Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; Zrušeno 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

31993R2186Úřední věstník L 196 , 05/08/1993 S. 0001 - 0005
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 24 S. 0150
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 24 S. 0150


Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93

ze dne 22. července 1993

o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že v jednotném trhu je stále nezbytnější zdokonalit srovnatelnost statistik pořizovaných pro potřeby Společenství a že při tomto zdokonalení je žádoucí společně vymezit a popsat okruh podniků a jiných jednotek, jejichž činnost je předmětem statistických výzkumů;

vzhledem k tomu, že za účelem shromažďování informací o těchto jednotkách mají být zřizovány a aktualizovány jejich registry;

vzhledem k tomu, že se zvyšuje potřeba informací o struktuře podniků, potřeba, jež nemůže být za současného stavu statistiky Společenství uspokojena;

vzhledem k tomu, že registry podniků pro statistické účely jsou nezbytným nástrojem pro sledování strukturálních změn v ekonomice vyplývajících z operací typu zakládání společných podniků, sdružení, skoupení, fúzí či převzetí podniků;

vzhledem k tomu, že význam veřejných podniků pro národní hospodářství členských států byl potvrzen zejména ve směrnici Komise 80/723/EHS [1], která tyto podniky definuje v článku 2; že je tedy potřebné, aby tyto podniky byly identifikovány v některém registru podniků;

vzhledem k tomu, že při neexistenci registru malých a středních podniků pro statistické účely nejsou v současnosti k dispozici některé statistické informace, a to především v odvětvích, v nichž působí mnoho malých a středních podniků, například v odvětví služeb;

vzhledem k tomu, že registry podniků jsou jedním ze způsobů naplnění protichůdných požadavků na větší míru informovanosti o podnicích a zároveň na ulehčení jejich administrativního zatížení, především pokud jde o malé a střední podniky podle doporučení 90/246/EHS [2]; že těmto požadavkům vyhovují registry tím, že využívají zejména informací již zanesených ve správních a soudních rejstřících;

vzhledem k tomu, že registry podniků pro statistické účely jsou jedním ze základních prvků informačních systémů o podnicích a umožňují provádět a koordinovat statistická zjišťování tím, že poskytují podklady pro sledování vzorků, extrapolační možnosti a nástroje pro kontrolu údajů od podniků, a to zejména těch podniků, na něž se vztahují směrnice 78/660/EHS [3] a 83/349/EHS [4];

vzhledem k tomu, že zavedení nového systému sběru údajů pro statistiky obchodu se zbožím a službami mezi členskými státy vyžaduje, aby byl zřízen registr zpravodajských jednotek, a vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby tento registr zpravodajských jednotek byl odvozen od ústředního registru podniků pro statistické účely;

vzhledem k tomu, že registry podniků používané pro statistické účely v jednotlivých členských státech se nacházejí v rozdílném stadiu vývoje; že vytváření těchto registrů, jež je dlouhé a nákladné, se může uskutečnit pouze ve dvou fázích, přičemž v první fázi musí být ve stanovených lhůtách uvedeny v soulad základní jednotky registrů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Členské státy zřídí pro statistické účely jeden nebo více harmonizovaných registrů s definicemi a oblastí působnosti uvedenými v následujících článcích.

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se:

a) "právní jednotkou" rozumí právní jednotka ve smyslu definice uvedené v oddíle II části A bodě 3 přílohy nařízení (EHS) č. 696/93 [5],

b) "podnikem" rozumí podnik ve smyslu definice v oddíle III části A přílohy uvedeného nařízení.

Vztah mezi podnikem a právní jednotkou je vyjádřen takto:

- podnik je svázán s jednou či více právními jednotkami

a

- právní jednotka je za podnik zodpovědná,

c) "místní jednotkou" rozumí místní jednotka ve smyslu definice v oddíle III části F přílohy nařízení (EHS) č. 696/93.

Vztah mezi místní jednotkou a podnikem je vyjádřen takto:

- místní jednotka je na podniku závislá.

2. Toto nařízení se uplatní pouze vůči jednotkám, jež plně nebo částečně vykonávají výrobní činnost.

Článek 3

Oblast působnosti

1. V souladu s definicemi v článku 2 a s výhradou omezení v tomto článku se do registru zapisují

- všechny podniky, které vykonávají hospodářskou činnost přispívající k hrubému domácímu produktu (HDP) v tržních cenách,

- právní jednotky zodpovědné za tyto podniky,

- místní jednotky na nich závislé.

Výjimku tvoří domácnosti, pokud

- je jejich produkce určena pro vlastní spotřebu,

- poskytují služby, včetně pronájmu vlastních či najatých nemovitostí, které spadají do skupiny 70.2 Statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1), zavedené nařízením (EHS) č. 3037/90 [6].

Jako dobrovolný údaj mohou být uvedeny

- podniky, jejichž hlavní činnost spadá do oddílů A, B nebo L podle NACE rev. 1,

- právní jednotky zodpovědné za tyto podniky,

- místní jednotky na nich závislé.

Postupem podle článku 9 se rozhodne, v jakém rozsahu se do registru zahrnou malé podniky, jež nemají význam pro statistiky členských států.

2. Podniky, právní jednotky a místní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou zapisovány do registru ve lhůtách stanovených v příloze I.

3. Oddělená registrace právních jednotek je dobrovolná, pokud zápisy o podnicích obsahují všechny informace týkající se těchto právních jednotek.

Pravidla pro tento zápis budou přijata postupem podle článku 9.

Článek 4

Ukazatele zapisované do registru

Jednotky uvedené v registru jsou charakterizovány identifikačním číslem a sledovanými údaji uvedenými v příloze II.

Článek 5

Aktualizace

1. Alespoň jednou ročně jsou aktualizovány

a) zápisy do registru a výmazy z registru,

b) proměnné uvedené v příloze II bodě 1 písm. b) a f),

c) proměnné uvedené v příloze II bodě 3 písm. b), c), d, e) a h) týkající se jednotek, jež jsou předmětem ročního zjišťování, pokud jsou tyto proměnné do zjišťování zahrnuty.

Všeobecně platí, že informace pocházející ze správních evidencí nebo z ročního zjišťování jsou aktualizovány jednou ročně, ostatní informace jednou za čtyři roky.

2. Na konci prvního čtvrtletí každého kalendářního roku pořizují členské státy kopii tohoto registru v aktuálním stavu a uschovávají ji pro analytické účely po dobu deseti let.

Článek 6

Přístup k informacím

Na žádost Komise a po obdržení stanoviska výboru uvedeného v článku 9 provedou členské státy statistickou analýzu registrů a její výsledky, včetně údajů prohlášených členskými státy za přísně důvěrné podle vnitrostátních právních předpisů nebo zkušeností získaných při ochraně důvěrnosti statistických údajů, předají v souladu s nařízením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství [7].

Článek 7

Přístup ke správním a soudním rejstříkům

Každý národní statistický úřad je za podmínek stanovených vnitrostátním právem oprávněn pro statistické účely shromažďovat informace, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou obsaženy ve správních nebo soudních evidencích.

Článek 8

Prováděcí ustanovení

Prováděcí ustanovení k článkům 3, 4, 5 a 6 a přílohám I a II a opatření nezbytná k přizpůsobení těchto ustanovení, jakož i případné odchylky od článků 3, 4 a 5 a příloh budou stanoveny postupem podle článku 9.

Článek 9

Postup

1. Zástupce Komise předloží Výboru pro statistické programy, zřízenému rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [8], návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

2. a) Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

b) Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o tři měsíce ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 10

Zpráva Komise

Po čtyřech letech ode dne přijetí tohoto nařízení podá Komise Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, případně doplněnou o návrhy vycházející z nabytých zkušeností.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 1993.

Za Radu

předsedkyně

M. Offeciers-van de Wiele

[1] Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35). Směrnice ve znění směrnice 85/413/EHS (Úř. věst. L 229, 28.8.1995, s. 20).

[2] Doporučení Rady 90/246/EHS ze dne 28. května 1990 o provádění politiky zjednodušování administrativy ve prospěch malých a středních podniků v členských státech (Úř. věst. L 141, 2.6.1990, s. 55).

[3] Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/605/EHS (Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60).

[4] Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/605/EHS (Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 60).

[5] Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1).

[6] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

[7] Úř.věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

[8] Úř.věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Harmonogram zápisů do registru

Podniky uvedené v článku 2 a evidované v souladu s článkem 3 se zapíší do registru do 1. ledna 1996. Právní a místní jednotky mají k dispozici lhůtu delší o jeden rok.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Identifikační číslo a sledované údaje

1. V zápisech právních jednotek se uvádějí tyto údaje:

a) identifikační číslo,

b) jméno či obchodní firma, adresa (včetně poštovního směrovacího čísla) a jako dobrovolný údaj telefonní, faxové číslo, elektronická adresa a dálnopisná adresa,

c) povinnost právní jednotky zveřejňovat svou roční účetní závěrku (ano/ne),

d) datum zákonného vzniku pro právnické osoby nebo datum úředního potvrzení coby hospodářského subjektu pro osoby fyzické,

e) datum, od něhož právní jednotka přestává být právně zodpovědná za podnik,

f) právní forma jednotky,

g) obchodní firma a adresa případné právní jednotky se sídlem mimo území členských států, pokud je jiná než adresa fyzické osoby, pod jejíž kontrolou se nachází (dobrovolný údaj),

h) identifikační číslo právní jednotky v registru, jež právní jednotku kontroluje (dobrovolný údaj),

i) povaha právní jednotky coby "veřejného podniku" ve smyslu směrnice Komise 80/723/EHS [1] (ano/ne) (pouze pro právnické osoby),

j) odkaz na jiné přidružené evidence, včetně celních evidencí, které obsahují informace pro statistické účely a v nichž je zahrnuta tato právní jednotka,

k) odkaz na registr subjektů působících na trhu v rámci Společenství, zřízený v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy [2].

2. V zápisech místních jednotek se uvádějí tyto údaje:

a) identifikační číslo,

b) jméno, adresa a jiné údaje umožňující identifikaci uvedené v bodě 1 b) této přílohy,

c) čtyřmístný číselný kód činnosti ("třída") podle NACE rev. 1,

d) případné vedlejší činnosti zaznamenané čtyřmístným číselným kódem podle NACE rev. 1 (dobrovolný údaj),

e) velikost podle počtu zaměstnanců, jak je uvedeno v bodě 3 písm. e) této přílohy,

f) datum zahájení činností, jejichž kód je uveden pod písmenem c),

g) datum definitivního ukončení činností,

h) kód zeměpisné polohy (územní jednotky),

i) odkaz na přidružené registry, v nichž tato místní jednotka figuruje a jež obsahují informace použitelné pro statistické účely,

j) registrační identifikační číslo podniku, na němž je místní jednotka závislá,

k) údaj, zda činnost místní jednotky je pomocnou činností podniku, na němž je tato místní jednotka závislá (ano/ne).

3. V zápisech podniků se uvádějí tyto údaje:

a) identifikační číslo,

b) identifikační číslo právní jednotky či právních jednotek právně odpovědných za podnik,

c) čtyřmístný číselný kód činnosti podniku (třída) podle NACE rev.1, klasifikace podniku je určena třídou NACE rev.1, pod niž spadá hlavní činnost či soubor činností podniku,

d) případné vedlejší činnosti zaznamenané pod čtyřmístným číselným kódem podle NACE rev. 1, pokud dosahují dohromady ve všech činnostech 10 % hrubé přidané hodnoty v nákladech výrobních činitelů nebo představují alespoň 5 % tohoto typu činnosti v rámci státu; tento bod se týká pouze podniků, které jsou předmětem výzkumů,

e) velikost podle počtu zaměstnanců, nebo přiřazení podle počtu zaměstnanců k jedné z těchto tříd: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1000; při počtu nad 1000 zaměstnanců se uvádějí údaje v tisících,

f) datum zahájení činnosti podniku,

g) datum definitivního ukončení činností podniku,

h) uvedení čisté výše obratu z prodeje zboží a služeb (kromě finančních zprostředkovatelů), nebo přiřazení k jedné z následujících tříd (v milionech ECU): [0,1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; nad 5000 (dobrovolný údaj pro obrat nepřesahující 2 miliony ECU),

i) čistá výše aktiv (aktiva po odpisech a po odečtení závazků – pouze pro finanční zprostředkovatele) (dobrovolný údaj).

[1] Úř.věst. L 195, 29.7.1980, s. 35.

[2] Úř.věst. L 316, 16.11.1991, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 3046/92 (Úř. věst. L 307, 23.10.1992, s. 27).

--------------------------------------------------

Top