------------------------------------

Top