EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1831

Nařízení Komise (ES) č. 1831/94 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti

OJ L 191, 27.7.1994, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Zrušeno 32006R1828 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1831/oj

31994R1831Úřední věstník L 191 , 27/07/1994 S. 0009 - 0012
Finské zvláštní vydání: Kapitola 14 Svazek 1 S. 0211
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 14 Svazek 1 S. 0211


Nařízení Komise (ES) č. 1831/94

ze dne 26. července 1994

o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o založení Fondu soudržnosti [1], a zejména na čl. 12 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 12 nařízení (ES) č. 1164/94 stanoví zásady, jimiž se řídí boj proti nesrovnalostem v rámci Společenství a navracení částek ztracených v důsledku zneužívání nebo nedbalosti v oblasti Fondu soudržnosti;

vzhledem k tomu, že pravidla stanovená v tomto nařízení se musí vztahovat na všechna opatření, pro která lze poskytnout pomoc, stanovená v článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94;

vzhledem k tomu, že toto nařízení upravuje pouze některá hlediska povinností přijímajících členských států podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1164/94, a proto by jím neměly být dotčeny žádné jiné povinnosti podle uvedeného článku;

vzhledem k tomu, že za účelem lepší informovanosti Společenství o předpisech přijatých přijímajícími členskými státy k potírání nesrovnalostí by měly být uvedeny vnitrostátní předpisy, které mají být sdělovány Komisi;

vzhledem k tomu, že ke zjištění povahy praktik vedoucích k nesrovnalostem a jejich finančních vlivů a k navrácení neoprávněně vyplacených částek by měla být přijata opatření k hlášení zjištěných nesrovnalostí Komisi každé čtvrtletí; že navíc k těmto hlášením musí být poskytovány informace o vývoji probíhajících soudních nebo správních řízení;

vzhledem k tomu, že by Komise měla být systematicky informována o soudních a správních řízeních proti osobám, které se nesrovnalostí dopustily; že by také bylo vhodné zajistit systematické předávání informací týkajících se opatření přijatých členskými státy k ochraně finančních zájmů Společenství;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit postupy, které mají použít členské státy a Komise v případech, kdy se prokáže, že částky ztracené v důsledku nesrovnalosti jsou nedobytné;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit mez, nad níž musí přijímající členské státy případy nesrovnalostí bez dalšího hlásit Komisi;

vzhledem k tomu, že vnitrostátní pravidla týkající se trestního řízení nebo vzájemné soudní pomoci mezi členskými státy v trestních věcech nesmějí být tímto nařízením dotčena;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit možnost příspěvku Společenství na soudní náklady a náklady vznikající přímo ze soudních řízení;

vzhledem k tomu, že pro předcházení nesrovnalostem by měla být posílena spolupráce mezi členskými státy a Komisí, přičemž by mělo být vyvinuto veškeré úsilí k zajištění toho, aby byla tato činnost provedena s náležitým ohledem na pravidla utajení;

vzhledem k tomu, že by mělo být dále určeno, aby toto nařízení bylo také použito v případech, kdy platba, která měla být provedena v rámci Fondu soudržnosti, nebyla provedena následkem nesrovnalosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající přímo z článku 12 nařízení (ES) č. 1164/94, vztahuje se toto nařízení na všechna opatření, pro která lze poskytnout pomoc, stanovená v článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94.

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování pravidel členských států, která se týkají trestního řízení nebo soudní spolupráce mezi členskými státy v trestních věcech.

Článek 2

1. Přijímající členské státy ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1164/94 sdělí Komisi do třech měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost

- právní a správní předpisy týkající se uplatňování opatření podle článku 12 nařízení (ES) č. 1164/94,

- seznam orgánů a subjektů pověřených uplatňováním těchto opatření, hlavní ustanovení týkající se úlohy a fungování těchto orgánů a subjektů a postupy, jejichž prováděním jsou pověřeny.

2. Přijímající členské státy sdělí Komisi neprodleně veškeré změny údajů poskytnutých podle odstavce 1.

3. Komise prozkoumá sdělení přijímajících členských států a informuje je o závěrech, které z nich zamýšlí vyvodit. Zůstane se členskými státy ve styku v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto článku.

Článek 3

1. Během dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí nahlásí přijímající členské státy Komisi veškeré nesrovnalosti, ke kterým bylo zahájeno správní nebo soudní šetření.

Za tímto účelem poskytnou v nejvyšší možné míře údaje o

- názvu daného projektu nebo opatření,

- ustanovení, které bylo porušeno,

- povaze a částce výdajů; pokud nebyla provedena žádná platba, o částkách, které by byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalosti nebyly objeveny, kromě případů, kdy je chyba nebo nedbalost zjištěna před platbou a nemá za následek správní ani soudní sankci,

- celkové částce a jejím rozdělení mezi různé zdroje financování,

- období, během kterého k nesrovnalosti došlo, nebo čase, kdy k nesrovnalosti došlo,

- praktikách použitých při dopuštění se nesrovnalosti,

- způsobu, kterým byla nesrovnalost objevena,

- vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které nesrovnalost úředně zjistily,

- finančních následcích, případném odložení plateb a možnostech navrácení,

- datu a zdrojích první informace vedoucí k podezření, že došlo k nesrovnalosti,

- datu úředního zjištění nesrovnalosti,

- případných zúčastněných členských státech a třetích zemích,

- totožnosti zúčastněných fyzických a právnických osob, kromě případů, kdy tato informace není důležitá pro potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze dotyčné nesrovnalosti.

2. V případech, kdy některé z informací uvedených v odstavci 1, a zejména těch, které se týkají praktik použitých při dopuštění se nesrovnalosti a způsobu, kterým byla objevena, nejsou dostupné, poskytnou přijímající členské státy Komisi v nejvyšší možné míře tyto chybějící informace při předávání následných čtvrtletních zpráv o nesrovnalostech.

3. Jestliže vnitrostátní právní předpisy stanoví utajení vyšetřování, musí hlášení těchto informací povolit příslušný soudní orgán.

Článek 4

Každý přijímající členský stát neprodleně ohlásí Komisi a případně ostatním dotčeným členským státům veškeré zjištěné nebo předpokládané nesrovnalosti, u nichž se obavá, že

- se mohou rychle projevit mimo jeho území,

nebo

- nasvědčují použití nových praktik.

Článek 5

1. Během prvních dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí informují přijímající členské státy Komisi, se zpětným odkazem na jakékoli předchozí hlášení podle článku 3, o řízeních zahájených po výskytu nesrovnalostí, na které bylo předtím upozorněno, a o veškerých důležitých změnách v těchto řízeních, včetně

- částek, které byly navráceny nebo u kterých se to předpokládá,

- předběžných opatření přijatých přijímajícími členskými státy k zajištění navrácení neoprávněně vyplacených částek,

- soudních a správních postupů zavedených s výhledem na navrácení neoprávněně vyplacených částek a uložení sankcí,

- důvodů pro upuštění od postupů navrácení; Komise je v nejvyšší možné míře informována před přijetím rozhodnutí,

- jakéhokoli upuštění od trestního stíhání.

Přijímající členské státy oznámí Komisi správní a soudní rozhodnutí nebo jejich hlavní body týkající se ukončení těchto řízení.

2. Domnívá-li se přijímající členský stát, že částku nelze navrátit v plné výši nebo to u ní nelze předpokládat, uvede ve zvláštní zprávě Komisi částku, která nebyla navrácena, a důvody, proč by tuto částku podle jeho názoru mělo nést Společenství nebo přijímající členský stát. Tyto informace musí být dostatečně podrobné, aby Komisi umožnily rozhodnout co nejdříve po konzultaci orgánů dotyčných členských států, kdo ponese finanční následky v souladu s čl. 12 odst. 1 třetí odrážkou nařízení (ES) č. 1164/94.

3. V případě uvedeném v odstavci 2 může Komise výslovně požádat přijímající členský stát, aby pokračoval v řízení o navracení.

Článek 6

Pokud by se ve sledovaném období nevyskytovaly žádné nesrovnalosti, které by měly být hlášeny, informují přijímající členské státy informují Komisi o této skutečnosti ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1.

Článek 7

V případech, kdy příslušné orgány členského státu rozhodnou na výslovnou žádost Komise o zahájení soudního řízení nebo o jeho pokračování za účelem navrácení neoprávněně vyplacených částek, se Komise může zavázat, že členskému státu proplatí všechny soudní náklady a náklady vznikající přímo ze soudního řízení nebo jeich část oproti předložení podkladů, i když by řízení bylo neúspěšné.

Článek 8

1. Komise udržuje vhodné styky s dotyčnými členskými státy za účelem doplňování informací k nesrovnalostem uvedeným v článku 3, k řízením uvedeným v článku 5, a zejména k možnosti navrácení.

2. Nezávisle na stycích zmíněných v odstavci 1 informuje Komise členské státy v případech, kdy povaha nesrovnalosti naznačuje, že totožné nebo podobné praktiky by se mohly vyskytnout v jiných členských státech.

3. Komise organizuje informativní schůzky na úrovni Společenství pro zástupce členských států, aby s nimi posoudila informace obdržené podle článků 3, 4 a 5 a podle odstavce 1 tohoto článku, zejména s ohledem na poučení, které je z nich možné získat v souvislosti s nesrovnalostmi, preventivními opatřeními a vyšetřováním.

4. Na žádost členského státu nebo Komise se členské státy a Komise konzultují za účelem odstranění jakýchkoli mezer škodících zájmům Společenství, které se stanou zjevnými v průběhu uplatňování určitých platných předpisů.

Článek 9

Komise pravidelně informuje členské státy v rámci Poradního výboru pro koordinaci v oblasti předcházení podvodům o řádovém rozsahu částek, jichž se týkají nesrovnalosti, které byly zjištěny, a o různých kategoriích nesrovnalostí rozdělených podle typu a počtu.

Článek 10

1. Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná předběžná opatření k zajištění toho, aby poskytované informace zůstaly důvěrné.

2. Informace uvedené v tomto nařízení nesmí být zejména předány jiným osobám než osobám v členských státech nebo orgánech Společenství, které jsou ze své funkce oprávněny je obdržet, ledaže členské státy, které informace poskytují, vyjádří svůj výslovný souhlas.

3. Jména fyzických nebo právnických osob smějí být sdělena jinému členskému státu nebo orgánu Společenství, pouze je-li to nezbytné k zabránění nebo vyšetření nesrovnalosti nebo ke zjištění, zda k údajné nesrovnalosti došlo.

4. Na informace ohlášené nebo získané v jakékoli formě podle tohoto nařízení se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny stejným způsobem, jakým jsou podobné informace chráněny vnitrostátními právními předpisy členského státu, který je obdržel, a vztahují se na ně odpovídající předpisy použitelné pro orgány Společenství.

Tyto informace nesmějí být navíc použity pro žádné jiné účely, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, ledaže orgány, které je poskytly, vyjádří svůj výslovný souhlas a za předpokladu, že platné předpisy členského státu, v němž se nachází orgán, který tyto informace přijal, nezakazují takováto sdělení nebo použití.

5. Odstavce 1 až 4 nebrání použití informací získaných podle tohoto nařízení v právních úkonech nebo soudních řízeních, zahájených následně pro nesoulad s předpisy Společenství v oblasti Fondu soudržnosti. Příslušný orgán členského státu, který tyto informace poskytl, je neprodleně informován o takovém použití.

6. Pokud členský stát oznámí Komisi, že se při dalším šetření prokázalo, že fyzická nebo právnická osoba, jejíž jméno bylo sděleno Komisi na základě tohoto nařízení, se neúčastnila žádné nesrovnalosti, Komise neprodleně uvědomí o této skutečnosti všechny, kterým toto jméno sdělila podle tohoto nařízení. Tato osoba není nadále považována za osobu účastnou dotyčné nesrovnalosti na základě předchozího oznámení.

Článek 11

V případech spolufinancování Fondem soudržnosti a přijímajícím členským státem se navrácené částky rozdělí mezi tento členský stát a Společenství v poměru k již vynaloženým výdajům.

Článek 12

1. V případech, kdy se nesrovnalosti týkají částek menších než 4000 ECU z rozpočtu Společenství, nepředávají přijímající členské státy Komisi informace stanovené v článcích 3 a 5, ledaže je Komise výslovně požaduje.

2. Částka uvedená v odstavci 1 se přepočte na národní měnu pomocí směnných kurzů zveřejněných v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství, které jsou platné první pracovní den roku, ve kterém jsou informace k nesrovnalostem sděleny.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Období mezi dnem vstupu v platnost a koncem běžného kalendářního čtvrtletí se pro účely článků 3 a 5 považuje za čtvrtletí.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 1994.

Za Komisi

Peter Schmidhuber

člen Komise

[1] Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1.

--------------------------------------------------

Top