EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2991

Nařízení Rady (ES) č. 2991/94 ze dne 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky

Úř. věst. L 316, 9.12.1994, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2991/oj

31994R2991Úřední věstník L 316 , 09/12/1994 S. 0002 - 0007
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0084
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0084


Nařízení Rady (ES) č. 2991/94

ze dne 5. prosince 1994,

kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [4] stanoví v článku 6 jednotnou definici másla způsobilého k intervenci;

vzhledem k tomu, že články 35a a 36 nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [5] dále obsahují ustanovení pro zavedení obchodních norem pro všechny produkty v tomto odvětví; že tyto normy — zejména v případě margarínu — se mohou týkat hlavně zařazení do jakostních tříd, přičemž se berou v úvahu požadavky trhu a zvláštní postavení těchto výrobků;

vzhledem k tomu, že rozvoj výrobních technologií a očekávání spotřebitelů měly za následek rostoucí diverzifikaci trhu s pevnými tuky určenými pro lidskou spotřebu;

vzhledem k tomu, že výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení, je nutno považovat za výrobky navzájem si konkurující, protože jsou porovnatelné z hlediska určitých charakteristik, zejména pokud jde o jejich vzhled a použití;

vzhledem k tomu, že stanovení obchodních norem pro mléčné a nemléčné výrobky s jasnou a jednoznačnou klasifikací, doplněných pravidly o označování, zabezpečí stabilitu příslušných zemědělských trhů a přispěje k vytváření dobré životní úrovně zemědělské populace;

vzhledem k tomu, že hlavním aspektem těchto výrobků je jejich obsah tuku; že výrobky s obsahem tuku nejméně 10 %, ale méně než 90 % hmotnostních, určené pro lidskou spotřebu, představují velkou většinu výrobků existujících na trhu, zejména výrobků určených pro konečného spotřebitele;

vzhledem k tomu, že prostřednictvím jednotné klasifikace všech příslušných výrobků se spotřebiteli usnadní výběr mezi výrobky, které jsou na jedné straně porovnatelné, pokud jde o obsah tuku vůbec, ale na druhé straně se však liší, pokud jde o použitý rostlinný a/nebo živočišný tuk;

vzhledem k tomu, že oblast působnosti tohoto nařízení je nutno rozšířit na všechny konkurující si výrobky s obsahem tuku nejméně 10 %, ale méně než 90 % celkové hmotnosti, určené pro dodávku konečnému spotřebiteli bez dalšího zpracování;

vzhledem k tomu, že možnost produkce výrobků s různým obsahem tuku musí zůstat zachována a že s cílem zabránění jakémukoli uvedení spotřebitele v omyl a s ohledem na zkušenosti získané v odvětví mléka je nutno pojmy "máslo" a "margarín" používat pouze pro určité kategorie výrobků s jasně vymezeným obsahem tuku;

vzhledem k tomu, že takový rámec pravidel Společenství přispěje k rozvoji obchodu při dodržení podmínek řádné hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že v zájmu dosažení požadované jasnosti je nutno stanovit označení pro všechny dané výrobky; že označení musí uvádět snížený obsah tuku;

vzhledem k tomu, že je proto třeba přijmout opatření, aby pro konečnou spotřebu byly dodávány pouze výrobky splňující požadavky tohoto nařízení; že výrobky, které neleží v oblasti působnosti tohoto nařízení, je možné dodávat nebo přepravovat ke konečnému zákazníkovi, ale není možné u nich používat vyhrazené obchodní označení;

vzhledem k tomu, že toto nařízení je nutno používat bez dotčení nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných na trhu s mlékem a mléčnými výrobky [6], jakož i veterinárních a potravinářských předpisů Společenství, které mají za cíl dodržování norem v oblasti hygieny a označování potravin;

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout určitá opatření, doplňující opatření stanovená směrnicí Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy [7]; že toto se týká zejména označení celkového obsahu tuku a některých složek tuku složeného z různých rostlinných a živočišných tuků;

vzhledem k tomu, že v zájmu zabezpečení vnitřního souladu těchto právních předpisů je třeba uplatňovat na výrobky dovážené ze třetích zemí stejné požadavky;

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření, aby členské státy stanovily přiměřený režim kontrol a sankcí v případě neplnění opatření tohoto nařízení.;

vzhledem k tomu, že normy uvedené v tomto nařízení se nedotýkají vůbec celního zařazení daných výrobků;

vzhledem k tomu, že je třeba poskytnout dostatečně dlouhou lhůtu, aby na jedné straně bylo možné přizpůsobit všechny výrobky na trhu přijatým opatřením, a na druhé straně aby bylo možné se zbavit zásob obalů označených podle dříve platných vnitrostátních právních předpisů;

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení stanovuje normy pro:

a) mléčné tuky kódů KN 0405 a ex 2106;

b) tuky kódu KN ex 1517 a

c) tuky složené z rostlinných a/nebo živočišných produktů kódů KN ex 1517 a ex 2106;

s obsahem tuku nejméně 10 %, ale méně než 90 % hmotnostních, určené pro lidskou spotřebu.

2. Toto nařízení se použije na výrobky, které zůstávají pevné při teplotě 20 °C a které jsou roztíratelné.

3. Toto nařízení se nedotýká nařízení (EHS) č. 1898/87 nebo opatření přijatých ve veterinářském a potravinářském odvětví v zájmu zabezpečení dodržování hygienických a zdravotních norem a v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat.

Článek 2

1. Výrobky uvedené v článku 1 se nesmí dodávat nebo přepravovat bez zpracování ke konečnému spotřebiteli přímo nebo prostřednictvím restaurací, nemocnic, jídelen nebo podobných zařízení, pokud nesplňují podmínky uvedené v příloze.

2. Obchodní označení uvedených výrobků se stanoví v příloze, aniž by byl dotčen čl. 3 odst. 2 nebo článek 5.

Obchodní označení v příloze se vyhrazuje pro výrobky v ní definované.

Tento odstavec se však nepoužije na:

- označování výrobků, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání a/nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti výrobku,

- koncentrované výrobky (máslo, margarín, směsné tuky) s obsahem tuku nejméně 90 %.

Článek 3

1. Kromě pravidel stanovených ve směrnici 79/112/EHS je nutno v rámci označování a obchodní úpravy výrobků uvedených v čl. 2 odst. 1 vyznačit:

a) obchodní označení definované v příloze;

b) celkový procentní podíl obsahu tuku podle hmotnosti v době výroby pro výrobky uvedené v příloze;

c) rostlinný, mléčný nebo jiný živočišný tuk v sestupném pořadí podle hmotnosti jako procentní podíl na celkové hmotnosti v době výroby pro směsné tuky uvedené v příloze část C;

d) v seznamu složek zvláště čitelným způsobem procentní podíl obsahu soli pro výrobky uvedené v příloze.

2. Bez ohledu na odst. 1 písm. a) je pro výrobky uvedené v části B bodu 3 přílohy možné používat obchodní označení "minarine" nebo "halvarine".

3. Obchodní označení uvedené v odst. 1 písm. a) je možné použít spolu s jedním nebo více pojmy pro definici rostlinných a/nebo živočišných druhů, z nichž výrobky pochází, nebo spolu s předpokládaným druhem použití výrobků, jakož i s jinými výrazy, týkajícími se výrobních metod, pokud takové pojmy nejsou v rozporu s jinými předpisy Společenství, zejména s nařízením Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin [8]. S výhradou ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [9] se mohou používat také údaje o zeměpisném původu.

4. Označení "rostlinný" lze použít spolu s obchodním označením podle přílohy části B u výrobků, které byly vyrobeny výhradně z rostlinných olejů a tuků s přípustnou odchylkou nejvýše 2 % hmotnostních pro obsah živočišných tuků z celkového obsahu tuku. Tato přípustná odchylka se použije i tam, kde je uveden odkaz na rostlinné druhy.

5. Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 musí být snadno srozumitelné a výrazně vyznačené, aby byly snadno viditelné, dobře čitelné a nesmazatelné.

6. Pro některé formy reklamy je možné přijmout postupem podle článku 9 zvláštní opatření týkající se údajů uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

Článek 4

Výraz "tradiční" se může používat spolu s obchodním označením "máslo" uvedeným v příloze části A bodu 1, pokud je tento výrobek získaný přímo z mléka nebo ze smetany.

Pro účely tohoto článku se výrazem "smetana" rozumí výrobek získaný z mléka ve formě emulze oleje ve vodě o obsahu mléčných tuků nejméně 10 %.

Článek 5

1. Označení pro výrobky uvedené v příloze uvádějící, naznačující nebo nabízející jiný obsah tuku, než uvádí příloha, se nepovolují.

2. Odchylně od odstavce 1 se může také uvádět:

a) označení "se sníženým obsahem tuku" pro výrobky uvedené v příloze s obsahem tuku vyšším než 41 %, ale nejvýše 62 %;

b) označení "s nízkým obsahem tuku", "nízkotučný" nebo "light" pro výrobky uvedené v příloze o obsahu tuku nejvýše 41 %.

Výraz "třičtvrtětučný", uvedený v příloze, je však možné nahradit výrazem "se sníženým obsahem tuku", a výraz "polotučný", uvedený v příloze, je možné nahradit výrazy "s nízkým obsahem tuku", "nízkotučný" nebo "light".

Do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost Rada přezkoumá používání tohoto odstavce na základě zprávy vypracované Komisí.

3. Odchylně od odstavce 1 se mohou po přechodné období pěti let po zveřejnění tohoto nařízení používat označení uvedená v odstavci 1 na výrobcích, na nichž byla taková označení již ke dni 31. prosinci 1993 a jež jsou uváděna právoplatně na trh členského státu.

Článek 6

1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení mohou členské státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní předpisy stanovující různé jakostní úrovně. Takové předpisy musí umožňovat zařazování do takových jakostních tříd na základě kritérií týkajících se zejména použitých surovin, organoleptických vlastností výrobků a jejich fyzikální a mikrobiologické stability.

Členské státy, které využijí tuto možnost, zabezpečí, aby na výrobcích ostatních členských států, které splňují kritéria stanovená takovými předpisy, mohly být za nediskriminačních podmínek používána označení odpovídající kritériím uvedeným v těchto předpisech.

2. Obchodní označení uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) je možné doplnit odkazem na jakostní třídu specifickou pro daný produkt.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zabezpečení provádění kontrol uplatňování všech kritérií pro stanovení jakostní třídy podle odst. 1 druhého pododstavce. Pravidelné a časté kontroly se musí rozšířit až na konečný výrobek a musí být prováděny jedním nebo více veřejnoprávními orgány, které určí členský stát, nebo uznaným orgánem pod jeho dohledem. Členské státy předají Komisi seznam orgánů, které určily.

Článek 7

Výrobky dovážené do Společenství musí být v souladu s tímto nařízením v případech, na které odkazuje čl. 2 odst. 1.

Článek 8

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle článku 9 a mohou zahrnovat zejména:

- seznam výrobků, na které odkazuje čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec první odrážka, sestavený na základě seznamů zaslaných Komisi členskými státy,

- analytické metody nutné pro kontrolu složení a výrobních charakteristik výrobků uvedených v článku 1,

- pravidla pro odběr vzorků,

- pravidla pro získávání statistických údajů o trzích s výrobky uvedenými v článku 1.

Článek 9

Odkazuje-li se na tento článek, přijmou se příslušná opatření postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68 a podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS.

Článek 10

Členské státy stanoví sankce, případně přijmou vnitrostátní prováděcí předpisy, aby bylo možné účinně postihovat porušení tohoto nařízení. Členské státy o tom informují Komisi do 1. ledna 1997.

Článek 11

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1996.

2. Aniž by tím byl dotčen čl. 2 odst. 1 je možné výrobky, které jsou na trhu členského státu k 31. prosinci 1995 a které nesplňují požadavky uvedené v příloze, dodávat nebo přepravovat až do 31. prosince 1997.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 1994.

Za Radu

předseda

Th. Waigel

[1] Úř. věst. C 36, 14.2.1992, s. 12 a Úř. Věst. C 62, 4.3.1993, s. 10.

[2] Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 236.

[3] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 64.

[4] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2807/94 (Úř. věst. L 298, 19.11.1994, s. 1).

[5] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3179/93 (Úř. věst. L 285, 20.11.1993, s. 9).

[6] Úř. věst. L 182, 3.7.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88 (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1).

[7] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 91/72/EHS (Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 27).

[8] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9.

[9] Úř. věst. č. L 208, 24. 7. 1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Druh tuku | Obchodní označení | Kategorie výrobků |

Definice | Doplňující popis kategorie s uvedením obsahu tuku v % hmotnostních |

A. Mléčné tuky Výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, převážně typu voda v oleji, získané výlučně z mléka a/nebo určitých mléčných výrobků, v nichž tuk představuje hlavní hodnotovou složku. Mohou se však přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky. | 1.Máslo | Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvýše 16 % a s obsahem mléčných netuků v sušině nejvýše 2 %. |

2.Třičtvrtětučné máslo | Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %. |

3.Polotučné máslo | Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %. |

4.Mléčná pomazánka X % | Výrobek s tímto obsahem tuku: méně než 39 %,více než 41 %, avšak méně než 60 %,více než 62 %, avšak méně než 80 %. |

Druh tuku | Obchodní označení | Kategorie výrobků |

Definice | Doplňující popis kategorie s uvedením obsahu tuku v % hmotnostních |

B. Tuky Výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, převážně typu voda v oleji, získané z tuhých a/nebo tekutých rostlinných a/nebo živočišných tuků vhodných pro lidskou spotřebu s obsahem mléčného tuku nejvýše 3 % z celkového obsahu tuku. | 1.Margaríny | Výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %. |

2.Třičtvrtětučný margarín | Výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %. |

3.Polotučný margarín | Výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %. |

4.Roztíratelný tuk X % | Výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku: méně než 39 %,více než 41 %, avšak méně než 60 %,více než 62 %, avšak méně než 80 %. |

Druh tuku | Obchodní označení | Kategorie výrobků |

Definice | Doplňující popis kategorie s uvedením obsahu tuku v % hmotnostních |

C.Směsné tuky složené z rosttinných al nebo živočišných tukůVýrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, převážně typu voda v oleji, získané z tuhých a/nebo tekutých rostlinných a/nebo živočišných tuků vhodných pro lidskou spotřebu s obsahem mléčného tuku od 10 % do 80 % z celkového obsahu tuku. | 1.Směsné tuky | Výrobek získaný ze směsi rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %. |

2.Třičtvrtětučné směsné tuky | Výrobek získaný ze směsi rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %. |

3.Polotučné směsné tuky | Výrobek získaný ze směsi rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %. |

4.Roztíratelné směsné tuky X % | Výrobek získaný ze směsi rostlinných a/nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku: méně než 39 %,více než 41 %, avšak méně než 60 %,více než 62 %, avšak méně než 80 %. |

--------------------------------------------------

Top